Dodawanie lub zmienianie kolumny odnośnika

Niekiedy potrzebna wartość jest śledzona w innej tabeli. Jeśli na przykład są potrzebne dane klienta do zamówienia tworzonego w tabeli Zamówienia, a wszystkie informacje o klientach są śledzone w tabeli Klienci, to można utworzyć kolumnę odnośnika, w której w formancie typu pole kombi lub pole listy będą wyświetlane informacje o klientach. Po wybraniu klienta za pomocą tego formantu odpowiednia wartość — na przykład wartość klucza podstawowego związanego z tym klientem — będzie przechowywana w rekordzie zamówienia.

W tym artykule wyjaśniono, co to jest kolumna odnośnika i jak ją utworzyć.

Aby poznać sposób programowego odszukiwania wartości w tabeli, zobacz artykuł z dokumentacją Funkcja DLookup. Aby uzyskać informacje o tworzeniu wielowartościowej kolumny odnośnika, zobacz artykuł Dodawanie i zmienianie kolumny odnośnika umożliwiającej przechowywanie wielu wartości.

W tym artykule

Co to jest kolumna odnośnika?

Tworzenie kolumny odnośnika w widoku arkusza danych

Tworzenie kolumny odnośnika za pomocą okienka Lista pól

Tworzenie kolumny odnośnika w widoku projektu

Opis wartości powiązanej i wartości wyświetlanej kolumny odnośnika

Wprowadzenie do właściwości pola odnośnika

Używanie Kreatora odnośników

Zmienianie kolumny odnośnika

Zmienianie pola na kolumnę odnośnika

Co to jest kolumna odnośnika?

Kolumna (lub pole) odnośnika to takie pole w tabeli, którego wartość jest pobierana z innej tabeli lub z listy wartości. Za pomocą kolumny odnośnika można wyświetlać listę opcji w polu kombi lub polu listy. Opcje mogą pochodzić z tabeli lub kwerendy, mogą też być wartościami wprowadzonymi przez użytkownika. Kolumnę odnośnika można utworzyć ręcznie przez ustawienie właściwości pola odnośnika danego pola lub automatycznie przy użyciu Kreatora odnośników. Kolumna odnośnika powinna być tworzona za pomocą Kreatora odnośników zawsze, gdy jest to możliwe. Kreator odnośników upraszcza proces tworzenia, automatycznie wypełnia odpowiednie właściwości pola i tworzy odpowiednie relacje między tabelami.

Kolumna odnośnika

Istnieje możliwość utworzenia kolumny odnośnika w widoku arkusza danych lub w widoku projektu.

Początek strony

Tworzenie kolumny odnośnika w widoku arkusza danych

Po otwarciu tabeli jest ona domyślnie wyświetlana w widoku arkusza danych. Można dodać kolumnę odnośnika, klikając przycisk Kolumna odnośnika w grupie Pola i kolumny na karcie Arkusz danych. Spowoduje to uruchomienie Kreatora odnośników, który przeprowadzi użytkownika przez proces tworzenia kolumny odnośnika.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, w której chcesz utworzyć kolumnę odnośnika — spowoduje to otwarcie tabeli w widoku arkusza danych.

 4. Na karcie Arkusz danych w grupie Pola i kolumny kliknij przycisk Kolumna odnośnika.

  Obraz Wstążki programu Access

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

  Strona Kreatora odnośników, na której jest wybierana tabela/kwerenda lub lista wartości

 5. Na pierwszej stronie Kreatora odnośników określ, czy kolumna odnośnika ma być oparta na wartościach w tabeli lub kwerendzie, czy na liście wpisanych wartości.

  Najczęściej używanym typem kolumny odnośnika jest kolumna, w której są wyświetlane wartości z powiązanej tabeli lub kwerendy.

 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć działanie kreatora. Aby uzyskać więcej informacji o pracy z kreatorem, zobacz sekcję Używanie Kreatora odnośników.

Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie utworzona kolumna odnośnika, której właściwości pól będą oparte na wyborach dokonanych w Kreatorze odnośników.

Początek strony

Tworzenie kolumny odnośnika za pomocą okienka Lista pól

W przypadku bazy danych, która zawiera więcej niż jedną tabelę, można rozpocząć proces tworzenia pola odnośnika przez przeciągnięcie pola z okienka Lista pól. W okienku Lista pól są wyświetlane pola dostępne w innych tabelach w bazie danych. Podczas tworzenia kolumny odnośnika w ten sposób Kreator odnośników jest uruchamiany automatycznie, a pole przeciągnięte do arkusza danych staje się jednym z pól kolumny odnośnika.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, w której chcesz utworzyć kolumnę odnośnika — spowoduje to otwarcie tabeli w widoku arkusza danych.

 4. Na karcie Arkusz danych w grupie Pola i kolumny kliknij przycisk Dodaj istniejące pola.

  Obraz Wstążki programu Access

  Zostanie wyświetlone okienko Lista pól.

 5. Kliknij znak plus (+) obok tabeli, aby wyświetlić listę pól w tej tabeli.

 6. Przeciągnij odpowiednie pole z okienka Lista pól do tabeli w widoku arkusza danych.

 7. Gdy zostanie wyświetlony wiersz wstawiania, upuść pole w odpowiednim miejscu.

  Wiersz wstawiania służący do wstawiania pól z okienka Lista pól

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć działanie kreatora. Aby uzyskać więcej informacji o pracy z kreatorem, zobacz sekcję Używanie Kreatora odnośników.

  Po zakończeniu pracy z kreatorem kolumna odnośnika zostanie wyświetlona w tabeli w widoku arkusza danych.

Początek strony

Tworzenie kolumny odnośnika w widoku projektu

Kolumnę odnośnika można utworzyć nie tylko w widoku arkusza danych, lecz również w widoku projektu. Podczas pracy w widoku projektu kolumna odnośnika jest tworzona za pomocą tego samego Kreatora odnośników, który jest używany w widoku arkusza danych. Jednak w widoku projektu użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich właściwości pól — i dzięki temu może je edytować bezpośrednio.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, do której chcesz dodać kolumnę odnośnika, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 4. W siatce projektu tabeli znajdź pierwszy dostępny pusty wiersz.

 5. W pierwszym dostępnym pustym wierszu kliknij komórkę w kolumnie Nazwa pola, a następnie wpisz nazwę pola dla kolumny odnośnika.

 6. Następnie kliknij komórkę w kolumnie Typ danych tego wiersza, kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz pozycję Kreator odnośników.

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

  Strona Kreatora odnośników, na której jest wybierana tabela/kwerenda lub lista wartości

 7. Na pierwszej stronie Kreatora odnośników określ, czy kolumna odnośnika ma być oparta na wartościach w tabeli lub kwerendzie, czy na liście wpisanych wartości.

  Najczęściej używanym typem kolumny odnośnika jest kolumna, w której są wyświetlane wartości z powiązanej tabeli lub kwerendy.

 8. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć działanie kreatora. Aby uzyskać więcej informacji o pracy z kreatorem, zobacz sekcję Używanie Kreatora odnośników.

Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie utworzona kolumna odnośnika, której właściwości pól będą oparte na wyborach dokonanych w Kreatorze odnośników. Właściwości pola można wyświetlić w dolnej części okienka widoku projektu w obszarze Właściwości pola. Aby wyświetlić właściwości dotyczące kolumny odnośnika, należy kliknąć kartę Odnośnik.

