Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie kontrolek powtarzających się danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodawanie kontrolek, które Zbierz jeden zestaw informacji od użytkownika lub do użytkownika, które zawierają jeden zestaw informacji jest łatwe, ale czasami nie wystarczy. Czasami może być konieczne zbieranie wiele punktów danych, takich jak listy elementów dla raportu z wydatków, lub wyświetlić wiele punktów danych, takich jak listy użytkowników. Podczas dodawania kilku formantów lub nawet listę kontrolek formularza i nadzieję, że dodano wystarczająco, nie jest najskuteczniejszą metodą na projektowanie formularza. Aby uwzględnić sytuacje tak, programu Microsoft InfoPath 2010 znajduje się kilka kontrolek, umożliwiające przechwytywanie lub prezentowanie powtarzających się danych, takich jak tabele bazy danych lub listy o różnych szerokościach długości.

W tym artykule

Informacje o kontrolek powtarzających się danych

Wstawianie kontrolki danych powtarzającej się

Informacje o kontrolek powtarzających się danych

Sekcja powtarzana

Kontrolki sekcji powtarzającej się zawierają inne formanty, takie jak kontrolki sekcji zwykła, ale umożliwiają wstawianie dowolną liczbę sekcji. Załóżmy na przykład, formularz wniosku ubezpieczeniowych miejsce, w którym użytkownicy musi zawierać nazwisko i wiek ich zależności. Można zaprojektować tego rodzaju formularz papieru formularza, z trzema polami symbolu zastępczego, który przyjęto założenie, że większość osób ma zależności nie więcej niż trzy. Jednak jeśli ktoś ma więcej niż trzy, następnie ich nie będą mieć dowolne miejsce, aby dodać dodatkowe zależności. Korzystając z kontrolki sekcji powtarzającej się, użytkownicy mogą dodawać dowolną liczbę pól są potrzebne w celu zależności listy.

Tylko pusty kontener zostanie wstawiony po wstawieniu kontrolki sekcji powtarzającej się do szablonu formularza. Dla kontrolki sekcji powtarzającej się użyteczne możesz wstawić dodatkowe formanty kontrolki sekcji powtarzającej się, takich jak pola tabeli lub tekstu.

Gdy użytkownik przesuwa wskaźnik nad sekcją powtarzaną, w lewym górnym rogu pojawia się niebieski przycisk ze strzałką. Jest to przycisk menu skrótów. Użytkownicy mogą klikać ten przycisk, aby wyświetlić opcje wstawiania lub usuwania sekcji powtarzanej.

Użyj sekcji powtarzanej, jeśli chcesz:

 • Zbieranie wielu wystąpień tego samego typu danych, takich jak w przypadku dodawania zależności ubezpieczeniowych aplikacji.

 • Wyświetlanie zmiennych ilości danych w formularzu, takie jak wyświetlenie pracownika rekordów z bazy danych i wyświetlenie 1 rekord, jeśli tylko zwracana jest wartość 1, lub 10, jeśli są zwracane 10.

 • Uniknąć umieszczania w szablonie formularza pustego obszaru zastępczego zajmującego miejsce.

Początek strony

Tabela powtarzana

Podczas powtarzających się sekcji umożliwiają dodawanie i układ formantów, podobnie jak w regularnych sekcji, czasami formacie tabelarycznym jest potrzebna. Dodawanie tabeli powtarzanej do wyświetlania danych w tabeli, takich jak bazy danych, lub aby umożliwić użytkownikom dodawanie wierszy i wprowadź dodatkowe dane tabelaryczne.

Tabela powtarzana składa się z trzech części, wiersz nagłówka, jeden lub więcej wierszy danych i wierszu stopki. Wiersz nagłówka jest zazwyczaj używany dla nagłówków kolumn, a wiersz stopki można wstawić pola tekstowe lub pola wyrażeń tego sumowanie wartości z wierszy danych. Powtórz jako tyle razy, aby zezwalały na dane, które znajduje się w tabeli, dynamicznie lub w wyniku użytkownik podczas wprowadzania danych do tabeli wiersze danych. Jest tylko jeden wiersz nagłówka i stopki i domyślnie są widoczne tylko wiersz nagłówka i wiersza jednej danych.

Tabeli powtarzanej należy używać, aby:

 • Umożliwić użytkownikom wprowadzanie danych w zorganizowany sposób w formie tabeli.

 • Zbierać pozycje, dane liczbowe i inne dane, które są najlepiej widoczne w tabeli.

 • Zaoszczędzić miejsce w szablonie formularza przez wyświetlanie tylko tych wierszy, które zawierają rzeczywiste dane.

 • Wyświetlać rekordy z bazy danych, usługi sieci Web lub innego źródła danych lub pracować z nimi za pomocą tabeli w szablonie formularza.

Początek strony

Cykliczne sekcji powtarzającej się

Sekcji powtarzanej cykliczne zawiera inne formanty, może zostać wstawiony do samego i powiązane (powiązać: połączenia kontrolki do pola lub grupy w źródle danych, dzięki któremu dane wprowadzone w formancie są zapisywane. Kiedy formant niezwiązany, nie jest podłączony do pola lub grupy, a więc dane wprowadzane w formancie nie zostaną zapisane.) Odwołanie zagnieżdżonych grup (grupa odwołania: grupy, do której jest skojarzona z inną grupą, aby odpowiadały ich i właściwości pól, które zawierają zawsze i grupy. Zmiana właściwości jednej grupy inne grupy zostaną automatycznie zaktualizowane.). Sekcje powtarzane cykliczne umożliwia tworzenie hierarchii zawartości, na przykład konspekt.

Początek strony

Poziomej tabeli powtarzanej

Poziomej tabeli powtarzanej jest sekcji powtarzanej z tabelą, w której zawiera wskazaną liczbę wierszy, które powtarza poziomo i tabelą, która zawiera nagłówki wierszy na stronie. Poszczególne składniki, które zostały powiązane ze sobą do kolekcji wstępnie skonfigurowane, które mogą zawierać lub zbieranie dane tabelaryczne, który większej ilości danych po dodaniu do niej, powoduje rozszerzenie przez dodanie kolumn zamiast wierszy. Na przykład można użyć poziomej tabeli powtarzanej zbierać dane dotyczące sprzedaży dla każdego kwartału. Jeśli szablon formularza jest połączony z bazą danych, umożliwia także poziomej tabeli powtarzanej do wyświetlania lub Praca z rekordami z tej bazy danych.

