Dodawanie numerów identyfikacyjnych do talonów lub kuponów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Talony i kupony promocyjna można odtwarzać ważną rolę w strategii marketingowej rysując nowych klientów i dla Twojej firmy. Jednak skąd wiadomo, jeśli naprawdę pracują ułatwiające rozwoju firmy? Aby większość czasu i budżetu na marketing, należy śledzić wyniki działań marketingowych, dzięki czemu można ustalić, jakie marketingowych taktyk obowiązują dla klientów, których.

Jeden z najprostszych sposobów śledzenia powodzenia marketingowych, takich jak talony lub kupony jest dodanie numeru identyfikacyjnego lub kodu do każdego talonów lub kuponów, którą rozpowszechniasz. Talonów lub kuponów są zaginął, możesz korzystać tych numerów identyfikacyjnych rejestrować i kategoryzować odpowiedzi klienta.

W tym artykule wyjaśniono, jak dodać numerów identyfikacyjnych do partii talonów lub kuponów, które zostały utworzone w programie Publisher.

Sposoby śledzenia

Może potrwać kilka różnych metod, gdy zawierają informacje o śledzeniu w publikacji. Na przykład możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

 • Dodawanie unikatowych numerów do talonów     Przy użyciu to unikatowy numer na każdy certyfikat, można śledzić, kiedy talonów, zaginął przez kogo i jakie produktu lub usługi. Ponadto, dodając unikatowe numery, śledzenia zapewnia nie duplikowany lub użyto więcej niż jeden raz pozycję talony.

 • Dodaj określone kody dywidend w celu śledzenia reakcji klientów     Kody różne dla różnych marketingowych wiadomości, reklam lub promocji. Kody te pozwoli umożliwia śledzenie jak klienci dowiedział się o Twoją ofertę. Im więcej informacje o kto rysowania dla Twojej firmy i co przyciąga uwagę, tym lepsze skoncentrowanie się przyszłych działań marketingowych.

Talon z widocznym unikatowym numerem identyfikacyjnym

Uwaga: Za pomocą tej samej metody należy dodać kolejne numery ruchu loterii, faktur, a inny rodzaj publikacji.

Krok 1: Tworzenie źródła danych, który zawiera listę numerów identyfikacyjnych

Aby utworzyć partię talonów lub kuponów z numerów identyfikacyjnych za pomocą korespondencji seryjnej, należy skonfigurować źródło danych, które zawiera listę numerów identyfikacyjnych kolumnę. Jeśli zamierzasz dodać tylko numerów identyfikacyjnych do publikacji, należy utworzyć źródła danych dla numerów identyfikacyjnych. Jeśli zamierzasz również wstawić dodatkowe informacje do publikacji, na przykład nazwy klienta lub adresy, za pomocą korespondencji seryjnej można dodać kolumnę numerów identyfikacyjnych ze źródłem danych zawierającym dane nazwisko i adres, który ma być używany.

Aby utworzyć źródło danych projektu korespondencji seryjnej, można użyć programu Publisher, Excel, Access lub Outlook. Jeśli chcesz utworzyć listę dużych unikatowe, kolejne numery, które mają być używane jako śledzenia kody dla talonów lub kuponów, jednak umożliwia Excel szybko wygenerować tej listy.

Aby utworzyć listę unikatowych numerów identyfikacyjnych za pomocą programu Excel

 1. W programie Excel otwórz nowym lub istniejącym arkuszu.

 2. W pierwszej komórce kolumny, której chcesz dodać numery identyfikacyjne wpisz etykietę, na przykład Numer identyfikacyjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby przejść do wiersza poniżej.

 3. W drugą komórkę w kolumnie wpisz numer pierwszy numer identyfikacyjny w serii. Na przykład wpisz 1000.

 4. W komórce poniżej Dodaj 1 do liczby wprowadzonej w powyżej komórce, a następnie wpisz tego numeru. Na przykład wpisz 1,001.

