Dodawanie i zmienianie kolumny odnośnika umożliwiającej przechowywanie wielu wartości

Czasami potrzebne wartości są przechowywane w innej tabeli. Załóżmy na przykład, że użytkownik chce za pomocą bazy danych śledzącej problemy nadzorować pracowników i wykonawców, do których przypisano problem. Śledzone informacje dotyczące tych osób są przechowywane w tabeli Kontakty. Użytkownik może utworzyć wielowartościową kolumnę odnośnika z nazwami wyświetlanymi polu kombi lub w formancie pola listy. Po wybraniu osób, do których ma zostać przypisany problem, ich wartości identyfikatora kontaktu są przechowywane w rekordzie problemu.

W tym artykule wyjaśniono, co to jest wielowartościowa kolumna odnośnika i jak ją dodać do tabeli. Wyjaśniono również sposób konwertowania istniejącej kolumny na wielowartościową kolumnę odnośnika.

Aby poznać sposób przeszukiwania wartości w tabeli, należy zapoznać się z artykułem zawierającym dokumentację Funkcja DLookup. Aby uzyskać więcej informacji o polach wielowartościowych, zobacz Przewodnik po polach wielowartościowych.

Większość systemów zarządzania bazami danych, w tym wcześniejsze wersje programu Access, umożliwia zapisywanie w polach tylko pojedynczych wartości. Począwszy od programu Microsoft Office Access 2007, można tworzyć pola zawierające wiele wartości, na przykład listę osób, do których przypisano problem. Pola wielowartościowe są przydatne w określonych sytuacjach, na przykład w przypadku używania programu Office Access 2007 do pracy z informacjami przechowywanymi na liście programu Windows SharePoint Services 3.0, która zawiera pole używające jednego z typów pól dostępnych w programie Windows SharePoint Services 3.0.

W tym artykule

Co to jest wielowartościowa kolumna odnośnika?

Tworzenie wielowartościowej kolumny odnośnika w widoku arkusza danych

Tworzenie wielowartościowej kolumny odnośnika za pomocą okienka Lista pól

Tworzenie wielowartościowej kolumny odnośnika w widoku projektu

Tworzenie wielowartościowych kolumn odnośników za pomocą Kreatora odnośników

Opis wartości powiązanej i wartości wyświetlanej wielowartościowej kolumny odnośnika

Wprowadzenie do właściwości pola odnośnika

Zmienianie projektu kolumny odnośnika dla pola wielowartościowego

Co to jest wielowartościowa kolumna odnośnika?

Wielowartościowa kolumna odnośnika jest polem w tabeli, którego wartości są pobierane z innej tabeli lub z listy wartości. Za pomocą wielowartościowej kolumny odnośnika można wyświetlać listę opcji w polu kombi lub polu listy. Opcje mogą być dostarczane przez tabelę lub kwerendę, mogą też być wartościami wprowadzonymi przez użytkownika. Ponieważ kolumna odnośnika jest wielowartościowa, użytkownik może wybrać z listy więcej niż jeden element.

Wielowartościową kolumnę odnośnika można utworzyć ręcznie przez ustawienie właściwości pola odnośnika danego pola lub automatycznie przy użyciu Kreatora odnośników. Wielowartościowa kolumna odnośnika powinna być tworzona za pomocą Kreatora odnośników ilekroć to możliwe. Kreator odnośników upraszcza proces tworzenia, automatycznie wypełnia odpowiednie właściwości pola i tworzy odpowiednie relacje między tabelami.

Pole kombi z polem wielowartościowym

Istnieje możliwość utworzenia wielowartościowej kolumny odnośnika w widoku arkusza danych lub w widoku projektu.

Początek strony

Tworzenie wielowartościowej kolumny odnośnika w widoku arkusza danych

Po otwarciu tabeli jest ona domyślnie wyświetlana w widoku arkusza danych. Można dodać wielowartościową kolumnę odnośnika, klikając przycisk Kolumna odnośnika w grupie Pola i kolumny na karcie Arkusz danych. Spowoduje to uruchomienie Kreatora odnośników, który przeprowadzi użytkownika przez proces tworzenia kolumny odnośnika.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, w której chcesz utworzyć kolumnę odnośnika — spowoduje to otwarcie tabeli w widoku arkusza danych.

