Dodawanie, czytanie i usuwanie komentarzy w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie, czytanie i usuwanie komentarzy w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Word klawiatury i czytnika ekranu na dodawanie komentarzy w dokumencie Word. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Z komentarzami możesz proponowanie modyfikacji dokumentów lub oznaczanie problemy z flagą monitującą. Możesz łatwo usunąć komentarze po odczytu lub odpowiedź na komentarz.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodanie komentarza

Możesz dodać komentarz w dokumencie Word, na przykład podczas przeglądania pracy przez kogoś innego, jeśli chcesz utworzyć notatkę w dokumencie samodzielnie lub jeśli chcesz śledzenie problemów w celu monitowania.

 1. Aby rozpocząć ciągły odczytu w Twojej bieżącej lokalizacji w dokumencie, naciśnij SR klawisz Ctrl + R.

 2. Aby zatrzymać Narratora w miejscu, w którym chcesz wstawić komentarz, naciśnij klawisz Ctrl.

  Porada: Aby zaznaczyć więcej wyrazów w tekście ma być wyróżniany jako tekst komentarzy, naciśnij klawisz strzałki klawisze Ctrl + Shift + Strzałka w prawo. Słyszysz zaznaczone zdanie.

 3. Aby dodać nowy komentarz, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+M. Usłyszysz komunikat: „<Nazwa_użytkownika>, komentarz, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Wstawianie komentarza <numer komentarza> przez <nazwa_użytkownika>”.

 4. Wpisz komentarz. Aby zamknąć okienko komentarzy i wrócić do miejsce, w którym została przerwana w tekście, naciśnij klawisz SR klawiszy + Shift + A lub klawisz Esc.

Pokazywanie komentarzy w dokumencie

W trybie Cała adiustacja punkty wstawiania komentarzy są wyróżnione w tekście podstawowym dokumentu.

 1. Aby przełączyć do trybu wszystkie znaczniki, naciśnij klawisze Alt + R, TD. Słyszysz nazwę zaznaczonej oznaczeń. W JAWS, możesz usłyszeć: "Dolnym na Wstążce śledzenia pole grupy" następuje nazwa zaznaczonej oznaczeń. Zostanie wyświetlona lista z czterech opcji widoku.

 2. Na liście naciśnij klawisz Strzałka w górę i klawiszy strzałek, dopóki usłyszeć "Cała adiustacja", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zwraca fokusu do tekstu podstawowego.

Przechodzenie do komentarzy i poruszanie się po nich

Program Narrator informuje o komentarze podczas czytania tekstu podstawowego. Tekst komentarza rzeczywiste i uzyskać szczegółowe informacje są wyświetlane w polu komentarz na marginesie dokumentu. JAWS odczytuje tekst komentarza i informuje o również, który opuścił komentarz podczas czytania tekstu podstawowego. Słyszysz: "Komentarz", a po nim tekst komentarza i nazwa Komentator.

Przechodzenie do komentarzy i z powrotem do tekstu podstawowego

 1. Upewnij się, że została wybrana opcja Cała adiustacja zgodnie z instrukcjami zawartymi w powyższej sekcji Pokazywanie komentarzy w dokumencie.

 2. Aby rozpocząć czytanie ciągły, naciśnij SR + Ctrl + R. Poinformuj czytnik ekranu czytanie tekstu podstawowego, aż usłyszysz komentarza do ogłoszenia.

 3. Aby przejść do komentarzy, wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od czytnika zawartości ekranu:

  • Programu Narrator naciśnij SR klawiszy + A. Fokus jest przenoszony do komentarzy na marginesie. Aby powrócić do miejsce, w którym została przerwana w dokumencie do edycji, naciśnij klawisz Esc lub SR klawiszy + Shift + A.

  • W JAWS naciśnij klawisze Shift + Ctrl + apostrof ('). Słyszysz: "Czekaj <number przetwarzanie komentarzy > elementów, okno dialogowe komentarze recenzenta." W oknie dialogowym komentarzy recenzenta, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół, Strzałka, aby odsłuchać komentarze i aby uzyskać informacje o pozostałej kto komentarz i kiedy. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Przycisku OK". Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz komentarz, a następnie zwraca fokusu do tekstu podstawowego.

