Dodawanie niestandardowego tekstu Pomocy do szablonu formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby ułatwić użytkownikom zrozumienie przeznaczenia formularza, a aby ułatwić im wypełnij go pomyślnie, możesz dodać tekst instruktażowy pomocy do szablonu formularza.

W tym artykule wyjaśniono, jak ustalić najlepszy typ tekstu pomocy dla szablonu formularza z uwzględnieniem czynników, takich jak typ szablonu formularza można tworzyć, odbiorców, jak bardzo szablonu formularza zostanie wdrożony, i tego, czy użytkownicy będą wypełniać formularze oparte na sieci szablon formularza za pomocą przeglądarki sieci Web.

W tym artykule

Informacje dotyczące zgodności

Typy pomocy

Tworzenie widoku w celu wyświetlenia pomocy

Tworzenie niestandardowego okienka zadań do pokazywania Pomocy

Korzystanie z formatowania warunkowego do pokazywania Pomocy kontekstowej

Tworzenie hiperłącza do zewnętrznego pliku pomocy lub witryny sieci Web

Dodawanie instrukcji dla użytkowników, aby wyświetlić systemie pomocy programu InfoPath

Informacje dotyczące zgodności

Podczas projektowania szablonu formularza w Microsoft Office InfoPath 2007 możesz zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre funkcje są niedostępne. Na przykład w niestandardowych okienkach zadań, które są często używane do wyświetlania niestandardowego tekstu pomocy, są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką. Dodawanie pomocy do szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, należy rozważyć, czy inny sposób dodać pomocy, na przykład przy użyciu formatowanie warunkowe powoduje wyświetlenie pomocy kontekstowej.

Początek strony

Typy pomocy

W zależności od złożoności szablonu formularza i potrzeb użytkowników można dodać różne rodzaje tekstu pomocy przy użyciu różnych procedur. W zależności od szablonu formularza można użyć więcej niż jeden typ tekstu pomocy do szablonu formularza. Oto lista najbardziej typowych sposobów wyświetlania tekstu pomocy w szablonie formularza:

 • Widok pomocy    Tworzenie osobnych widok do wyświetlania tekstu pomocy, gdy użytkownik chce udostępnić użytkownikom szczegółowe instrukcje. Można utworzyć widok pomocy, który zawiera tylko tekst pomocy, lub możesz zduplikować kontrolek, które zostało dodane w widoku domyślnego szablonu formularza i dołączyć tekstu pomocy. Dodawanie formantów z tekstem pomocy, zapewnia alternatywny widok do wypełniania formularza — jeden zawierający pomocy kontekstowej dla każdej sekcji lub kontrolki. Jest to podejście przydatne, gdy odbiorców zawiera zarówno nowi użytkownicy, którzy potrzebują dodatkowej pomocy, jak i doświadczonych użytkowników, którzy wiesz już, jak wypełnić formularz.

  Porada: Ponieważ szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką nie są obsługiwane w niestandardowych okienkach zadań, użycie widoków pomocy do wyświetlania tekstu pomocy jest dobrym sposobem w niestandardowych okienkach zadań.

 • Niestandardowe okienko zadań    Niestandardowe okienko zadań to plik HTML, którego zawartość jest wyświetlana w okienku zadań programu InfoPath podczas wypełniania formularza przez użytkownika. Można określić tylko jeden plik HTML, aby otworzyć w domyślnej niestandardowego okienka zadań dla szablonu formularza, ale można dodać dodatkowe pliki HTML do szablonu formularza jako pliki zasobów, a następnie utwórz hiperłącza między nimi. Tylko pliki HTML mogą być wyświetlane w niestandardowych okienkach zadań. W niestandardowych okienkach zadań umożliwiają polecenia specyficzne dla formularza i zawartość pomocy. Plik HTML można dodać bezpośrednio do szablonu formularza, dzięki czemu użytkownicy mogą wyświetlać niestandardowe okienko zadań Pomoc, nawet podczas wypełniania formularza w trybie offline lub niestandardowego okienka zadań można połączyć plik HTML, który jest przechowywany w innej lokalizacji. Jeśli zamierzasz często aktualizacji zawartości pomocy, ale nie ma zostać opublikowana szablonu formularza za każdym razem, gdy aktualizacja jest wprowadzonych w pliku pomocy w formacie HTML, na przykład jest dobrym pomysłem jest przechowywany plik HTML w innej lokalizacji i łącza do niego z niestandardowego okienka zadań. Pamiętaj, że szablonów formularzy zgodnych z przeglądarkami nie obsługują niestandardowych okienkach zadań, należy utworzyć niestandardowe okienko zadań tylko w formularzach, które będą wypełniane w programie InfoPath.