 4. Na karcie Arkusz danych w grupie Pola i kolumny kliknij przycisk Kolumna odnośnika.

  Obraz Wstążki programu Access

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

  Strona Kreatora odnośników, na której jest wybierana tabela/kwerenda lub lista wartości

 5. Na pierwszej stronie Kreatora odnośników określ, czy kolumna odnośnika ma być oparta na wartościach w tabeli lub kwerendzie, czy na liście wpisanych wartości.

  Najczęściej używanym typem wielowartościowej kolumny odnośników jest kolumna, w której są wyświetlane wartości z powiązanej tabeli lub kwerendy.

 6. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zakończyć pracę z Kreatorem odnośników, zobacz sekcję Używanie Kreatora odnośników.

Początek strony

Tworzenie wielowartościowej kolumny odnośnika za pomocą okienka Lista pól

W przypadku bazy danych, która zawiera więcej niż jedną tabelę, można rozpocząć proces tworzenia wielowartościowego pola odnośnika przez przeciągnięcie pola z okienka Lista pól. W okienku Lista pól są wyświetlane pola dostępne w innych tabelach w bazie danych użytkownika. Podczas tworzenia wielowartościowej kolumny odnośnika w ten sposób Kreator odnośników jest uruchamiany automatycznie, a przeciągnięte pole staje się jednym z pól kolumny odnośnika.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, w której chcesz utworzyć kolumnę odnośnika — spowoduje to otwarcie tabeli w widoku arkusza danych.

 4. Na karcie Arkusz danych w grupie Pola i kolumny kliknij przycisk Dodaj istniejące pola.

  Obraz Wstążki programu Access

  Zostanie wyświetlone okienko Lista pól.

 5. Kliknij znak plus (+) obok tabeli, aby wyświetlić listę pól w tej tabeli.

 6. Przeciągnij odpowiednie pole z okienka Lista pól do tabeli w widoku arkusza danych.

 7. Gdy zostanie wyświetlony wiersz wstawiania, upuść pole w odpowiednim miejscu.

  Wiersz wstawiania służący do wstawiania pól z okienka Lista pól

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

 8. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zakończyć pracę z Kreatorem odnośników, zobacz sekcję Używanie Kreatora odnośników.

Początek strony

Tworzenie wielowartościowej kolumny odnośnika w widoku projektu

Kolumnę odnośnika można utworzyć nie tylko w widoku arkusza danych, lecz również w widoku projektu. Podczas pracy w widoku projektu kolumna odnośnika jest tworzona za pomocą tego samego Kreatora odnośników, który jest używany w widoku arkusza danych. Jednak w widoku projektu użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich właściwości pól, dzięki czemu może je edytować bezpośrednio.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, do której chcesz dodać wielowartościową kolumnę odnośnika, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 4. W siatce projektu tabeli znajdź pierwszy dostępny pusty wiersz.

 5. W pierwszym dostępnym pustym wierszu kliknij kolumnę Nazwa pola, a następnie wpisz nazwę pola dla wielowartościowej kolumny odnośnika.

 6. Kliknij kolumnę Typ danych tego wiersza, kliknij strzałkę, a następnie z listy rozwijanej wybierz pozycję Kreator odnośników.

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

  Strona Kreatora odnośników, na której jest wybierana tabela/kwerenda lub lista wartości

 7. Na pierwszej stronie Kreatora odnośników określ, czy kolumna odnośnika ma być oparta na wartościach w tabeli lub kwerendzie, czy na liście wpisanych wartości.

  Najczęściej używanym typem kolumny odnośnika jest kolumna, w której są wyświetlane wartości z powiązanej tabeli lub kwerendy.

 8. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zakończyć pracę z Kreatorem odnośników, zobacz sekcję Używanie Kreatora odnośników.

Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie utworzona kolumna odnośnika, której właściwości pól będą oparte na wyborach dokonanych w Kreatorze odnośników. Właściwości pola można wyświetlić w dolnej części okienka widoku projektu w obszarze Właściwości pola. Aby wyświetlić właściwości dotyczące kolumny odnośnika, należy kliknąć kartę Odnośnik.

