Dodawanie lub usuwanie ochrony dokumentu, skoroszytu lub prezentacji

Dodawanie lub usuwanie ochrony dokumentu, skoroszytu lub prezentacji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W pakiecie Office można za pomocą hasła chronić dokumenty, skoroszyty i prezentacje przed otwieraniem i modyfikowaniem przez inne osoby. Ponadto można łatwo usuwać hasła, aby wyłączyć ochronę dokumentu lub skoroszytu, jeśli dostęp tylko do odczytu nie jest już wymagany. Korzystając z funkcji ochrony dokumentów, można również określić, jakiego typu zmiany mogą wprowadzać recenzenci.

Zasady haseł używane przez aplikacje dla pakietu Office, w tym podstawowe reguły, ustawiają administratorzy informatyczni.

Ostrzeżenie: Należy przy tym pamiętać, że firma Microsoft nie jest w stanie odzyskać zapomnianych haseł.

Kontrolowanie dostępu przez dodanie lub usunięcie hasła

Aby ustawić hasło dla pliku programu Word, Excel lub PowerPoint, kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń dokument > Szyfruj przy użyciu hasła. Zostanie wyświetlony monit o utworzenie hasła, a następnie o potwierdzenie hasła. Po dodaniu hasła do pliku zapisz ten plik, aby hasło zostało uwzględnione.

Ważne: 

 • Użytkownicy końcowi. Przechowuj hasło w bezpiecznym miejscu. Jeśli zgubisz lub zapomnisz hasło, nie będzie można go odzyskać ani usunąć.

 • Przedsiębiorstwa. Jeśli obawiasz się utraty dostępu do plików pakietu Office chronionych hasłami w przedsiębiorstwie, dobrym rozwiązaniem dla Ciebie może być narzędzie DocRecrypt. Pamiętaj, że konieczne jest wdrożenie narzędzia DocRecrypt ZANIM odpowiedni plik zacznie być chroniony hasłem. Narzędzie DocRecrypt nie może odzyskiwać wstecz plików, które były chronione hasłem przed wdrożeniem narzędzia DocRecrypt. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Usuwanie lub resetowanie haseł pliku przy użyciu narzędzia DocRecrypt.

Po dodaniu hasła do pliku otwarcie pliku będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu tego hasła.

Aby usunąć hasło, otwórz plik, co wymaga podania bieżącego hasła, przejdź do pozycji Plik > Chroń dokument > Szyfruj przy użyciu hasła. Usuń hasło i kliknij przycisk OK. Zapisz plik, aby wprowadzić tę zmianę na stałe.

Zezwalanie użytkownikom na odczytywanie pliku z zachowaniem kontroli nad zmianami

W otwartym dokumencie kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń dokument. Zostaną wyświetlone poniższe opcje.

Menu Chroń dokument w programie Word dla usługi Office 365

Oznacz jako wersję ostateczną

Poinformowanie, że udostępniona wersja pliku jest wersją ostateczną zmniejsza ryzyko wprowadzenia niezamierzonych zmian przez czytelników lub recenzentów.

Po oznaczeniu pliku jako wersji ostatecznej wpisywanie, edytowanie, polecenia i znaczniki korekty są wyłączone, a plik staje się plikiem tylko do odczytu.

Po oznaczeniu dokumentu jako wersja ostateczna w programie Word zostanie wyświetlona prośba o zapisanie pliku. Przy następnym otwarciu tego dokumentu w górnej jego części zostanie wyświetlony żółty komunikat OZNACZONY JAKO WERSJA OSTATECZNA. Jeśli klikniesz pozycję Edytuj mimo to, oznaczenie dokumentu jako wersja ostateczna zostanie usunięte.

Ważne: Opcja Oznacz jako wersję ostateczną nie jest funkcją zabezpieczeń. Każdy użytkownik, który otworzy dany plik, może kliknąć pozycję Edytuj mimo to, jeśli zechce pominąć to ustawienie. Funkcja Oznacz jako wersję ostateczną stanowi jedynie powiadomienie dla osób otwierających plik, że należy go traktować jako wersję końcową. Aby wymusić ochronę przed edytowaniem, należy użyć funkcji Ogranicz edytowanie opisanej poniżej.

Zawsze otwarty tylko do odczytu

Jeśli ta opcja, a następnie zapisz plik, przy każdym otwarciu pliku w przyszłości go otwórz tylko do odczytu domyślnie i użytkownik będzie należy wybrać do "Przycisk Edytuj mimo to" przed taki użytkownik będzie mógł zapisać zmiany. Dzięki temu przypadkowe zmiany.

Ogranicz edytowanie (tylko program Word)

Opcja ta pozwala kontrolować, jakiego typu zmiany można wprowadzać w dokumencie.

