Dodawanie lub usuwanie kolumn w arkuszu danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft Office Access 2007 oferuje kilka sposobów dodawania lub usuwania kolumn w arkuszu danych. W widoku arkusza danych można dodawać lub usuwać kolumny oraz ustawiać typ danych dla tych kolumn. Można również dodawać pola za pomocą okienka zadań lub otwierać tabelę źródłową arkusza danych i dodawać pole w widoku projektu. W tym temacie wyjaśniono, jak używać każdej z tych metod.

Uwaga: W tym temacie zawarto wyjaśnienia dotyczące tylko niektórych zadań, które można wykonać w arkuszu danych.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu i używaniu arkuszy danych, zobacz artykuł Otwieranie pustego arkusza danych.

Co chcesz zrobić?

Zrozumienie kolumn w arkuszach danych

Dodawanie kolumny za pomocą widoku arkusza danych

Usuwanie kolumny za pomocą widoku arkusza danych

Dodawanie kolumny za pomocą widoku projektu

Usuwanie kolumny za pomocą widoku projektu

Jak program Access przypisuje typy danych podczas wprowadzania informacji

Ustawianie typów danych, które nie są rozpoznawane przez widok arkusza danych

Zrozumienie kolumn w arkuszach danych

Arkusz danych jest wizualną reprezentacją informacji zawartych w tabeli bazy danych lub wyników zwróconych przez kwerendę. Kolumna w arkuszu danych reprezentuje pole w tabeli bazy danych. Dodanie kolumny do arkusza danych lub usunięcie jej spowoduje dodanie lub usunięcie pola w tabeli źródłowej arkusza danych. Jeśli to pole zawiera dane, zostaną one również usunięte.

Nowe funkcje pracy z kolumnami

Program Office Access 2007 pozwala na szybsze i łatwiejsze dodawanie lub usuwanie pól tabeli, ponieważ można teraz wykonywać te czynności w widoku arkusza danych. Domyślnie wszystkie tabele w widoku arkusza danych zawierają teraz pustą kolumnę o nazwie Dodaj nowe pole. Aby dodać kolumnę, należy wprowadzić dane w pierwszej pustej komórce pod nagłówkiem kolumny. Można również wkleić jeden lub kilka fragmentów danych w pustej kolumnie. Użytkownik nie musi już używać widoku projektu, aby dodawać lub usuwać kolumny, chociaż istnieje taka możliwość.

Ponadto nie trzeba już ustawiać często używanych typów danych dla nowych kolumn. Pola w bazie danych domyślnie muszą zawierać określone typy danych, na przykład tekst, datę i czas, liczby itd. Zazwyczaj typy danych są ustawiane podczas projektowania tabel bazy danych. Jednak program Access rozpoznaje większość typów danych podczas wpisywania danych w nowej kolumnie. Jeśli na przykład w pierwszym polu nowej tabeli zostanie wpisane nazwisko, program Access ustawi typ danych tego pola na Tekst. Jeśli zostanie wklejona data, program Access ustawi typ danych pola na Data/Godzina itd. Wklejenie kilku różnych typów danych, na przykład kodów pocztowych z kilku krajów lub regionów, spowoduje, że program Access wybierze typ danych, który pozwoli najlepiej zachować informacje — zazwyczaj jest to typ danych Tekst. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz sekcję Jak program Access przypisuje typy danych podczas wprowadzania informacji, która znajduje się w dalszej części tego artykułu.

Uwaga: W widoku arkusza danych nie można ustawiać wszystkich dostępnych typów danych. Należy również pamiętać, że relacyjne bazy danych podlegają określonym regułom projektowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania widoku arkusza danych i ustawiania typów danych, zobacz artykuł Otwieranie pustego arkusza danych. Informacje na temat reguł projektowania relacyjnych baz danych zawiera artykuł Podstawowe informacje o projekcie bazy danych.

Porada: W programie Access 2010 można dodać pole, przeciągając nazwę pola z nowego okienka Lista pól.

W poniższych sekcjach opisano metody dodawania i usuwania kolumn w arkuszach danych za pomocą widoku arkusza danych i widoku projektu.

Początek strony

Dodawanie kolumny za pomocą widoku arkusza danych

W krokach opisanych w tej sekcji wyjaśniono, jak za pomocą widoku arkusza danych dodawać kolumny do arkusza danych, nadawać kolumnom nazwy i wprowadzać dane. Podczas pracy należy pamiętać, że wykonywanie poniższych kroków dodaje i zmienia pola w tabeli źródłowej arkusza danych.

 1. Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie w okienku nawigacji tabelę, do której chcesz dodać pole.