Początek strony

Tworzenie wielowartościowych kolumn odnośników za pomocą Kreatora odnośników

Kreator odnośników jest uruchamiany w następujących przypadkach: podczas tworzenia kolumny odnośnika w widoku arkusza danych, po przeciągnięciu pola z okienka Lista pól do tabeli otwartej w widoku arkusza danych, a także w widoku projektu po wybraniu opcji Kreator odnośników w kolumnie Typ danych. Kreator przeprowadza użytkownika przez procedurę wymaganą do utworzenia kolumny odnośnika i automatycznie ustawia odpowiednie właściwości pól tak, aby były zgodne z wyborami użytkownika. W razie potrzeby kreator tworzy również relacje między tabelami i indeksy umożliwiające obsługę kolumny odnośnika.

Na pierwszej stronie kreatora należy zdecydować, czy kolumna odnośnika ma być oparta na tabeli lub kwerendzie, czy na liście wprowadzonych wartości. Na ogół, jeśli baza danych jest prawidłowo zaprojektowana i informacje są podzielone na powiązane tematycznie tabele, należy wybrać tabelę lub kwerendę jako źródło danych kolumny odnośnika.

 • Tworzenie wielowartościowego odnośnika na podstawie tabeli lub kwerendy

  1. W Kreatorze odnośników kliknij opcję Obiekt kolumna odnośnika ma pobierać wartości z tabeli lub kwerendy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  2. Zaznacz tabelę lub kwerendę na wyświetlonej liście, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. W obszarze Dostępne pola kliknij pola, które chcesz dodać do odnośnika.

  4. Kliknij przycisk znaku większości (>), aby przenieść wybrane pola do listy Wybrane pola. Kliknij przycisk podwójnego znaku większości (»), aby przenieść wszystkie pola do listy Wybrane pola, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Opcjonalnie wybierz od jednego do czterech pól, które posłużą do sortowania elementów odnośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  6. W razie potrzeby dostosuj szerokość kolumn pola odnośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  7. W obszarze Czy chcesz przechowywać wiele wartości dla tego odnośnika? zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości.

   Uwaga: To pole wyboru musi być zaznaczone, aby było możliwe przechowywanie wielu wartości.

  8. Kliknij przycisk Zakończ.

   Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie utworzona kolumna odnośnika, której właściwości pól będą oparte na wyborach dokonanych w Kreatorze odnośników.

  9. Aby zapisać tabelę, kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz.

   Skrót klawiaturowy  CTRL+S

 • Tworzenie wielowartościowego odnośnika na podstawie wprowadzonych wartości

  1. W Kreatorze odnośników kliknij opcję Chcę wpisać żądane przeze mnie wartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  2. Wprowadź liczbę kolumn, a następnie w kolumnie Kol1 wpisz wszystkie wartości. Aby przejść do następnego wiersza, naciśnij klawisz TAB.

  3. Po zakończeniu wprowadzania wartości kliknij przycisk Dalej.

  4. W Kreatorze odnośników wpisz etykietę kolumny odnośnika.

  5. W obszarze Czy chcesz przechowywać wiele wartości dla tego odnośnika? zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości.

   Uwaga: To pole wyboru musi być zaznaczone, aby było możliwe przechowywanie wielu wartości.

  6. Kliknij przycisk Zakończ.

   Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie utworzona kolumna odnośnika, której właściwości pól będą oparte na wyborach dokonanych w Kreatorze odnośników.

  7. Aby zapisać tabelę, kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz.

   Skrót klawiaturowy  CTRL+S

 • Utworzone pole wielowartościowe jest wyświetlane w widoku arkusza danych tabeli jako lista rozwijana pól wyboru.

Początek strony

Opis wartości powiązanej i wartości wyświetlanej wielowartościowej kolumny odnośnika

Kilka najnowszych wersji programu Access obsługuje jednowartościowe pola odnośników. Wielowartościowe pola odnośników są nowością w programie Office Access 2007. Pole odnośnika stosuje się po to, aby zastąpić wyświetlanie liczby, na przykład identyfikatora (lub innej wartości klucza obcego), informacjami bardziej znaczącymi, na przykład nazwą. Zamiast na przykład wyświetlać numer identyfikacyjny kontaktu, program Access może wyświetlić nazwę kontaktu. Numer identyfikacyjny kontaktu to wartość powiązana. Jest ona automatycznie wyszukiwana w tabeli lub kwerendzie źródłowej i zastępowana nazwą kontaktu. Nazwa kontaktu to wartość wyświetlana.