Poziomej tabeli powtarzanej składa się z dwóch części, nagłówek kolumny, które zostanie wyświetlone domyślnie i kolumnę danych, którą powtarza, w razie potrzeby zezwalały na dane, które znajduje się w tabeli, dynamicznie lub w wyniku użytkownikowi wprowadzanie danych w tabeli.

Użyj poziomej tabeli powtarzanej, jeśli chcesz:

 • Umożliwić użytkownikom wprowadzanie danych w zorganizowany sposób w formie tabeli.

 • Zbierz dane od użytkownika, który najlepiej jest wyświetlany w tabeli.

 • Oszczędzanie miejsca na szablon formularza przez tylko wyświetlanie wszystkich kolumn, które zawierają dane.

 • Wyświetlać rekordy z bazy danych, usługi sieci Web lub innego źródła danych lub pracować z nimi za pomocą tabeli w szablonie formularza.

Początek strony

Formant główny/Formant szczegółowy

Jeśli przewidujesz, użytkownicy mogą pracować w dużych ilości danych w formularzu programu — na przykład z wieloma rekordami w bazie danych — formantu wzorca/szczegółu można użyć, aby ułatwić im zarządzanie danymi. Po wybraniu elementu w formancie głównym, w formancie szczegółowym zostanie wyświetlone informacje dotyczące tego elementu.

Na przykład można użyć formantu wzorca/szczegółu podczas projektowania formularza zasobów ludzkich, który jest połączony z bazą danych o pracownikach. Formant wzorzec może wyświetlać pracownika nazwisko i stanowisko, a formant szczegóły można lokalizację pracownika, datę jego zatrudnienia, datę urodzenia i tak dalej. W terminologii baz danych jest odpowiednikiem relacją.

Podobnie, za pomocą formantu wzorca do wyświetlania jednego zestawu rekordów (na przykład nazwy klienta), a formantu szczegółu do wyświetlania powiązanych rekordów (na przykład zamówień klientów). W terminologii baz danych jest odpowiednikiem relacji jeden do wielu.

Początek strony

Relacja wzorca/szczegółu

Formant wzorca/szczegółu są faktyczną zestaw dwóch powiązanych formantów. Jeden z tych formantów jest specjalnym formantem wzorca; drugi to wyznaczonych szczegółu. Formant wzorca jest zawsze tabeli powtarzającej się. Formant szczegółu może być tabelą powtarzaną lub sekcji powtarzanej. Możesz utworzyć relację wzorca/szczegółu, wstawiając odpowiednie powtarzające się formanty w formularzu, a następnie zmieniając właściwości każdego formantu. Lub można wstawić wstępnie zdefiniowany formant wzorca/szczegółu z sekcji kontenerów w okienku zadań Formanty.

Po wstawieniu formantu wzorca/szczegółu z okienka zadań Formanty programu Microsoft Office InfoPath 2010 ustala relacją między formantem wzorca i szczegółów. Oznacza to, że każdy zaznaczony wiersz w formancie wzorcowym ma tylko jeden pasujący wynik w formancie szczegółowym. W typowej relacji jeden formanty zarówno wzorca / szczegółu są powiązane z tym samym grupą powtarzaną w źródle danych.

Jeśli wolisz, możesz określić pól kluczy w źródle danych, który zawiera powiązanych danych w celu ustanowienia relacji jeden do wielu formantu wzorca/szczegółu. W relacji tego typu każdego zaznaczenia w formancie wzorcowym może spowodować wiele odpowiedników w formancie szczegółowym. Na przykład po zaznaczeniu rekordu dostawcy w formancie głównym, można wyświetlić produktów, które są skojarzone z tym dostawcą w formancie szczegółowym. W typowej relacji jeden do wielu formanty wzorca / szczegółu są powiązane z rozdzielenia powtarzających się grup w źródle danych

W celu ustanowienia relacji jeden do wielu, należy użyć opcji na karcie wzorca/szczegółu w oknie dialogowym właściwości każdej kontrolki umożliwiają określenie odpowiednich pól klucza.

Formant wzorca/szczegółu są faktyczną zestaw dwóch powiązanych formantów. Jeden formant jest specjalnym formantem wzorca, a drugi jest formantem. Formant wzorca jest zawsze tabeli powtarzającej się. Formant szczegółu może być tabelą powtarzaną lub sekcji powtarzanej.

Formant wzorca/szczegółu należy zastosować, gdy są potrzebne następujące funkcje:

 • Zwiększenie wydajności użytkowników wypełniających formularze oparte na szablonie formularza, gdy pracują oni z danymi o dużej objętości.

 • Wyświetlanie odpowiednika relacji jeden-do-jednego. Formantu wzorzec/szczegół można użyć na przykład podczas projektowania szablonu formularza działu kadr, który jest połączony z bazą danych o pracownikach. Formant wzorcowy może wyświetlać nazwisko pracownika i jego stanowisko, a formant szczegółowy — lokalizację pracownika, datę jego zatrudnienia, datę urodzenia itd.

 • Wyświetlanie odpowiednika relacji jeden-do-wielu. Na przykład można użyć formantu wzorca do wyświetlania jednego zestawu rekordów (na przykład nazwisk klientów), a formantu szczegółu do wyświetlania powiązanych rekordów (na przykład zamówień klientów).

Program InfoPath udostępnia wstępnie zdefiniowany formant wzorca/szczegółu wstawianych przy użyciu okienka zadań Formanty. Można także tworzyć formantu wzorca/szczegółu, wstawiając tabelę powtarzaną i sekcję powtarzaną (lub dwie tabele powtarzane), a następnie zmieniając właściwości dla każdej kontrolki.

Jeśli szablon formularza jest przeznaczony głównie do wyświetlania na ekranie, warto rozważyć umieszczenie szczegółu w formancie Region przewijania w szablonie formularza. W ten sposób przypadku dużej ilości danych wyświetlanych w formancie użytkowników można przewijać danych. Uwaga Jeśli uważasz, że użytkownicy będą do drukowania formularzy, ponieważ wszystkie dane, która jest ukryta w regionie przewijania na ekranie nie będzie widoczna na formularza drukowanego to jest najlepszym rozwiązaniem.

Początek strony

Powtarzająca się grupa wyborów

Można wstawić powtarzanej grupy wyborów w formularzu, aby użytkownicy mogli dodawać wiele grupy wyborów (grupa wyborów: formant, który służy do wyświetlania zestaw wzajemnie wykluczających się opcji. Grupa wyborów zawiera domyślnie dwie sekcje wyborów, z których jedna jest wyświetlana jako domyślnej opcji w formularzu.) podczas jego wypełniania.

