Dodawanie połączenia danych za pomocą ustawień w bibliotece połączeń

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Dodawanie połączenia danych kwerendy

Dodawanie połączenia przesyłania danych

Omówienie

Jeśli projektujesz kilka szablonów certyfikatów zawierających podobne połączenia danych, rozważ użycie plik połączenia danych zamiast tworzenia połączenia danych z zewnętrznego źródła danych dla każdego szablonu formularza. Dzięki temu musisz zaktualizować tylko jeden plik połączenia danych, gdy informacje o połączeniu danych dla zestaw szablonów powiązanym formularzu. Na przykład po przeniesieniu do sieci produkcyjnej szablonów formularzy z sieci test, należy zaktualizować dane ustawienia połączenia tylko raz w bibliotece połączeń zamiast aktualizowanie połączenia danych w szablonie formularza. Gdy formularz oparty na szablonie formularza, który używa plik połączenia danych jest używany połączenia danych, połączenia danych jest automatycznie zaktualizowane przy użyciu nowych ustawień.

Plik połączenia danych jest plikiem XML z rozszerzeniem pliku XML lub udcx, zawierający informacje o połączeniu dla pojedynczego zewnętrznego źródła danych. Ten plik jest przechowywany w bibliotece połączeń danych na serwerze z systemem Microsoft Office SharePoint Server 2007. Plik połączenia danych zostanie utworzony przez dewelopera lub konwertując połączenia danych w istniejącego szablonu formularza do pliku połączenia danych, klikając przycisk Konwertuj, w oknie dialogowym Połączenia danych (menuNarzędzia ).

Zalety korzystania z plikami połączeń danych obejmują:

 • Wiele formularzy można użyć tego samego pliku połączenia danych, dlatego nie trzeba utworzyć połączenie danych od podstaw dla każdego szablonu formularza.

 • W przypadku zmiany lokalizacji lub połączenia ustawień dla zewnętrznego źródła danych, musisz zaktualizować tylko plik połączenia danych, nie każdy szablon formularza.

 • Plik połączenia danych może zawierać informacje uwierzytelniające alternatywnego, który może być używany przez serwer, gdy użytkownik wypełnia formularza za pomocą przeglądarki sieci Web.

 • Formularze na podstawie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, które są wypełnione w przeglądarce można nawiązać serwerów w innej domeny tylko w przypadku połączeń danych za pomocą plików połączenia danych.

Uwaga: Program Microsoft Office InfoPath używa plików połączeń danych, występujące po tym formacie plików 2.0 wersji uniwersalny połączenia danych. Ta wersja jest podzbiorem wersji 1.0 format używany przez program Microsoft Office FrontPage i Microsoft Office Excel. Program InfoPath nie można używać plików połączenia danych w wersji 1.0 formacie.

Połączenie danych można dodać do szablonu formularza za pomocą ustawień w bibliotece połączeń danych, możesz utworzyć pomocniczego połączenia danych w tym szablonie formularza. To połączenie danych różni się od głównego połączenia danych utworzony podczas projektowania szablonu formularza na podstawie bazy danych, usługi sieci Web lub ustawień w bibliotece połączeń danych. Trzeba dodać pomocniczego połączenia danych tylko wtedy, gdy nie można uzyskać lub przesyłania danych głównego połączenia danych.

Początek strony

Zanim rozpoczniesz

Aby dodać połączenie danych do szablonu formularza przy użyciu ustawień, które są przechowywane w bibliotece połączeń danych, potrzebne są następujące informacje od administratora witryny:

 • Lokalizacja serwera, na którym jest uruchomiony Microsoft Office SharePoint Server 2007, który zawiera witryny, która zawiera biblioteki połączeń danych

 • Nazwa pliku połączenia danych w bibliotece połączeń danych, który ma być używany

 • Określa, czy plik połączenia danych zawiera ustawienia dla kwerendy połączenia danych lub połączenia przesyłania danych

 • Czy można skonfigurować szablon formularza, aby bezpiecznie przechowywać wyniki kwerend w formularzu w trybie offline, jeśli ustawienia są kwerendy połączenia danych

Początek strony

Dodawanie połączenia danych kwerendy

Aby dodać połączenie danych do szablonu formularza za pomocą ustawień w bibliotece połączeń, należy wykonać następujące procedury:

 1. Dodawanie połączenia danych pomocniczej do szablonu formularza.

 2. Formanty należy powiązać pól kwerendy i danych w pomocnicze źródło danych.

 3. Konfigurowanie szablonu formularza do używania połączenia danych za pomocą reguły lub przycisku.

Krok 1: Dodawanie pomocniczego połączenia danych

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. W oknie dialogowym Połączenia danych kliknij przycisk Dodaj.

 3. W Kreatorze połączenia danych kliknij Wyszukaj połączeń w programie Microsoft Office SharePoint Server, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora, na liście witryny kliknij nazwę witryny na serwerze z systemem Office SharePoint Server 2007 z biblioteki połączeń.

