Dodawanie kontaktu

Aby lista kontaktów była aktualna, konieczne jest wykonywanie kilku czynności. W tym artykule opisano sposób organizowania kontaktów ułatwiający odnajdowanie osób, z którymi użytkownik chce się skontaktować.

Co chcesz zrobić?

Wyszukiwanie osób

Zaznaczanie wielu kontaktów

Dodawanie osób spoza firmy do listy kontaktów

Organizowanie kontaktów

Przypinanie często używanego kontaktu na początkowej pozycji w grupie i odpinanie go

Tworzenie grupy

Sortowanie i wyświetlanie kontaktów

Sortowanie kontaktów na liście kontaktów

Zmienianie wyglądu listy kontaktów

Zmienianie sposobu wyświetlania kontaktów w programie Lync

Wyświetlanie kontaktów według relacji określających poziom prywatności (wcześniejsza nazwa: poziom dostępu)

Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie kontaktów

Wyświetlanie wizytówki

Znakowanie kontaktu

Wyszukiwanie osób

Pasek wyszukiwania znajduje się na liście kontaktów pod ikoną Kontakty oraz w widoku Telefon pod ikoną Telefon. Wyszukiwać można według nazwiska lub według umiejętności (stanowiska).

Wyszukiwanie kontaktu

 • W polu wyszukiwania wpisz nazwę, alias e-mail albo numer telefonu. Możesz nawet wpisać nazwę lub alias grupy dystrybucyjnej. Oprogramowanie komunikacyjne Microsoft Lync Online wyświetla wyniki w trakcie pisania. Jeśli wyszukiwanie zwróci więcej niż jeden kontakt lub więcej niż jedną grupę, pozycja występująca na liście kontaktów będzie znajdować się na początku listy. W przypadku wszystkich kontaktów i osób spoza listy kontaktów po lewej stronie zdjęcia osoby jest wyświetlany pionowy pasek wskazujący status obecności, na przykład Dostępny, Niedostępny lub Zajęty.

 • Jeśli firma korzysta z usług programu Microsoft SharePoint, poniżej paska wyszukiwania zostaną wyświetlone przyciski Nazwa i Umiejętność. Wyszukiwać można przy użyciu słowa kluczowego, takiego jak stanowisko czy specjalność. Aby wyświetlić inne osoby o podobnych specjalnościach lub stanowiskach, kliknij przycisk Umiejętność. Aby powrócić do listy kontaktów, kliknij przycisk X na pasku wyszukiwania.

Początek strony

Zaznaczanie wielu kontaktów

Czasami zaznaczenie wielu kontaktów jednocześnie jest bardziej wydajne. Jest tak na przykład podczas przygotowywania i wysyłania zaproszenia na spotkanie.

 • Aby zaznaczyć kilka nieprzylegających do siebie kontaktów, podczas klikania kontaktów przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL.

 • W przypadku przylegających kontaktów podczas zaznaczania kontaktów metodą klikania lub przy użyciu klawiszy strzałek przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT.

Początek strony

Dodawanie osób spoza firmy do listy kontaktów

Usługa Lync Online może wyświetlać informacje o obecności kontaktów dołączonych do programu Lync i używających usług poczty e-mail, takich jak sieć usług internetowych Windows Live (w tym MSN i Hotmail). Użytkownicy federacyjni (użytkownicy spoza firmy) mogą między innymi udostępniać informacje o obecności, nawiązywać połączenia programu Lync i przeprowadzać konferencje wideo.

 1. Otwórz program Lync i w polu wyszukiwania wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz dodać do listy kontaktów.

 2. W wyświetlonej wizytówce kliknij znak plus (+).

 3. Wybierz grupę kontaktów, w której chcesz umieścić kontakt. W tym momencie możesz także utworzyć nową grupę, wpisując jej nazwę obok pola Dodaj do nowej grupy.

Niektórzy użytkownicy mają konta e-mail w usługach, które nie są w federacji z programem Lync. Mimo że można dodać tych użytkowników do listy kontaktów tak samo jak użytkowników federacyjnych, ich informacje o obecności nie będą widoczne.

Inni użytkownicy logują się do witryn federacyjnych przy użyciu swojego niefederacyjnego identyfikatora (adresu e-mail). W takim przypadku podczas dodawania kontaktu należy użyć formatu użytkownik(niefederacyjny.com)@firmafederacyjna.com. Pozwoli to na wyświetlanie informacji o obecności użytkownika w programie Lync. Przykład: PanContoso(gmail.com)@msn.com.

Początek strony

Organizowanie kontaktów

Po odnalezieniu odpowiednich kontaktów można dodać je do grupy kontaktów, co pozwoli je łatwo znaleźć przy następnej okazji. Program Lync automatycznie wypełnia grupę Częste kontakty na podstawie 10 kontaktów, z którymi najczęściej konwersujesz. Aby mieć szybki dostęp do najważniejszych kontaktów, możesz je także „przypiąć” na początkowych pozycjach w grupie. Program Lync wstępnie wypełnia listę przypiętych kontaktów członkami Twojego zespołu.

Przypinanie często używanego kontaktu na początkowej pozycji w grupie i odpinanie go

Aby przypiąć lub odpiąć częsty kontakt, wykonaj jedną z następujących czynności.

 • Otwórz program Lync i na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną osobę, a następnie kliknij polecenie Przypnij do częstych kontaktów.

 • Aby odpiąć kontakt, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odepnij z częstych kontaktów.

Tworzenie grupy

 1. Otwórz program Lync i na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę dowolnej grupy (na przykład Częste kontakty), kliknij polecenie Utwórz nową grupę, a następnie nadaj tej grupie nazwę.