Poruszanie się po komentarzach

 1. Aby przejść przez wszystkie komentarze w dokumencie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przejść przez wszystkie komentarze, naciśnij klawisze Alt+R i klawisz N. Fokus zostanie przeniesiony do następnego komentarza. Aby przejść do poprzedniego komentarza, naciśnij klawisze Alt+R i klawisz V. Powtarzaj jedną z tych czynności, dopóki nie przejdziesz przez wszystkie komentarze lub nie znajdziesz szukanego komentarza.

  • Aby przejść przez wszystkie prześledzone zmiany i komentarze, naciśnij klawisze Alt+R i klawisz H. Fokus zostanie przeniesiony do następnej zmiany. Aby przejść do poprzedniej zmiany, naciśnij klawisze Alt+R i klawisz F. Powtarzaj jedną z tych czynności, dopóki nie przejdziesz przez wszystkie zmiany i komentarze albo nie znajdziesz szukanej zmiany lub szukanego komentarza.

 2. Komentarz i informacje o pozostałej kto komentarz a, użyj polecenia nawigacji elementu czytnik ekranu.

Usuwanie komentarzy

Komentarze w dokumencie można usuwać pojedynczo lub wszystkie naraz.

Usuwanie komentarza lub odpowiadanie na niego

 1. Przejdź do komentarza, którzy chcesz usunąć lub na który chcesz odpowiedzieć, zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do komentarzy i poruszanie się po nich.

 2. Naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć komentarz, w menu kontekstowym naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz komunikat „Usuń komentarz”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Bieżący komentarz zostanie usunięty. Następnie możesz przejść do kolejnego komentarza w dokumencie.

  • Aby odpowiedzieć na komentarz, naciskaj klawisze strzałek aż usłyszysz komunikat „Odpowiedz na komentarz”. Napisz odpowiedź, a następnie przejdź do kolejnego komentarza.

  Porada: Aby odpowiedzieć na komentarz, w którym się aktualnie znajdujesz, możesz też nacisnąć klawisze Ctrl+Alt+M.

Usuwanie wszystkich komentarzy

 1. Naciśnij klawisze Alt+R, a następnie klawisze D i O.

Rozstrzyganie komentarzy

Aby rozstrzygnąć komentarz, oznacz ten komentarz jako gotowy. Rozstrzygnięty komentarz jest wyszarzony na marginesie i nie można do niego dodawać więcej odpowiedzi. Rozstrzygnięty komentarz można usunąć lub otworzyć ponownie. Rozstrzygnięcie komentarza nie powoduje jego usunięcia.

 1. Przejdź do komentarza, który chcesz rozstrzygnąć, zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do komentarzy i poruszanie się po nich.

 2. Naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki dół, aż usłyszysz komunikat „Rozstrzygnij komentarz”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Bieżący komentarz zostanie wyszarzony.

 4. Aby ponownie otworzyć rozstrzygnięty komentarz, przejdź do odpowiedniego komentarza i naciśnij klawisze Shift+F10. W menu kontekstowym naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół aż usłyszysz komunikat: „Ponownie otwórz komentarz”. Możesz znów edytować ten komentarz.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Korzystanie z funkcji VoiceOver, wbudowane czytnika ekranu systemu Mac OS, aby dodać komentarze do dokumentu Word. Komentarze można znaleźć w dokumentu i typ odpowiedzi na komentarze. Po zakończeniu możesz oznaczyć komentarze rozwiązany lub ich usuwanie.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie komentarza

Możesz dodać komentarz w dokumencie Word, na przykład podczas przeglądania pracy przez kogoś innego, jeśli chcesz utworzyć notatkę w dokumencie samodzielnie lub jeśli chcesz śledzenie problemów w celu monitowania.