Gdy użytkownicy przesuwają wskaźnik myszy nad opcją domyślną formularza, w lewym górnym rogu powtarzanej grupy wyborów pojawia się przycisk menu skrótów. Kliknięcie tego przycisku, aby wyświetlić opcje dotyczące Wstawianie, usuwanie lub opcji.

Na przykład w formularzu podróży umożliwia powtarzanej grupy wyborów Zezwalaj użytkownikom na wprowadzanie informacji o ich służbowej. Dla każdego segmentu obiektów związanych z transportem, użytkownicy mogą wybrać jedną z trzech opcji — lotów, samochód lub pociągu. Każda opcja umożliwia wyświetlenie inny zestaw pól.

Początek strony

Wstawianie kontrolki danych powtarzającej się

Wstawianie sekcji powtarzanej cykliczne

Uwaga: Kontrolki Sekcji powtarzającej się cykliczne można wstawiać tylko w formularzu, który został utworzony przy użyciu szablonu formularza Pusty formularz (InfoPath Filler) lub zgodności ustawiona wartość Formularz programu InfoPath Filler w obszarze Opcje formularza, który zawiera okno dialogowe.

Wstawianie sekcji powtarzanej cykliczne (automatyczne tworzenie źródła danych)

Jeśli wybierzesz opcję Microsoft Office InfoPath 2010 utworzyć źródło danych podczas wstawiania sekcji powtarzanej cykliczne, InfoPath tworzy grupę powtarzaną, która zawiera odwołanie do samej siebie.

 1. Wskaż miejsce wstawiania miejsce, w którym chcesz wstawić powtarzaną sekcję cykliczną.

 2. Jeśli okienko zadań kontrolki nie jest widoczne, kliknij przycisk Okienko formanty w prawym dolnym rogu sekcji kontrolki na karcie Narzędzia główne.

 3. Upewnij się, że w okienku zadań Formanty jest zaznaczone pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

  Uwaga: Jeśli pole wyboru jest niedostępna, projekt formularza nie zezwala na automatyczne tworzenie źródła danych. Należy wstawić powtarzaną sekcję cykliczną powiązaną z istniejącą grupą powtarzaną lub do grupy, które są tworzone.

 4. W obszarze formanty kontenerów kliknij Sekcja powtarzana cykliczne.

 5. Aby dodać kontrolki do sekcji, przeciągnij formant z okienka zadań formanty do sekcji.

  Uwaga: Nie należy przenosić formantu, który znajduje się już na formularzu w tej sekcji, chyba że pole formantu jest już częścią grupy sekcji.

Początek strony

Wstawianie sekcji powtarzanej cykliczne (wiązanie z istniejącą grupą powtarzaną)

 1. Wskaż miejsce wstawiania miejsce, w którym chcesz wstawić powtarzaną sekcję cykliczną.

 2. Jeśli okienko zadań pola nie jest widoczne, kliknij pozycję Pokaż pola w sekcji Danych formularza na karcie dane.

 3. W okienku zadań pola kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz powiązać powtarzaną sekcję cykliczną.

 4. Kliknij pozycję cykliczne sekcji powtarzającej się.

  Uwaga: Grupa należy powtórzyć i musi zawierać odwołanie do samej siebie. Aby utworzyć takiej grupy, kliknij prawym przyciskiem myszy grupą powtarzaną w okienku zadań pola, kliknij pozycję odwołania, a następnie odwołać się do samej (grupa kliknięcia) grupy.

Porada: Można także wstawić powtarzaną sekcję cykliczną powiązanej z istniejącą grupą przy użyciu okienka zadań formanty jako jest wyczyszczone pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

Początek strony

Wstawianie powtarzająca się grupa wyborów

Wstawianie powtarzanej grupy wyborów (automatyczne tworzenie źródła danych)

Możesz mieć programu Microsoft Office InfoPath 2010 automatycznie utworzyć źródło danych podczas wstawiania powtarzanej grupy wyborów (a także innych formantów). Program InfoPath tworzy grupy, które są powiązane z sekcji powtarzającej się grupy wyborów. Ponadto program InfoPath tworzy grupę "wirtualną", która jest powiązana z grupą powtarzaną wybór. Nazwa grupy wirtualnych następuje (wybór) w okienku zadań pola.

Uwaga: Formant powtarzająca się grupa wyborów można wstawiać tylko w formularzu, który został utworzony przy użyciu szablonu formularza pusty formularz (InfoPath Filler) lub zgodności ustawić formularza programu InfoPath Filler w oknie dialogowym Opcje formularza, który zawiera.

 1. Wskaż miejsce wstawiania miejsce, w którym chcesz wstawić powtarzaną grupę wyborów.

 2. Jeśli okienko zadań kontrolki nie jest widoczne, kliknij przycisk Okienko formanty w prawym dolnym rogu sekcji kontrolki na karcie Narzędzia główne.

 3. Upewnij się, że w okienku zadań Formanty jest zaznaczone pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

 4. W obszarze kontenerów kliknij Powtarzająca się grupa wyborów.

  W formularzu pojawia się powtarzana grupa wyborów zawierająca dwie sekcje wyborów.

 5. Aby dodać formanty do sekcji powtarzanej grupy wyborów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać formanty do domyślnej sekcji wyborów, przeciągnij kontrolkę, którą chcesz z okienka zadań formanty do sekcji wyborów o nazwie Sekcja wyborów (ustawienie domyślne).

  • Aby dodać formanty do alternatywnej sekcji wyborów, przeciągnij kontrolkę, którą chcesz z okienka zadań formanty do sekcji wyborów o nazwie Sekcja wyborów.

 6. Aby przetestować sekcję, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Podgląd.

  Do dyspozycji więcej niż dwie opcje dla użytkowników, możesz wstawić dodatkowe sekcje wyborów w powtarzającej się grupy wyborów. W tym celu należy umieścić punkt wstawiania w powtarzanej grupie wyboru, a następnie kliknij Sekcja wyborów w obszarze kontenerów w okienku zadań formanty.

Początek strony

Wstawianie powtarzanej grupy wyborów (wiązanie z istniejącą grupą)

 1. Wskaż miejsce wstawiania miejsce, w którym chcesz wstawić powtarzaną grupę wyborów.

 2. Jeśli okienko zadań pola nie jest widoczne, kliknij pozycję Pokaż pola w sekcji Danych formularza na karcie dane.

 3. W okienku zadań pola kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz powiązać powtarzaną grupę wyborów, a następnie kliknij Powtarzająca się grupa wyborów.