Opis wartości powiązanej i wartości wyświetlanej kolumny odnośnika

Kolumna odnośnika jest stosowana po to, aby zastąpić wyświetlanie liczby, na przykład identyfikatora (lub innej wartości klucza obcego), informacjami bardziej znaczącymi, na przykład nazwą. Zamiast wyświetlać numer identyfikacyjny kontaktu, program Access może wyświetlać nazwę kontaktu. Numer identyfikacyjny kontaktu to wartość powiązana. Jest ona automatycznie wyszukiwana w tabeli lub kwerendzie źródłowej w celu odnalezienia odpowiedniej nazwy kontaktu. Nazwa kontaktu to wartość wyświetlana.

Wartość powiązana i wartość wyświetlana w kolumnie odnośnika

1. Wartość wyświetlana

2. Wartość powiązana

Kolumna odnośnika ma wartość wyświetlaną, która jest widoczna w interfejsie użytkownika, oraz wartość powiązaną, która jest przechowywana w formancie. Wartość wyświetlana jest wyszukiwana na podstawie wartości powiązanej. Oznacza to, że w programie Access jest często widoczna wyszukana wartość wyświetlana, która różni się od wartości powiązanej przechowywanej w polu. W przykładzie tabeli Zamówienia wartość identyfikatora klienta z tabeli Klienci jest przechowywana w polu Klient w tabeli Zamówienia — to jest wartość powiązana. Ponieważ jednak pole Klient jest polem odnośnika, w programie Access jest wyświetlana wartość wyszukana — w tym przypadku jest to nazwa klienta. Nazwa klienta to wartość wyświetlana.

Ważne jest zrozumienie różnicy między wartością wyświetlaną a wartością powiązaną pola. Domyślnie w widoku arkusza danych jest automatycznie pokazywana wartość wyświetlana. Jednak to wartość powiązana jest wartością przechowywaną, stosowaną w kryteriach kwerend i domyślnie używaną przez program Access w sprzężeniach z innymi tabelami.

Początek strony

Wprowadzenie do właściwości pola odnośnika

Właściwości pola odnośnika można wyświetlić w dolnej części okienka widoku projektu w obszarze Właściwości pola. Aby wyświetlić właściwości dotyczące kolumny odnośnika, należy kliknąć kartę Odnośnik.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, do której chcesz dodać kolumnę odnośnika, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 4. Kliknij w kolumnie Nazwa pola komórkę dotyczącą kolumny odnośnika.

 5. W obszarze Właściwości pola kliknij kartę Odnośnik.

  Zostaną wyświetlone właściwości pola odnośnika.

Po ustawieniu pierwszej właściwości (Typ formantu) lista dostępnych właściwości zostanie zmieniona tak, aby odzwierciedlić wybrane opcje. Ustawiając właściwości pola odnośnika, można zmienić zachowanie kolumny odnośnika. Należy zauważyć, że podczas tworzenia kolumny odnośnika za pomocą Kreatora odnośników właściwości pola odnośnika są ustawiane przez kreatora.

Właściwości pola odnośnika

Ustawiana właściwość

Operacja

Typ formantu

Umożliwia ustawienie typu formantu na Pole wyboru, Pole tekstowe, Pole listy lub Pole kombi. Pole kombi to najczęściej używana opcja dla kolumny odnośnika.

Typ źródła wierszy

Umożliwia wypełnienie kolumny odnośnika wartościami z innej tabeli lub kwerendy albo wartościami z listy wartości określonych przez użytkownika. Można również wypełnić listę nazwami pól w tabeli lub kwerendzie.

Źródło wierszy

Umożliwia określenie tabeli, kwerendy lub listy wartości, która dostarcza wartości do kolumny odnośnika. Jeśli właściwość Typ źródła wierszy jest ustawiona na wartość Tabela/Kwerenda lub Lista pól, właściwość powinna być ustawiona na tabelę lub kwerendę albo na instrukcję SQL, która reprezentuje kwerendę. Jeśli właściwość Typ źródła wierszy jest ustawiona na wartość Lista wartości, właściwość powinna zawierać listę wartości oddzielonych średnikami.

