Dodawanie i Dostosowywanie formatów daty i godziny

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano, jak program Microsoft Office Access przechowuje datę i godzinę, jak dodać pola daty i godziny do tabel, formularzy i raportów i jak można dostosować format daty i godziny do własnych potrzeb.

Co chcesz zrobić?

Opis formatów daty i godziny

Dodawanie pola typu Data/Godzina

Formatowanie pola typu Data/Godzina

Dodawanie daty przy użyciu selektor dat

Określanie formatu wprowadzania daty i godziny danych za pomocą maski wprowadzania

Zmienianie ustawień regionalnych systemu Windows, aby zmienić sposób wyświetlania daty i godziny

Opis formatów daty i godziny

Data i godzina można wprowadzone w bazie danych i wyświetlane w wielu formatów. Program Access wyświetli automatycznie datę i godzinę w Data ogólna i godzina długa formatowania. Daty są wyświetlane jako mm/dd/rrrr w Stanach Zjednoczonych i jako, dd/mm/rrrr poza USA zostały mm oznacza miesiąc, dd to dzień i RRRR to rok. Czas jest wyświetlany jako hh: mm: ss AM/PM, gdzie GG oznacza godzinę, mm minuty, a ss sekundy.

Te automatyczne formaty daty i godziny są zależne od lokalizacji geograficznej, określonego na karcie Opcje Microsoft Windows regionalne i językowe na Twoim komputerze. Na przykład w Europie i wiele części Azji, w zależności od swojej lokalizacji, może zostać wyświetlony daty i godziny jako 28.11.2006 12:07:12 PM lub 2006-28-11 12:07:12 PM. W Stanach Zjednoczonych, można zobaczyć 2006-11-28 12:07:12 PM. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania ustawień Opcje regionalne i językowe zobacz Zmienianie ustawień regionalnych systemu Windows, aby zmienić sposób wyświetlania daty i godziny, w dalszej części tego artykułu.

Użytkownik może zmienić tych formatów automatyczne przy użyciu formatów niestandardowych wyświetlania. Jednak wybrany format wyświetlania nie dotyczy wprowadzania danych lub zapisywania danych przez program Access. Na przykład można wprowadzić datę w formacie Europejski, takich jak 28.11.2006 i tabeli, formularza lub raportu Wyświetl wartość jako 2006-11-28.

Program Access automatycznie zawiera pewien stopień sprawdzania poprawności danych dotyczące formatowania daty i godziny. Na przykład jeśli wprowadzisz nieprawidłową datę, takich jak 32.11.2006, zostanie wyświetlony komunikat i będzie dostępna opcja wpisywania nowych wartości lub konwersji pola z danych Data/Godzina typ typ danych tekst. Dopuszczalne wartości z zakresu od-657 434 (1 styczeń 100 A.D.) do 2 958 465 (31 grudnia 9999 r. N.E.). Dopuszczalne wartości godziny z zakresu od.0 do.9999, lub 23:59:59.

Początek strony

Dodawanie pola typu Data/Godzina

Aby użyć daty i godziny w bazie danych, rozpoczyna się od utworzenia pola Data/Godzina w jednej lub większej liczby tabel bazy danych. Ustawienia dla pól daty i godziny zawsze znajduje się w tabeli, ale może być wyświetlana wartość daty lub godziny w tabeli, formularza lub raportu.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz pracować z, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W górnej części projektanta tabel wybierz pusty wiersz.

 3. W kolumnie Nazwa pola wpisz nazwę nowego pola.

 4. W kolumnie Typ danych wybierz Datę oraz godzinę na liście, a następnie zapisz tabelę.

  Nowe pole powinno wyglądać, mimo że nazwy pól mogą się różnić:

  Projektant kwerend z nowym polem typu Data/Godzina

Podczas planowania do wykonywania obliczeń na danych daty i godziny, można również przechowywać wartości daty i godziny jako liczby. Na przykład, można obliczyć sumę liczbę przepracowanych godzin (karta czasu), lub wieku faktury. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu obliczania wartości dat zobacz artykuł o funkcji Data.

