Dodawanie etykiety lub pola tekstowego do arkusza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli ktoś wprowadza dane nieprawidłowo lub podejrzewasz, że współpracownik może mieć wątpliwości dotyczące prawidłowego wprowadzania danych, dodaj etykietę. Prosta nazwa, na przykład „Telefon”, informuje innych użytkowników jaką zawartość należy umieścić w komórce. W etykietach można uwzględnić również bardziej skomplikowane instrukcje.

Możesz dodawać etykiety do formularzy i kontrolek ActiveX.

Dodawanie etykiety (kontrolka formularza)

 1. Kliknij pozycję Deweloper, kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij etykietę Obraz przycisku .

  Grupa dotycząca kontrolek

 2. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik etykiety.

 3. Aby określić właściwości kontrolki, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

 1. Kliknij pozycję Deweloper i kliknij przycisk Wstaw i w obszarze Formanty ActiveX kliknij etykietę Obraz przycisku .

  Grupa dotycząca kontrolek

 2. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik etykiety.

 3. Kliknij przycisk Tryb projektowania Obraz przycisku .

 4. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik etykiety.

 5. Aby określić właściwości kontrolki, kliknij pozycję Właściwości Przycisk edycji kodu .

  Porada: Można również kliknąć etykietę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o danej właściwości, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomocy dla języka Visual Basic. Możesz także wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. Podsumowanie właściwości przedstawiono w poniższej tabeli.

  Podsumowanie właściwości etykiety według kategorii funkcjonalności

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy kontrolka jest ładowana po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku kontrolek ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy kontrolka może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy kontrolka może być edytowana.

Locked (formularz)

Nazwa kontrolki.

Name (formularz)

Sposób dołączania kontrolki do znajdujących się poniżej niej komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować kontrolkę.

PrintObject (program Excel)

Czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.

Visible (formularz)

Tekst:

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formularz)

Opisowy tekst w kontrolce, który identyfikuje kontrolkę lub określa jej przeznaczenie.

Caption (formularz)

Wyrównanie tekstu w kontrolce (do lewej, do środka lub do prawej).

TextAlign (formularz)

Czy zawartość kontrolki jest automatycznie zawijana na końcu wiersza.

WordWrap (formularz)

Rozmiar i położenie:

Czy rozmiar kontrolki jest automatycznie dostosowywany tak, aby można było wyświetlić całą zawartość.

AutoSize (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między kontrolką a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty).

BackStyle (formularz)

Kolor obramowania.

BorderColor (formularz)

Typ obramowania (brak lub pojedyncza linia).

BorderStyle (formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy kontrolka ma cień.

Shadow (program Excel)

Wygląd obramowania (płaskie, wypukłe, wklęsłe, wytrawione lub nierówne).

SpecialEffect (formularz)

Obraz:

Mapa bitowa wyświetlana w kontrolce.

Picture (formularz)

Położenie obrazu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie, na górze itp.).

PicturePosition (formularz)

Klawiatura i mysz:

Klawisz skrótu dla kontrolki.

Accelerator (formularz)

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

 1. Kliknij pozycję Deweloper i kliknij przycisk Wstaw i w obszarze Formanty ActiveX, kliknij Pole tekstowe Obraz przycisku .

  Grupa dotycząca kontrolek

 2. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik pola tekstowego.

 3. Aby edytować kontrolkę ActiveX, kliknij przycisk Tryb projektowania Obraz przycisku .

 4. Aby określić właściwości kontrolki, kliknij pozycję Właściwości Przycisk edycji kodu .

  Porada: Można również kliknąć pole tekstowe prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o danej właściwości, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomocy dla języka Visual Basic. Możesz także wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. W poniższej sekcji podsumowano dostępne właściwości.

  Podsumowanie właściwości pola tekstowego według kategorii funkcjonalności

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy kontrolka jest ładowana po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku kontrolek ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy kontrolka może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy kontrolka może być edytowana.

Locked (formularz)

Nazwa kontrolki.

Name (formularz)

Sposób dołączania kontrolki do znajdujących się poniżej niej komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować kontrolkę.

PrintObject (program Excel)

Czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.

Visible (formularz)

Tekst:

Podstawowa jednostka używana podczas rozszerzania zaznaczenia (wyraz lub znak).

AutoWordSelect (formularz)

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formularz)

Czy zaznaczony tekst pozostaje wyróżniony, gdy kontrolka nie ma fokusu.

HideSelection (formularz)

Domyślny tryb działania edytora IME (Input Method Editor).

IMEMode (formularz)

Czy rozmiar kontrolki jest dostosowywany tak, aby można było wyświetlać wiersze tekstu w całości lub częściowo.

IntegralHeight (formularz)

Maksymalna liczba znaków, które może wprowadzić użytkownik.

MaxLength (formularz)

Czy kontrolka obsługuje wiele wierszy tekstu.