Kolumna powiązana

Umożliwia określenie kolumny w źródle wierszy, która dostarcza wartości przechowywanej w kolumnie odnośnika. Wartość może być liczbą od 1 do liczby kolumn w źródle wierszy.

Uwaga: Kolumna dostarczająca wartości do przechowywania nie musi być taka sama jak kolumna wyświetlana.

Liczba kolumn

Umożliwia określenie liczby kolumn w źródle wierszy, które mogą być wyświetlane w kolumnie odnośnika. Aby wybrać kolumny do wyświetlenia, należy podać szerokość kolumn we właściwości Szerokości kolumn.

Nagłówki kolumn

Umożliwia określenie, czy nagłówki kolumn mają być wyświetlane.

Szerokości kolumn

Umożliwia wprowadzenie szerokości poszczególnych kolumn. Aby nie wyświetlać kolumny, na przykład kolumny zawierającej numery identyfikacyjne, należy określić szerokość 0.

Liczba wierszy listy

Umożliwia określenie liczby wierszy wyświetlanych w kolumnie odnośnika.

Szerokość listy

Umożliwia określenie szerokości formantu używanego do wyświetlania kolumny odnośnika.

Ogranicz do listy

Umożliwia wprowadzenie wartości, której nie ma na liście.

Zezwalaj na wiele wartości

Umożliwia określenie, czy w kolumnie odnośnika jest używane pole wielowartościowe i czy można wybierać wiele wartości.

Aby uzyskać więcej informacji o polach wielowartościowych, zobacz artykuł Przewodnik po polach wielowartościowych.

Zezwalaj na edycję listy wartości

Pozwala określić, czy będzie możliwe edytowanie elementów w kolumnie odnośnika opartej na liście wartości. Jeśli ta właściwość jest ustawiona na wartość Tak i użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy pole odnośnika oparte na pojedynczej liście wartości kolumny, zostanie wyświetlona opcja menu Edytuj elementy listy. Jeśli pole odnośnika zawiera więcej niż jedną kolumnę, ta właściwość jest ignorowana.

Formularz edycji elementów listy

Pozwala określić istniejący formularz, za pomocą którego można edytować elementy listy w kolumnie odnośnika opartej na tabeli lub kwerendzie.

Pokaż tylko wartości źródła wierszy

Umożliwia wyświetlanie tylko wartości zgodnych z bieżącym źródłem wierszy, jeśli właściwość Zezwalaj na wiele wartości jest ustawiona na wartość Tak.

Wartość powiązana kolumny odnośnika jest określana przez właściwość Kolumna powiązana. Wartość wyświetlana kolumny odnośnika to kolumna (lub kolumny) reprezentowana przez właściwość Szerokości kolumn o wartości różnej od zera.

Początek strony

Używanie Kreatora odnośników

Kreator odnośników jest uruchamiany w następujących przypadkach: podczas tworzenia kolumny odnośnika w widoku arkusza danych, po przeciągnięciu pola z okienka Lista pól do tabeli otwartej w widoku arkusza danych, a także w widoku projektu po wybraniu opcji Kreator odnośników w kolumnie Typ danych. Kreator przeprowadza użytkownika przez procedurę wymaganą do utworzenia kolumny odnośnika i automatycznie ustawia odpowiednie właściwości pól tak, aby były zgodne z wyborami użytkownika. W razie potrzeby kreator tworzy również relacje między tabelami i indeksy umożliwiające obsługę kolumny odnośnika.

Po uruchomieniu kreatora należy zdecydować, czy kolumna odnośnika ma być oparta na tabeli lub kwerendzie, czy na liście wprowadzonych wartości. Na ogół, jeśli baza danych jest prawidłowo zaprojektowana i informacje są podzielone na powiązane tematycznie tabele, należy wybrać tabelę lub kwerendę jako źródło danych kolumny odnośnika.