Tak jak w przypadku jednowartościowego pola odnośnika zawierającego wartość wyświetlaną i wartość powiązaną wielowartościowe pole odnośnika zawiera wartości wyświetlane, widoczne w interfejsie użytkownika, oraz wartości powiązane, przechowywane w tabeli. W przypadku każdego wpisu w polu wielowartościowym wartość wyświetlana jest wyszukiwana w odniesieniu do wartości powiązanej.

Oznacza to, że program Access często wyświetla wyszukaną wartość wyświetlaną, która różni się od wartości powiązanej przechowywanej w polu. Zestaw wartości identyfikatorów pracowników z kwerendy o nazwie Kontakty — dane rozszerzone może być na przykład przechowywany w polu o nazwie PrzypisaneDo. Te wartości identyfikatorów pracowników to wartości powiązane. Jednak ponieważ pole PrzypisaneDo jest polem odnośnika, program Access wyświetla w wyniku kwerendy zestaw wartości wyszukanych na podstawie odnośnika — w tym przypadku nazwy kontaktów. Nazwy kontaktów to wartości wyświetlane.

Arkusz danych z wartościami wyświetlanymi oraz arkusz danych z wartościami powiązanymi

1. Wartości wyświetlane

2. Wartości powiązane

Ważne jest zrozumienie różnicy między wartościami wyświetlanymi a wartościami powiązanymi wielowartościowego pola odnośnika. Domyślnie w widoku arkusza danych są automatycznie pokazywane wartości wyświetlane. Jednak to wartości powiązane są wartościami przechowywanymi w polu odnośnika, stosowanymi w kryteriach kwerend i domyślnie używanymi przez program Access w sprzężeniach z innymi tabelami.

Początek strony

Wprowadzenie do właściwości pola odnośnika

Właściwości pola odnośnika można wyświetlić w dolnej części okienka widoku projektu w obszarze Właściwości pola. Aby wyświetlić właściwości dotyczące kolumny odnośnika, należy kliknąć kartę Odnośnik.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, do której chcesz dodać kolumnę odnośnika, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 4. Kliknij kolumnę Nazwa pola dotyczącą kolumny odnośnika.

 5. W obszarze Właściwości pola kliknij kartę Odnośnik.

  Zostaną wyświetlone właściwości odnośnika.

  Właściwości wielowartościowego pola odnośnika

Po ustawieniu wartości dla pierwszej właściwości (Typ formantu) lista dostępnych właściwości zostanie zmieniona tak, aby odzwierciedlić wybrane opcje. Ustawiając właściwości pola odnośnika, można zmienić zachowanie kolumny odnośnika. Należy zauważyć, że podczas tworzenia kolumny odnośnika za pomocą Kreatora odnośników właściwości pola odnośnika są ustawiane przez kreatora.

Właściwości pola odnośnika

Ustawiana właściwość

Operacja

Typ formantu

Umożliwia ustawienie typu formantu na Pole wyboru, Pole tekstowe, Pole listy lub Pole kombi. Pole kombi to najczęściej używana opcja dla kolumny odnośnika.

Typ źródła wierszy

Umożliwia wypełnienie kolumny odnośnika wartościami z innej tabeli lub kwerendy albo wartościami z listy wartości określonych przez użytkownika. Można również wypełnić listę nazwami pól w tabeli lub kwerendzie.

Źródło wierszy

Umożliwia określenie tabeli, kwerendy lub listy wartości, która dostarcza wartości do kolumny odnośnika. Jeśli właściwość Typ źródła wierszy jest ustawiona na wartość Tabela/Kwerenda lub Lista pól, właściwość powinna być ustawiona na tabelę lub kwerendę albo na instrukcję SQL, która reprezentuje kwerendę. Jeśli właściwość Typ źródła wierszy jest ustawiona na wartość Lista wartości, właściwość powinna zawierać listę wartości oddzielonych średnikami.

Kolumna powiązana

Umożliwia określenie kolumny w źródle wierszy, która dostarcza wartość przechowywaną w kolumnie odnośnika. Wartość może stanowić liczba od 1 do liczby kolumn w źródle wierszy.

Uwaga: Kolumna dostarczająca wartość do przechowywania nie musi być taka sama jak kolumna wyświetlana.

Liczba kolumn

Umożliwia określenie liczby kolumn w źródle wierszy, które mogą być wyświetlane w kolumnie odnośnika. Aby wybrać kolumny do wyświetlenia, należy podać szerokość kolumn we właściwości Szerokości kolumn.

