Dodawanie wizualizacją programu Visio do raportów programu Power BI

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Visio można utworzyć przykładowy diagramów, takich jak połączone przepływów pracy i układów rzeczywistych, do analiz operacyjne dysk. Dzięki usłudze Power BI można tworzyć intuicyjny pulpitów nawigacyjnych z różnych wizualizacje, takie jak wykresy i mapy zrozumienie złożonych zestawów danych, środki kluczowego wskaźnika wydajności i cele śledzone — wszystko, aby osiągnąć analiz biznesowych.

Przy użyciu programu Visio w trybie Online i usługi Power BI ze sobą, można przedstawić i porównać dane jako diagramów i wizualizacji w jednym miejscu przeglądu i dysk operacyjne i analiz biznesowych.

Chcesz wypróbować różne próbki? Zobacz poniższe Przykładowe programu Visio Power BI wizualizacji , a następnie kliknij pozycję różnych kształtów programu Visio lub Power BI danych wykres, aby wyświetlić interakcji.

Ważne    Jeśli w organizacji są skonfigurowane zasady ustawienia dostępu warunkowego Azure Active Directory (AAD) do aplikacji Power BI Desktop, może być monit o zainstalowanie rozszerzenia przeglądarki podczas korzystania z programu Visio wizualne zalogować się i ładowanie pliku programu Visio. Wizualne programu Visio nie obsługuje tego scenariusza.

Co chcesz zrobić?
Dodawanie wizualizacją programu Visio do raportów Power BI w sieci Web
Za pomocą usługi Power BI publikowanie sieci Web
Logowaniem
Ulepszanie strony ładowanie czasu i pomocniczych złożonych diagramów
Włączanie automatycznego powiększenia i wyłączanie
Jak uzyskać program Visio wizualne?
Ważnych notatek dodatkowe

Dodawanie wizualizacją programu Visio do raportów programu Power BI w sieci Web

Poniżej przedstawiono etapy i czynności do tej procedury uzyskiwania tego określonych Przykładowe programu Visio Power BI wizualizacją (próbki 3).

Etap 1. Pobieranie wymaganego oprogramowania i plików przykładowych

Przed rozpoczęciem, upewnij się, że masz wymagane oprogramowanie.

Etap 2. Modelowanie danych usługi Power BI i tworzenie diagramu programu Visio

 1. Utwórz zestaw danych usługi Power BI i zadbaj o to, aby jedna kolumna jednoznacznie identyfikowała każdy wiersz. Ta kolumna posłuży do zamapowania danych na kształty na diagramie programu Visio.

  Możesz dodać dodatkowe kolumny danych, aby użyć ich jako danych kształtów. W pobranym wcześniej pliku Dane przepływu zarządzania potencjalnymi klientami.xlsx kolumna identyfikatora jednoznacznie identyfikuje każdy wiersz. Możesz też wyświetlić wartości w kolumnach wartości docelowych, rzeczywistych i różnic jako pola grafik danych połączone z poszczególnymi kształtami.

  Przykładowe dane programu Excel
 2. Zadbaj o to, aby kształty programu Visio na diagramie, które chcesz połączyć z danymi usługi Power BI, miały unikatowy tekst lub dane kształtów, za pomocą których można zamapować dane usługi Power BI na kształty na diagramie.

  Przykładowy diagram programu Visio

  Proces mapowania: dane w arkuszu są mapowane na poszczególne kształty i ich dane kształtów

  Można dodawać i edytować mapowanie w ramach programu Visio wizualne także później.

  Przegląd mapowania

  Porada: Aby usunąć odstępy obszaru roboczego z diagramu, wybierz Projekt > rozmiar > Dopasuj do rysunku.

Etap 3. Tworzenie raportu usługi Power BI

 1. Aby utworzyć raport usługi Power BI, przejdź do strony https://www.powerbi.com/ lub uruchom aplikację Power BI Desktop, a następnie kliknij przycisk Pobierz dane w lewym dolnym rogu okna usługi Power BI.

 2. Na ekranie Pobieranie danych w sekcji Importowanie danych lub łączenie z danymi kliknij pozycję Pobierz w obszarze Pliki.

