Dodawanie pola grupy lub kontrolki ramki do arkusza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kontrolka pola grupy i kontrolka ramki umożliwiają wyświetlanie powiązanych kontrolek (takich jak przyciski opcji, pola wyboru lub ściśle powiązana zawartość) w jednej grupie.

Informacje o polach grupy i kontrolkach ramek

Kontrolki pól grupy i kontrolki ramek to prostokątne obiekty z opcjonalną etykietą. Za pomocą kontrolki pola grupy lub kontrolki ramki można odpowiednio rozmieścić powiązane elementy w formularzu. Na przykład w aplikacji do obsługi zamówień klientów można umieścić w jednej grupie nazwisko, adres oraz identyfikator klienta. Innym przykładem jest utworzenie grupy zawierającej listę dostępnych towarów w formularzu zamówienia.

Przykładowa kontrolka pola grupy z paska narzędzi formularzy
Pole grupy (formant formularza)
Przykładowe pole grupy (kontrolka ActiveX)
Kontrolka ramki (Kontrolka ActiveX)

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

Wyświetlanie karty Deweloper

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 2. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty formularza kliknij pole grupy Obraz przycisku .

Grupa dotycząca kontrolek

 1. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik pola grupy.

 2. W razie potrzeby zmień rozmiar kontrolki przy użyciu uchwytów (kwadratowych pól po bokach pola grupy).

 3. Umieść kontrolki pokrewne w obszarze Pole grupy.

Na przykład:

 • Pola wyboru, takie jak lista powiązanych produktów do kupienia.

 • Etykiety i pola tekstowe, takie jak informacje o nazwisku i adresie.

 • Przyciski opcji wskazujące zestaw wzajemnie wykluczających się opcji, takich jak Mały, Średni lub Duży.

 • Aby określić właściwości kontrolki, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

  2. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij pozycję Więcej formantów Obraz przycisku .

  Grupa dotycząca kontrolek

 3. W oknie dialogowym Więcej formantów przewiń w dół listę kontrolek dostępnych na komputerze i wybierz pozycję Microsoft Forms 2.0 Frame.

 4. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik kontrolki ramki.

 5. Aby edytować kontrolkę ActiveX, upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Tryb projektowania Obraz przycisku .

 6. Aby określić właściwości kontrolki, na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij pozycję Właściwości Obraz przycisku .

  Porada: Można również kliknąć kontrolkę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o danej właściwości, należy ją zaznaczyć, a następnie nacisnąć klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomoc języka Visual Basic. Można również wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. W poniższej sekcji podsumowano dostępne właściwości.

  Podsumowanie właściwości według kategorii funkcjonalności

Jeśli chcesz określić

Właściwość

Ogólne:

Czy kontrolka jest ładowana po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku kontrolek ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy kontrolka może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy kontrolka może być edytowana.

Locked (formularz)

Nazwa kontrolki.

Name (formularz)

Sposób dołączania kontrolki do znajdujących się poniżej niej komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować kontrolkę.

PrintObject (program Excel)

Czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.

Visible (formularz)

Tekst:

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formularz)

Opisowy tekst w kontrolce, który identyfikuje kontrolkę lub określa jej przeznaczenie.

Caption (formularz)

Rozmiar i położenie:

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między kontrolką a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Kolor obramowania.

BorderColor (formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy kontrolka ma cień.

Shadow (program Excel)

Wygląd obramowania (płaskie, wypukłe, wklęsłe, wytrawione lub nierówne).

SpecialEffect (formularz)

Obraz:

Mapa bitowa wyświetlana w kontrolce.

Picture (formularz)

Lokalizacja obrazu tła (lewa górna część, prawa górna część, środek itp.).

PictureAlignment (formularz)

Sposób wyświetlania obrazu tła w kontrolce (przycinanie, rozciąganie lub powiększenie).

PictureSizeMode (formularz)

Czy wiele kopii obrazu ma zostać rozmieszczonych sąsiadująco w kontrolce.

PictureTiling (formularz)

Klawiatura i mysz:

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Ustawienia specyficzne dla ramki:

Używany typ obramowania (linia pojedyncza lub brak).

BorderStyle (formularz)

Czy kontrolka ma pionowe paski przewijania, poziome paski przewijania, czy oba typy pasków przewijania.

ScrollBars (formularz)

Akcja wykonywana, gdy użytkownik opuści ostatnią kontrolkę w ramce lub na stronie (wszystkie formularze lub bieżący formularz).

Cycle (formularz)

Czy paski przewijania pozostają widoczne, gdy nie są wymagane.

KeepScrollBarsVisible (formularz)

Wysokość lub szerokość (w punktach) całkowitego obszaru, jaki może być przeglądany przez zmianę położenia pasków przewijania.

ScrollHeight, ScrollWidth (formularz)

Odległość (w punktach) lewej lub górnej krawędzi formularza logicznego od lewej lub górnej krawędzi ramki.

ScrollLeft, ScrollTop (formularz)

W jakim stopniu ma zostać zmieniony rozmiar obrazu w ramce.

Zoom (formularz)

Uwaga: 

 • Jeśli kontrolka ramki będzie często używana, należy dodać ją do arkusza „Zapisane kontrolki”, a następnie zapisać ten arkusz w celu ponownego użycia. Gdy kontrolka ramki będzie potrzebna, należy otworzyć ten arkusz, a następnie skopiować kontrolkę ramki do edytowanego arkusza.

 • Domyślnie wszystkie przyciski opcji w ramce są opcjami wzajemnie się wykluczającymi.

 • Wewnątrz ramki można też umieścić przycisk przełącznika służący do wybierania jednego lub większej liczby elementów z powiązanej grupy. Można na przykład utworzyć formularz zamówienia zawierający listę dostępnych towarów, umieszczając przycisk przełącznika obok każdej nazwy towaru.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×