Dodawanie słów kluczowych z najlepszymi trafieniami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne informacje w wynikach wyszukiwania dla użytkowników witryny można wyróżnić za pomocą słów kluczowych i najlepszych trafień. Gdy użytkownik wprowadzi terminu wstępnie skonfigurowane słów kluczowych w polu wyszukiwania, najlepsze trafienia są oznaczane żółta gwiazdka Żółta gwiazdka i zostaną wyróżnione w górnej części strony wyników wyszukiwania podstawowego. Słów kluczowych można używać w kwerendach w polu wyszukiwania, witryny Centrum wyszukiwania i pole Wyszukiwanie zaawansowane.

Słowa kluczowe oraz najlepsze trafienia są przechowywane w przeznaczonych dla nich tabelach bazy danych i od razu działają. Definiując często wyszukiwane terminy jako słowa kluczowe, można udostępnić standardowy słownik nazw, procesów i pojęć stanowiących część „powszechnej wiedzy” współużytkowanej przez członków organizacji.

Na przykład nowo zatrudnionym pracownikom warto wskazać witrynę zawierającą informacje o możliwościach szkoleń dotyczących narzędzi i procesów. Jako słowo kluczowe można zdefiniować „szkolenie” lub nazwy wewnętrznych narzędzi wraz z adresem URL witryny, która zawiera odpowiednie informacje. Za każdym razem, gdy nowi pracownicy będą wyszukiwać nazwę narzędzia lub wyraz „szkolenie”, w górnej części strony wyników wyszukiwania jako najlepsze trafienie będzie wyświetlana właściwa witryna sieci Web.

W tym artykule

Wyświetlić stronę Zarządzanie słowami kluczowymi

Dodawanie słów kluczowych

Zarządzanie najlepszych trafień

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie najlepszych trafień

Zmienianie kolejności zbiór najlepszych trafień

Wyświetlanie strony Zarządzanie słowami kluczowymi

Strona Zarządzanie słowami kluczowymi służy do definiowania słów kluczowych z najlepszymi trafieniami i wszystkich związanych z nimi opcji. Przy użyciu tej strony można dodawać synonimy dla frazy kluczowej, zmieniać łącza najlepszych trafień, a także dodawać lub zmieniać opis najlepszego trafienia, który jest wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Na stronie Zarządzanie słowami kluczowymi można też określić datę rozpoczęcia i opcjonalnie datę zakończenia, kontakt oraz datę przeglądu słowa kluczowego.

Uwaga: Aby zarządzać słowami kluczowymi musisz mieć uprawnienia administratora zbioru witryn. Jeśli nie masz uprawnień administratora zbioru witryn, nie zobaczą opcji Administracja zbiorem witryn na stronie Ustawienia witryny. Skontaktuj się z administratorem witryny, aby uzyskać pomoc.

Aby zamienić ten tekst na tekst własny dla tego typu artykułu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na stronie głównej witryny najwyższego poziomu z uprawnieniami administratora zbioru witryn.

 2. Kliknij menu Akcje witryny i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Słowa kluczowe wyszukiwania.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zdefiniować nowe słowo kluczowe i Dodaj do niego najlepsze trafienia, kliknij pozycję Dodaj słowo kluczowe, a następnie wykonaj kroki opisane w sekcji Dodawanie słów kluczowych .

  • Aby dodać do istniejącego słowa kluczowego najlepszym sposobem łącza, kliknij słowo kluczowe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Dodawanie, edytowanie i usuwanie najlepszych trafień .

Porada: Gdy masz kilka słów kluczowych na liście, należy przeprowadzić wyszukiwanie ten, który chcesz znaleźć. Ustawianie zakresu wyszukiwania według słów kluczowych, Synonimy, Najlepsze trafienia tytuł, Adres URL najlepszego trafienialub kontakt; , a następnie wpisz szczegóły dotyczące tej właściwości w polu zawiera .

Początek strony

Dodawanie słów kluczowych

Słowa kluczowe zawierają definicje typowych terminów lub fraz używanych w organizacji. Każdy wpis słowa kluczowego może zawierać listę synonimów, będących wyrazami, które użytkownik poszukujący danego słowa kluczowego może wpisać w polu wyszukiwania. Można także podać definicję słowa kluczowego, która jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Definicja może zawierać tekst sformatowany i hiperłącza.