 • Formatowanie warunkowe     Formatowanie warunkowe umożliwia określanie różnych opcji formatowania dla kontrolki, które są oparte na warunkach występujących w formularzu. Jeśli podczas wypełniania formularza przez użytkownika są spełnione określone warunki, formatowanie warunkowe jest stosowana. Dodawanie tekstu pomocy do sekcji w szablonie formularza i dodawanie warunkowego formatowania do sekcji przeznaczenie użytkownika pokazać lub ukryć kontekstowe tekst pomocy do sekcji lub kontrolować stosownie do potrzeb, bez przełączania widoków. Jest to przydatny sposób udostępniania Pomocy wbudowanej dla poszczególnych sekcji lub formantów dla użytkowników, którzy chcą pomocy.

 • Pomoc zewnętrzna     Możesz dodać łącze do zewnętrznego pliku, takich jak plik HTML w witrynie sieci Web. Na przykład jeśli w witrynie sieci Web pomocy technicznej Twojej organizacji zawiera strony sieci Web do sesji rozmowy live począwszy od z pracownikiem pomocy technicznej, możesz dodać hiperłącze do szablonu formularza, który umożliwia użytkownikom otworzyć tę stronę w przeglądarce sieci Web. Ta metoda jest przydatne, gdy projektowanie szablonu formularza dla innego działu w Twojej organizacji, a następnie tego działu kwalifikuje się najlepiej zapewnienie użytkownikom pomocy lub pomocy technicznej.

 • System pomocy programu InfoPath dla użytkowników, którzy wypełnianie formularzy     Program InfoPath zawiera dedykowany system pomocy dla użytkowników, którzy wypełnianie formularzy. Jeśli użytkownikom podczas wypełniania formularza, naciśnij klawisz F1, umożliwia ich tak, aby uzyskać dostęp do tematów Pomocy dotyczących standardowych funkcji programu InfoPath. Użyj tej metody do wypełniania przez użytkowników za pomocą programu InfoPath tylko formularze.

Początek strony

Tworzenie widoku w celu wyświetlenia pomocy

Aby można było utworzyć osobny widok w szablonie formularza do wyświetlania pomocy dotyczącej wypełniania formularza przez użytkowników, musisz najpierw utworzyć widok pomocy dla szablonu formularza, a następnie dodać przycisk do widoku domyślnego formularza, który użytkownicy mogą kliknąć, aby uzyskać dostęp do widoku pomocy.

Tworzenie widoku pomocy

 1. W menu Widok kliknij polecenie Zarządzaj widokami.

 2. W obszarze Akcje okienka zadań Widoki kliknij przycisk Dodaj nowy widok.

 3. W polu Nazwa nowego widoku wpisz nazwę widoku pomocy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład wpisz pomocy.

 4. W szablonie formularza kliknij widok, który właśnie dodanego i wpisz lub wklej tekst pomocy, który ma być.

 5. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 6. W okienku zadań formanty kliknij przycisk.

 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy dodany przycisk, a następnie kliknij Przycisk Właściwości w menu skrótów.

 8. Kliknij kartę Ogólne.

 9. W polu Etykieta wpisz etykietę przycisku. Na przykład wpisz powrócić do formularza.

 10. Kliknij przycisk reguły.

 11. W oknie dialogowym reguły kliknij przycisk Dodaj.

 12. Kliknij pozycję Dodaj akcję.

 13. W polu Akcja kliknij opcję Przełącz widoki.

 14. W polu Widok kliknij nazwę widoku domyślnego.

 15. Kliknij cztery razy przycisk OK, aby powrócić do szablonu formularza.

Po utworzeniu widoku pomocy dla szablonu formularza, musisz dodać przycisk do widoku domyślnego, umożliwiając użytkownikom dostęp do widoku pomocy podczas wypełniania formularza.