  To określa wzór wypełnienia dla serii liczb, które są tworzone.

 5. Zaznacz komórki zawierające wartości początkowe.

 6. Przeciągnij wypełnienie uchwyt Uchwyt wypełniania przez zakres komórek, które chcesz wypełnić.

 7. Po utworzeniu odpowiedniej liczby numerów identyfikacyjnych zapisz plik.

Dodawanie kodów śledzenie wcześniej do źródła danych

Jeśli został już utworzony zbioru liczb określony kod, który ma być używany do śledzenia i kategoryzowanie odpowiedzi klienta, możesz wpisać tych liczb w kolumnie źródła danych, która ma zostać użyta do korespondencji seryjnej.

 1. W programie Excel otwórz nowym lub istniejącym arkuszu.

 2. Kliknij pierwszą komórkę w kolumnie, której chcesz wprowadzić dane.

 3. Wpisz etykiety, na przykład Kod śledzenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby przejść do wiersza poniżej.

 4. Wpisz kod identyfikacyjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby przejść do wiersza poniżej.

 5. Powtarzaj do momentu wyświetlenia wszystkich numerów identyfikacyjnych, które ma zostać użyta.

  Uwaga: Aby utworzyć wiele kopii talonu lub dywidendy, że wszystkie mieć ten sam kod śledzenie, można wpisać tę samą liczbę wielokrotnie w kolumnie.

 6. Po utworzeniu odpowiedniej liczby kodów identyfikacyjnych zapisz plik.

Krok 2: Korzystanie z programu Publisher Tworzenie talonów lub kuponów

Możesz utworzyć talonu lub dywidendy publikacji za pomocą programu Publisher, zaczynając od wstępnie zaprojektowanej publikacji talonu lub przez zaprojektowanie talon od podstaw.

 • Aby wybrać wstępnie zaprojektowanej publikacji, wybierz kategorię talonów, aby znaleźć odpowiedni szablon talon, a następnie otwórz, projektowanie i zapisać certyfikat oparty na tym szablonie.

 • Aby zaprojektować certyfikat od podstaw, można rozpocząć zupełnie pustej publikacji lub dostosowanie istniejącej publikacji. Małe publikacje, na przykład wizytówki, pocztówki i etykiety można dostosować tak, aby służyły jako kupony. Ulotki lub broszury można stosować za pomocą jako talony. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie publikacji w programie Publisher.

Krok 3: Używanie korespondencji seryjnej do Dodawanie numerów identyfikacyjnych do publikacji

Po skonfigurowaniu listy numerów identyfikacyjnych w źródle danych i projektowania publikacji, możesz przystąpić do scalenia listy numerów identyfikacyjnych z publikacji, aby utworzyć partię talonów lub kuponów, że każda wyświetla unikatowym numerem identyfikacyjnym.

Ten projekt zastosowania korespondencji seryjnej składa się cztery ogólne kroki:

 1. Połącz własnych talonów lub publikacji dywidendy ze źródłem danych.

 2. Wstawianie pola danych do publikacji jako symbol zastępczy numeru informacji o śledzeniu.

 3. Podgląd korespondencji seryjnej, aby dostosować układ

 4. Drukowanie scalonych publikacji w celu utworzenia lub wydrukować partię talonów lub kuponów wyświetlane numery identyfikacyjne ze źródła danych.

Łączenie publikacji w źródle danych

 1. Zapisz i zamknij źródła danych, który zawiera listę numerów identyfikacyjnych.

 2. Otwórz program Publisher talonu lub publikacji dywidendy.

 3. Na karcie Korespondencja kliknij menu korespondencji seryjnej, a następnie kliknij pozycję Kreator korespondencji seryjnej krok po kroku.

 4. W okienku zadań korespondencji seryjnej w obszarze Utwórz listę adresatów, zaznacz pole wyboru Użyj istniejącej listy, a następnie kliknij przycisk Następny: Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych Znajdź źródło danych, który zawiera odpowiedni numer identyfikacyjny, wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.