 1. Zaloguj się na stronie głównej witryny najwyższego poziomu z uprawnieniami administratora zbioru witryn.

 2. Kliknij menu Akcje witryny i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Słowa kluczowe wyszukiwania.

  Uwaga: Aby zarządzać słowami kluczowymi musisz mieć uprawnienia administratora zbioru witryn. Jeśli nie masz uprawnień administratora zbioru witryn, nie zobaczą opcji Administracja zbiorem witryn na stronie Ustawienia witryny. Skontaktuj się z administratorem witryny, aby uzyskać pomoc.

 4. Na stronie Zarządzanie słowami kluczowymi kliknij pozycję Dodaj słowo kluczowe.

 5. W polu Fraza kluczowa wpisz wyraz, nazwę, akronim lub frazę do zdefiniowania jako słowo kluczowe.
  Jeśli słowem kluczowym ma być na przykład CMS, wpisz ciąg CMS.

  Porada: Często wyszukiwane terminy są użytecznymi słowami kluczowymi. Podczas definiowania słów kluczowych można korzystać z listy popularnych witryn, procesów i narzędzi używanych w danej organizacji.

 6. W polu Synonimy wpisz terminy o podobnym znaczeniu. Oddziel poszczególne synonimy średnikiem („;”). W przypadku użycia w kwerendzie dowolnego z synonimów słowa kluczowego definicja tego słowa zostanie wyświetlona nad wynikami wyszukiwania.
  Jako synonimy dla słowa kluczowego CMS wpisz na przykład „zarządzanie zawartością”, „zarządzanie dokumentami” itd.

  Uwaga: Synonim musi być krótszy niż lub równa 100 znaków.

 7. Aby wyróżnić najlepszym sposobem łączy zawierających słowo kluczowe, kliknij pozycję Dodaj najlepsze trafienie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Dodawanie, edytowanie i usuwanie najlepszych trafień.

 8. W polu Definicja słowa kluczowego wpisz definicję, która będzie wyświetlana nad podstawowymi wynikami wyszukiwania. Opis może zawierać tekst formatowany i hiperłącza.

 9. W polu Kontakt wpisz opcjonalny adres e-mail osoby, która będzie recenzentem słowa kluczowego. Kliknij pozycję Sprawdź nazwy, aby sprawdzić alias, lub kliknij przycisk Przeglądaj w celu wybrania nazwy przy użyciu usługi katalogowej.

 10. W sekcji Publikowanie Ustaw definicji słów kluczowych i najlepszych trafień rozpocznie się w wynikach wyszukiwania i (Jeśli to konieczne) dla Data rozpoczęcia,Data zakończenia, gdy słowo kluczowe przestanie działać. Opcjonalnie ustaw Datę przeglądanie za pomocą której osoby w polu kontakt zostanie przejrzana słowo kluczowe. Kliknij kalendarz, aby określić datę.

  Uwaga: W polu Data rozpoczęcia jest domyślnie wyświetlana data bieżąca. Jeśli pole Data zakończenia pozostanie puste, słowo kluczowe nie wygaśnie.

 11. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zarządzanie najlepszymi trafieniami

Najlepsze trafienia znacznie ułatwiają administratorowi zbioru witryn wskazywanie użytkownikom zalecanych witryn sieci Web, magazynów danych i dokumentów. Jeśli ze słowem kluczowym i jego synonimami został skojarzony co najmniej jeden adres URL najlepszego trafienia, po wyszukaniu dowolnego ze skojarzonych wyrazów (lub fraz) w górnej części strony wyników wyszukiwania jest wyświetlany odpowiedni wynik.

Słowa kluczowe w kwerendach muszą dokładnie pasować do zdefiniowanego słowa kluczowego lub jego synonimu. Słowa kluczowe mogą być używane tylko w zbiorze witryn, w którym je zdefiniowano.

Załóżmy na przykład, że chcemy wskazać użytkownikom witryny związane z programem SharePoint. Zasobów dotyczących programu SharePoint jest tak dużo, że podczas wyszukiwania prawdopodobnie zostanie zwróconych mnóstwo wyników. Jednym ze sposobów użycia najlepszych trafień jest zdefiniowanie kilku najważniejszych witryn sieci Web, które powinni odwiedzić użytkownicy za każdym razem, gdy wyszukują wyraz „SharePoint”.