Po wybraniu pozycji Ogranicz edytowanie zostaną wyświetlone następujące opcje:

Okienko Ogranicz edytowanie
 • Ograniczenia formatowania    Powoduje ograniczenie opcji formatowania, zachowując wybrany wygląd i działanie. Klikając pozycję Ustawienia, możesz określić dozwolone style.

 • Ograniczenia edycji    Kontrolujesz, w jaki sposób można edytować plik, lub możesz wyłączyć edytowanie. Kliknij pozycję Wyjątki lub Więcej użytkowników, aby określić osoby mające zezwolenie na edytowanie.

 • U dołu okienka znajduje się pozycja Ogranicz uprawnienia   . Do ograniczenia uprawnień użyj identyfikatora Windows Live ID.

  Uprawnienia możesz ograniczyć za pomocą identyfikatora Windows Live ID lub konta systemu Microsoft Windows. Uprawnienia możesz zastosować za pośrednictwem szablonu używanego w organizacji lub możesz dodać uprawnienia, klikając pozycję Ogranicz dostęp. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Zarządzanie prawami do informacji, zobacz Zarządzanie prawami do informacji w pakiecie Office.

Gdy wszystko będzie gotowe do włączenia wybranych ograniczeń edytowania, kliknij pozycję Tak, zacznij wymuszanie ochrony, aby dodać hasło lub wybrać uwierzytelnianie użytkowników.

Ogranicz dostęp

Umożliwia zastosowanie uprawnień za pośrednictwem szablonu utworzonego przez daną organizację. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z zarządzania prawami do informacji (IRM) do ograniczania dostępu do dokumentu, zobacz: Zarządzanie prawami do informacji w pakiecie Office.

Dodaj podpis cyfrowy

Dodanie niewidocznego podpisu cyfrowego pozwala potwierdzić autentyczność pliku.

Podpis cyfrowy służy do uwierzytelniania informacji cyfrowych — takich jak dokumenty, wiadomości e-mail i makra — za pomocą kryptologii komputerowej.

Aby dowiedzieć się więcej o podpisach cyfrowych, zobacz Certyfikaty i podpisy cyfrowe.

Ochrona poszczególnych arkuszy lub struktury skoroszytu w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel

W programie Microsoft Excel istnieje kilka dodatkowych elementów, które można zablokować. Odpowiednie ustawienia są widoczne po wybraniu pozycji Plik > Informacje > Chroń skoroszyt.

 • Chroń bieżący arkusz.    Aby zdecydować, jakie zmiany mogą być wprowadzane w obecnie wybranym arkuszu, wybierz pozycję Chroń bieżący arkusz. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła chroniącego arkusz, a następnie o potwierdzenie go. Możesz także wybrać działania, jakie będą mogli wykonywać użytkownicy tego arkusza, takie jak zaznaczanie, formatowanie, wstawianie, usuwanie czy też wprowadzanie innych zmian. Po ustawieniu hasła zapisz plik, aby nowe hasło zostało uwzględnione.

  Aby usunąć tę ochronę, wykonaj powyższe kroki i wprowadź bieżące hasło w polu Hasło do usunięcia ochrony arkusza. Po usunięciu ochrony zapisz plik, aby zapewnić, że arkusz jest teraz otwarty dla wszystkich użytkowników.

 • Chroń strukturę skoroszytu.    Używając funkcji Chroń strukturę skoroszytu, można wybrać opcję ochrony hasłem i wybrać opcje uniemożliwiające użytkownikom zmienianie, przenoszenie i usuwanie ważnych danych. Po wybraniu pozycji Chroń strukturę skoroszytu zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie opcjonalnego hasła.

  Aby usunąć tę ochronę, ponownie kliknij pozycję Chroń strukturę skoroszytu. Jeśli podczas dodawania ochrony nie wybrano hasła, ochrona zostanie usunięta bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. Jeśli wybrano hasło, program Excel wyświetli monit o podanie hasła w oknie dialogowym Nie chroń skoroszytu.

Usuwanie ochrony z pliku

Usuwanie oznaczenia jako wersji ostatecznej   

Otwórz dany plik. W górnej jego części zostanie wyświetlony żółty komunikat OZNACZONY JAKO WERSJA OSTATECZNA. Jeśli klikniesz pozycję Edytuj mimo to, oznaczenie dokumentu jako wersji ostatecznej zostanie usunięte.

Usuwanie ograniczeń edytowania   

W pliku kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń dokument > Ogranicz edytowanie i kliknij pozycję Zatrzymaj ochronę u dołu okienka Ogranicz edytowanie.

Usuwanie lub zmienianie ograniczonego dostępu   

Aby usunąć lub zmienić ograniczony dostęp, otwórz plik, a następnie kliknij pozycję Zmień uprawnienie na żółtym pasku u góry dokumentu.

Usuwanie podpisu cyfrowego   

Aby usunąć podpis cyfrowy, otwórz plik. Zobaczysz powiadomienie na żółtym pasku u góry wskazujące, że plik został oznaczony jako wersja ostateczna. Kliknij pozycję Edytuj mimo to i potwierdź swój zamiar w oknie dialogowym informującym, że edytowanie spowoduje usunięcie podpisów z dokumentu.