 6. Jeśli źródło danych jest skoroszyt programu Excel, wybierz arkusz, który ma na liście w oknie dialogowym Wybieranie tabeli.

 7. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej można wybrać kody śledzenia, które chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej. Zaznacz pola wyboru obok pozycji rekordy, które chcesz uwzględnić i wyczyść pola wyboru obok pozycji rekordy, które chcesz wykluczyć.

  Jeśli chcesz użyć tylko niektórych pozycji z listy, możesz przefiltrować listę według określonego pola lub kryterium. Po przefiltrowaniu listy możesz uwzględnić bądź wykluczyć konkretne rekordy za pomocą ich pól wyboru.

  Filtrowanie elementów na liście

  1. Kliknij strzałkę obok nagłówka kolumny elementu, który chcesz filtrować według.

  2. Kliknij dowolną z następujących opcji:

   • (Puste) — wyświetla wszystkie rekordy, w których odpowiednie pole jest puste.

   • (Niepuste) — wyświetla wszystkie rekordy, w których odpowiednie pole zawiera jakieś informacje.

   • (Zaawansowane) otwiera okno dialogowe Filtrowanie i sortowanie, w którym można filtrować przy użyciu wielu kryteriów. Możesz również kliknąć filtru w obszarze Dopracowywanie listy adresatów w oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej, aby otworzyć okno dialogowe Filtrowanie i sortowanie.

    Porada: Jeśli źródło danych zawiera rekordy, które współużytkują te same informacje, a w kolumnie istnieje dziesięć lub mniej unikatowych wartości, można filtrować według określonej informacji. Na przykład jeśli istnieje wiele rekordów zawierających ciąg Australia jako kraj/region, można filtrować według wyrazu Australia.

    W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej są wyświetlane tylko wyznaczone rekordy. Aby ponownie wyświetlić wszystkie rekordy, kliknij pozycję (wszystkie)

  Sortowanie elementów na liście

  1. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej kliknij nagłówek kolumny elementu, który chcesz sortować.

  2. Aby szybko zaznaczyć wszystkie pozycje lub anulować ich zaznaczenie, zaznacz lub wyczyść nagłówek kolumny pól wyboru.

  3. Aby posortować dane przy użyciu wielu kryteriów, kliknij przycisk Sortuj w obszarze Dopracowywanie listy adresatów w oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej. W oknie dialogowym Filtrowanie i sortowanie wybierz kryteria, które chcesz posortować dane według.

 8. Kliknij przycisk OK.

 1. Zapisz i zamknij źródła danych, który zawiera listę numerów identyfikacyjnych.

 2. Otwórz program Publisher talonu lub publikacji dywidendy.

 3. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy, a następnie kliknij korespondencji seryjnej.

 4. W okienku zadań korespondencji seryjnej w obszarze Utwórz listę adresatów, kliknij opcję Użyj istniejącej listy, a następnie kliknij przycisk Następny: Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych Znajdź źródło danych, który zawiera odpowiedni numer identyfikacyjny, wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.

  Uwaga: Domyślnie program Publisher najpierw zostanie otwarty folder Moje źródła danych. Jeśli źródło danych jest zapisany w innym miejscu niż folder Moje źródła danych, przejdź do lokalizacji, w której zapisano źródła danych.

 6. Jeśli źródło danych jest skoroszyt programu Excel, wybierz arkusz, który ma na liście w oknie dialogowym Wybieranie tabeli.

 7. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej można wybrać kody śledzenia, które chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej. Zaznacz pola wyboru obok pozycji rekordy, które chcesz uwzględnić i wyczyść pola wyboru obok pozycji rekordy, które chcesz wykluczyć.

  Jeśli chcesz użyć tylko niektórych pozycji z listy, możesz przefiltrować listę według określonego pola lub kryterium. Po przefiltrowaniu listy możesz uwzględnić bądź wykluczyć konkretne rekordy za pomocą ich pól wyboru.