Communicator

 1. Aby dodać osoby do nowej grupy, wyszukaj kontakt, wskaż jego nazwę w wynikach wyszukiwania, a następnie kliknij znak plus (+). Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy kontakt w wynikach wyszukiwania, kliknąć pozycję Dodaj do listy kontaktów, a następnie kliknąć nazwę grupy.

Początek strony

Sortowanie i wyświetlanie kontaktów

Kontakty można sortować przy użyciu:

 • przycisków Grupy, Status i Relacja;

 • opcji Nazwa wyświetlana lub Dostępność.

Sortowanie kontaktów na liście kontaktów

 1. Aby zobaczyć kontakty w grupach domyślnych (w tym w grupach Częste kontakty i Inne kontakty) oraz we wszystkich utworzonych grupach, kliknij przycisk Grupy.

Sortowanie kontaktów według grup

 1. Na liście kontaktów wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby posortować kontakty według statusu obecności (Dostępny, Z dala od komputera, Nieznany i Niedostępny), kliknij przycisk Status.

  • Aby posortować kontakty według relacji określającej poziom prywatności, kliknij przycisk Relacja.

  • Aby uzyskać wyjaśnienia na temat relacji, kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, a następnie wskaż pozycję Zmień relację określającą poziom prywatności.

Zmienianie wyglądu listy kontaktów

 • Kliknij strzałkę obok przycisku Opcje wyświetlania poniżej paska wyszukiwania, aby wyświetlić menu Opcje układu.

Sortowanie według nazwy wyświetlanej

W zależności od sposobu posortowania kontaktów w menu znajdują się różne opcje. Na przykład można pokazać „przyjazne nazwy” zamiast nazw e-mail lub szczegóły statusu zamiast samych nazw. Jeśli firma umożliwia wyświetlanie obrazów kontaktów na liście kontaktów, można określić, czy obrazy mają być wyświetlane, czy nie, co wpływa na liczbę kontaktów mieszczących się w oknie. (Jeśli obrazy nie są pokazywane, można wybrać wyświetlanie samej nazwy w jednym wierszu lub nazwy i szczegółów w drugim wierszu).

Uwaga:  Obrazy można także wyłączyć w całym programie Lync, klikając pozycję Mój obraz w oknie dialogowym Lync — Opcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie opcji Mój obraz.

Zmienianie sposobu wyświetlania kontaktów w programie Lync

 1. Na liście kontaktów kliknij przycisk Opcje wyświetlania poniżej paska wyszukiwania, aby przełączyć się między widokiem jednego lub dwóch wierszy informacji dla każdego kontaktu. Jeśli firma używa fotografii kontaktów, są one wyświetlane w widoku z dwoma wierszami.

 2. Aby wyświetlić więcej opcji, kliknij strzałkę w dół obok przycisku Opcje wyświetlania w celu otwarcia menu Opcje układu.

Wyświetlanie kontaktów według relacji określających poziom prywatności (wcześniejsza nazwa: poziom dostępu)

 • Na liście kontaktów kliknij przycisk Relacja poniżej paska wyszukiwania.

Aby dowiedzieć się, jakie informacje o obecności są wyświetlane dla każdej relacji określającej poziom prywatności, zobacz Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności.

Początek strony

Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie kontaktów

Aby przenieść, skopiować i usunąć kontakty, na liście kontaktów wykonaj następujące czynności.

 • Aby przenieść kontakt do innej grupy, kliknij go prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Przenieś kontakt do, a następnie kliknij wybraną grupę.

 • Aby skopiować kontakt do innej grupy, kliknij go prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Kopiuj, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną grupę, a następnie kliknij polecenie Wklej.

 • Aby usunąć kontakt z grupy, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń z grupy.

 • Aby całkowicie usunąć kontakt, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń z listy kontaktów.

Uwaga:  Funkcje przenoszenia i kopiowania zależą od sposobu wyświetlania kontaktów (według grup, statusów lub relacji). Należy mieć na uwadze to, że przeciągnięcie kontaktu między grupami relacji określających poziom prywatności zmienia relację określającą poziom prywatności przypisaną do kontaktu.

Początek strony

Wyświetlanie wizytówki

W zależności od relacji określającej poziom prywatności przyznanej użytkownikowi przez kontakt można wyświetlać harmonogram tej osoby, a także jej notatki osobiste. Wizytówka umożliwia też komunikowanie się z kontaktem, w tym rozpoczęcie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, nawiązanie połączenia telefonicznego, zaplanowanie spotkania lub wysłanie wiadomości e-mail.

 1. Na liście kontaktów wskaż obraz kontaktu (lub ikonę statusu, jeśli obrazy nie są wyświetlane), aby zobaczyć wizytówkę podstawową.

 2. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Rozwiń wizytówkę (strzałkę w dół) w prawym dolnym rogu wizytówki.

Rozwijanie wizytówki programu Lync

 1. Aby wizytówka była cały czas widoczna, kliknij przycisk Przypnij w prawym górnym rogu wizytówki. Możesz przeciągnąć wizytówkę w dogodne miejsce na pulpicie.

Początek strony

Znakowanie kontaktu

Aby otrzymać powiadomienie, gdy dana osoba stanie się dostępna, można oznakować jej kontakt na liście kontaktów. Program Lync wyświetla powiadomienie, gdy tylko status kontaktu zmienia się naDostępny.

 1. Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy osobę, którą chcesz oznakować.

 2. Kliknij polecenie Oznakuj dla alertów o zmianie statusu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×