Nagłówki kolumn

Umożliwia określenie, czy nagłówki kolumn mają być wyświetlane.

Szerokości kolumn

Umożliwia wprowadzenie szerokości poszczególnych kolumn. Aby nie wyświetlać kolumny, takiej jak kolumna Identyfikator, należy określić szerokość 0.

Liczba wierszy listy

Umożliwia określenie liczby wierszy wyświetlanych w kolumnie odnośnika.

Szerokość listy

Umożliwia określenie szerokości formantu używanego do wyświetlania kolumny odnośnika.

Ogranicz do listy

Umożliwia wprowadzenie wartości, której nie ma na liście.

Zezwalaj na wiele wartości

Umożliwia określenie, czy w kolumnie odnośnika jest używane pole wielowartościowe i czy można wybierać wiele wartości.

Zezwalaj na edycję listy wartości

Umożliwia określenie możliwości edytowania elementów w kolumnie odnośnika opartej na liście wartości. Jeśli ta właściwość jest ustawiona na wartość Tak i użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy pole odnośnika oparte na pojedynczej liście wartości kolumny, zostanie wyświetlona opcja menu Edytuj elementy listy. Jeśli pole odnośnika zawiera więcej niż jedną kolumnę, ta właściwość jest ignorowana.

Formularz edycji elementów listy

Umożliwia nazwanie istniejącego formularza w celu edycji elementów listy w kolumnie odnośnika opartej na tabeli lub kwerendzie.

Pokaż tylko wartości źródła wierszy

Umożliwia wyświetlanie tylko wartości zgodnych z bieżącym źródłem wierszy, jeśli właściwość Zezwalaj na wiele wartości jest ustawiona na wartość Tak.

Wartość powiązana kolumny odnośnika jest określana przez właściwość Kolumna powiązana. Wartość wyświetlana kolumny odnośnika to kolumna (lub kolumny) reprezentowana przez właściwość Szerokości kolumn o wartości różnej od zera.

Początek strony

Zmienianie projektu kolumny odnośnika dla pola wielowartościowego

Aby zmienić projekt wielowartościowej kolumny odnośnika, należy edytować właściwości pola odnośnika w widoku projektu — z jednym wyjątkiem. Jeśli kolumna odnośnika jest oparta na pojedynczej liście wartości kolumny, a właściwość Zezwalaj na edycję listy wartości jest ustawiona na wartość Tak, można zmienić listę wartości w widoku arkusza danych lub widoku formularza przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy wielowartościowej kolumny odnośnika i kliknięcie polecenia Edytuj elementy listy.

Edytowanie listy wartości wielowartościowej kolumny odnośnika opartej na liście wartości

Można dodawać wartości do listy, zmieniać wartości na liście, a także ustawiać wartość domyślną.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę zawierającą pole wielowartościowe.

  Tabela zostanie otwarta w widoku arkusza danych.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę w wielowartościowej kolumnie odnośnika.

 5. Kliknij polecenie Edytuj elementy listy.

 6. Zmień listę wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

Przekształcanie wielowartościowej kolumny odnośnika opartej na liście wartości w wielowartościową kolumnę odnośnika opartą na tabeli lub kwerendzie

 1. Najpierw usuń istniejące pole wielowartościowe oparte na liście wartości.

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

  3. Otwórz tabelę w widoku projektu.

  4. Zaznacz pole wielowartościowe w siatce projektu.

   Aby zaznaczyć pole, kliknij jego selektor wiersza.

  5. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Usuń wiersze.

   Grupa Narzędzia na karcie Projektowanie

   Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

  6. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, kliknij przycisk Tak, aby usunąć pole i zawarte w nim dane. Aby anulować, kliknij przycisk Nie.

 2. Następnie można utworzyć nowe pole wielowartościowe.

  Aby utworzyć nowe pole wielowartościowe, zobacz sekcję Tworzenie wielowartościowej kolumny odnośnika w widoku arkusza danych.

Zmienianie projektu wielowartościowej kolumny odnośnika

Aby zmienić wielowartościową kolumnę odnośnika, można otworzyć tabelę w widoku projektu i zmodyfikować właściwości pola odnośnika. Aby uzyskać informacje o właściwościach pola odnośnika, zobacz sekcję Wprowadzenie do właściwości pola odnośnika.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×