Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie i usuwanie członków grupy w programie Outlook

Ponieważ projekty są wyświetlane i przechodzą, członkowie grupy będą też jej członkami. Undoubtedly, musisz dodać i usunąć członków w czasie trwania grupy; może nawet być konieczne dodanie lub usunięcie właścicieli grupy.

Każdy członek grupy może zaprosić innych do grupy, ale tylko właściciel grupy może je usunąć. Właścicielem grupy jest zwykle osoba, która utworzyła grupę, ale inni mogą być także przypisani do tej roli.

Wybierz kartę, która odpowiada Twojej wersji programu Outlook, aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania i usuwania członków, w tym członków gość.

Dodawanie członków do grupy

 1. Otwórz Outlook dla systemu Windows.

 2. W obszarze grupy w okienku po lewej stronie wybierz grupę.

  Wybierz grupę na lewym pasku nawigacji.

 3. Na Wstążce grupy wybierz pozycję Dodaj członków.

 4. W polu Dodaj członków Wyszukaj osoby w organizacji według ich imienia i nazwiska lub adresu e-mail, a następnie wybierz imiona i nazwiska, które chcesz dodać.

 5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Nie można edytować członkostwa w grupie przy użyciu książki adresowej.  Jeśli spróbujesz dodać lub usunąć członków korzystając z książki adresowej, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie.

Dodawanie Gości do grupy

Po dodaniu do grupy Gości, nazywanym także użytkownikami zewnętrznymi, użytkownik udziela im dostępu do wszystkich informacji zawartych w grupie. Dotyczy to wiadomości e-mail, kalendarza, notatek dotyczących projektu, plików projektu i planów projektów. Goście nie widzą węzła grupy w okienku nawigacji w programie Outlook, ale otrzymują wiadomości e-mail grup i linki do plików za pośrednictwem skrzynki odbiorczej.

Nagłówek grupy wskazuje, kiedy użytkownicy Gości są uwzględnieni w grupie, jak pokazano w tym przykładzie.

Członkostwo Gości jest wskazane w nagłówku grupy

Gdy zapraszasz gościa do dołączenia do grupy, zostanie on poinformowany pocztą e-mail, że zostali dodani. Rozpocznie ona odbieranie konwersacji grupowych i zdarzeń kalendarza w skrzynce odbiorczej. W przypadku użytkowników będących gośćmi obowiązują ograniczenia dotyczące tego, co mogą oni widzieć i robić w grupie. Na przykład Goście nie mogą:

 • Właściciele grupy

 • Wyświetlanie globalnej listy adresowej

 • Wyświetlanie wszystkich informacji o kartach kontaktów członków grupy

 • Wyświetlanie członkostwa grupy

Właściciel grupy może odebrać dostęp gościa w dowolnym momencie.

Aby dodać Gości do grupy

 1. Otwórz Outlook dla systemu Windows.

 2. W obszarze grupy w okienku po lewej stronie wybierz grupę.

  Wybierz grupę na lewym pasku nawigacji.

 3. Na Wstążce grupy wybierz pozycję Dodaj członków.

 4. W polu Dodaj członków wprowadź adres e-mail gościa i naciśnij klawisz Enter.

 5. Wybierz przycisk OK.

Usuwanie członka z grupy

Tylko właściciele grupy mogą usuwać członków.

 1. W obszarze grupy w okienku po lewej stronie wybierz grupę.

  Wybierz grupę na lewym pasku nawigacji.

 2. Na wstążce wybierz pozycję Edytuj grupę.

 3. W oknie Edytowanie grupy wskaż nazwę członka, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk X.

  Remove a member

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna dla uczestników niejawnego programu testów pakietu Office z subskrypcją usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem Office 365 m, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Dodawanie członków do grupy

 1. Otwieranie programu Outlook dla komputerów Mac

 2. Otwórz kartę grupy, do której chcesz dodać członków.

 3. Wybierz pozycję Członkowie.

  Pokazywanie dodawania członków

 4. Wpisz co najmniej jedną nazwę lub adres e-mail lub wybierz członków z listy. Możesz dodać do grupy gości, czyli osoby spoza Twojej szkoły lub organizacji. Wyświetlanie członków grupy

 5. Wybierz pozycję Dodaj członków.

Usuwanie członka z grupy

 1. Otwieranie programu Outlook dla komputerów Mac

 2. Otwórz kartę grupy, z której chcesz usunąć członków. Tylko właściciele grupy mogą usuwać członków.

 3. Wybierz pozycję Członkowie.

 4. Kliknij znak X obok nazwy osoby, którą chcesz usunąć z grupy. Wyświetlanie członków grupy usuwanie

 5. Wybierz pozycję Usuń.

Uwaga: Jeśli podane instrukcje nie są zgodne z tym, co widzisz, być może korzystasz ze starszej wersji aplikacji Outlook w sieci Web. Wypróbuj Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Jako właściciel otrzymujesz prośby o dołączenie do grupy osób, które nie należą do Twojej grupy, ale chcą zostać członkiem grupy. 