Strona Kreatora odnośników, na której jest wybierana tabela/kwerenda lub lista wartości

Kolumna odnośnika oparta na tabeli lub kwerendzie

Jeśli zostanie wybrana opcja Obiekt kolumna odnośnika ma pobierać wartości z tabeli lub kwerendy, to po kliknięciu przycisku Dalej Kreator odnośników wyświetli listę dostępnych tabel, które mogą dostarczać wartości do kolumny odnośnika. Aby zobaczyć tylko tabele, kliknij kartę Tabele. Aby zobaczyć tylko kwerendy, kliknij kartę Kwerendy. Aby zobaczyć tabele i kwerendy, kliknij kartę Obie. Po wybraniu tabeli lub kwerendy kliknij przycisk Dalej.

Strona Kreatora odnośników przedstawiająca tabele i kwerendy do wybrania

Kreator odnośników wyświetla listę dostępnych pól z tabeli lub kwerendy. Kliknij każde pole, które chcesz uwzględnić w kolumnie odnośnika, a następnie kliknij przycisk „większe niż” (>), aby przenieść to pole na listę Wybrane pola. Zauważ, że należy zaznaczyć zarówno pola, które mają dostarczać wartości przechowywanej po dokonaniu wyboru w kolumnie odnośnika, jak i pola, które mają być wyświetlane. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Strona Kreatora odnośników umożliwiająca wybranie pól

Kreator odnośników wyświetla stronę pozwalająca na określenie pola lub pól, które mogą być używane do sortowania kolumny odnośnika. To sortowanie jest opcjonalne. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Strona Kreatora odnośników pozwalająca ustawić porządek sortowania

Można dopasować szerokość kolumn wyświetlanych w kolumnie odnośnika. Jeśli szerokość pola zostanie zmniejszona tak, że nie będzie ono widoczne, nie będzie ono wyświetlane w kolumnie odnośnika. Tej funkcji można na przykład użyć do zapobiegania wyświetlaniu kolumny identyfikatora. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Strona Kreatora odnośników umożliwiająca dopasowanie szerokości kolumn

Po zaznaczeniu wiersza w kolumnie odnośnika można przechowywać wartość z tego wiersza w bazie danych lub użyć jej później do wykonania akcji. Ta strona kreatora (przedstawiona na poniższym rysunku) pozwala na wybranie pola dostarczającego tej wartości. Należy wybrać pole, które unikatowo identyfikuje wiersz. Zazwyczaj pole klucza podstawowego tabeli źródłowej jest dobrym wyborem. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Strona Kreatora odnośników umożliwiająca wybranie wartości powiązanej

Na ostatniej stronie Kreatora odnośników należy wpisać nazwę kolumny odnośnika — ta nazwa stanie się nazwą pola w tabeli.

Ostatnia strona Kreatora odnośników

Aby umożliwić wybranie więcej niż jednej wartości po pojawieniu się kolumny odnośnika, a następnie przechowywać wiele wartości, należy zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości. Warto zauważyć, że zaznaczenie tego pola wyboru zmieni kolumnę odnośnika na pole wielowartościowe.

Aby uzyskać więcej informacji o polach wielowartościowych, zobacz artykuły Przewodnik po polach wielowartościowych oraz Dodawanie i zmienianie kolumny odnośnika umożliwiającej przechowywanie wielu wartości.

Kolumna odnośnika oparta na liście wartości

Jeśli zostanie wybrana opcja Chcę wpisać żądane przeze mnie wartości, to po kliknięciu przycisku Dalej Kreator odnośników wyświetli siatkę, w której można wpisywać wartości do kolumny odnośnika.