 3. Jako źródło danych wybierz plik Dane przepływu zarządzania potencjalnymi klientami.xlsx. Źródłami danych mogą być pliki lokalne, pliki przechowywane w usłudze OneDrive lub w witrynach programu SharePoint albo inne źródła danych obsługiwane przez usługę Power BI.

 4. Po zaimportowaniu danych kliknij pozycję Zestawy danych, a następnie kliknij pozycję Utwórz raport, aby utworzyć nowy raport usługi Power BI.

Etap 4: Importowanie programu Visio wizualne do raportu programu Power BI

 1. W raporcie w usłudze Power BI kliknij przycisk wielokropka (...) w okienku wizualizacji w usłudze Power BI, a następnie wybierz pozycję Importowanie z witryny marketplace.

 2. Wyszukiwanie "Visio", poszukaj Visual programu Visio, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Nowe visual niestandardowe programu Visio jest wyświetlana jako ikona w okienku wizualizacji.

  Ikona nowego niestandardowego elementu wizualnego

Etap 5. Wstawianie diagramu programu Visio do raportu usługi Power BI

 1. Aby dodać visual do obszaru roboczego raportu, kliknij ikonę programu Visio wizualne.

 2. W okienku pola wybierz pole Power BI, który jednoznacznie identyfikuje kształty programu Visio, a następnie dodanie go do sekcji Identyfikatora.

 3. W obszarze roboczym raportu wprowadź adres URL osadzania do diagramu programu Visio.

  Jeśli nie masz pewności, jakiego adresu URL, aby użyć, Otwórz na nowej karcie przeglądarki, przejdź do biblioteki dokumentów, w której jest przechowywany rysunek programu Visio i kliknij go, aby otworzyć w programie Visio Web App. Otwieranie okna dialogowego osadzania, skopiuj adres URL osadzanie rysunku, a następnie wklej go w polu tekstowym adres URL pliku Enter, aby otworzyć diagram programu Visio w obszarze roboczym raportu usługi Power BI. Jeśli edytujesz diagramu programu Visio w trybie Online, należy otworzyć okno dialogowe osadzania, wybierając pozycję plik > Udostępnij > Osadź. Jeśli są wyświetlane diagramu programu Visio w trybie Online, należy otworzyć okno dialogowe osadzania, wybierając pozycję Pokaż więcej poleceń (...) > Osadź.

 4. Kliknij pozycję Połącz.

  Diagram programu Visio są wyświetlane w języku Visual programu Visio i jest połączony z danymi usługi Power BI.

 5. Aby wyświetlić diagram w trybie fokusu, kliknij przycisk wielokropka (...) w języku Visual programu Visio, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

  Przechodzenie w tryb koncentracji uwagi

Etap 6. Łączenie danych usługi Power BI z diagramem programu Visio

 1. Rozwiń okno mapowania po prawej stronie Visual programu Visio. Program Visio wizualne odczytuje właściwości diagramu lub dane kształtu i automatycznie łączy do danych przy użyciu zamapowanych wierszy Power BI identyfikator. Domyślne kolory są stosowane, ale opcje dostosowywania można używać do zmieniania kolorów.

  Łączenie innych danych

  Możesz połączyć dodatkowe właściwości diagramu, klikając kształty programu Visio, które nie są połączone, a następnie klikając wiersz usługi Power BI.

 2. Aby dodać inne kolumny Power BI jako kolorów lub wartości na diagramie, zaznacz kolumny Power BI, a następnie umieść je w sekcji wartości Visual programu Visio.

  Łączenie pól z kolorami
 3. Aby zamknąć tryb koncentracji uwagi, kliknij pozycję Wrócić do raportu.

  wyniki niestandardowego elementu wizualnego programu Visio

Możesz teraz przypiąć tego raportu do pulpitu nawigacyjnego i udostępnianie pulpitu nawigacyjnego członkom zespołu.

Program Visio Visual obsługuje dwukierunkowe interakcji filtrowania w usłudze Power BI. Kliknij pozycję Power BI elementu graficznego, takiego jak pasek na wykresie słupkowym, aby automatycznie powiększeniu na kształcie zamapowanych Visual programu Visio.

