Dodawanie, edytowanie i usuwanie elementów listy

Dodawanie, edytowanie i usuwanie elementów listy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W witrynie SharePoint mogą zawierać różne list, takich jak kontakty, kalendarze, anonsy i śledzenia problemów. Niezależnie od typu listy procesu jest podobna do Dodawanie, edytowanie lub usuwanie elementów listy. Na liście mogą zawierać tekst, numer, wybór, Waluta, Data i godzina, Odnośnik, tak/nie i kolumn obliczeniowych. Pliki można również dołączać do elementu listy dodatkowych informacji, takich jak arkuszu kalkulacyjnym zawierającym pomocniczych numerów lub dokument zawierający informacje. Aby usunąć listę, zobacz Dodawanie, zmienianie lub usuwanie listy lub biblioteki na stronie.

Uwaga: Aby dodawanie, edytowanie lub usuwanie elementów na liście, musi mieć uprawnienie do współtworzenia listy. Jeśli nie widzisz opcji dodawania i edytowania elementów listy, skontaktuj się z administratorem SharePoint lub menedżerem.

Zaktualizowane 30 listopada 2016 dzięki opinii klientów.

Dodawanie listy do strony

 1. Na stronie, na której chcesz dodać listę kliknij pozycję Strona, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Jeśli nie widzisz karty strony, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Edytowanie strony

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone lub niewidoczne, prawdopodobnie nie masz uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem lub menedżerem.

  Uwagi: 

  • Czy ekranu usługi Office 365 lub SharePoint_online wygląda inaczej z przykładami w tym miejscu? Ewentualnie kliknij przycisk Powrót do klasycznego programu SharePoint do wykonaj czynności opisane w tym artykule. Ustawienie w celu obsługi klasyczny sesję zależne, a nie jest trwały, chyba że administrator konfiguruje ją. Aby przejść wstecz, zamknij wszystkie okna przeglądarki, ponownie otwórz przeglądarkę i zaloguj się ponownie do usługi Office 365 i SharePoint.

  • W przypadku listy lub właściciela witryny lub administratora, zobacz Przełączanie domyślną dla bibliotek dokumentów z nowym lub klasyczny kroki Aby skonfigurować środowisko domyślne. Kroki są takie same, ale warto kliknij pozycję Ustawienia listy, zamiast Ustawienia biblioteki.

 2. Kliknij miejsce na stronie, w której chcesz wyświetlić listę i kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij pozycję Część aplikacji.

 3. Wybierz Część aplikacji, która znajduje się na liście, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Po zakończeniu edytowania strony kliknij przycisk Zapisz. W zależności od sposobu skonfigurowania witryny może być opcja Zapisz jako wersję roboczą, lub Zapisz i opublikuj.

Ważne: Aby dodać listę do strony, należy mieć uprawnienia do edytowania strony. Zazwyczaj oznacza to, że użytkownik musi należeć do grupy członków witryny. Nie można edytować niektórych stron — na przykład strony zawartość witryny.

Dodawanie elementu do listy

Istnieją dwa sposoby dodawania elementu do listy, pojedyncze elementy w widoku listy lub wiele elementów w widoku szybkiej edycji.

 1. Przejdź do witryny zawierającej listę, w której chcesz dodać element.

 2. Kliknij łącze + Nowy element powyżej listy.

  Uwaga: Wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej można znacznie modyfikować. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Wprowadź informacje dla elementu listy.

  • Należy wprowadzić dane w kolumnie (pole), która zawiera gwiazdkę * obok niej.

  • Aby dołączyć plik lub pliki do elementu listy, na karcie Edycja w grupie Akcje kliknij przycisk Dołącz plik, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, Aby odnaleźć plik. Naciśnij i przytrzymaj klawiszCTRLklucz, wybierając pliki, aby dołączyć więcej niż jeden plik.

   Edytowanie karty na Wstążce z Dołącz plik wyróżnione.

   Kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli polecenie Dołącz plik jest niedostępny, listy nie obsługuje załączników.

  • W przypadku niektórych list na karcie Polecenia niestandardowe na wstążce mogą być dostępne dodatkowe polecenia.

 4. Kliknij pozycję Zapisywanie.

Dodawanie wielu elementów w widoku szybkiej edycji

 1. Przejdź do witryny zawierającej listę, w której chcesz dodać element.

 2. Kliknij przycisk Edytuj u góry listy. To jest tym samym co wybranie polecenia Szybkiej edycji na karcie Lista.

  Dodawanie elementu do listy w tekście

  Można łatwo przełączyć z widoku listy się szybkiej edycji widok na Wstążce, wybierając polecenia widoku i Szybkiej edycji na karcie Lista.

 3. Wprowadź informacje dla elementu listy.

  W przypadku kolumn, które wymagają informacji komunikat o błędzie Wyświetla, jeśli nie wypełniać.

  Ważne: Podczas edytowania w widoku szybkiej edycji nie można dołączyć plik do wielu elementów listy. Nadal można jednak dołączyć plik do poszczególnych elementów w widoku szybkiej edycji. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Dodawanie załącznika do istniejącego elementu , ale kliknij przycisk elipsa (...) na liście szybkiej edycji obok każdego elementu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Po zakończeniu wprowadzania informacji kliknij przycisk Zakończ edycję tej listy.

  • Aby usunąć element, kliknij przycisk wielokropka ... obok elementu, a następnie kliknij przycisk Usuń element w menu rozwijanym.