Siatka Kreatora odnośników służąca do wprowadzania wartości

Najpierw należy wprowadzić liczbę kolumn, które mają zostać uwzględnione w kolumnie odnośnika. Następnie należy wpisać wartości w siatce. Można dopasować szerokość kolumn wyświetlanych w kolumnie odnośnika. Jeśli szerokość pola zostanie zmniejszona tak, że nie będzie ono widoczne, pole nie będzie wyświetlane w kolumnie odnośnika. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Po zaznaczeniu wiersza w kolumnie odnośnika można przechowywać wartość z tego wiersza w bazie danych lub użyć jej później do wykonania akcji. Ta strona kreatora (przedstawiona na poniższym rysunku) pozwala na wybranie pola dostarczającego tej wartości. Należy wybrać pole, które unikatowo identyfikuje wiersz. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Strona Kreatora odnośników umożliwiająca wybranie wartości powiązanej

Na ostatniej stronie Kreatora odnośników należy wprowadzić nazwę kolumny odnośnika — ta nazwa stanie się nazwą pola w tabeli. Aby umożliwić wybranie więcej niż jednej wartości po pojawieniu się kolumny odnośnika, a następnie przechowywać wiele wartości, należy zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości. Warto zauważyć, że zaznaczenie tego pola wyboru zmieni kolumnę odnośnika w pole wielowartościowe.

Ostatnia strona Kreatora odnośników

Aby uzyskać więcej informacji o polach wielowartościowych, zobacz artykuły Przewodnik po polach wielowartościowych oraz Dodawanie i zmienianie kolumny odnośnika umożliwiającej przechowywanie wielu wartości.

Początek strony

Zmienianie kolumny odnośnika

Aby zmienić kolumnę odnośnika, można otworzyć tabelę w widoku projektu i zmodyfikować właściwości pola odnośnika. Aby uzyskać informacje o właściwościach pola odnośnika, zobacz sekcję Wprowadzenie do właściwości pola odnośnika. Jeśli kolumna odnośnika jest oparta na liście wartości i właściwość Zezwalaj na edycję listy wartości jest ustawiona na wartość Tak, można edytować elementy listy w widoku arkusza danych lub w widoku formularza. Aby edytować elementy listy w widoku arkusza danych lub w widoku formularza:

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę lub formularz z polem wielowartościowym.

  Program otworzy tabelę w widoku arkusza danych lub formularz w widoku formularza.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę odnośnika, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Edytuj elementy listy.

 5. Zmień listę wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zmienianie pola na kolumnę odnośnika

Aby zmienić już istniejące pole na kolumnę odnośnika, należy w widoku projektu otworzyć tabelę zawierającą pole, które ma zostać zmienione, kliknąć kolumnę Typ danych tego pola, kliknąć listę rozwijaną i wybrać pozycję Kreator odnośników. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami Kreatora odnośników, aby utworzyć kolumnę odnośnika.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, do której chcesz dodać kolumnę odnośnika, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 4. Zlokalizuj pole, które ma zostać zmienione na kolumnę odnośnika.

 5. Następnie kliknij komórkę w kolumnie Typ danych tego wiersza, kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz pozycję Kreator odnośników.

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

  Strona Kreatora odnośników, na której jest wybierana tabela/kwerenda lub lista wartości

 6. Na pierwszej stronie Kreatora odnośników określ, czy kolumna odnośnika ma być oparta na wartościach w tabeli lub kwerendzie, czy na liście wprowadzonych wartości.

  Najczęściej używanym typem kolumny odnośnika jest kolumna, w której są wyświetlane wartości z powiązanej tabeli lub kwerendy.

 7. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć działanie kreatora. Aby uzyskać więcej informacji o pracy z kreatorem, zobacz sekcję Używanie Kreatora odnośników.

Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie utworzona kolumna odnośnika, której właściwości pól będą oparte na wyborach dokonanych w Kreatorze odnośników. Właściwości pola można wyświetlić w dolnej części okienka widoku projektu w obszarze Właściwości pola. Aby wyświetlić właściwości dotyczące kolumny odnośnika, należy kliknąć kartę Odnośnik.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×