Dodawanie przycisku do widoku domyślnego

 1. W menu Widok kliknij polecenie Zarządzaj widokami.

 2. W okienku zadań Widoki kliknij nazwę widoku domyślnego.

 3. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 4. W okienku zadań formanty kliknij przycisk.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy dodany przycisk, a następnie kliknij Przycisk Właściwości w menu skrótów.

 6. Kliknij kartę Ogólne.

 7. W polu Etykieta wpisz etykietę przycisku. Na przykład wpisz pomocy.

 8. Kliknij przycisk reguły.

 9. W oknie dialogowym reguły kliknij przycisk Dodaj.

 10. Kliknij pozycję Dodaj akcję.

 11. W polu Akcja kliknij opcję Przełącz widoki.

 12. W polu Widok kliknij nazwę widoku Pomocy dodanego w poprzedniej procedurze.

 13. Kliknij cztery razy przycisk OK, aby powrócić do szablonu formularza.

Porada: Opcjonalnie możesz dodać tych samych kontrolek do widoku pomocy zawarte w widoku domyślnego. Dzięki temu użytkownikom wybór między wypełniającej formularz w widoku domyślnym, jeśli nie ma potrzeby pomocy lub za pośrednictwem widoku pomocy Wypełnij formularz, jeśli są potrzebne wyświetlić instrukcje tekstu pomocy.

Początek strony

Tworzenie niestandardowego okienka zadań do pokazywania Pomocy

Uwagi: Przed utworzeniem niestandardowego okienka zadań do wyświetlania pomocy w szablonie formularza należy rozważyć następujące kwestie:

 • Szablonów formularzy zgodnych z przeglądarkami nie obsługują niestandardowych okienkach zadań.

 • Przed włączeniem niestandardowego okienka zadań, musisz najpierw utworzyć plik HTML dla niestandardowego okienka zadań za pomocą języka HTML edytorze, takim jak Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Aby utworzyć i włączyć niestandardowe okienko zadań, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. W obszarze Kategoria kliknij pozycję programowania.

 3. Zaznacz pole wyboru Włącz niestandardowe okienko zadań.

 4. W polu Nazwa okienka zadań wpisz nazwę, która ma być wyświetlany w górnej części niestandardowego okienka zadań. Na przykład wpisz pomocy.

 5. Aby dodać plik do szablonu formularza, kliknij pozycję Pliki zasobów.

  Uwaga: Aby połączyć plik do szablonu formularza w polu Lokalizacja okienka zadań wpisz ścieżkę bezwzględną do lokalizacji pliku HTML, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Zaleca się połączyć plik HTML, który znajduje się w tej samej domeny jako szablonu formularza. W przeciwnym razie użytkownicy, którzy Otwórz formularz oparty na szablonie formularza zostanie wyświetlony alert.

 6. W oknie dialogowym Pliki zasobów kliknij przycisk Dodaj.

 7. W oknie dialogowym Dodawanie pliku przejdź do i wybierz plik HTML, który ma być, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Jeśli plik HTML, który dodanych plików dodatkowe odwołania, takich jak kaskadowych arkuszy stylów, Dodaj także te pliki.

  Porada: Można określić tylko jeden plik HTML, aby otworzyć w domyślnej niestandardowego okienka zadań dla szablonu formularza, ale można dodać dodatkowe pliki HTML do szablonu formularza jako pliki zasobów, a następnie utwórz hiperłącza między nimi.

 9. W oknie dialogowym Opcje formularza kliknij nazwę pliku HTML, który właśnie dodanego w polu Lokalizacja okienka zadań.

 10. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + B. Okienko zadań niestandardowych, która została właśnie utworzona powinien być wyświetlany domyślnie przy wyświetlaniu podglądu szablonu formularza.

Początek strony

Korzystanie z formatowania warunkowego do pokazywania Pomocy kontekstowej

Poniższa procedura opisano, jak przy użyciu formatowania warunkowego, aby pokazać lub ukryć pomocy kontekstowej.

 1. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 2. W okienku zadań formanty kliknij pole wyboru, a następnie kliknij sekcję.

 3. Kliknij w sekcji, którą właśnie dodany do szablonu formularza, a następnie wpisz dowolny tekst pomocy.

 4. Usuń tekst etykiety domyślnej dla pola wyboru, a następnie wpisz kliknij, aby pokazać lub ukryć Pomoc.

 5. Kliknij kartę sekcji w szablonie formularza, a następnie w Format menu kliknij pozycję Formatowanie warunkowe.

 6. Kliknij przycisk Dodaj.

 7. W obszarze Jeśli ten warunek jest prawdziwy, w pierwszym polu kliknij przycisk Wybierz pola lub grupy.

 8. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy wybierz pole, które odpowiada formant pola wyboru, które zostało dodane w kroku 2, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. W drugim polu w oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij przycisk jest równe.