 1. Może zażądać dołączenia do swoich grup na dwa sposoby: Jeśli jest to grupa prywatna, wybierz pozycję Zażądaj do dołączenia, jeśli jest to grupa publiczna wybierz pozycję Dołącz.

 2. Właściciel grupy/Właściciele otrzymają wiadomość e-mail z prośbą o dołączenie. Właściciel może zatwierdzić lub odrzucić żądanie dołączenia z poziomu wiadomości e-mail.

Wszyscy pozostali właściciele również będą widzieć, że żądanie zostało zatwierdzone i nie muszą działać na nim. Użytkownik może odkryć grupę i może dołączyć do niej. Jeśli grupa jest prywatna, właściciel uzyskuje wiadomość e-mail z prośbą. Właściciel może zatwierdzić lub odrzucić żądanie.

Członek grupy może również wysłać prośbę o dodanie innych użytkowników do grupy

Jako właściciel otrzymasz wiadomość e-mail od członka grupy, który chce dodać innych użytkowników do Twojej grupy. Ta sama wiadomość e-mail zostanie przestawiona na innych właścicielach. Na podstawie podjętych akcji wiadomość e-mail zostanie zaktualizowana i wyświetlony stan żądań. 

Możesz zaprosić osoby do przyłączenia się do Twojej grupy. Jeśli jest to grupa prywatna, właściciel grupy otrzyma prośbę od osoby zaproszonej o dołączenie do grupy. Możesz również zaprosić Gości do dołączenia do grupy. Otrzymają one konwersacje grupowe i zdarzenia kalendarza w skrzynce odbiorczej. Jednak Goście nie mogą być właścicielami grupy, wyświetlać globalną listę adresów, wyświetlać wszystkie informacje o kartach kontaktów członków grupy lub wyświetlać członkostwo w grupie.

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku folderów w obszarze grupywybierz grupę.

  Zrzut ekranu przedstawiający grupę w okienku nawigacji.

 3. W nagłówku grupy wybierz liczbę członków obok pozycji Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Członkowie grupy

 4. Obok zdjęcia grupy wybierz pozycję Więcej opcji > Zaproś inne osoby.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Zapraszanie innych osób na karcie grupy

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Kopiuj , aby wkleić link w celu dołączenia do grupy w wiadomości e-mail, która została już utworzona.

  • Wybierz pozycję e-mail , aby utworzyć nową wiadomość e-mail z linkiem, aby dołączyć do grupy w wiadomości. Aby dołączyć do grupy, adresat musi kliknąć to łącze.

   Jeśli grupa jest prywatna, łącze w wiadomości spowoduje wysłanie żądania do właściciela grupy dołączenie do grupy.

 6. Zakończ redagowanie wiadomości i kliknij przycisk Wyślij.

Musisz być właścicielem grupy, aby usunąć członków. Jeśli nie masz pewności, czy jesteś właścicielem grupy, zobacz "Wyświetlanie właścicieli grup" poniżej.

 1. W nagłówku grupy wybierz liczbę członków obok pozycji Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Członkowie grupy

 2. Obok nazwy członka, który chcesz usunąć, wybierz pozycję Usuń z Usuń z grupy grupy .

 1. W nagłówku grupy wybierz liczbę członków obok pozycji Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Członkowie grupy

 2. W kolumnie rola możesz sprawdzić, czy osoba w grupie jest właścicielem lub członkiem.

Musisz być właścicielem grupy, aby promować jednego z członków grupy.

 1. W nagłówku grupy wybierz liczbę członków obok pozycji Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Członkowie grupy

 2. Znajdź osobę, którą chcesz promować do właściciela.

 3. W kolumnie rola wybierz pozycję członek > Podwyższ poziom do właściciela.

W przypadku obniżenia statusu członka-właściciela należy pamiętać, że grupa musi mieć co najmniej jednego właściciela. Tylko właściciele grupy mogą obniżyć poziom.

 1. W nagłówku grupy wybierz liczbę członków obok pozycji Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Członkowie grupy

 2. Znajdź osobę, której chcesz obniżyć poziom członka.

 3. W kolumnie rola wybierz pozycję właściciel > Usuń stan właściciela.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook_w_sieci_Web

Możesz zaprosić osoby do przyłączenia się do Twojej grupy. Jeśli jest to grupa prywatna, właściciel grupy otrzyma prośbę od osoby zaproszonej o dołączenie do grupy. Możesz również zaprosić Gości do dołączenia do grupy. Otrzymają one konwersacje grupowe i zdarzenia kalendarza w skrzynce odbiorczej. Jednak Goście nie mogą być właścicielami grupy, wyświetlać globalną listę adresów, wyświetlać wszystkie informacje o kartach kontaktów członków grupy lub wyświetlać członkostwo w grupie.

