Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part

Aby dostosować element strona składników Web Part, można dodać do strony składniki Web Part przy użyciu okna dialogowego Dodawanie składników Web Part albo galerii składników Web Part w okienku narzędzi.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie składnika Web Part przy użyciu okna dialogowego Dodawanie składników Web Part

Dodawanie składnika Web Part przy użyciu okienka narzędzi

Usuwanie składnika Web Part

Dodawanie składnika Web Part przy użyciu okna dialogowego Dodawanie składników Web Part

Najszybszym sposobem na dodanie składnika Web Part do strony składników Web Part jest skorzystanie z okna dialogowego Dodawanie składników Web Part. Za pomocą tego okna dialogowego możesz szybko dodawać listy, biblioteki i inne składniki Web Part do strony składników Web Part. Jeśli jesteś właścicielem witryny, możesz dodawać nowe składniki Web Part do listy wyświetlanej w oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part, a także tworzyć grupy niestandardowe, przy użyciu których możesz wyświetlać wybrane składniki Web Part razem na liście.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part w strefie składników Web Part, do której chcesz dodać składnik Web Part.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part zaznacz pole wyboru składnika Web Part, który chcesz dodać do strony.

  Typy składników Web Part

  Program Windows SharePoint Services zawiera kilka składników Web Part gotowych do użycia w Twojej witrynie. Możesz skorzystać z tych wbudowanych składników Web Part, dostosować je do swoich potrzeb albo dodać nowe składniki Web Part i przekazać je do użycia w całej witrynie.

  Domyślne składniki Web Part

  Następujące składniki Web Part są domyślnie uwzględniane we wszystkich witrynach, z możliwością dostosowania ich do potrzeb zespołu. Wiele z tych składników Web Part można również łączyć ze sobą, tworząc rozmaite unikatowe rozwiązania:

  • Składnik Web Part edytora zawartości     Składnik Web Part edytora zawartości umożliwia dodawanie tekstu sformatowanego, tabel, hiperlinków i obrazów do strony składników Web Part.

  • Składnik Web Part formularza     Za pomocą składnika Web Part formularza można utworzyć połączenie z kolumną danych w innym składniku Web Part oraz filtrować tę kolumnę. Oba składniki Web Part muszą być uruchomione na tym samym serwerze.

  • Składnik Web Part obrazu     Składnik Web Part obrazu umożliwia dodanie obrazu lub grafiki do strony składników Web Part. Aby łatwiej dopasować obraz do innych składników Web Part na stronie, możesz ustawić wyrównanie w pionie, wyrównanie w poziomie oraz kolor tła obrazu zawartego w składniku Web Part obrazu, edytując jego właściwości niestandardowe w widoku udostępnionym.

  • Składnik Web Part widoku listy    Za pomocą składnika Web Part widoku listy można wyświetlać i edytować dane list lub bibliotek znajdujących się w witrynie oraz tworzyć ich połączenia z innymi składnikami Web Part, w tym także z innymi składnikami typu „widok listy”. Listy to informacje udostępniane członkom zespołu, często wyświetlane w postaci tabelarycznej. Widoki listy umożliwiają wyświetlanie tych informacji na różne sposoby i do różnych celów, takich jak filtrowanie, sortowanie czy wybieranie określonych kolumn.

   Uwaga: Nie istnieje składnik Web Part o nazwie Widok listy. Składnik Web Part widoku listy zostanie automatycznie utworzony w momencie utworzenia listy na stronie i zostanie nazwany zgodnie z nazwą listy. Na przykład jeśli utworzysz listę o nazwie Łodzie, w galerii Nazwa witryny dostępny będzie składnik Web Part o nazwie Łodzie. W składniku tym będą automatycznie wyświetlane dane zawarte na utworzonej przez Ciebie liście.

  • Składnik Web Part podglądu strony     Za pomocą składnika Web Part podglądu strony można wyświetlić stronę sieci Web, plik lub folder na stronie składników Web Part. Aby połączyć składnik z zawartością, należy wprowadzić hiperlink, ścieżkę pliku lub nazwę folderu.