  Uwaga: Jeśli Powtarzająca się grupa wyborów nie jest dostępna, grupy, do którego chcesz powiązać może nie obsługuje formantu tego typu. Powtarzane grupy wyborów można powiązać tylko powtarzającej się grupy wirtualne. W źródle danych grupy wyborów mają postać (wybór).

 4. Aby przetestować sekcję, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Podgląd.

Porada: Można także wstawić powtarzanej grupy wyborów powiązanej z istniejącą grupą przy użyciu okienka zadań formanty jako jest wyczyszczone pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

Początek strony

Wstawianie tabeli powtarzanej

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań kontrolki nie jest widoczne, kliknij przycisk Okienko formanty w prawym dolnym rogu sekcji kontrolki na karcie Narzędzia główne.

 3. W obszarze kontenerów kliknij przycisk Tabela powtarzana.

 4. W przypadku wstawiania tabeli powtarzanej na nowy, pusty szablon formularza, następnie:

  1. W polu Liczba kolumn wprowadź liczbę kolumn, że powinny mieć tabeli, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Tabela powtarzana jest tworzona z polem tekstowym w każdej kolumnie. Aby przekonwertować pole tekstowe na inny rodzaj formantu, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, wskaż polecenie Zmień kontrolę, a następnie kliknij kontrolkę, którą chcesz.

 5. W przypadku wstawiania tabeli powtarzanej w szablonie formularza, który jest oparty na istniejącym źródle danych:

  1. Na pierwszej stronie kreatora Powiązań tabeli powtarzającej się kliknij polecenie źródło danych, którego chcesz używać w liście źródło danych, a następnie kliknij powtarzającej się grupy Ikona grupy powtarzającej się , którą chcesz powiązać wiersze tabeli.

   Aby utworzyć nową grupę powtarzaną, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której zostanie dodana grupa powtarzana, w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy określ właściwości grupy powtarzanej.

  2. Kliknij przycisk Dalej.

  3. Na drugiej stronie kreatora Powiązań tabeli powtarzającej kliknij dwukrotnie pola na liście wiązania danych, który chcesz dodać jako kolumny do tabeli.

   Aby utworzyć nowe pole na liście wiązania danych, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której jest powiązana, kliknij przycisk Dodaj tabelę powtarzaną, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy Określ właściwości dla tego pola.

  4. Aby zmienić kolejność kolumn, zaznacz kolumnę w kolumn w tabeli, a następnie kliknij Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Początek strony

Wstawianie sekcji powtarzanej

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań kontrolki nie jest widoczne, kliknij przycisk Okienko formanty w prawym dolnym rogu sekcji kontrolki na karcie Narzędzia główne.

 3. W obszarze kontenerów kliknij Sekcji powtarzającej się.

 4. W przypadku wstawiania sekcji powtarzanej w szablonie formularza nowego, pustego:

  • Aby dodać formanty do sekcji powtarzanej, przeciągnij wybrane formanty z okienka zadań Formanty do sekcji powtarzanej szablonu formularza.

   Uwaga: Nie należy przenosić formantu, który znajduje się już w szablonie formularza do sekcji, chyba że pole formantu jest już częścią grupy sekcji w źródle danych. W przeciwnym razie powiązanie formantu może zostać przerwane.

  • Aby dodać etykietę do kontrolki, wpisz tekst powyżej.

 5. W przypadku wstawiania sekcji powtarzanej w szablonie formularza, który jest oparty na istniejącym źródle danych:

  1. W oknie dialogowym Powiązanie formantu Sekcja powtarzana wybierz grupę powtarzaną, w której będą przechowywane dane sekcji powtarzanej, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Dodaj formanty do sekcji powtarzanej, a następnie powiąż je z odpowiednimi polami w źródle danych.

  3. Program InfoPath używa nazwy pola lub grupy jako etykiety kontrolki. W razie potrzeby można zmienić tekst etykiety.

   Za pomocą okienka zadań pola do wstawiania formantów. W okienku zadań pola kliknij prawym przyciskiem myszy powtarzającej się grupy, którą chcesz powiązać sekcja powtarzana, a następnie kliknij Sekcji powtarzającej się.

Początek strony

Wstawianie formantu wzorca/szczegółu

Uwaga: Formant Wzorca/szczegółu można wstawić tylko w formularzu, który został utworzony przy użyciu szablonu formularza Pusty formularz (InfoPath Filler) lub zgodności ustawić Formularza programu InfoPath Filler w oknie dialogowym Opcje formularza, który zawiera.

Wstawianie formantu wzorca/szczegółu w nowym, pustym formularzu szablonu

Program InfoPath udostępnia wstępnie zdefiniowany formant wzorca/szczegółu wstawianych przy użyciu okienka zadań Formanty. Można także tworzyć formantu wzorca/szczegółu, wstawiając tabelę powtarzaną i sekcję powtarzaną (lub dwie tabele powtarzane), a następnie zmieniając właściwości dla każdej kontrolki.

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań kontrolki nie jest widoczne, kliknij przycisk Okienko formanty w prawym dolnym rogu sekcji kontrolki na karcie Narzędzia główne.

 3. W obszarze kontenerów kliknij Wzorca/szczegółu.

 4. W polu Liczba kolumn w oknie dialogowym Wstawianie wzorca/szczegółu wprowadź żądaną liczbę kolumn formantu wzorca.

 5. W polu Liczba pól szczegółowo wprowadź liczbę pól dla formantu szczegółu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dwa formanty są wstawiane w szablonie formularza — Tabela powtarzana (wzorzec) i Sekcja powtarzana (szczegóły).

 6. Aby przetestować tę relację wzorca/szczegółu, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Podgląd, a następnie wprowadź dane w formancie wzorca. Powiązanych danych powinien być wyświetlany w formancie szczegółowym. Ponadto kliknij w różnych wierszach w formancie wzorca, aby potwierdzić, że odpowiednie dane są wyświetlane w formancie szczegółowym.

Początek strony

Wstawianie formantu wzorca/szczegółu w szablonie formularza opartym na istniejącym źródle danych

Jeśli projektowanie szablonu formularza na istniejący plik języka XML (Extensible Markup), bazy danych lub usługi sieci Web, program InfoPath uzyskuje pól i grup w okienku zadań Źródło danych z tego istniejącego źródła danych. W tym scenariuszu można wstawić formant wzorca/szczegółu z okienka zadań Formanty zgodnie z opisem w poniższej procedurze.