Początek strony

Formatowanie pola typu Data/Godzina

Program Access udostępnia kilka wstępnie zdefiniowane formaty daty i godziny danych, ale jeśli tych formatów nie spełnia określonych wymagań można określić format niestandardowy. Jeśli format wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy nie jest zaznaczone, Access automatycznie stosuje format Data ogólna — m/dd/rrrr g: mm: ss AM/PM.

Stosowanie wstępnie zdefiniowanego formatu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz pracować z, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W górnej części siatki projektu wybierz pole typu Data/Godzina, które chcesz sformatować.

 3. W dolnej sekcji kliknij pole właściwości Format, a następnie wybierz format z listy rozwijanej.

 4. Po wybraniu formatu tagu inteligentnego Opcji aktualizowania właściwości Obraz przycisku jest wyświetlana, a pozwala zastosować do nowego formatu do innych pól tabeli i formantów formularza, które logicznie czy dziedziczą. Aby zastosować zmiany w całej bazy danych, kliknij tag inteligentny, a następnie kliknij Format aktualizacji, wszędzie tam, gdzie zostanie użyta nazwa pola. W tym przypadku nazwa pola to nazwa pola typu Data/Godzina.

 5. Aby zastosować zmiany do całej bazy danych, po wyświetleniu okna dialogowego Właściwości aktualizacji z formularzami i innymi obiektami, które odziedziczą nowy format, kliknij przycisk Tak.

 6. Zapisz zmiany i przełącz się do widoku arkusza danych, aby sprawdzić, czy format jest odpowiedni.

Uwaga: Ustawieniach regionalnych systemu Windows mogą kontrolować części lub całości sposobu wyświetlania wstępnie zdefiniowanego formatu.

Tabela wstępnie zdefiniowane formaty i przykładów   

Format

Opis

Przykład

Data ogólna

(Domyślny) Wartości daty są wyświetlane jako liczby, a wartości godziny jako godziny, minuty i sekundy, z oznaczeniem AM lub PM. W przypadku obu typów wartości program Access stosuje separatory daty i godziny wskazane w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Jeżeli wartość nie ma składnika godziny, w programie Access jest wyświetlana tylko data. Jeżeli wartość nie ma składnika daty, w programie Access jest wyświetlana tylko godzina.

30-06-2008 10:10:42 AM

Data długa

Wyświetlane są tylko wartości daty, zgodnie z konfiguracją formatu Data długa w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Poniedziałek, 29 sierpnia 2006

Data średnia

Data jest wyświetlana w postaci dd/mmm/rr, ale z zastosowaniem separatora określonego w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

06-29-sie
29-sie-06

Data krótka

Wyświetlane są wartości daty, zgodnie z konfiguracją formatu Data krótka w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

2006-8-29
8-29-2006

Godzina długa

Wyświetlane są godziny, minuty i sekundy z oznaczeniem AM lub PM. Program Access stosuje separator określony na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10:42

Godzina średnia

Wyświetlane są godziny i minuty, z oznaczeniem AM lub PM. Program Access stosuje separator określony na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10:00

Godzina krótka

Wyświetlane są tylko godziny i minuty. Program Access stosuje separator określony na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10:00

Stosowanie formatu niestandardowego

Po zastosowaniu formatu niestandardowego do pola Data/Godzina, można połączyć różne formaty przez dwie sekcje, jedną dla daty i drugi raz. W przypadku czy rozdzielane średnikami. Na przykład można połączyć Data ogólna i godzina długa formatowania w następujący sposób: m/dd/rrrr; g.

Porada: W programie Access 2010 Konstruktora wyrażeń daje IntelliSense, dzięki czemu można zobaczyć, jakie argumenty wymaga wyrażenie.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz pracować z, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W górnej części siatki projektu wybierz pole typu Data/Godzina, które chcesz sformatować.

 3. W dolnej sekcji kliknij pole właściwości Format, a następnie wprowadź format.

Spis symbole zastępcze i separatory formatu niestandardowego   

Symbol  

Opis

Separator daty

Określa, gdzie program Access umieszcza separator dla dni, miesięcy i lat. Użyj separatora, zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Na przykład w języka angielskiego (Stany Zjednoczone), użyj kreski ułamkowej (/).