MultiLine (formularz)

Znak symboli zastępczych wyświetlanych zamiast rzeczywistych znaków, taki jak gwiazdka (*).

PasswordChar (formularz)

Czy użytkownik może zaznaczyć wiersz tekstu, klikając na lewo od tekstu.

SelectionMargin (formularz)

Tekst w kontrolce.

Text (formularz)

Wyrównanie tekstu w kontrolce (do lewej, do środka lub do prawej).

TextAlign (formularz)

Czy zawartość kontrolki jest automatycznie zawijana na końcu wiersza.

WordWrap (formularz)

Dane i powiązanie:

Zakres połączony z wartością kontrolki.

LinkedCell (program Excel)

Zawartość lub stan kontrolki.

Value (formularz)

Rozmiar i położenie:

Czy rozmiar kontrolki jest automatycznie dostosowywany tak, aby można było wyświetlić całą zawartość.

AutoSize (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między kontrolką a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty).

BackStyle (formularz)

Kolor obramowania.

BorderColor (formularz)

Typ obramowania (brak lub pojedyncza linia).

BorderStyle (formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy kontrolka ma cień.

Shadow (program Excel)

Wygląd obramowania (płaskie, wypukłe, wklęsłe, wytrawione lub nierówne).

SpecialEffect (formularz)

Czy jest automatycznie wprowadzany znak tabulacji, gdy użytkownik wprowadzi w kontrolce maksymalną dozwoloną liczbę znaków.

AutoTab (formularz)

Klawiatura i mysz:

Czy jest włączone przeciąganie i upuszczanie.

DragBehavior (formularz)

Zachowanie funkcji zaznaczania po przeniesieniu fokusu do kontrolki (zaznaczenie całej zawartości lub pozostawienie zawartości niezaznaczonej).

EnterFieldBehavior (formularz)

Efekt naciśnięcia klawisza ENTER (utworzenie nowego wiersza lub przeniesienie fokusu).

EnterKeyBehavior (formularz)

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Czy znaki tabulatora są dozwolone w obszarze edycji.

TabKeyBehavior (formularz)

Ustawienia specyficzne dla pola tekstowego:

Czy kontrolka ma pionowe paski przewijania, poziome paski przewijania, czy oba typy pasków przewijania.

ScrollBars (formularz)

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 2. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

Etykieta identyfikuje przeznaczenie komórki lub pola tekstowego, zawiera krótkie instrukcje, tytuł lub podpis. Etykieta może również zawierać opisowy obraz. Przy użyciu etykiety można umieścić instrukcje w odpowiednim miejscu lub wyróżnić tekst. Ponadto etykiety są stosowane wtedy, gdy scalenie komórek lub użycie określonej komórki nie jest dobrym rozwiązaniem.

Pole tekstowe to prostokątne pole, które służy do wyświetlania, wprowadzania i edytowania tekstu lub danych w komórce. Pole tekstowe może być również polem statycznym, wyświetlającym informacje przeznaczone tylko do odczytu przez użytkowników. W polu tekstowym można wprowadzać tekst tak samo jak w komórce. W odróżnieniu od komórki, pole tekstowe może być dowolnie przemieszczane. Innym zastosowaniem pola tekstowego jest wyświetlanie tekstu niezależnie od położenia wierszy i kolumn, bez konieczności zmieniania układu siatki lub tabeli danych w arkuszu.

Etykieta kontrolki formularza:

Przykładowa etykieta (kontrolka formularza)

Etykieta kontrolki ActiveX:

Przykładowa etykieta (kontrolka ActiveX)

Kontrolka pola tekstowego ActiveX:

Przykładowe pole tekstowe (kontrolka ActiveX)

Uwaga: 

 • Właściwość PasswordChar pozwala utworzyć pole tekstowe do wprowadzania hasła. W takim polu są wyświetlane znaki symbolu zastępczego. Połączona komórka lub inna lokalizacja, w której jest przechowywany tekst, musi być objęta ochroną. Używaj silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole, na przykład Y6dh!et5. Nie używaj haseł, takich jak Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

  Nie zapomnij hasła. Zapomnianego hasła nie będzie można odtworzyć. W pakiecie Office nie istnieje klucz główny umożliwiający odblokowanie. Zapisane hasła przechowuj w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 • Aby utworzyć wielowierszowe pole tekstowe z poziomym i pionowym paskiem przewijania, należy ustawić właściwość MultiLine na wartość True, ustawić właściwości AutoSize i WordWrap na wartość False, ustawić właściwość ScrollBars na wartość 3 oraz ustawić właściwość LinkedCell na adres komórki (na przykład D1), w której będzie przechowywany tekst. Aby wprowadzić nowy wiersz, użytkownik będzie musiał nacisnąć klawisze CTRL+ENTER lub SHIFT+ENTER. Spowoduje to wygenerowanie odpowiedniego znaku specjalnego i zapisanie go w połączonej komórce.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×