Formant wzorca i formant szczegółu można powiązać z tą samą grupą powtarzaną lub z innymi grupami powtarzanymi, zależnie od wymagań. Formanty wyświetlane w formancie wzorca/szczegółu są powiązane z polami, które należą do grupy powtarzanej.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań kontrolki nie jest widoczne, kliknij przycisk Okienko formanty w prawym dolnym rogu sekcji kontrolki na karcie Narzędzia główne.

 3. W obszarze kontenerów kliknij przycisk Tabela powtarzana.

 4. Na pierwszej stronie kreatora Powiązań tabeli powtarzającej się kliknij powtarzaną grupę, którą chcesz powiązać wiersze tabeli, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli tabela zawiera tylko jedną kolumnę, możesz wybrać pole powtarzane zamiast powtarzającej się grupy.

  Aby utworzyć nową grupę powtarzających się, aby powiązać z nią tabelę, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz dodać powtarzającą się grupę, kliknij przycisk Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy, wprowadź właściwości grupy powtarzającej się.

 5. Aby dodać wybrane kolumny do tabeli, kliknij dwukrotnie odpowiednie pola na liście Powiązanie danych.

  Aby utworzyć nowe pole, aby dodać jako kolumnę, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której jest powiązana, w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj tabeli, a następnie dodaj pola lub grupy, okno dialogowe, wprowadź właściwości pola.

 6. Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij kolumnę w polu kolumny z listy tabeli, kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 7. Kliknij dwukrotnie etykietę Tabela powtarzana pod tabelą w szablonie formularza.

 8. Na karcie Właściwości narzędzia kontrolki na wstążce kliknij przycisk Wzorca/szczegółu.

 9. Kliknij przycisk Ustaw jako wzorzec, wpisz identyfikator ViewContext formantu wzorca w polu Identyfikator wzorzec, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby wyświetlić identyfikator ViewContext kontrolki, kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, kliknij pozycję < typ kontrolki > właściwości, a następnie kliknij kartę Zaawansowane. Identyfikator ViewContext jest widoczny na karcie w sekcji kodu. Można wyróżnić wartości obok pozycji ViewContext: etykiety, a następnie naciśnij klawisze CTRL + C, aby skopiować wartość do Schowka. Zazwyczaj podczas konfigurowania wzorca/szczegółu kontrolować, formantu wzorca jest tabeli powtarzanej, więc można użyć identyfikatora ViewContext tabeli powtarzanej, którą konfigurujesz w tym kroku.

 10. Umieść kursor w szablonie formularza, w miejscu, w którym chcesz wstawić sekcję powtarzaną (formant szczegółowy).

 11. W obszarze kontenerów w okienku zadań formanty kliknij Sekcji powtarzającej się.

  Jako formantu szczegółu możesz także użyć innej tabeli powtarzanej.

 12. Na pierwszej stronie kreatora Powiązania sekcji powtarzanej kliknij powtarzającej się grupy, którą chcesz powiązać sekcję, a następnie kliknij przycisk OK.

 13. Kliknij dwukrotnie etykietę Sekcja powtarzana pod sekcją w szablonie formularza.

 14. Na karcie Właściwości narzędzia kontrolki Wstążki kliknij przycisk Wzorca/szczegółu.

 15. Kliknij przycisk Ustaw jako szczegółów, a następnie kliknij nazwę formantu wzorca na liście łącze do Identyfikatora wzorca. Nazwy, które można wybrać powinna odpowiadać identyfikator ViewContext formantu, który określony w kroku 9.

 16. Aby zmienić domyślny, relacją formantu wzorca/szczegółu na relację jeden do wielu, kliknij polecenie według pola klucza w obszarze Relacja wzorca/szczegółu, a następnie kliknij Wybierz wyrażenie XPath Ikona wybierania XPath obok (pole klucza główny) i pola pole klucza (szczegóły), aby określić, źródła pola klucza danych, który zawiera odpowiednie dane powiązane tworzenie relacji jeden do wielu.

 17. Aby przetestować tę relację wzorca/szczegółu, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Podgląd, a następnie wprowadź dane w formancie wzorca. Powiązanych danych powinien być wyświetlany w formancie szczegółowym. Ponadto kliknij w różnych wierszach w formancie wzorca, aby potwierdzić, że odpowiednie dane są wyświetlane w formancie szczegółowym.

  Za pomocą okienka zadań pola do wstawiania formantów wzorca/szczegółu. Aby utworzyć formantu wzorca, w okienku zadań pola, kliknij prawym przyciskiem myszy grupą powtarzaną, którą chcesz powiązać formant wzorca, a następnie kliknij Tabeli powtarzającej się. Wykonaj te same kroki ogólne, aby utworzyć formant szczegółu.

Początek strony

Zmienianie domyślnej relacji wzorca/szczegółu

Jeśli w formularzu zostanie wstawiony formant wzorzec/szczegół za pomocą okienka zadań Formanty, program InfoPath ustanowi relację jeden-do-jednego pomiędzy formantem wzorca i formantem szczegółu. Oznacza to, że dla każdego zaznaczenia w formancie wzorca zostanie wyświetlony tylko jeden pasujący wynik w formancie szczegółu.

Można zmienić domyślną relację typu jeden-do-jednego formantu wzorca/szczegółu na relację jeden-do-wielu. W relacji jeden-do-wielu dla każdego zaznaczenia w formancie wzorca może zostać wyświetlonych wiele pasujących wyników w formancie szczegółu.

Jeśli wstawisz formant wzorca/szczegółu, domyślnie program InfoPath wstawia tabelę powtarzaną i sekcję powtarzaną. Oba formanty są powiązane z tą samą powtarzaną grupą w źródle danych. Oba formanty zawierają domyślnie inne formanty, które są powiązane z polami w tej grupie powtarzanej. Jednak w relacji jeden-do-wielu, formanty wzorca i szczegółu są zwykle powiązane z oddzielnymi grupami powtarzanymi.

Jeśli wstawiony formant wzorca/szczegółu w szablonie formularza z okienka zadań Formanty i chcesz ustanowić relację jeden do wielu zamiast relacji jeden, możesz usunąć formant szczegółu utworzony przez program InfoPath. Następnie można utworzyć nowy formant szczegółów dostosowany do określonych potrzeb opisane w poniższej procedurze:

 1. W trybie projektowania zaznacz sekcję powtarzaną, która została wyznaczona na formant szczegółu, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 2. Wstaw nową sekcję powtarzaną w szablonie formularza:

  1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

  2. Jeśli okienko zadań kontrolki nie jest widoczne, kliknij przycisk Okienko formanty w prawym dolnym rogu sekcji kontrolki na karcie Narzędzia główne.