Separator godziny

Określa, gdzie program Access umieszcza separatory godzin, minut i sekund. Użyj separatora, zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Na przykład w języka angielskiego (Stany Zjednoczone), użyj dwukropek (:).

c

Wyświetla datę w formacie ogólnym.

d lub dd

Wyświetla dzień miesiąca jako jednej lub dwóch cyfr. Do jednej cyfry za pomocą jednego symbolu zastępczego; zamiast dwóch cyfr za pomocą dwóch symboli zastępczych.

ddd

Wyświetla trzyliterowy skrót dnia tygodnia na trzy litery.

dddd

Wyświetla wszystkie dni tygodnia.

ddddd

Wyświetla w formacie daty krótkiej.

dddddd

Wyświetla format daty długiej.

w

Wyświetla numer odpowiadający dnia tygodnia.

m lub mm

Wyświetla miesiąc jako liczbę jedno- lub dwucyfrowej.

mmm

Wyświetla trzyliterowy skrót nazwy miesiąca do trzech liter. Na przykład styczeń jest wyświetlany jako sty.

mmmm

Opisano pełnej nazwy miesiąca.

q

Wyświetla liczbę bieżącego kwartału kalendarzowego (1-4). Na przykład jeśli Zatrudnij pracownika w maju, Access wyświetli 2 jako wartość kwartału.

y

Wyświetla dzień roku, 1 – 366.

rr

Wyświetla dwie ostatnie cyfry roku.

Uwaga: Zaleca się wprowadzanie i wyświetlanie wszystkich czterech cyfr danego roku.

rrrr

Wyświetla wszystkie cyfry roku w zakresie od 0100 do 9999.

Separator godziny

Określa, gdzie program Access umieszcza separator dla godzin, minut i sekund. Użyj separatora, zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Aby uzyskać informacje dotyczące tych ustawień zapoznaj się z sekcją zmienić ustawień regionalnych systemu Windows, aby zmienić sposób wyświetlania daty i godziny.

g lub gg

Wyświetla godzinę jako jednej lub dwóch cyfr.

n lub nn

Wyświetlanie minut w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

s lub ss

Wyświetlanie sekund w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

tttt

Wyświetla w formacie godzina długa.

AM/PM

Wyświetla wartości 12-godzinnego kropki na JESTEM lub dostępu do menedżera projektu zależy od zegar systemowy w komputerze, aby ustawić wartość.

A/P lub a/p

Wyświetlane są wartości 12-godzinnego z końcowych A, P,, lub p. program Access zależy od zegar systemowy w komputerze, aby ustawić wartość.

AMPM

Wyświetlane są wartości 12-godzinnego, ale używa wskaźniki rano i po południu określonego w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Aby uzyskać informacje dotyczące tych ustawień zapoznaj się z sekcją zmienić ustawień regionalnych systemu Windows, aby zmienić sposób wyświetlania daty i godziny.

Znak odstępu, + - $ ()

Stosować puste miejsce, niektóre znaki matematyczne (+ -), a symbole finansowe ($ y l) stosownie do potrzeb w dowolnym miejscu w ciągach formatowania. Jeśli chcesz użyć innych typowych symboli matematycznych, takich jak kreski ułamkowej (\ lub /) i gwiazdka (*), możesz należy je ująć w podwójny cudzysłów.

"Tekst dosłowny"

Należy ująć każdy tekst, który ma być widoczne w podwójny cudzysłów użytkowników.

\

Wymusza w programie Access to od razu wyświetlić znak są uwzględniane. To jest taka sama, jak otaczający znaku w podwójny cudzysłów.

*

Znak bezpośrednio po gwiazdce staje się znakiem wypełnienie — znakiem używanym do wypełniania pustych miejsc. Program Access standardowo wyświetla tekst wyrównane do lewej i wypełnia obszar z prawej strony wartości spacjami. Znaki możesz dodać dowolne miejsce w ciągu formatu i Access wypełni puste miejsca tym znakiem.