  Witryna Moja witryna nie znajduje się na liście

  Aby dodać witryny do listy, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Zarządzaj witrynami.

  2. W oknie dialogowym Zarządzanie witrynami kliknij przycisk Dodaj.

  3. W polu adres URL wpisz lokalizację biblioteki połączeń danych.

  4. W polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę biblioteki połączeń danych. Ta nazwa będzie wyświetlana na liście w Kreatorze połączenia danych.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Kliknij przycisk Zamknij.

 5. Kliknij nazwę biblioteki połączeń danych, aby wyświetlić listę plików połączeń danych, kliknij nazwę pliku połączenia danych, którego chcesz użyć dla tego połączenia danych i kliknij przycisk Dalej.

 6. W zależności od ustawień połączenia w pliku połączenia danych następnej stronie kreatora może wymagać określenie wartości przykładowych dla każdego parametru.

  Jak określić wartości przykładowych?

  1. Wybierz parametr w tabeli Parametry, a następnie kliknij Ustaw przykładową wartość.

  2. W polu wartość próbki wpisz wartość, że użytkownika może użyć dla tego pola, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Powtórz te czynności dla każdego parametru w tabeli Parametry, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga techniczna

  Po skonfigurowaniu połączenia danych z usługi sieci Web w Kreatorze połączenia danych programu Microsoft Office InfoPath nawiązuje połączenie z usługą sieci Web i żąda pliku Web Service Description Language (WSDL). Plik języka WSDL zawiera schematu używane przez usługę sieci Web. Usługa sieci Web odpowiada na żądanie, wysyłając ten plik do programu InfoPath. Program InfoPath używa informacji w tym pliku dodać odpowiednie pola i grupy do pomocnicze źródło danych w szablonie formularza. Jeśli program InfoPath znajdzie typu nieznany element w pliku WSDL, InfoPath używa przykładowych danych w celu określenia definicji typu nieznany element i następnie dodaje odpowiednich pól i grup pomocnicze źródło danych.

 7. Jeśli chcesz wyników kwerendy, aby był dostępny, gdy formularz nie jest połączony z siecią, zaznacz pole wyboru Przechowaj kopię danych w szablonie formularza.

  Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Zaznaczenie tego pola wyboru przechowuje wyników kwerendy w szablonie formularza. Ponieważ dane są przechowywane w szablonie formularza, jest dostępny w formularzach, które wypełniania przez użytkowników, nawet jeśli ich komputery nie są połączone z siecią. Jeśli występują poufne dane z tego połączenia danych, można wyłączyć tę funkcję w celu ochrony danych w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

  Następnej stronie kreatora będzie wyświetlana Podsumowanie ustawień dla tego połączenia danych.

 9. Wpisz opisową nazwę połączenia danych. Ta nazwa będzie wyświetlana na liście Źródła danych w okienku zadań Źródło danych.

 10. Aby włączyć formularzy opartych na tym szablonie formularza, aby użyć tego połączenia danych po otwarciu, zaznacz pole wyboru automatycznie Pobierz dane po otwarciu formularza.

Początek strony

Krok 2: Dodawanie formantu, aby wyświetlić dane użytkowników

 1. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 2. Przeciągnij formant na szablon formularza.

 3. W oknie dialogowym Powiązanie kontrolki wybierz pole, które chcesz powiązać kontrolkę, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 3: Konfigurowanie szablonu formularza do używania połączenia danych

Użytkownik ma mieć możliwość pobierania danych z tego połączenia danych po otwarciu formularza, można dodać regułę do szablonu formularza, korzystającym z połączenia danych w określonych warunkach, czy można dodać przycisk do szablonu formularza, który użytkownicy mogą kliknąć, aby połą danych za pomocą obcięcie.

Dodawanie reguły

Reguły można dodać do szablonu formularza z systemem połączenie danych kwerendy, gdy spełnienia warunku reguły. W poniższej procedurze przyjęto, że utworzono połączenie danych kwerendy dla szablonu formularza i skonfigurowano formantu w szablonie formularza w celu wyświetlania danych z połączenia danych.

 1. Jeśli szablon formularza zawiera wiele widoków, kliknij nazwę widoku, w menu Widok, aby przejść do widoku z formantem, w którym chcesz wyświetlić dane z pomocnicze źródło danych.

 2. Kliknij dwukrotnie formant, do którego chcesz dodać regułę.

 3. Kliknij kartę Dane.

 4. W obszarze Sprawdzanie poprawności i reguły kliknij przycisk reguły.

 5. W oknie dialogowym reguły kliknij przycisk Dodaj.

 6. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły.

 7. Aby określić warunek, kiedy będzie uruchamiane reguły, kliknij przycisk Ustaw warunek, a następnie wprowadź warunek. Reguła zostanie uruchomiona, gdy wystąpi warunek. Jeśli warunek nie jest ustawiona, reguła zostanie uruchomiona, gdy użytkownik zmieni się wartość w formancie i przenosi własnego kursor poza tego formantu.