  • Składnik Web Part użytkowników witryny     Za pomocą składnika Web Part Użytkownicy witryny można wyświetlić listę użytkowników i grup mających uprawnienia do korzystania z witryny. Składnik Web Part użytkowników witryny jest wyświetlany automatycznie na stronie głównej witryny obszaru roboczego dokumentu. Składnik Web Part użytkowników witryny można także dodać do dowolnej strony składników Web Part.

   Uwaga: W witrynach działających w wersji 2.0 programu Microsoft Windows SharePoint Services lub starszej składnik Web Part użytkowników witryny był nazywany składnikiem Web Part członków.

  • Składnik Web Part kodu XML     Za pomocą składnika Web Part kodu XML można wyświetlać kod XML (Extensible Markup Language) i stosować przekształcenia w języku rozszerzonego arkusza stylów (XSLT) do kodu XML przed wyświetleniem zawartości. Na przykład plik XML może zawierać listę łodzi wraz z cenami i linkami do ich zdjęć. Za pomocą przekształcenia XSLT możesz przekształcić dane tak, aby wyświetlać listę łodzi z cenami, na której nazwa łodzi zawiera hiperlink umożliwiający wyświetlenie obrazu w osobnym oknie.

   Wstępnie skonfigurowane składniki Web Part widoku listy

   Następujące składniki Web Part są wbudowane w szablon witryny zespołu programu Windows SharePoint Services, automatycznie skonfigurowane i gotowe do użycia na stronie składników Web Part podczas tworzenia nowej witryny zespołu. Podczas tworzenia witryny zespołu lub witryny obszaru roboczego dostępne są różne kombinacje tych składników Web Part — w zależności od wybranego szablonu witryny.

   Uwaga: Te składniki Web Part są pochodnymi składnika Web Part widoku listy, a ich unikatowe projekty i układy są tworzone za pomocą wstępnie skonfigurowanych szablonów składników Web Part. Aby dodać dane do tych list, na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Listy. Na stronie Cała zawartość witryny kliknij nazwę listy, do której chcesz dostać dane.

  • Anonsy     Za pomocą składnika Web Part anonsów możesz publikować wiadomości, stany i inne krótkie informacje, które chcesz udostępnić członkom zespołu.

  • Kalendarz     Za pomocą składnika Web Part kalendarza możesz wyświetlać nadchodzące wydarzenia lub harmonogramy zespołu.

  • Linki     Za pomocą składnika Web Part linków możesz publikować hiperlinki do interesujących zespół stron sieci Web.

  • Dokumenty udostępnione     Za pomocą składnika Web Part dokumentów udostępnionych możesz udostępniać użytkownikom witryny pliki z domyślnej biblioteki dokumentów.

  • Zadania     Za pomocą składnika Web Part zadań możesz przydzielić członkowi zespołu zadanie, określić jego priorytet i datę ukończenia, a także wskazać jego postęp i stan.

  • Dyskusja zespołu     Składnik Web Part dyskusji zespołu zapewnia forum do dyskusji na tematy interesujące zespół.

   Niestandardowe składniki Web Part

   Korzystając ze środowiska programowania zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takiego jak program Microsoft Visual Studio, deweloperzy mogą tworzyć niestandardowe składniki Web Part, używając pełnego zakresu funkcji platformy Microsoft ASP.NET. Strona składników Web Part jest plikiem ASP.NET (z rozszerzeniem aspx), a składniki Web Part są pochodnymi kontrolek formularza sieci Web. Deweloperzy mogą tworzyć własne składniki Web Part, rozszerzające funkcjonalność stron składników Web Part. Deweloperzy mają również możliwość dodawania właściwości niestandardowych do składników Web Part, dodawania do okienka narzędzi konstruktorów niestandardowych dla wyspecjalizowanych interfejsów użytkownika, a także tworzenia połączeń między składnikami Web Part. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i wdrażania składników Web Part, zobacz opis zestawu SDK programu Windows SharePoint Services 3.0 w artykule Welcome to the Windows SharePoint Services 3.0 SDK (Witamy w pakiecie SDK programu Windows SharePoint Services 3.0).