Początek strony

Za pomocą usługi Power BI publikowanie sieci Web

Z usługi Power BI Publikuj w sieci webmożna osadzić interakcyjnych Power BI wizualizacji online w wpisów w blogu, witryn sieci web, wiadomości e-mail lub społeczne multimediów. Program Visio wizualne obsługuje funkcję publikowania w sieci web z usługi Power BI . Aby to zrobić, plik programu Visio, osadzona powinien mieć dostęp gościa, co pozwala użytkownikom sieci web bez konieczności uwierzytelnienia. Kopiowanie anonimowe udostępniania lub adres URL dostępu gościa w pliku programu Visio przechodząc do usługi OneDrive dla firm lub usługi SharePoint Online, a następnie klikając polecenie Udostępnij w pliku programu Visio. Teraz wkleić ten adres URL w polu tekstowym adres URL pliku Enter, aby otworzyć diagram programu Visio w obszarze roboczym raportu usługi Power BI (zobacz Etap 5: Wstawianie diagramu programu Visio do raportu programu Power BI) i wykonaj pozostałe kroki.

Początek strony

Problemy dotyczące logowania

Należy pamiętać o następujących logowaniem:

 • Wizualne programu Visio w raportach Power BI osadzony    Raport Power BI można osadzić w aplikacji, takich jak Microsoft Teams lub aplikacji innych firm. Te aplikacje można zablokować wyskakujące okienka, takie jak wiersz logowania. W tym przypadku plik programu Visio wizualne musi uprawnień dostępu do gościa w usłudze SharePoint Online i OneDrive dla firm. W przeciwnym razie Visual programu Visio monitowania zachowuje się zalogować, ale aplikacja będzie nadal Blokuj wyskakujące logowania.

 • Uwierzytelnianie logowania jednokrotnego    Wizualne programu Visio w usłudze Power BI musi mieć dostęp do diagramu programu Visio której pracujesz, co oznacza, że mogą zostać wyświetlone podczas logowania w wierszu. W przypadkach miejsce, w którym informacje logowania użytkownika usługi Power BI nie są dostępne za pośrednictwem logowania jednokrotnego uwierzytelniania użytkowników próby wyświetlenia raportu usługi Power BI może zostać wyświetlony znaku w wierszu uwierzytelnienia współpracownikowi Visual programu Visio.

 • Strefy zabezpieczeń internetowych    Jeśli nadal masz problemy z uwierzytelnianiem podczas pracy z Visual programu Visio przy użyciu programu Internet Explorer, może być Power BI i programie SharePoint w różnych stref zabezpieczeń internetowych. Dodawanie zarówno domena usługi Power BI, jak i domena programu SharePoint do tej samej strefy zabezpieczeń Opcje internetowe, a następnie spróbuj ponownie pracy z Visual programu Visio. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie ustawienia zabezpieczeń i prywatności dla programu Internet Explorer 11.

Początek strony

Ulepszanie czas ładowania strony i obsługi złożonych diagramów

Wpływ czasu ładowania diagramów programu Visio w usłudze Power BI, liczbę kształtów (ponad 1000) na diagramach programu Visio i złożoność tych kształtów (geometrii, cieniowania itp.). Aby poprawić strony wydajność ładowania, Usuń wszystkie kształty, których nie potrzebujesz z programu Visio diagramu lub dodać je do warstwy, która zaczyna się od symbolu # szczegółowe poniżej. Można także ustawić motywy zastosowane do Bez motywu na karcie Projektowanie.

Dodawanie kształtów wymaganie mapowania danych usługi Power BI do warstwy # dużych plików programu Visio

Innym sposobem aby skrócić czas ładowania strony jest dodanie kształty, które muszą zostać zamapowane do danych usługi Power BI do warstwy o nazwie # lub dowolny zaczynając od znaku # w dużych pliku programu Visio. Jeśli diagram zawiera warstwy # , tylko kształty na warstwie # można zamapować danych usługi Power BI. Zmniejszanie liczby kształtów, jeśli masz na warstwach# , tym lepsze jest czas ładowania strony.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Warstwy w programie Visio

Dostrzeżesz ponadto kilka innych korzyści z używania warstwy #:

 1. Pomoc techniczna dla diagramów złożone — Jeśli diagram zawiera więcej niż 1000 kształtów go mogą być obsługiwane Jeśli kształty wymaganie mapowania danych usługi Power BI są przenoszone do warstwy# i całkowitą liczbę kształtów na warstwach# jest mniejsza niż 1000.