  Program Access otworzy tabelę w widoku arkusza danych.

 2. Przewiń arkusz danych w prawo lub w lewo (w zależności od ustawień regionalnych i językowych systemu Windows) i zlokalizuj pustą kolumnę.

  Domyślnie w nagłówku pustej kolumny pojawi się napis Dodaj nowe pole. Poniższy rysunek przedstawia typową pustą kolumnę.

  Nowe pole w arkuszu danych

 3. Kliknij dwukrotnie nagłówek kolumny i wprowadź nazwę dla nowego pola.

  — lub —

  Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, w menu skrótów kliknij polecenie Zmień nazwę kolumny, a następnie wpisz nazwę pola.

 4. Wprowadź dowolne dane w pierwszym pustym wierszu pod nagłówkiem.

  — lub —

  Wklej jeden lub kilka fragmentów danych w polu, zaczynając od pierwszej pustej komórki.

  Zapisz zmiany.

  Na podstawie typu wprowadzonych danych program Access ustawi typ danych dla tego pola. Wpisanie nazwiska spowoduje na przykład, że program Access ustawi typ danych na Tekst.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat jak program Access ustawia typy danych zobacz sekcję, jak program Access przypisuje typy danych podczas wprowadzania informacji. Aby uzyskać informacji na temat ręcznego ustawiania typów danych zobacz Ustawianie typów danych, które nie są rozpoznawane w widoku arkusza danych, również w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Usuwanie kolumny za pomocą widoku arkusza danych

Podczas usuwania kolumn z arkusza danych należy pamiętać o kilku ważnych faktach:

Usuwanie kolumny w widoku arkusza danych

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz nagłówka kolumny, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij polecenie Usuń kolumnę w menu skrótów.

 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

 4. Zapisz zmiany.

Początek strony

Dodawanie kolumny za pomocą widoku projektu

Użytkownicy znający wcześniejsze wersje programu Access na pewno mają pewne doświadczenie w używaniu widoku projektu. To narzędzie nie zmieniło się w programie Office Access 2007. Widok projektu oferuje większą elastyczność niż widok arkusza danych, ponieważ umożliwia ustawianie wszystkich dostępnych typów danych i tworzenie pól odnośnika bez konieczności opuszczania widoku projektu.

Dodawanie kolumny w widoku projektu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  — lub —

  Na pasku stanu programu Access kliknij przycisk Widok projektu.

 2. W kolumnie Nazwa pola wybierz pusty wiersz i wprowadź nazwę dla nowego pola.

 3. W kolumnie Typ danych obok nazwy nowego pola wybierz typ danych dla nowej kolumny.

 4. Zapisz zmiany.

Początek strony

Usuwanie kolumny za pomocą widoku projektu

Podczas usuwania kolumny w widoku projektu obowiązują podobne reguły, jak w widoku arkusza danych: usunięcie kolumny powoduje usunięcie wszystkich danych zawartych w tej kolumnie. Aby usunąć pola klucza podstawowego lub odnośnika, należy najpierw usunąć relacje tych pól.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz artykuły Podstawowe informacje o projekcie bazy danych, Dodawanie, ustawianie, zmienianie i usuwanie klucza podstawowego i Dodawanie i zmienianie pola odnośnika umożliwiającego przechowywanie wielu wartości.

Usuwanie kolumny w widoku projektu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  — lub —

  Na pasku stanu programu Access kliknij przycisk Widok projektu.

 2. Wybierz pole (wiersz), które chcesz usunąć.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij polecenie Usuń wiersze.

  — lub —

  Naciśnij klawisz DELETE.

 4. Zapisz zmiany.

Początek strony

Jak program Access przypisuje typy danych podczas wprowadzania informacji

Podczas tworzenia pustego arkusza danych program Access przypisuje typ danych do każdego pola, w którym użytkownik wprowadzi dane. W poniższej tabeli wymieniono różne rodzaje danych, które można wprowadzić, oraz typy danych, które stosuje do nich program Access.

Uwaga: Wprowadzając dane w polu, nie można ustawić typów danych Załącznik i Obiekt OLE. Nie można przy tym włączyć obsługi edycji tekstu sformatowanego.

Aby uzyskać informacje na temat ustawiania tych typów danych i włączania edycji tekstu sformatowanego, zobacz artykuł Otwieranie pustego arkusza danych.

Poniższa tabela obrazuje, jak program Access ustawia typy danych dla pól podczas wprowadzania danych w widoku arkusza danych.

Wprowadzane informacje:

Office Access 2007tworzy pole o typie danych:

Joanna

Tekst

Blok tekstu lub tekstu i liczb dłuższy niż 256 znaków.