[kolor]

Zastosowanie koloru do wszystkich wartości w sekcji formatu. Należy nazwę ująć w nawiasy kwadratowe i użyj jednej z następujących nazw: czarny, niebieski, błękitny, zielony, amarantowy, czerwony, żółty lub biały. Na przykład dddd [różowe] czy wyświetlanie dnia w kolorze różowym

Po wprowadzeniu formatu Opcji aktualizowania właściwości tagu inteligentnego Obraz przycisku pojawia się i pozwala zastosować format do innych pól tabeli i formantów formularza, które logicznie czy dziedziczą. Aby zastosować zmiany w całej bazy danych, kliknij tag inteligentny, a następnie kliknij Format aktualizacji, wszędzie tam, gdzie zostanie użyta nazwa pola. W tym przypadku nazwa pola to nazwa pola typu Data/Godzina.

W przypadku stosowania zmian do całej bazy danych zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości aktualizacji, a w nim formularze i inne obiekty, które odziedziczą nowy format. Kliknij przycisk Tak, aby zastosować ten format.

Zapisz zmiany i przełącz się do widoku arkusza danych, aby sprawdzić, czy format jest odpowiedni.

Początek strony

Dodawanie daty przy użyciu selektor dat

Istnieje kilka sposobów dodawania daty do tabeli. Jeśli jest dostępny, za pomocą kontrolka selektor dat jest opcja szybka.

Uwaga: Kontrolka Selektor dat nie jest dostępna, jeśli maska wprowadzania zostanie zastosowany do pola Data/Godzina.

 1. Kliknij pole, które chcesz dodać datę. Jeśli kontrolka selektor dat jest dostępna, pojawi się ikona kalendarza.

 2. Kliknij ikonę kalendarza. Zostanie wyświetlony formant kalendarza.

  Formant kalendarza

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wprowadzić bieżącą datę, kliknij pozycję dzisiaj.

  • Aby zaznaczyć dnia w bieżącym miesiącu, kliknij datę.

  • Aby wybrać inny miesiąc i dzień, użyj przycisków do przodu lub Wstecz.

Początek strony

Określanie formatu wprowadzania daty i godziny danych za pomocą maski wprowadzania

Jeśli chcesz upewnić się, że użytkownicy będą wprowadzać dane daty i godziny w określonym formacie za pomocą maski wprowadzania. Na przykład po zastosowaniu maski wprowadzania do wprowadzania daty w formacie Europejski, osoby wprowadzania danych w bazie danych nie będą mogli wprowadź daty w innych formatach. Maski wprowadzania można stosować do pól w tabelach i zestawach wyników kwerendy oraz do formantów w formularzach i raportach.

Można zdefiniować maskę wprowadzania w formacie jeden, ale Ustawianie formatu wyświetlania różnych dla tych samych danych. Na przykład maski wprowadzania można wymagać od użytkowników wprowadzić datę w formacie RRRR. MM. Dodaj, a następnie ustaw format wyświetlania daty jako DD-MMM-rrrr, tak aby data jest wyświetlana jako 24 – lipiec – 2008.

Aby uzyskać więcej informacji na temat masek wprowadzania zobacz artykuł Tworzenie maski wprowadzania do wprowadzania pola lub kontrolować wartości w określonym formacie.

Dodawanie maski wprowadzania

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz pracować z, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Jeśli tabela zawiera pole tekstowe, w górnej części siatki projektu wybierz pusty wiersz, kliknij kolumnę Typ danych, zaznacz tekst, a następnie zapisz zmiany.

 3. Wybierz pole typu Data/Godzina, a następnie na karcie Ogólne w dolnej sekcji siatki projektu kliknij właściwość Maska wprowadzania.