 8. Kliknij pozycję Dodaj akcję.

 9. Na liście akcji kliknij kwerendy przy użyciu połączenia danych.

 10. Na liście połączenia danych kliknij połączenie danych kwerendy, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć poszczególne okna dialogowe.

 11. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Dodawanie przycisku do za pomocą kwerendy połączenia danych

Formant przycisku można dodać do szablonu formularza, które użytkownicy mogą kliknąć podczas wypełniania formularza opartego na szablonie formularza. Po kliknięciu tego przycisku można pobierać dane z kwerendy połączenia danych.

 1. Jeśli szablon formularza zawiera wiele widoków, kliknij nazwę widoku, w menu Widok, aby przejść do widoku z formantem, w którym chcesz wyświetlić dane z pomocnicze źródło danych.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. Przeciągnij formant przycisku na szablonie formularza.

 4. Kliknij dwukrotnie formant przycisku, który właśnie dodany do szablonu formularza.

 5. Kliknij kartę Ogólne.

 6. Na liście akcji kliknij przycisk Odśwież.

 7. W polu Etykieta wpisz nazwę, która ma być wyświetlany na przycisku w szablonie formularza.

 8. Kliknij przycisk Ustawienia.

 9. W oknie dialogowym odświeżanie kliknij jedno pomocnicze źródło danych.

 10. Na liście Wybierz pomocnicze źródło danych kliknij pomocnicze źródło danych skojarzonego z kwerendy połączenia danych.

 11. Klikaj przyciski OK, aby zamknąć poszczególne otwarte okna dialogowe.

 12. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Dodawanie połączenia przesyłania danych

Jeśli plik połączenia danych zawiera ustawienia połączenia przesyłania danych, można skonfigurować szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie ich danych formularza za pomocą tego połączenia danych. Po skonfigurowaniu szablonu formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie danych formularza programu InfoPath dodaje przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij w menu plik. W oknie dialogowym Opcje przesyłania (menuNarzędzia ), można skonfigurować opcje przesyłania dla szablonu formularza. Opcje przesyłania są skonfigurowane w taki sam sposób, jak po dodaniu połączenie pomocniczego połączenia przesyłania danych. Łącza do dodatkowych informacji na temat dodawania połączenia przesyłania danych do szablonu formularza w sekcji Zobacz też.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. W oknie dialogowym Połączenia danych kliknij przycisk Dodaj.

 3. W Kreatorze połączenia danych kliknij Wyszukaj połączeń w programie Microsoft Office SharePoint Server, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora, na liście witryny kliknij nazwę witryny z biblioteki połączeń.

  Witryna Moja witryna nie znajduje się na liście

  Aby dodać witryny do listy, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Zarządzaj witrynami.

  2. W oknie dialogowym Zarządzanie witrynami kliknij przycisk Dodaj.

  3. W polu adres URL wpisz lokalizację biblioteki połączeń danych.

  4. W polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę biblioteki połączeń danych. Ta nazwa będzie wyświetlana na liście w Kreatorze połączenia danych.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Kliknij przycisk Zamknij.

 5. Kliknij nazwę biblioteki połączeń danych, aby wyświetlić listę plików połączeń danych, kliknij nazwę pliku połączenia danych, którego chcesz użyć dla tego przesyłania połączenia danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Jeśli ustawienia połączenia przesyłania danych do usługi sieci Web, programu InfoPath wykrywa jakich parametrów usługi sieci Web mógł pobierać dane. Można skonfigurować połączenia danych Prześlij, aby wysłać wszystkie dane lub części danych w szablonie formularza.

  Jak to zrobić?

  1. Na liście parametrów kliknij parametr, który pobiera dane z formularza.

  2. Aby przesłać wszystkie dane w formularzu, aby ten parametr, w tym element główny i wszystkie instrukcje przetwarzania, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij pozycję cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

   2. Aby przesłać dane jako ciąg, zaznacz pole wyboru Prześlij dane jako ciąg. Zazwyczaj możesz wybrać tego pola wyboru umożliwia przesyłanie danych podpisanych cyfrowo. W większości przypadków wyczyść to pole wyboru.

  3. Aby określić pola lub grupy dla tego parametru, wykonaj następujące czynności:

   1. W obszarze Opcje parametrów kliknij pola lub grupy.

   2. Kliknij przycisk Modyfikuj Obraz przycisku .

   3. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę, których chcesz przesłać dane, a następnie kliknij przycisk OK.

   4. Na liście Dołącz kliknij tekst i elementy podrzędne, aby przesłać tylko zawartość pola lub grupy, lub kliknij pozycję poddrzewo XML, włącznie z zaznaczonym elementem przesłać zarówno zawartość i zaznaczonej grupy lub pola.

  4. Powtórz te czynności dla każdego parametru.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź nazwę dla tego połączenia danych wpisz opisową nazwę dla tego przedstawia połączenia danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×