Nota

Uwaga: Podczas używania widoku arkusza danych nie można włączyć edytowania tekstu sformatowanego. Ponadto włączenie dla pola typu Nota właściwości Tylko dołącz domyślnie powoduje, że po umieszczeniu kursora w tym polu program Access ukrywa cały tekst.

Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania edytowania tekstu sformatowanego, zobacz artykuł Wprowadzanie i edytowanie danych w formancie lub kolumnie obsługującej tekst sformatowany.

http://www.contoso.com

Program Access rozpoznaje następujące protokoły internetowe: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, dci, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms i outlook.

Uwaga: Aby program Access mógł rozpoznać protokół i ustawić typ danych Hiperłącze, należy umieścić po oznaczeniu protokołu znak niebędący znakiem światła.

Hiperłącze

50000

Liczba całkowita długa

50 000

Liczba całkowita długa

50 000,99

Liczba (Podwójna precyzja)

50000,389

Liczba (Podwójna precyzja)

2006-12-31

Formatowanie typu danych Data/Godzina w programie Access zależy od formatów daty i godziny określonych w ustawieniach regionalnych i językowych systemu Windows.

Jak ustawiać lub zmieniać te ustawienia

W Windows Vista   

 1. Kliknij przycisk Rozpocznij Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Jeśli używasz widok domyślny w Panelu sterowania kliknij pozycję Zegar, język i Region, a następnie kliknij przycisk Opcje regionalne i językowe.

  — lub —

  Jeśli używasz widoku klasycznym kliknij dwukrotnie pozycję Opcje regionalne i językowe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 3. Na karcie Formaty kliknij przycisk Dostosuj ten format.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosuj opcje regionalne.

 4. Kliknij kartę zawierającą ustawienia, które chcesz zmodyfikować, i wprowadź odpowiednie zmiany. Aby na przykład zmienić część lub całość formatu liczb, kliknij kartę Liczby i zmień odpowiednie ustawienie. Aby uzyskać pomoc dotyczącą opcji, kliknij przycisk Pomoc (?), a następnie kliknij opcję.

W systemie Microsoft Windows XP (widok klasyczny)   

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie aplet Opcje regionalne i językowe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 3. W obszarze Standardy i formaty kliknij przycisk Dostosuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosuj opcje regionalne.

 4. Kliknij kartę zawierającą ustawienia, które chcesz zmodyfikować, i wprowadź odpowiednie zmiany. Aby na przykład zmienić część lub całość formatu liczb, kliknij kartę Liczby i zmień odpowiednie ustawienie. Aby uzyskać pomoc dotyczącą opcji, kliknij przycisk Pomoc (?), a następnie kliknij opcję.

W systemie Microsoft Windows XP (widok kategorii)   

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  Zostanie wyświetlony Panel sterowania.

 2. Kliknij kategorię Data, godzina, język i opcje regionalne.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Data, godzina, język i opcje regionalne.

 3. Kliknij zadanie Zmień format liczb, dat i godzin.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 4. W obszarze Standardy i formaty kliknij przycisk Dostosuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosuj opcje regionalne.

 5. Kliknij kartę zawierającą ustawienia, które chcesz zmodyfikować, i wprowadź odpowiednie zmiany. Na przykład aby zmienić część lub całość formatu liczb, kliknij kartę Liczby i zmień odpowiednie ustawienie. Aby uzyskać pomoc dotyczącą opcji, kliknij przycisk Pomoc (?), a następnie kliknij opcję.

.

Data/Godzina

31 grudnia 2006

Uwaga: Aby program Access mógł rozpoznać typ danych Data/Godzina, należy wpisać lub wkleić więcej niż tylko nazwę dnia tygodnia. Na przykład wprowadzenie słowa „Wtorek” spowoduje, że program Access wybierze typ danych Tekst. Wpisanie nazwy miesiąca razem z nazwą dnia tygodnia pozwoli programowi Access rozpoznać typ danych Data/Godzina.

Data/Godzina

10:50:23

Data/Godzina

10:50 AM

Data/Godzina

17:50

Data/Godzina

12,50 zł

Program Access rozpoznaje symbol waluty określony w ustawieniach regionalnych i językowych systemu Windows.

Jak określać i zmieniać te ustawienia

W Windows Vista   

 1. Kliknij przycisk Start Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Jeśli używasz widok domyślny w Panelu sterowania kliknij Zegar, język i Region, a następnie kliknij pozycję Opcje regionalne i językowe.