 2. Wyświetlanie pełnej wierności — niektóre gradienty i desenie linii nie są renderowane w Visual programu Visio zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli tych kształtów nie jest wymagane mapowania danych usługi Power BI, może być pozostać poza lub usunięte z warstwy# . Program Visio wizualne są renderowane za pomocą wszystkich innych niż kształty na warstwach # w formacie PNG poprawia czas ładowania.

Początek strony

Włączanie i wyłączanie automatycznego powiększenia

Możesz zmienić ustawienia automatycznego powiększeniu na zaznaczenia kształtów lub podczas interakcji z innych wizualizacji przez zmianę automatyczne powiększanielub wyłączyć na karcie Ustawienia w okienku wizualizacji.

Okienko Wizualizacje w usłudze Power BI

Początek strony

Jak uzyskać program Visio wizualne?

Konieczne będzie ma wątpliwości czasu ustalanie, jak firma może jak najlepiej wykorzystać integracji programu Visio z usługi Power BI. Dlatego firma Microsoft prowadzisz subskrybentów usługi Office 365 pięciu bezpłatnej wersji próbnej wystąpień Visual programu Visio. Te wystąpienia wersji próbnej pełni można edytować i pozostają tak czas nieokreślony, nawet w przypadku, gdy Kreator oryginalny został użyty ich pięciu wystąpień. Ponadto nic nie może zainstalować dla wersji próbnej — wersja próbna programu Visio wizualne były natychmiast dostępne w usłudze Power BI dla wszystkich użytkowników usługi Office 365. Po użyciu wszystkich wystąpień wersji próbnej, nielicencjonowanych użytkowników można wyświetlać elementy wizualne i osadzanie łącza do plików lub, aby zachować pełnych uprawnień do edycji, Kup subskrypcję programu Visio w trybie Online. Sprawdź notatkę, obecnie nie udostępniamy tych bezpłatnej wersji próbnych do firmy uruchomiony suwerennych środowiska.

Edytowanie wizualną programu Visio w usłudze Power BI wymaga programu Visio Online licencji, Plan 1 lub Plan 2. Możesz wejść naszych porównanie plan zdecydować, którą opcję najlepiej dla Ciebie. Jeśli nie wiesz, jaki plan jest dla Ciebie, spróbuj je bezpłatnie przez 30 dni (Plan 1 wersji próbnej, wersji próbnej Plan 2). Te wersje próbne są oddzielone od wersji próbnej Visual programu Visio, a można zarejestrować w obu bez zmieniania uprawnień dla innych.

Początek strony

Ważne uwagi dodatkowe

 • Program Visio wizualne nie jest obsługiwane na Serwerze raportów programu Power BI.

 • Grafika związana z danymi, zastosowane do diagramów programu Visio z pulpitu programu Visio zostaną usunięte, dzięki czemu Power BI może zastosować własne grafiki.

 • Można zauważyć pewne różnice wizualne między diagramów wyświetlane w aplikacji klasycznej programu Visio, a w usłudze Power BI. Tak się dzieje, gdy diagram zawiera złożone style, motywy i desenie wypełnienia.

 • Jeśli dodawanie nowych kształtów i usuwanie kształtów, które zamapować na dane usługi Power BI i uzyskanego raportu nie jest renderowana prawidłowo, spróbuj reinserting Visual programu Visio i ponownie zamapować kształtów.

 • Po ustawieniu wartości pola "Nie Sumuj", klikając w usłudze Power BI wizualne nie zostaną zastosowane zmiany w Visual programu Visio.

 • Aby wyświetlić elementy wizualne programu Visio w aplikacji Power BI systemu Windows, Uaktualnij urządzenia do najnowszej aktualizacji twórcami systemu Windows.

 • Jeśli pliki programu Visio są przechowywane w aplikacji dla urządzeń przenośnych usługi Power BI wizualizacją programu Visio można użyć tylko jeden serwer usługi SharePoint Online.

 • Elementy wizualne programu Visio wymagają plików cookie innych podmiotów dla domen *.sharepoint.com i *.powerbi.com (lub dla odpowiednich domen programu SharePoint i usługi Power BI używanych w Twojej firmie), aby były dozwolone w używanej przeglądarce.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×