 10. W trzecim polu kliknij opcję FAŁSZ.

 11. W obszarze Zastosuj to formatowanie zaznacz pole wyboru Ukryj tego formantu.

  Uwaga: Warunek oznacza teraz, że jeśli pole wyboru jest zaznaczone, zostanie wyświetlona sekcja.

 12. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Tworzenie hiperłącza do zewnętrznego pliku pomocy lub witryny sieci Web

Poniższa procedura opisano, jak dodać hiperłącze z szablonu formularza do zewnętrznego pliku pomocy, takich jak plik HTML lub skompilowany plik pomocy (.chm), lub do witryny sieci Web, takiej jak witryna sieci Web pomocy technicznej.

Uwagi: 

 • Upewnij się, że zewnętrzny plik pomocy lub witryny sieci Web, które są tworzone łącze do jest dostępna dla użytkowników. Jeśli chcesz dodać łącze do pliku HTML w szablonie formularza, który jest zgodny z programem InfoPath tylko (innymi słowy, użytkownicy muszą używać programu InfoPath do wypełnienia formularzy opartych na tym szablonie formularza), pliki HTML można dodać do szablonu formularza, dodając je jako pliki zasobów, które otwierają w okienku zadania niestandardowego. Dla szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami należy publikowanie plików HTML do witryny, która jest dostępna dla użytkowników, najlepiej tę witrynę którym szablonu formularza znajduje się, i utworzyć hiperłącze statyczne w szablonie formularza, która kieruje do zewnętrznych HTML plik.

 • Jeśli zdecydujesz zastosować inny format pliku pomocy, takiego jak chm, pamiętaj, aby sprawdzić, czy format pliku, który można wybrać jest obsługiwana w systemach operacyjnych na komputerach użytkowników.

Tworzenie statycznego hiperłącza do pliku zewnętrznego

 1. W szablonie formularza kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić hiperłącze, lub zaznacz tekst lub obraz, który chcesz zmienić w hiperłącze.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Wstaw hiperłącze   Obraz przycisku .

 3. Kliknij kartę Ogólne.

 4. W polu adres wpisz adres URL, który ma zostać utworzone łącze.

 5. Aby zmienić tekst hiperłącza, który pojawia się w szablonie formularza, wpisz tekst, który ma być w polu tekstowym.

  Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli został wybrany obraz w kroku 1.

 6. Aby przypisać etykietkę ekranową, która będzie wyświetlana po przesunięciu wskaźnika na hiperłączu, kliknij kartę Zaawansowane, a następnie wpisz tekst, który ma być wyświetlany w polu Etykietka ekranowa.

 7. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Dodawanie instrukcji dla użytkowników, aby wyświetlić systemie pomocy programu InfoPath

Program InfoPath zawiera dedykowany system pomocy, którego będzie można używać podczas wypełniania formularzy. Ten system pomocy zawiera informacje dotyczące typowych zadań, takich jak sprawdzanie pisowni tekstu w formularzu i włączanie lub wyłączanie funkcji autouzupełniania. Projektant formularza możesz otworzyć Pomoc programu InfoPath dla użytkowników formularza, naciskając klawisz F1 podczas przeglądania formularza w oknie podglądu.

Pomoc dla użytkowników formularza jest ograniczone do zadań, które dotyczą wszystkich formularzy, dlatego warto dodać niestandardową Pomoc do szablonów formularzy, które projektowania. Aby ułatwić użytkownikom wyświetlanie systemu pomocy programu InfoPath podczas wypełniania formularza, możesz dodać instrukcje do szablonu formularza, który wyjaśniono, jak korzystać z systemu pomocy programu InfoPath. Na przykład możesz mogą zawierać jedną z poniższych przykładach w szablonie formularza:

 • Aby otworzyć Pomoc programu InfoPath, naciśnij klawisz F1.

 • Aby otworzyć Pomoc programu InfoPath, w menu Pomoc kliknij polecenie Pomoc pakietu Microsoft Office InfoPath.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×