Dodawanie formantu pola grupy lub ramki do arkusza

Excel dla Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Formant pola grupy i formant ramki umożliwiają wyświetlanie powiązanych formantów (takich jak przyciski opcji, pola wyboru lub ściśle powiązana zawartość) w jednej grupie.

Formanty pól grupy i formanty ramek to prostokątne obiekty z opcjonalną etykietą. Za pomocą formantu pola grupy lub formantu ramki można odpowiednio rozmieścić powiązane elementy w formularzu. Na przykład w aplikacji do obsługi zamówień klientów można umieścić w jednej grupie nazwisko, adres oraz identyfikator klienta. Innym przykładem jest utworzenie grupy zawierającej listę dostępnych towarów w formularzu zamówienia.

Pole grupy (formant formularza)

Przykładowe pole grupy (kontrolka formularza)

Formant ramki (formant ActiveX)

Przykładowe pole grupy (kontrolka ActiveX)

Jakiego rodzaju sterowania chcesz użyć?

 1. Upewnij się, że jest dostępna na karcie Deweloper.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

  2. W obszarze Dostosowywanie Wstążki kliknij pozycję karty główne z listy rozwijanej.

  3. Zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty formularza kliknij pole grupy Obraz przycisku .

  grupa dotycząca kontrolek

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik pola grupy.

 4. Umieść powiązane formanty wewnątrz formantu Pole grupy.

  Przykłady:

  1. Pola wyboru, takie jak lista powiązanych produktów dla transakcji zakupu.

  2. Etykiety i pola tekstowe, takie jak informacje o nazwisku i adresie.

  3. Przyciski opcji wskazujące zestaw wzajemnie wykluczających się opcji, takich jak Mały, Średni lub Duży.

 5. Aby określić właściwości formantu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

 1. Upewnij się, że jest dostępna na karcie Deweloper.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

  2. W obszarze Dostosowywanie Wstążki kliknij pozycję karty główne z listy rozwijanej.

  3. Zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij pozycję Więcej formantów Obraz przycisku .

  grupa dotycząca kontrolek

 3. W oknie dialogowym Więcej formantów wybierz pozycję Microsoft Forms 2.0 Frame z listy formantów dostępnych na komputerze.

 4. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik formantu ramki.

 5. Aby określić właściwości kontrolki, na karcie Deweloper, kliknij pozycję Właściwości Obraz przycisku .

  Porada: Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o każdej właściwości wybierz właściwość, a następnie naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić temat Pomocy języka Visual Basic. Można także wpisać nazwę właściwości w polu Pomoc języka Visual Basic wyszukiwania.

  W poniższej tabeli podsumowano według kategorii funkcjonalności właściwości dostępne.

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Tekst:

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formularz)

Opisowy tekst w formancie, który identyfikuje formant lub określa jego przeznaczenie.

Caption (formularz)

Rozmiar i położenie:

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Kolor obramowania.

BorderColor (Formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy formant ma cień.

Shadow (Program Excel)

Wygląd obramowania (płaskie, wypukłe, wklęsłe, wytrawione lub nierówne)

SpecialEffect (formularz)

Obraz:

Mapa bitowa wyświetlana w formancie.

Picture (formularz)

Lokalizacja obrazu tła (lewa górna część, prawa górna część, środek itp.).

PictureAlignment (formularz)

Sposób wyświetlania obrazu tła w formancie (przycinanie, rozciąganie lub powiększenie).

PictureSizeMode (formularz)

Czy wiele kopii obrazu ma zostać rozmieszczonych sąsiadująco w formancie.

PictureTiling (formularz)

Klawiatura i mysz:

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Ustawienia specyficzne dla ramki:

Używany typ obramowania (linia pojedyncza lub brak).

BorderStyle (formularz)

Czy formant ma pionowe paski przewijania, poziome paski przewijania, czy oba typy pasków przewijania.

ScrollBars (formularz)

Akcja wykonywana, gdy użytkownik opuści ostatni formant w ramce lub na stronie (wszystkie formularze lub bieżący formularz).

Cycle (formularz)

Czy paski przewijania pozostają widoczne, gdy nie są wymagane.

KeepScrollBarsVisible (formularz)

Wysokość lub szerokość (w punktach) całkowitego obszaru, jaki może być przeglądany przez zmianę położenia pasków przewijania.

ScrollHeight, ScrollWidth (formularz)

Odległość (w punktach) lewej lub górnej krawędzi formularza logicznego od lewej lub górnej krawędzi ramki.

ScrollLeft, ScrollTop (formularz)

W jakim stopniu ma zostać zmieniony rozmiar obrazu w ramce.