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku nawigacji w obszarze grupy wybierz grupę.

 3. W nagłówku grupy zaznacz liczbę członków.

  Wybierz liczbę członków, aby przejść do strony członkowie
 4. Wybierz polecenie Dodaj członków.

 5. Wprowadź adres e-mail osoby, którą chcesz dodać.

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

Musisz być właścicielem grupy, aby usunąć członków. Skąd wiadomo, że jestem właścicielem grupy?

 1. W nagłówku grupy zaznacz liczbę członków.

  Wybierz liczbę członków, aby przejść do strony członkowie
 2. Wybierz pozycję wszystkie , aby wyświetlić wszystkich członków grupy.

  Wybierz pozycję Wszystkie, aby wyświetlić członków tej grupy
 3. Obok nazwy członka, który chcesz usunąć, i kliknij pozycję Ikona Więcej akcji > Usuń z grupy.

 1. W nagłówku grupy zaznacz liczbę członków.

  Wybierz liczbę członków, aby przejść do strony członkowie
 2. Wybierz pozycję właściciele , aby wyświetlić wszystkich właścicieli grupy.

  Nagłówek grupy z wyróżnionym linkiem właściciele

Musisz być właścicielem grupy, aby promować jednego z członków grupy.

 1. W nagłówku grupy zaznacz liczbę członków.

  Wybierz liczbę członków, aby przejść do strony członkowie
 2. Wybierz pozycję wszystkie , aby wyświetlić wszystkich członków grupy.

  Wybierz pozycję Wszystkie, aby wyświetlić członków tej grupy
 3. Umieść wskaźnik myszy na nazwie członka, który chcesz promować, a następnie wybierz pozycję Ikona Więcej akcji >nadaj właścicielowi.

W przypadku obniżenia statusu członka-właściciela należy pamiętać, że grupa musi mieć co najmniej jednego właściciela. Tylko właściciele grupy mogą obniżyć poziom.

 1. W nagłówku grupy zaznacz liczbę członków.

  Wybierz liczbę członków, aby przejść do strony członkowie
 2. Wybierz pozycję właściciele.

  Nagłówek grupy z wyróżnionym linkiem właściciele

 3. Umieść wskaźnik myszy na nazwie członka, który chcesz podwyższyć, i wybierz pozycję Ikona Więcej akcji > Usuń stan właściciela.

Dodawanie członków do grupy

 1. Otwórz aplikację mobilną Outlook.

 2. Wybierz pozycję Grupy w okienku folderów.

  Folder Grupy w okienku nawigacji

 3. Naciśnij nazwę grupy, do której chcesz dodać członków.

  Ekran główny aplikacji mobilnej grupy
 4. Naciśnij nazwę grupy, aby przejść do strony Szczegóły grupy.

  Naciśnij przycisk członek, aby wyświetlić stronę członkowie
 5. Poniżej listy członków naciśnij link Wyświetl wszystko .

  Wybierz link Wyświetl wszystkie elementy członkowskie, aby wyświetlić członków grupy
 6. Na stronie Członkowie naciśnij pozycję Dodaj.

 7. Wpisz co najmniej jedną nazwę lub adres e-mail lub wybierz członków z listy. Członkowie spoza Twojej szkoły lub organizacji będą mieli "Gość" poniżej imion i nazwisk.

 8. Naciśnij pozycję Symbol znacznika wyboru . Zostanie wyświetlona lista zaktualizowanych członków.

Usuwanie członka z grupy

Tylko właściciele grupy mogą usuwać członków.

 1. Otwórz aplikację mobilną Outlook.

 2. Wybierz pozycję Grupy w okienku folderów.

  Folder Grupy w okienku nawigacji

 3. Naciśnij nazwę grupy, do której chcesz usunąć członków.

  Ekran główny aplikacji mobilnej grupy
 4. Naciśnij nazwę grupy, aby przejść do strony Szczegóły grupy.

  Naciśnij przycisk członek, aby wyświetlić stronę członkowie
 5. Na stronie Szczegóły grupy naciśnij pozycję ... obok nazwy osoby, którą chcesz usunąć z grupy.

 6. Naciśnij pozycję Usuń z grupy.

Zobacz też

Tworzenie grupy Outlook.com i Dodawanie członków

Dostęp dla gościa w grupach usługi Office 365

Tworzenie grupy

Dołączanie do grupy

Usuwanie grupy

Opuszczanie grupy

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×