  Filtrowanie elementów na liście

  1. Kliknij strzałkę obok nagłówka kolumny elementu, który chcesz filtrować według.

  2. Kliknij dowolną z następujących opcji:

   • (Puste) — wyświetla wszystkie rekordy, w których odpowiednie pole jest puste.

   • (Niepuste) — wyświetla wszystkie rekordy, w których odpowiednie pole zawiera jakieś informacje.

   • (Zaawansowane) otwiera okno dialogowe Filtrowanie i sortowanie, w którym można filtrować przy użyciu wielu kryteriów. Możesz również kliknąć filtru w obszarze Dopracowywanie listy adresatów w oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej, aby otworzyć okno dialogowe Filtrowanie i sortowanie.

    Porada: Jeśli źródło danych zawiera rekordy, które współużytkują te same informacje, a w kolumnie istnieje dziesięć lub mniej unikatowych wartości, można filtrować według określonej informacji. Na przykład jeśli istnieje wiele rekordów zawierających ciąg Australia jako kraj/region, można filtrować według wyrazu Australia.

    W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej są wyświetlane tylko wyznaczone rekordy. Aby ponownie wyświetlić wszystkie rekordy, kliknij pozycję (wszystkie)

  Sortowanie elementów na liście

  1. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej kliknij nagłówek kolumny elementu, który chcesz sortować.

  2. Aby szybko zaznaczyć wszystkie pozycje lub anulować ich zaznaczenie, zaznacz lub wyczyść nagłówek kolumny pól wyboru.

  3. Aby posortować dane przy użyciu wielu kryteriów, kliknij przycisk Sortuj w obszarze Dopracowywanie listy adresatów w oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej. W oknie dialogowym Filtrowanie i sortowanie wybierz kryteria, które chcesz posortować dane według.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. W dolnej części okienka zadań korespondencji seryjnej, kliknij przycisk Następny: Tworzenie scalonych publikacji.

Wstawianie pola danych do publikacji

Po podłączeniu publikacji ze źródłem danych, który ma być używany do publikacji w miejscu, w którym ma zostać wyświetlony numer identyfikacyjny możesz wstawić pole danych.

 1. W okienku zadań korespondencji seryjnej w obszarze Przygotuj publikację kliknij pole danych śledzenia liczby, a następnie przeciągnij go do swojej preferowanej lokalizacji talonu.

 2. Jeśli chcesz wstawić pola danych, aby uzyskać dodatkowe informacje w źródle danych, takich jak klienta nazwy lub adresy, przeciągnij nazw pól w publikacji.

 3. Jeśli chcesz zastosować formatowanie do pole danych, aby zmienić wygląd scalonych danych, wybierz pole, kliknij kartę Formatowanie i wybierz odpowiednie opcje.

 4. W dolnej części okienka zadań korespondencji seryjnej, kliknij przycisk Następny: Tworzenie scalonych publikacji.

 5. Aby zapisać publikację.

 1. W publikacji korespondencji seryjnej kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić pole danych śledzenia numeru. Najpierw należy utworzyć pole tekstowe dla lokalizacji pole danych, jeśli jeszcze nie istnieje.

 2. W okienku zadań korespondencji seryjnej na liście w obszarze Przygotuj publikację zlokalizuj nazwę pola, która odpowiada nagłówek kolumny, aby uzyskać listę numerów identyfikacyjnych w źródle danych. Na przykład jeśli użyto Śledzenia liczbamodelu encja-relacja jako nagłówek kolumny listy numerów identyfikacyjnych w arkuszu kalkulacyjnym, Znajdź Numer identyfikacyjny. Przeciągnij pole Numer śledzenia w polu tekstowym, utworzonego dla niego.

 3. Jeśli chcesz wstawić pola danych, aby uzyskać dodatkowe informacje w źródle danych, takich jak klienta nazwy lub adresy, przeciągnij nazw pól w publikacji.