  3. Upewnij się, że w okienku zadań Formanty jest zaznaczone pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

  4. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Sekcja powtarzana.

 3. Wstawianie formantów, które mają w sekcji powtarzanej:

  1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

  2. Jeśli okienko zadań kontrolki nie jest widoczne, kliknij przycisk Okienko formanty w prawym dolnym rogu sekcji kontrolki na karcie Narzędzia główne.

  3. Upewnij się, że w okienku zadań Formanty jest zaznaczone pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

  4. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij kontrolkę, którą chcesz wstawić.

  5. Powtórz kroki 1 i 4 dla każdego kolejnego formantu, który chcesz wstawić.

 4. Kliknij dwukrotnie kartę sekcji w szablonie formularza powtarzającej się.

 5. Kliknij przycisk Wzorca/szczegółu na karcie Właściwości narzędzia kontrolki wstążki.

 6. W obszarze Ustawienia wzorca/szczegółu kliknij pole Ustaw jako szczegół.

 7. W polu łącze do głównej listy identyfikator kliknij przycisk Identyfikator ViewContext formantu wzorca.

  Aby wyświetlić identyfikator ViewContext kontrolki, kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, kliknij pozycję < typ kontrolki > właściwości, a następnie kliknij kartę Zaawansowane. Identyfikator ViewContext jest widoczny na karcie w sekcji kodu. Można wyróżnić wartości obok pozycji ViewContext: etykiety, a następnie naciśnij klawisze CTRL + C, aby skopiować wartość do Schowka.

 8. W obszarze Relacja wzorca/szczegółu kliknij pole Według pola klucza.

 9. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Ikona wybierania XPath obok pola (główny) pole klucza, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy, kliknij pole klucza dla formantu wzorca, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Ikona wybierania XPath obok pola pole (szczegóły) klucza, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy, kliknij pole klucza dla formantu szczegółu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli chcesz utworzyć relację jeden-do-wielu po wcześniejszym utworzeniu formantu wzorca/szczegółu, warto rozważyć ręczne utworzenie formantu wzorca/szczegółu zamiast korzystania ze wstępnie zdefiniowanego formantu dostępnego w okienku zadań Formanty. W tym celu należy ustanowić w szablonie formularza relację wzorzec/szczegół między tabelą powtarzaną i sekcją powtarzaną lub między dwiema tabelami powtarzanymi. Należy otworzyć okno dialogowe Właściwości każdego formantu i wyznaczyć jeden formant jako wzorzec, i jeden jako szczegół. Modyfikując właściwości formantu szczegółowego, można następnie ustawić relację jeden-do-wielu używając pól klucza.

Początek strony

Wstawianie poziomej tabeli powtarzanej

Uwaga: Formant Poziomej tabeli powtarzanej można wstawiać tylko w formularzu, który został utworzony przy użyciu szablonu formularza Pusty formularz (InfoPath Filler) lub zgodności ustawiona wartość Formularz programu InfoPath Filler w obszarze Opcje formularza, który zawiera okno dialogowe.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań kontrolki nie jest widoczne, kliknij przycisk Okienko formanty w prawym dolnym rogu sekcji kontrolki na karcie Narzędzia główne.

 3. W obszarze kontenerów kliknij Poziomej tabeli powtarzającej się.

 4. W przypadku wstawiania poziomej tabeli powtarzanej w szablonie formularza nowego, pustego:

  1. W polu Liczba wierszy wprowadź odpowiednią liczbę wierszy, którą domyślnie będzie mieć tabela.

  2. Utworzono poziomej tabeli powtarzanej przy użyciu pola tekstowego w każdym wierszu w kolumnie danych. Aby przekonwertować pole tekstowe na inny rodzaj formantu, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, które chcesz przekonwertować, wskaż polecenie Zmień kontrolę, a następnie kliknij kontrolkę, którą chcesz.

 5. W przypadku wstawiania poziomej tabeli powtarzanej w szablonie formularza, który jest oparty na istniejącym źródle danych:

  1. Na pierwszej stronie kreatora Powiązań tabeli powtarzającej się kliknij polecenie źródło danych, którego chcesz używać w liście źródło danych, a następnie kliknij powtarzającej się grupy Ikona grupy powtarzającej się , którą chcesz powiązać wiersze tabeli.

   Aby utworzyć nową grupę powtarzaną, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz dodać powtarzającą się grupę, kliknij przycisk Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy Określ właściwości powtarzającej się grupy.

  2. Kliknij przycisk Dalej.

  3. Na drugiej stronie kreatora Powiązań tabeli powtarzającej kliknij dwukrotnie pola na liście wiązania danych, który chcesz dodać jako kolumny do tabeli.

   Aby utworzyć nowe pole na liście wiązania danych, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której poziomej tabeli powtarzanej jest powiązana, kliknij przycisk Dodaj, a następnie określ właściwości pola w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy.

  4. Aby zmienić kolejność kolumn, zaznacz kolumnę w wierszy w tabeli, a następnie kliknij Przenieś przed lub Przenieś za.

  5. Kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Porady dotyczące układu dla powtarzających się danych formantów

Aby dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty kontrolek w formancie powtarzających się danych, skorzystaj z poniższych porad:

 • Aby jednocześnie zmienić rozmiar kilku formantów w formancie powtarzających się danych, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, zaznacz wszystkie pola, którego rozmiar chcesz zmienić, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w sekcji Rozmiar kontrolkiwłaściwości narzędzia kontrolki karty na Wstążce.

 • Aby zmienić obramowanie lub kolor kontrolek w formancie powtarzających się danych jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i wybierz pola tekstowe, które chcesz zmienić. Kliknij kartę Właściwości narzędzia kontrolki na Wstążce, kliknij pozycję obramowania i cieniowania w sekcji Kolor karty, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 • Aby dostosować tekst wyświetlany w polu tekstowym w formancie powtarzających się danych, za pomocą pól czcionki ani Rozmiaru czcionki w sekcji Formatowanie tekstu na karcie Narzędzia główne na Wstążce. Ponadto można sekcji Stylów czcionek na karcie Narzędzia główne na Wstążce

Początek strony

Porady dotyczące układu sekcji powtarzającej się

Skorzystaj z poniższych porad, aby dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty kontrolek wewnątrz kontrolki Sekcji powtarzającej się:

 • Czasem tekst wewnątrz formantów w sekcji powtarzanej i etykiety po lewej stronie formanty te mogą się pojawić jako będzie prawidłowo wyrównany. Aby je szybko wyrównać, kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, kliknij pozycję Właściwości < typ kontrolki >, na karcie rozmiar kliknij przycisk Wyrównaj i kliknij przycisk Zastosuj. Jeśli etykiety i kontrolki znajdują się w różnych komórkach tabeli układu, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą etykiety, w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości tabeli, a następnie kliknij Centrum w obszarze Wyrównanie w pionie, na karcie komórki.