Edytowanie jednego lub kilku elementów i dodawanie załączników

Podobnie jak dodawanie elementów, istnieją dwa sposoby edytowania elementu na liście. Możesz edytować elementu w widoku listy, który jest domyślną metodę, lub możesz edytować wiele elementów w widoku szybkiej edycji.

Edytowanie elementu

Edytowanie pojedynczego elementu w widoku listy

 1. Przejdź do witryny zawierającej listę, w której chcesz edytować element.

 2. Kliknij nazwę lub tytuł listy.

 3. Kliknij wielokropek (...) obok elementu, który chcesz edytować, a następnie kliknij pozycję Edytuj element na liście rozwijanej.

 4. Edytowanie informacji w elementu listy.

 5. Kliknij pozycję Zapisywanie.

Edytowanie wielu elementów w widoku szybkiej edycji

 1. Przejdź do witryny zawierającej listę, którą chcesz dodać element.

 2. Kliknij przycisk Edytuj u góry listy, aby wprowadzić szybkiej edycji widoku.

  Dodawanie elementu do listy w tekście

  Można również kliknij kartę Lista, a następnie kliknij pozycję szybkiej edycji. Możesz przejść z widoku listy do szybkiej edycji widoku na Wstążce, wybierając polecenia widoku i Szybkiej edycji na karcie Lista.

 3. Edytuj informacje o elementach, tak jak w arkuszu kalkulacyjnym.

  Ważne: Podczas edytowania w widoku szybkiej edycji nie można dołączyć plik do wielu elementów listy. Nadal można jednak dołączyć plik do poszczególnych elementów w widoku szybkiej edycji. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Dodawanie załącznika do istniejącego elementu , ale kliknij przycisk elipsa (...) na liście szybkiej edycji obok każdego elementu.

 4. Po zakończeniu edytowania danych kliknij pozycję Zakończ edycję tej listy.

Dodawanie załącznika do istniejącego elementu

 1. Przejdź do witryny zawierającej listę, w której chcesz edytować element.

 2. Kliknij nazwę lub tytuł listy.

 3. Kliknij wielokropek (...) obok elementu, który chcesz edytować, a następnie kliknij pozycję Edytuj element na liście rozwijanej. Jeśli jesteś w widoku szybkiej edycji, kliknij przycisk elipsa (...) obok elementu. _

 4. W grupie Akcje kliknij pozycję Edytuj, kliknij przycisk Dołącz plik, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, Aby odnaleźć plik.

  Edytowanie karty na Wstążce z Dołącz plik wyróżnione.

  Kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk Zapisz lub OK. Jeśli polecenie Dołącz plik jest niedostępny, listy nie obsługuje załączników. Skontaktuj się z administratorem programu SharePoint lub menedżerem.

 5. Aby usunąć załącznik z elementu listy, kliknij pozycję Edytuj element. W sekcji Załączniki w formularzu obok załącznika, który chcesz usunąć kliknij przycisk Usuń.

  Usuwanie załącznika

 6. Kliknij pozycję Zapisywanie.

Usuwanie jednego lub kilku elementów z listy

Przestroga: Usuwanie elementów może być stałe i nie można ich odzyskać. Rozważ przeniesienie lub zamiast archiwizowanie elementów. W zależności od konfiguracji witryny można odzyskać elementy i jego zawartość z Kosza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przywracanie usuniętych elementów w Koszu witryny .

 1. Przejdź do witryny zawierającej listę, w której chcesz usunąć elementy.

 2. Kliknij Tytuł listy, w którym chcesz pracować.

  Składnik Web Part listy ze strzałką wskazującą w łącza tytułu.

  Uwaga: Witryny można znacznie modyfikować w wygląd i nawigacji. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, takich jak polecenia, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem lub menedżerem.

 3. Możesz wybrać jeden lub więcej elementów, aby usunąć jednocześnie. Kliknij znacznik wyboru z lewej strony elementy, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń element w sekcji Zarządzanie kartę elementy.

  Usuwanie elementu

Przywracanie usuniętych elementów z Kosza

Jeśli można usunąć element z listy, ale chcesz, aby go odzyskać, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij pozycję Kosz na pasku Szybkie uruchamianie po lewej stronie ekranu.

  Wybierz pozycję Kosz w lewym obszarze nawigacji.

  Jeśli Kosz nie jest widoczny na pasku Szybkie uruchamianie, wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij polecenie Zawartość witryny.

  • Kosz znajduje się w prawej górnej części strony zawartość witryny.

   Widok przycisk Kosza Kosz wewnątrz zawartość witryny.
 2. Zaznacz element lub elementy, które chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Przywróć zaznaczone elementy, aby odzyskać wybrane pliki.

Uwaga: Jeśli nie widzisz element, którego szukasz, może mieć Przekroczono limit czasu gospodarstwa i został już usunięty. Ale wszystkie nie zostaną utracone. Możesz skontaktować się z administratorem, który można go przywrócić.

Aby dodać kolumny do list, zobacz Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece.

Aby usunąć kolumny z list, zobacz Usuwanie kolumny na liście lub w bibliotece.

Widoki pokazać różne kolumny, więc można ukrywać kolumny, bez usuwania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku listy lub biblioteki.

Zostaw komentarz

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Uwzględnij jak najwięcej szczegółów i dołącz informacje o swojej wersji programu SharePoint, systemie operacyjnym i przeglądarce. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie kroki, naprawić błędy i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×