  — lub —

  Jeśli używasz widoku klasycznego, kliknij dwukrotnie aplet

  Opcje regionalne i językowe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 3. W obszarze formaty kliknij przycisk Dostosuj ten format.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosuj opcje regionalne.

 4. Kliknij kartę Waluta i z listy Symbol waluty wybierz symbol, którego chcesz użyć. Aby uzyskać pomoc dotyczącą opcji, kliknij przycisk Pomoc (?), a następnie kliknij opcję.

W systemie Microsoft Windows XP (widok klasyczny)   

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  Zostanie wyświetlony Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie aplet Opcje regionalne i językowe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 3. W obszarze Standardy i formaty kliknij przycisk Dostosuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosuj opcje regionalne.

 4. Kliknij kartę Waluta i z listy Symbol waluty wybierz symbol, którego chcesz użyć. Aby uzyskać pomoc dotyczącą opcji, kliknij przycisk Pomoc (?), a następnie kliknij opcję.

W systemie Microsoft Windows XP (widok kategorii)   

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  Zostanie wyświetlony Panel sterowania.

 2. Kliknij kategorię Data, godzina, język i opcje regionalne.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Data, godzina, język i opcje regionalne.

 3. Kliknij zadanie Zmień format liczb, dat i godzin.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 4. W obszarze Standardy i formaty kliknij przycisk Dostosuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosowywanie Opcje regionalne.

 5. Kliknij kartę Waluta i z listy Symbol waluty wybierz symbol, którego chcesz użyć. Aby uzyskać pomoc dotyczącą opcji, kliknij przycisk Pomoc (?), a następnie kliknij opcję.

Waluta

21,75

Liczba (Podwójna precyzja)

123,00%

Liczba (Podwójna precyzja)

3,46E+03

Liczba (Podwójna precyzja)


Początek strony

Ustawianie typów danych, które nie są rozpoznawane przez widok arkusza danych

Niektórych zadań nie można domyślnie wykonywać za pomocą widoku arkusza danych:

 • Nie można ustawić typu danych Załącznik lub Obiekt OLE, wklejając dane w pustej komórce.

 • Nie można włączyć edytowania tekstu sformatowanego dla pola typu Nota, wklejając dane. Aby włączyć obsługę tekstu sformatowanego, należy ustawić opcję dla pola w widoku projektu.

W krokach opisanych w tej sekcji wyjaśniono, jak wykonywać te zadania.

Aby uzyskać pełne informacje na temat tych zadań, zobacz artykuł Otwieranie pustego arkusza danych.

Ustawianie typu danych Obiekt OLE lub Załącznik

 1. Zaznacz pustą kolumnę (oznaczoną Dodaj nowe pole) w arkuszu danych, jeżeli nie jest jeszcze zaznaczona.

 2. Kliknij pierwszy pusty wiersz danych pod nagłówkiem.

 3. Na karcie Arkusz danych w grupie Typ i formatowanie danych kliknij strzałkę na liście rozwijanej obok pozycji Typ danych, a następnie wybierz typ danych.

  Lista typów danych

 4. Zapisz zmiany.

Początek strony

Włączanie edytowania tekstu sformatowanego dla pola typu Nota

Pole typu Nota można dodać do tabeli za pomocą widoku arkusza danych, ale aby włączyć edytowanie tekstu sformatowanego dla tego pola typu Nota, należy użyć widoku projektu. Poniżej opisano sposoby wykonywania obu tych zadań.

Dodawanie pola typu Nota do tabeli

 1. Zaznacz pustą kolumnę (oznaczoną Dodaj nowe pole) w arkuszu danych, jeżeli nie jest jeszcze zaznaczona.

 2. Kliknij pierwszy pusty wiersz danych pod nagłówkiem.

 3. Na kartę Arkusz danych, grupa Typ i formatowanie danych, kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić strzałkę listy rozwijanej Typ danych, a następnie wybierz typ danych

 4. Zapisz zmiany i przejdź do następnej procedury, która włącza edytowanie tekstu sformatowanego.

Włączanie edytowania tekstu sformatowanego dla pola typu Nota

 1. Przełącz tabelę z widoku arkusza danych do widoku projektu. W programie Access istnieje kilka metod, aby to zrobić:

  Jeśli używasz kart obiektów, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę otwartego arkusza danych, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

  — lub —

  Na pasku stanu programu Access kliknij przycisk Widok projektu.

  — lub —

  W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę źródłową arkusza danych, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W widoku projektu wybierz pole typu Nota.

 3. W okienku Właściwości pola na karcie Ogólne kliknij w komórce strzałkę obok przycisku Format tekstu, a następnie wybierz na liście pozycję Tekst sformatowany.

  Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający z zapytaniem, czy chcesz przekonwertować kolumnę na tekst sformatowany. Kliknij przycisk Tak, aby przekonwertować kolumnę.

 4. Zapisz zmiany.

Początek strony

Konwertowanie kolumny na pole odnośnika

Domyślnie za pomocą widoku arkusza danych nie można przekonwertować nowej kolumny na pole odnośnika. Początkujący użytkownicy programu Access powinni wiedzieć, że pole odnośnika wyświetla dane z innego źródła — tabeli lub listy elementów — w formie listy. Program Access domyślnie używa listy rozwijanej do wyświetlania danych odnośników, ale może również używać pola listy (które się nie otwiera ani nie zamyka) w formularzu.

Istnieją dwa rodzaje pól odnośnika, które można utworzyć — listy oparte na tabelach i listy wartości. Lista oparta na tabeli pobiera dane z innej tabeli za pomocą kwerendy, a lista wartości wyświetla zestaw ustalonych wartości. W poniższej procedurze opisano sposoby tworzenia obu typów list.

Dodawanie pola odnośnika

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym prawym przyciskiem myszy tabelę źródłową nowego arkusza danych i kliknij polecenie Widok projektu.

  — lub —

  Na pasku stanu programu Access kliknij przycisk Widok projektu.

  Tabela zostanie otwarta w widoku projektu.

 2. Zaznacz pole, które chcesz przekonwertować.

  — lub —

  Zaznacz pusty wiersz w kolumnie Nazwa pola i wprowadź nazwę nowego pola.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij Kolumnę odnośnika.

  — lub —

  W widoku projektu w kolumnie Typ danych kliknij strzałkę w dół i wybierz polecenie Kreator odnośników.

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Tworzenie listy opartej na tabeli   

   1. Zaznacz opcję Obiekt kolumna odnośnika ma pobierać wartości z tabeli lub kwerendy i kliknij przycisk Dalej.

   2. W obszarze Widok wybierz opcję, wybierz tabelę lub kwerendę z listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Na przykład, jeśli chcesz użyć wartości z tabeli w polu wyszukiwania, kliknij pozycję tabele. Jeśli chcesz użyć w kwerendzie, kliknij przycisk kwerendy. Aby wyświetlić listę wszystkich tabel i kwerend w bazie danych, kliknij pozycję obie.

   3. Przenieś pola, które mają być wyświetlane na liście odnośników, z okienka Dostępne pola do okienka Wybrane pola, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   4. Opcjonalnie wybierz jedną lub więcej opcji sortowania dla pól wybranych w poprzednim kroku i kliknij przycisk Dalej.

   5. Opcjonalnie dostosuj szerokość każdej kolumny na liście odnośników i kliknij przycisk Dalej.

   6. Opcjonalnie wpisz nazwę w polu tekstowym w obszarze Jaka etykieta ma być przypisana do obiektu: kolumna odnośnika.

   7. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości.
    — Wybranie tej opcji umożliwia zaznaczanie i przechowywanie więcej niż jeden element z listy.

   8. Kliknij przycisk Zakończ. Jeśli program Access wyświetli monit o zapisanie tabeli, kliknij przycisk Tak.
    Program access dodaje kwerendę odnośnika do nowej tabeli. Domyślnie kwerenda pobiera pola, które można określić oraz wartości klucza podstawowego dla tabeli źródłowej. Następnie program Access ustawia typ danych dla pola odnośnika odpowiada typowi danych, ustawić klucz podstawowy z tabeli źródłowej. Na przykład jeśli klucz podstawowy z tabeli źródłowej jest używany typ danych Autonumerowanie, Access ustawia typ danych dla pola odnośnika na typ danych Liczba.

   9. Wróć do widoku arkusza danych, przejdź do pola odnośnika i wybierz element z listy.

    Or

 5. Tworzenie listy opartej na wartościach   

  1. Kliknij opcję Chcę wpisać żądane przeze mnie wartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  2. W polu Liczba kolumn wprowadź liczbę kolumn, które mają być wyświetlane na liście, a następnie przejdź do pierwszej pustej komórki i wprowadź wartość.

   Po wprowadzeniu pierwszej wartości pod bieżącą komórką pojawi się następna pusta komórka.

  3. Kiedy skończysz wprowadzanie pierwszej wartości użyj klawiszy strzałka w dół lub TAB, aby przenieść fokus do następnej kolumny i wprowadzić drugą wartość.

  4. Powtarzaj kroki 2 i 3, aż zakończysz tworzenie listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Opcjonalnie wprowadź nazwę nowego pola, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×