Kliknij pozycję Edytuj mimo to, aby usunąć podpis cyfrowy z pliku.

Kliknij poniższe nagłówki, aby uzyskać więcej informacji

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Chroń dokument, a następnie kliknij pozycję Ogranicz formatowanie i edytowanie.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W okienku zadań Chroń dokument w obszarze Ograniczenia formatowania zaznacz pole wyboru Ogranicz formatowanie do zaznaczonych stylów, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, aby określić, które style mogą być stosowane lub zmieniane przez recenzenta.

 3. W obszarze Ograniczenia edycji zaznacz pole wyboru Zezwalaj tylko na tego typu edycję dokumentu.

 4. Na liście ograniczeń edycji kliknij pozycję Prześledzone zmiany. (Dotyczy to komentarzy, a także wstawień, usunięć i przeniesień tekstu).

  Uwaga: Aby uzyskać dostęp do innego zestawu funkcji ochrony, skorzystaj z usługi Active Directory i kliknij pozycję Ogranicz uprawnienie w celu skorzystania z funkcji Zarządzanie prawami do informacji.

 5. W obszarze Rozpocznij wymuszanie kliknij pozycję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 6. Aby dostęp do dokumentu mieli tylko recenzenci znający hasło, wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź je.

  Ważne: Jeśli hasło nie zostanie zastosowane, wszyscy recenzenci będą mogli zmieniać ograniczenia dotyczące edycji.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Chroń dokument, a następnie kliknij pozycję Ogranicz formatowanie i edytowanie.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W okienku zadań Chroń dokument w obszarze Ograniczenia edycji zaznacz pole wyboru Zezwalaj tylko na tego typu edycję dokumentu.

 3. Na liście ograniczeń edycji kliknij pozycję Komentarze.

 4. Jeśli chcesz udostępnić określonym osobom możliwość edytowania konkretnych części dokumentu, możesz wybrać obszary w dokumencie, a następnie wybrać, którzy użytkownicy (lub grupy osób) mogą edytować wybrane obszary dokumentu. Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok nazwy użytkownika lub grupy, aby znaleźć następny region lub wszystkie regiony, które grupa lub użytkownik może edytować, bądź aby usunąć uprawnienia osoby lub grupy.

  Uwaga: Aby uzyskać dostęp do innego zestawu funkcji ochrony, skorzystaj z usługi Active Directory i kliknij pozycję Ogranicz uprawnienie w celu skorzystania z funkcji Zarządzanie prawami do informacji.

 5. W obszarze Rozpocznij wymuszanie kliknij pozycję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 6. Aby dostęp do dokumentu mieli tylko recenzenci znający hasło, wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź je.

  Ważne: Jeśli hasło nie zostanie zastosowane, wszyscy recenzenci będą mogli zmieniać ograniczenia dotyczące edycji.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Chroń dokument, a następnie kliknij pozycję Ogranicz formatowanie i edytowanie.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W okienku zadań Chroń dokument kliknij pozycję Zatrzymaj ochronę.

Uwaga: Jeśli zabezpieczasz dokument za pomocą hasła, w celu zatrzymania ochrony musisz najpierw wpisać hasło.

Jak są egzekwowane reguły zasad dotyczących haseł?

Administratorzy informatyczni egzekwują zasady dotyczące silnych haseł, konfigurując ustawienia zasad grupy zgodne z potrzebami ich organizacji w zakresie zabezpieczeń. Aby dowiedzieć się więcej na temat wdrażania reguł zasad dotyczących haseł w organizacji, wyszukaj artykuł w witrynie TechNet: Planowanie ustawień złożoności haseł dla pakietu Office 2013.

Istnieją dwa typowe komunikaty o błędach wyświetlane podczas próby włączenia ochrony pliku mającego hasło, które jest niezgodne z regułami zasad dotyczących haseł.

 • Hasło nie spełnia wymagań dotyczących minimalnej długości — zostaje wyświetlony komunikat ostrzegawczy z informacją, że należy podać więcej znaków. Rozwiązanie: użyj hasła zawierającego co najmniej tyle znaków, ile wynosi długość minimalna podana w komunikacie.

  Komunikat z ostrzeżeniem, że hasło nie spełnia wymagania dotyczącego minimalnej liczby znaków

 • Hasło nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących złożoności — zostaje wyświetlony komunikat ostrzegawczy z informacją, że należy podać więcej typów znaków. Rozwiązanie: użyj hasła spełniającego wymagania minimalne podane w komunikacie lub wykraczającego poza te wymagania.

  Komunikat o błędzie, gdy w haśle użyto zbyt małej liczby różnych znaków

Tematy pokrewne

Dlaczego mój plik został otwarty w trybie tylko do odczytu?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×