   Można również używać składników Web Part utworzonych przez inne osoby lub firmy. Dodawanie składników Web Part innych osób lub firm do swojej witryny lub strony składników Web Part wymaga odpowiednich uprawnień. Niektóre składniki Web Part wymagają wdrożenia bezpośrednio na serwerze. Jeśli nie możesz dodać składnika Web Part utworzonego przez inną osobę lub firmę do swojej witryny lub strony składników Web Part, skontaktuj się z administratorem.

  Możesz dodać więcej typów składników Web Part, zaznaczając dodatkowo pola wyboru innych składników Web Part, które chcesz dodać.

 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać składniki Web Part do strony.

Początek strony

Dodawanie składnika Web Part przy użyciu okienka narzędzi

Jeśli potrzebujesz lepszej kontroli nad tym, które składniki Web Part są dodawane do stref składników Web Part na stronie, użyj okienka narzędzi. Okienka narzędzi można użyć w celu wybrania składników Web Part z różnych galerii składników Web Part. Za pomocą okienka narzędzi można także wyszukiwać składniki Web Part oraz importować nowe składniki Web Part.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part w strefie składników Web Part, do której chcesz dodać składnik Web Part.

 3. Kliknij link Zaawansowana galeria i opcje składników Web Part, aby wyświetlić okienko narzędzi.

 4. W okienku narzędzi wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Odszukaj składnik Web Part za pomocą funkcji przeglądania    U góry okienka narzędzi kliknij strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przeglądaj. Kliknij nazwę galerii, aby wyświetlić listę składników Web Part, które są dostępne dla tej galerii. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić więcej składników Web Part w tej galerii.

   Porada: Kliknij przycisk Filtr, aby wyświetlić podzbiór składników Web Part w obszarze Lista składników Web Part. Listę można filtrować, aby wyświetlić Wszystkie elementy, Składniki Web Part, Listy lub Biblioteki.

  • Wyszukaj składnik Web Part    U góry okienka narzędzi kliknij strzałkę, a następnie kliknij polecenie Szukaj.

  • Zaimportuj składnik Web Part    U góry okienka narzędzi kliknij strzałkę, a następnie kliknij polecenie Importuj.

 5. Kliknij nazwę składnika Web Part, który chcesz dodać.

 6. Zaznacz strefę składników Web Part, do której chcesz dodać składnik Web Part, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Możesz również przeciągnąć składnik Web Part do wybranej lokalizacji na stronie składników Web Part.

  Uwagi: 

  • Galeria Zamknięte składniki Web Part zawiera zamknięte składniki Web Part dla aktywnej strony składników Web Part. Galeria nazwa witryny zawiera składniki Web Part aktywnej witryny. Galeria na serwerze zawiera składniki Web Part wdrożone na serwerze, a Galeria w trybie online zawiera składniki Web Part należące do biblioteki w trybie online.

  • Jeśli nie można znaleźć potrzebnego składnika Web Part, administrator witryny mógł go usunąć albo zmienić jego tytuł. Aby zlokalizować składnik Web Part, skontaktuj się z administratorem tej witryny lub z administratorem witryny najwyższego poziomu.

Początek strony

Usuwanie składnika Web Part

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć ze strony składnik Web Part, zachowując możliwość jego późniejszego użycia, kliknij menu Składnik Web Part Menu składnika Web Part , a następnie kliknij polecenie Zamknij. Możesz również kliknąć przycisk Zamknij Close button . Kopia składnika Web Part pozostanie w galerii Zamknięte składniki Web Part i później będzie mogła zostać ponownie dodana do strony. Wszystkie modyfikacje dokonane w tym składniku Web Part zostaną zapisane.

  • Aby trwale usunąć ze strony składnik Web Part, kliknij menu Składnik Web Part Menu składnika Web Part , kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk OK. Składnik Web Part zostanie usunięty ze strony składników Web Part i będzie mógł zostać ponownie dodany później. Żadna z modyfikacji dokonanych w tym składniku Web Part nie zostanie zapisana. Nowe wystąpienie składnika Web Part będzie można dodać do strony później.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×