Zoom (formularz)

Uwagi: 

 • Jeśli formant ramki będzie często używany, należy dodać go do arkusza „Zapisane formanty”, a następnie zapisać ten arkusz w celu ponownego użycia. Gdy formant ramki będzie potrzebny, należy otworzyć ten arkusz, a następnie skopiować formant ramki do edytowanego arkusza.

 • Domyślnie wszystkie przyciski opcji w ramce stanowią wzajemnie wykluczające się opcje.

 • Wewnątrz ramki można też umieścić przycisk przełącznika służący do wybierania jednego lub większej liczby elementów z powiązanej grupy. Można na przykład utworzyć formularz zamówienia zawierający listę dostępnych towarów, umieszczając przycisk przełącznika obok każdej nazwy towaru.

Jakiego rodzaju sterowania chcesz użyć?

 1. Upewnij się, że jest dostępna na karcie Deweloper.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na karcie Developer w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty formularza kliknij pozycję Pole grupy Obraz przycisku .

  grupa dotycząca kontrolek

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik pola grupy.

 4. Umieść powiązane formanty wewnątrz formantu Pole grupy.

  Przykłady:

  1. Pola wyboru, takie jak lista powiązanych produktów dla transakcji zakupu.

  2. Etykiety i pola tekstowe, takie jak informacje o nazwisku i adresie.

  3. Przyciski opcji wskazujące zestaw wzajemnie wykluczających się opcji, takich jak Mały, Średni lub Duży.

 5. Aby określić właściwości formantu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Wstawianie, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij przycisk Więcej formantów Obraz przycisku .

  grupa dotycząca kontrolek

 3. W oknie dialogowym Więcej formantów wybierz pozycję Microsoft Forms 2.0 Frame z listy formantów dostępnych na komputerze.

 4. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik formantu ramki.

 5. Aby edytować kontrolkę ActiveX, upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty Włącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

 6. Aby określić właściwości formantu, na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Obraz przycisku .

  Porada: Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o każdej właściwości wybierz właściwość, a następnie naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić temat Pomocy języka Visual Basic. Można także wpisać nazwę właściwości w polu Pomoc języka Visual Basic wyszukiwania.

  W poniższej tabeli podsumowano według kategorii funkcjonalności właściwości dostępne.

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Tekst:

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formularz)

Opisowy tekst w formancie, który identyfikuje formant lub określa jego przeznaczenie.

Caption (formularz)

Rozmiar i położenie:

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Kolor obramowania.

BorderColor (Formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy formant ma cień.

Shadow (Program Excel)

Wygląd obramowania (płaskie, wypukłe, wklęsłe, wytrawione lub nierówne)

SpecialEffect (formularz)

Obraz:

Mapa bitowa wyświetlana w formancie.

Picture (formularz)

Lokalizacja obrazu tła (lewa górna część, prawa górna część, środek itp.).

PictureAlignment (formularz)

Sposób wyświetlania obrazu tła w formancie (przycinanie, rozciąganie lub powiększenie).

PictureSizeMode (formularz)

Czy wiele kopii obrazu ma zostać rozmieszczonych sąsiadująco w formancie.

PictureTiling (formularz)

Klawiatura i mysz:

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Ustawienia specyficzne dla ramki:

Używany typ obramowania (linia pojedyncza lub brak).

BorderStyle (formularz)

Czy formant ma pionowe paski przewijania, poziome paski przewijania, czy oba typy pasków przewijania.

ScrollBars (formularz)

Akcja wykonywana, gdy użytkownik opuści ostatni formant w ramce lub na stronie (wszystkie formularze lub bieżący formularz).

Cycle (formularz)

Czy paski przewijania pozostają widoczne, gdy nie są wymagane.

KeepScrollBarsVisible (formularz)

Wysokość lub szerokość (w punktach) całkowitego obszaru, jaki może być przeglądany przez zmianę położenia pasków przewijania.

ScrollHeight, ScrollWidth (formularz)

Odległość (w punktach) lewej lub górnej krawędzi formularza logicznego od lewej lub górnej krawędzi ramki.

ScrollLeft, ScrollTop (formularz)

W jakim stopniu ma zostać zmieniony rozmiar obrazu w ramce.

Zoom (formularz)

Uwagi: 

 • Jeśli formant ramki będzie często używany, należy dodać go do arkusza „Zapisane formanty”, a następnie zapisać ten arkusz w celu ponownego użycia. Gdy formant ramki będzie potrzebny, należy otworzyć ten arkusz, a następnie skopiować formant ramki do edytowanego arkusza.

 • Domyślnie wszystkie przyciski opcji w ramce stanowią wzajemnie wykluczające się opcje.

 • Wewnątrz ramki można też umieścić przycisk przełącznika służący do wybierania jednego lub większej liczby elementów z powiązanej grupy. Można na przykład utworzyć formularz zamówienia zawierający listę dostępnych towarów, umieszczając przycisk przełącznika obok każdej nazwy towaru.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×