 • Opcja Powtórz w pionie, na karcie Wyświetlanie okna dialogowego Właściwości sekcji powtarzanej jest zaznaczona domyślnie. Oznacza to, że użytkownicy dodawania sekcje powtarzane, tych sekcji mają być wyświetlane w pionie tworzeniu w dół o długości formularza. Możesz wprowadzić sekcji powtarzanej rozwiń poziomo, wybierając opcję Powtórz poziomo zamiast tego. Umożliwia tworzenie całkowicie różnymi układami. Na przykład można utworzyć szablon formularza, którego przypomina kalendarza. Opcja Powtarzanie poziomie nie jest obsługiwana w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Początek strony

Pozioma powtarzającej się tabeli porady dotyczące układu

Skorzystaj z poniższych porad, aby dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty kontroli Poziomej tabeli powtarzanej i kontrolek w obrębie go:

 • Poziomej tabeli powtarzanej składa się z sekcji powtarzanej znajdują się w tabeli układu. Prawą krawędź tabeli układu określa punkt przecięcia zawijanie kolumn w tabeli do następnego wiersza, gdy użytkownicy wstawić nowe kolumny. Aby kontrolować zawijanie kolumny, możesz przeciągnąć prawą krawędzią komórki tabeli układu obejmujący kontrolki sekcji powtarzającej się w prawo lub w lewo.

 • Poziomej tabeli powtarzanej może być przydatne na potrzeby drukowania. Kolumny w formancie zawijany do następnego wiersza w szablonie formularza, aby został wydrukowany wszystkich danych w tabeli. Jednak jeśli szablonu formularza jest przeznaczony głównie do wyświetlania na ekranie, warto rozważyć umieszczenie poziomej tabeli powtarzanej w formancie Region przewijania w szablonie formularza. W ten sposób Jeśli użytkownicy będą wprowadzać dużych ilości danych w poziomej tabeli powtarzanej ich można będzie przewijać do jego przeglądania zamiast je wszystkie w formularzu. Jednak należy pamiętać, że jeśli region przewijania drukowania formularza, tylko tych danych, które są widoczne na ekranie w przewijania zostaną wydrukowane w regionie.

Początek strony

Sposoby dostosowywania sekcji powtarzanej

Po wstawieniu sekcji powtarzanej w szablonie formularza możesz go dostosować, zmieniając jego właściwości i ustawienia w oknie dialogowym Właściwości sekcji powtarzanej. Aby otworzyć okno dialogowe w szablonie formularza kliknij prawym przyciskiem myszy sekcji powtarzanej, którego właściwości chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości sekcji powtarzanej.

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe sposoby dostosowywania sekcji powtarzanej oraz możliwe powody ich zastosowania. Mimo że tabela nie zawiera szczegółowych procedur związanych z opcjami dostępnymi w oknie dialogowym Właściwości: Sekcja powtarzana, to jednak zapewnia ogólny pogląd na temat zakresu dostępnych opcji.

Uwagi: 

 • W przypadku projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, niektóre funkcje w oknie dialogowym Właściwości sekcji powtarzanej nie są dostępne. Na przykład nie można włączyć ustawienie umożliwia użytkownikom wstawianie sekcji poziomo w tworzeniu obok siebie.

 • Jeśli szablon formularza jest oparty na bazie danych, schemacie lub innym istniejącym źródle danych, nie można dostosowanie wszystkich właściwości formantu. Na przykład można zmienić rozmiar kontrolki, ale nie jego nazwy pola lub grupy, które pochodzą z istniejącego źródła danych.

Karta

Zadanie

Szczegóły

Dane

Zmienianie nazwy grupy

Podczas projektowania szablonu formularza nowy, pusty, można zmienić domyślne pole lub grupie nazwę formant do elementu, który jest łatwiejsza do zidentyfikowania podczas pracy ze źródłem danych. Na przykład w szablonie formularza ubezpieczeniowych grupę o nazwie "Zależne od" jest bardziej czytelna niż grupę o nazwie "grupa1."

Uwaga: Zmiana nazwy grupy nie powoduje zmiany powiązania między sekcją powtarzaną w szablonie formularza a grupą powtarzaną w źródle danych. Jeśli chcesz powiązać sekcji powtarzanej do innej grupy powtarzającej się, kliknij prawym przyciskiem myszy sekcji powtarzanej i kliknij polecenie Zmień powiązanie.

Dane

Uniemożliwienie wstawiania i usuwania sekcji przez użytkowników

Domyślnie pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na wstawianie i usuwanie sekcji jest zaznaczone. Po wyczyszczeniu tego pola wyboru użytkownicy nie będą mogli wstawiać ani usuwać sekcji w sekcji powtarzanej. Przydaje się to w sytuacjach związanych z raportowaniem, gdy powtarzające się dane mają być wyświetlane, ale użytkownicy nie powinni mieć możliwości zmiany tych danych ani dodawania kolejnych sekcji.

Dane

Dostosowanie poleceń menu

Kliknij przycisk Modyfikuj, aby bardziej szczegółowo zmodyfikować właściwości sekcji. Możesz na przykład kliknąć przycisk Dostosuj polecenia w celu otwarcia okna dialogowego, w którym można dostosować nazwy i lokalizacje poleceń menu służących do wstawiania lub usuwania sekcji na formularzu użytkownika. Dostosowanie szablonu formularza w ten sposób ułatwia jego używanie. Można na przykład w menu Edycja dodać polecenia niestandardowe, które umożliwią użytkownikom usuwanie sekcji powtarzanych z formularza.

Dane

Wyświetlenie lub dostosowanie tekstu wskazówek

Pole wyboru Pokaż przycisk wstawiania i tekst wskazówki jest domyślnie zaznaczone. Można wyczyścić to pole wyboru, jeśli użytkownikom formularza nie ma być wyświetlany tekst instruktażowy, lub dostosować ten tekst. Jeśli na przykład szablon formularza ubezpieczeniowego wymaga od użytkownika wprowadzenia w sekcji powtarzanej danych osób będących na jego utrzymaniu, można zmienić tekst „Wstaw element” wyświetlany pod sekcją powtarzaną na tekst „Wstaw dodatkową osobę na utrzymaniu”.