W poniższym przykładzie możemy zdefiniowany o nazwie "SharePoint", który obejmuje synonimy programu Microsoft SharePoint Server, serwera programu SharePoint, program SharePoint Foundation i rz słowa kluczowego. Następnie dodano trzy najlepsze trafienia słowa kluczowego "SharePoint". Każdy najlepszym sposobem punktów do innej witryny sieci Web, które mogą zainteresować różnych odbiorców programu SharePoint Server. Poniżej przedstawiono, jak wyniki wyszukiwania wyglądać po synonimów lub słowa kluczowego "SharePoint" jest wpisane w polu wyszukiwania .

Trzy najlepsze trafienia dotyczące tekstu SharePoint Server wyświetlone w górnej części strony wyników wyszukiwania

W polu wyszukiwania wpisano słowo kluczowe „SharePoint”.

Najlepsze trafienia skojarzone ze słowem kluczowym „SharePoint Server” są widoczne w górnej części listy wyników wyszukiwania. Tytuł najlepszego trafienia oraz skojarzony z nim adres URL są wyświetlane obok żółtej gwiazdki.

Opis podany dla najlepszego trafienia jest wyświetlany w wynikach wyszukiwania i ułatwia użytkownikom podjęcie decyzji, czy kliknąć dane łącze.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie najlepszych trafień

 1. Zaloguj się na stronie głównej witryny najwyższego poziomu z uprawnieniami administratora zbioru witryn.

 2. Kliknij menu Akcje witryny i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Słowa kluczowe wyszukiwania.

  Uwaga: Aby zarządzać słowami kluczowymi musisz mieć uprawnienia administratora zbioru witryn. Jeśli nie masz uprawnień administratora zbioru witryn, nie zobaczą opcji Administracja zbiorem witryn na stronie Ustawienia witryny. Skontaktuj się z administratorem witryny, aby uzyskać pomoc.

 4. Na stronie Zarządzanie słowami kluczowymi wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać jedną lub więcej witryn najlepsze trafienia do istniejącego słowa kluczowego, kliknij słowo kluczowe, aby wyświetlić strony Edytowanie słów kluczowych.

  • Aby utworzyć nowe słowo kluczowe, który zawiera najlepsze trafienia, kliknij Dodaj słowo kluczowe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Dodawanie słów kluczowych.

 5. Na stronie Edytowanie słowa kluczowego w sekcji Najlepsze trafienia (lub na stronie Dodawanie słowa kluczowego) wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowe lub dodatkowe najlepsze trafienie, kliknij pozycję Dodaj najlepsze trafienie.

  • Aby zmienić właściwości najlepszego trafienia, kliknij pozycję Edytuj.

  • Aby usunąć najlepsze trafienia z słowo kluczowe i wszystkie jego synonimy, kliknij pozycję Usuwanie

 6. Jeśli dodajesz nowy, najlepszym rozwiązaniem, w oknie dialogowym Dodawanie najlepszym rozwiązaniem , wybierz jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie użyć już istniejącego najlepszego trafienia:

   1. Wybierz opcję Wybierz najlepsze istniejące trafienie, a następnie (opcjonalnie) wykonaj wyszukiwanie, aby przefiltrować dostępną listę.

   2. Wybierz jeden lub więcej najlepsze trafienia z listy. Okno dialogowe Dodawanie najlepszych trafień

  • Aby utworzyć nowe najlepsze trafienie:

   1. Wybierz opcję Dodaj nowe najlepsze trafienie.

   2. W polu Adres URL wpisz adres sieci Web zasobu, który chcesz skojarzyć ze słowem kluczowym.

   3. W polu Tytuł wpisz tekst tytułu łącza najlepszego trafienia.

   4. W polu Opis wpisz tekst, który zostanie wyświetlony pod łączem najlepszego trafienia.

   5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zmienianie kolejności zestawu najlepszych trafień

Jeśli dla słowa kluczowego i jego synonimów zdefiniowano więcej niż jedno najlepsze trafienie, można zmienić kolejność wyświetlania tych najlepszych trafień w wynikach wyszukiwania.

 1. Zaloguj się na stronie głównej witryny najwyższego poziomu z uprawnieniami administratora zbioru witryn.

 2. Kliknij menu Akcje witryny i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Słowa kluczowe wyszukiwania.

 4. Na stronie Zarządzanie słowami kluczowymi kliknij nazwę słowa kluczowego, dla którego chcesz zmienić kolejność najlepszych trafień.

 5. W sekcji Najlepsze trafienia w obszarze kolejnośćzmienić liczbę Tytuł najlepszym rozwiązaniem, tak aby była wyświetlana w kolejności, w którym mają być wyświetlane w wynikach wyszukiwania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×