  1. Uwaga: Maski wprowadzania zawiera trzy sekcje, oddzielonych średnikami. Pierwsza sekcja jest obowiązkowe, a pozostałe są opcjonalne. Pierwsza sekcja definiuje ciąg maski i składa się z symboli zastępczych i literałów. Druga sekcja określa, czy mają być przechowywane maski znaki plus danych w polu. Wprowadź wartość 0 , jeśli chcesz przechowywać maski i danych; Jeśli chcesz tylko do przechowywania danych wprowadź wartość 1 . Trzecia sekcja definiuje symbol zastępczy umożliwiają wskazanie pozycji dla danych. Domyślnie program Access użyje podkreślenia (_). Jeśli chcesz użyć innego znaku, możesz wprowadzić ją w wybranym miejscu w ciągu maski, lub możesz wprowadzić ją w trzeciej sekcji maski. Ponadto w miejscu w maski wprowadzania akceptuje tylko jeden znak lub spację.

 4. W polu właściwości Maska wprowadzania wpisz 00 LLL 0000; 0; _, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  1. Program Access doda kilka znaków do maski wprowadzania, tak aby była wyświetlana w następujący sposób: 00\LLL\0000; 0; _

 5. Po wprowadzeniu maski Opcji aktualizowania właściwości tag inteligentny pojawi się i umożliwia zastosowanie maskę do innych pól tabeli i formantów formularza, które logicznie czy dziedziczą. Aby zastosować zmiany w całej bazy danych, kliknij tag inteligentny Obraz przycisku , a następnie kliknij Aktualizuj obiekt Maska wprowadzania wszędzie tam, gdzie zostanie użyta nazwa pola. W tym przypadku nazwa pola to nazwa pola typu Data/Godzina.

 6. Jeśli wybierzesz zastosować zmiany do całej bazy danych, okno dialogowe Właściwości aktualizacji pojawi się i wyświetlenie formularzy i innych obiektów dziedziczących po nowy format.

 7. Aby zastosować format, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Początek strony

Zmienianie ustawień regionalnych systemu Windows, aby zmienić sposób wyświetlania daty i godziny

System Windows obsługuje wiele języków oraz formaty daty/godziny dla krajów i regionów, które używają tych językach. Formaty daty/godziny w ustawieniach regionalnych wpływają na części lub wyświetlić wszystkie wstępnie zdefiniowane i niestandardowe formaty, które dotyczą danych programu Access. Na przykład, jeśli wartość daty i użyć ukośnik separator daty (8-29/2006), a następnie zastosować format Data ogólna do pola Data/Godzina, podczas wyświetlania danych, możesz lub może być niewidoczny kreska ułamkowa , w zależności od znaku, który jest zdefiniowany w ustawieniach regionalnych.

Program Access użyje daty i godziny separatory, symbole finansowe i innych znaków, określonego w ustawieniach regionalnych systemu Windows, o ile nie zastępować z użyciem formatu wyświetlania niestandardowych.

Poniższe kroki wyjaśniono, jak i zmienianie ustawień regionalnych.

W Windows Vista   

 1. Kliknij przycisk Rozpocznij Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij dwukrotnie Zegar, język i Region.

  Uwaga: Jeśli używasz widoku klasycznym kliknij dwukrotnie pozycję Opcje regionalne i językowe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 3. Kliknij kartę formaty.

 4. W obszarze Bieżący format kliknij przycisk Dostosuj ten format.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosowywanie Opcje regionalne.

 5. Kliknij kartę zawierającą ustawienia, które chcesz zmodyfikować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

W systemie Microsoft Windows XP (Widok klasyczny)   

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Opcje regionalne i językowe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 3. Kliknij kartę Opcje regionalne.

 4. W obszarze Standardy i formaty kliknij przycisk Dostosuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosowywanie Opcje regionalne.

 5. Kliknij kartę zawierającą ustawienia, które chcesz zmodyfikować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

W systemie Microsoft Windows XP (widok kategorii)   

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  Zostanie wyświetlony Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Data, godzina, język i opcje regionalne.

 3. Kliknij przycisk Zmień format liczb, dat i godzin.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje regionalne i językowe.

 4. W obszarze Standardy i formaty kliknij przycisk Dostosuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosowywanie Opcje regionalne.

 5. Kliknij kartę zawierającą ustawienia, które chcesz zmodyfikować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×