Wyświetlanie

Zezwalanie użytkownikom na wstawianie sekcji w układzie obok siebie, a nie jedna po drugiej

Opcja w pionie Powtórz jest zaznaczona domyślnie. Oznacza to, że użytkownicy dodawania sekcje powtarzane, tych sekcji mają być wyświetlane w pionie tworzeniu w dół o długości formularza. Możesz wprowadzić sekcji powtarzanej rozwiń poziomo zamiast tego. Umożliwia tworzenie całkowicie różnymi układami. Na przykład można utworzyć szablon formularza, którego przypomina kalendarza. Opcja Powtarzanie poziomie nie jest obsługiwana w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Wyświetlanie

Filtrowanie danych

Kliknij pozycję Filtruj dane, aby otworzyć okno dialogowe Filtrowanie danych, w którym można zezwolić użytkownikom na filtrowanie danych w sekcji powtarzanej na podstawie wartości, które użytkownik wprowadza lub zaznacza w formularzu. Na przykład jeśli korzystasz z sekcji powtarzanej na potrzeby zbierania informacji dotyczących bieżących projektów, można zaprojektować pole listy, który umożliwia użytkownikom filtrowanie projektów według stanu.

Formant główny/Formant szczegółowy

Konfigurowanie relacji typu główny/szczegółowy

Na karcie Wzorca/szczegółu można utworzyć wzorca/szczegółu relacji między tabelą powtarzaną (formant wzorca) i sekcją powtarzaną (formant szczegółowy). Jeśli skonfigurujesz relacji tego typu danych pokrewnych pojawią się w sekcji powtarzanej na podstawie elementu, który użytkownik wybierze w tabeli powtarzającej się. Formanty wzorca/szczegółu nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Rozmiar

Dostosowywanie rozmiaru, dopełnienia i marginesów

Rozmiar kontrolki można ręcznie określić, wprowadzając wartości w polach Wysokość i Szerokość. Można także dostosować odstępy wewnątrz i na zewnątrz kontrolki przez zmianę dopełnienia, czyli ilość miejsca buforu otaczającego zawartość formantu, marginesy, czyli wielkość odstępu między krawędziami formantu i otaczający tekst lub formanty w szablonie formularza.

Zaawansowana

Zmienianie indeksu kolejności dostępu

Możesz zmienić położenie formantu w kolejności dostępu szablonu formularza. Kolejność tabulacji odpowiada kolejności, w której fokusu w formularzu z jednego pola lub obiektu do następnego jako użytkowników, naciśnij klawisz TAB lub SHIFT + TAB. Domyślnym ustawieniem indeksu dla wszystkich formantów w szablonie formularza jest równy 0, ale kolejność zaczyna się od 1. Oznacza to, że każdy formant od 1 w polu indeks będą kontrolowane najpierw gdy użytkownicy naciśnij klawisz TAB. Żadnej kontrolki z 2 w polu indeks będą kontrolowane drugi itd. Wszystkie formanty z 0 w polu indeks rozpocznie ostatniej w kolejności tabulacji. Jeśli chcesz pominąć formanty w kolejności tabulacji, należy wprowadzić wartość -1 w polu indeks.

Zaawansowana

Określanie etykietki ekranowej

Aby wyjaśniającą wyświetlane w przypadku użytkowników umieść wskaźnik myszy na kontrolki, wpisz tekst, który ma być w polu Etykietka ekranowa. Ułatwienia dostępu, takich jak ekranu narzędzi, składających się na ekranie przeglądania informacji na temat dostępnych jako syntezatora mowy lub odświeżać wyświetlanie Braille'a często pomocą takich etykietek ekranowych interpretować informacje użytkownikom.

Zaawansowana

Określanie i dostosowywanie ustawień scalania

Kliknij pozycję Ustawienia korespondencji seryjnej, aby określić sposób wyświetlania danych, który użytkownicy będą wprowadzać w formancie po kilku formularzy są łączone. Na przykład można zmienić kolejność, w której są wstawiane sekcji powtarzanej w formularzu docelowym.

Zaawansowana

Uzyskaj identyfikatory ViewContext lub XmlToEdit dla sekcji powtarzanej

Wartość ViewContext lub XmlToEdit służy do identyfikowania formantu w kodzie. Na przykład jeśli znasz wartość ViewContext umożliwia tej wartości przy użyciu metody SelectText lub SelectNodes klasy widoku programowo wykonywać akcję edycji na dane XML, które jest powiązane z formantem. Podobnie jeśli znasz wartość XmlToEdit umożliwia tej wartości przy użyciu metody ExecuteAction obiektu widoku programowo Wstawianie lub usuwanie wystąpienia kontrolki powtarzającej się. Na przykład można określić wartość wyliczenia ActionType, takie jak XCollectionInsert lub XCollectionRemoveAll oraz nazwę XmlToEdit identyfikuje określonej grupy, aby pracować z.

Formularzy obsługiwanych w przeglądarce

Dostosowywanie ustawień przesyłania danych z powrotem na serwer

Zostanie wyświetlona karta formularzy obsługiwanych w przeglądarce tylko podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Umożliwia do kontrolki czy dane są przesyłane do serwera, gdy użytkownicy Wstawianie lub usuwanie sekcji w formularzu.

Inne akcje

Zastosowanie reguł

Dwukrotne kliknięcie karty w sekcji powtarzanej, a następnie kliknij Zarządzaj regułami w sekcji reguły na karcie Właściwości narzędzia kontrolki na Wstążce. Okienka zadań reguły zostanie wyświetlona, gdzie reguły umożliwia stosowanie akcji, gdy użytkownicy wstawiać lub Praca z kontrolkami sekcji powtarzanej.

Inne akcje

Dodanie formatowania warunkowego

Dwukrotne kliknięcie karty w sekcji powtarzającej się i kliknij pozycję Zarządzaj regułami w sekcji reguły na karcie Właściwości narzędzia kontrolki wstążki, kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij Formatowanie. Umożliwia tworzenie reguły formatowania warunkowego w celu zmiany wyglądu formantu, w tym jego widoczności, na podstawie wartości, które użytkownicy wprowadzają w formularzu. Na przykład można ukryć sekcji powtarzanej zawsze, gdy użytkownik czyści pole wyboru w formularzu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×