 4. Jeśli chcesz zastosować formatowanie do pole danych, aby zmienić wygląd scalonych danych, wybierz pole, w Format menu kliknij polecenie Czcionka, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 5. Po wstawieniu wszystkich pól danych, aby zapisać publikację.

Wyświetlanie podglądu wyników scalania

Przed zakończeniem korespondencji seryjnej można wyświetlić podgląd wyniki scalania, aby upewnić się, że numery identyfikacyjne zostaną wyświetlone, jak mają być w publikacji. Można wyświetlić podgląd korespondencji seryjnej na dwa sposoby: podczas są rafinacji układ, aby przeglądać układ poszczególnych dywidendy lub talonu lub jeśli przygotowujesz się do wydrukowania, aby wyświetlić podgląd układu kupony lub talony na wydrukowanym arkuszu.

 1. Na karcie Korespondencja kliknij pozycję Podgląd wyników.

 2. Kliknij pozycję Nawigacja przyciski Przycisk Dalej Przycisk Wstecz aby zobaczyć inne pozycje ze źródła danych w publikacji.

Wyświetlanie podglądu układu dywidendy lub talonu

Informacje z pierwszego rekordu źródła danych wypełniają pola danych. Przyciski nawigacyjne umożliwia wyświetlanie podglądu informacje z pozostałych rekordów źródła danych.

 1. W okienku zadań korespondencji seryjnej kliknij nawigacji przyciski Przycisk Dalej Przycisk Wstecz aby zobaczyć inne pozycje ze źródła danych w publikacji.

  Nie można edytować pozycji źródła danych, ale można formatować, przenoszenie lub usuwanie danych, formatowanie, przenoszenie lub usuwanie pola danych.

 2. Jeśli numery są wyświetlane na obcięte, dostosuj formatowanie i układ publikacji. Na przykład może być konieczne zwiększenie rozmiaru pola tekstowego, które zawiera numer identyfikacyjny pole danych lub może być konieczne zmniejszenie rozmiaru czcionki pola danych.

 3. Po zakończeniu pracy z podglądów w dolnej części okienka zadań kliknij pozycję Następny: Tworzenie scalonych publikacji.

Podgląd wydruku arkusza

Można tworzyć ostateczne wyboru publikacji korespondencji seryjnej przed drukowaniem za pomocą podglądu korespondencji seryjnej.

 1. W menu plik kliknij polecenie Ustawienia wydruku.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia wydruku kliknij wiele stron na arkusz, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W okienku zadań korespondencji seryjnej w obszarze Tworzenie scalonych publikacji, kliknij Podgląd wydruku, aby się upewnić, że informacje powoduje wyrównanie na arkuszu talonów lub kuponów poprawnie.

 4. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno podglądu wydruku.

Drukowanie scalonej publikacji

 1. W okienku zadań korespondencji seryjnej w obszarze Tworzenie scalonych publikacji, kliknij przycisk Drukuj.

 2. Na stronie Drukowanie wyświetlić podgląd układu wydruku, wybierz odpowiednie opcje drukowania i kliknij przycisk Drukuj.

 1. W okienku zadań korespondencji seryjnej w obszarze Tworzenie scalonych publikacji, kliknij przycisk Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie wybierz odpowiednie opcje drukowania, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W menu plik kliknij polecenie Zapisz, aby zapisać publikację.

  Uwaga: Należy pamiętać, że jest zapisywany jest zestaw kupony lub prezentów certyfikatów, które zostały wydrukowane. Zamiast w przypadku zapisywania publikacji przy użyciu połączenia źródła danych i jej pól symbol zastępczy. Po zapisaniu publikacji, można szybko utworzyć inny zestaw talonów lub kuponów, gdy zajdzie taka potrzeba. Publikacja przechowuje łącze do źródła danych, którą go, aby połączenie tak, aby można przejść do kroku podglądu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×