 1. Aby rozpocząć czytanie dokumentu, naciśnij klawisze Control + opcja + A.

 2. Aby zatrzymać miejsce, w którym chcesz wstawić komentarz, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby znaleźć odpowiedni wiersz.

  Porada: Aby zaznaczyć więcej wyrazów, który chcesz skomentować, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift + Option i naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo do momentu zaznaczenia są wyrazy, które chcesz. Słyszysz zaznaczone zdanie.

 3. Naciśnij klawisze Control + opcja + M I przejdź do menu Wstaw na pasku menu. Aby dodać nowy komentarz, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Komentarz", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 4. Wpisz komentarz. Po zakończeniu naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Shift + Strzałka w górę.

Pokazywanie komentarzy w dokumencie

Punkty wstawiania komentarzy zostaną wyróżnione w treść dokumentu w trybie adiustacji.

 1. Aby przejść do menu Widok, na pasku menu, naciśnij klawisze Control + opcja + M V.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Adiustacji", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Zwraca fokusu do tekstu podstawowego i komentarze są wyświetlane.

Poruszanie się po komentarzach

Tekst komentarza rzeczywiste i uzyskać szczegółowe informacje są wyświetlane w polu komentarz na marginesie dokumentu.

 1. Upewnij się, że tryb adiustacji jest włączony. Aby uzyskać instrukcje zapoznaj się z powyższych Pokaż komentarze w dokumencie . Aby przejść do okienka komentarz na marginesie znajduje się w treści dokumentu, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo.

 2. Aby usłyszeć komentarze, naciskaj klawisze strzałek Control + opcja + Strzałka w prawo.

Odpowiadanie na komentarze

 1. Upewnij się, że tryb adiustacji jest włączony. Aby uzyskać instrukcje zapoznaj się z powyższych Pokaż komentarze w dokumencie .

 2. Po usłyszeniu komentarz, który chcesz odpowiedzieć, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w lewo. Słyszysz: "Odpowiedz, przycisk". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 3. Wpisz swoją odpowiedź. Aby przejść do następnego komentarza, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo.

Naprawianie lub usuwanie komentarzy

Gdy komentarz został rozwiązany, jego oznaczył gotowe i wygaszonych Pomniejsz na marginesie. Rozwiązywanie komentarza nie powoduje jego usunięcia, ale można dodać nie więcej odpowiedzi. Możesz ponownie lub Usuń komentarz rozwiązany. Możesz również usunąć komentarze bez oznaczenie go jako rozwiązane.

 1. Upewnij się, że tryb adiustacji jest włączony. Aby uzyskać instrukcje zapoznaj się z powyższych Pokaż komentarze w dokumencie .

 2. Po usłyszeniu komentarza chcesz rozwiązać lub usunąć, naciśnij dwukrotnie klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w lewo. Słyszysz nazwę użytkownika, który opuścił komentarz i "Jest obecnie na element tekstu."

 3. Naciśnij klawisze Control + opcja + Shift + M. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszeć "Rozwiązać komentarz" lub "Usuń komentarz" i naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć. Komentarz zostanie rozwiązany lub usunięty i fokusu powraca do tekstu dokumentu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Korzystanie z funkcji VoiceOver, wbudowane Android czytnik, aby dodać komentarze do dokumentu Word. Przejdź do komentarzy w dokumencie, wpisz odpowiedzi i Usuń komentarze.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie komentarza

 1. W dokumencie Word, szybko przesuń w prawo lub lewej przejdź do lokalizacji, dla których chcesz dodać komentarz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo wielokrotnie w aż usłyszysz "nowy komentarz, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Używanie klawiatury ekranowej wpisz komentarz. Po zakończeniu naciśnij ekran i szybko przesuń w lewo. Słyszysz: "Gotowe". Naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Komentarz zostanie dodany do dokumentu. Aby zamknąć okienko komentarzy i powrócić do dokumentu, szybko przesuń w lewo. Słyszysz: "Przycisk Zamknij,." Naciśnij dwukrotnie ekran.

Poruszanie się po komentarzach

Wszystkie komentarze w dokumencie Word jest oznaczane Bąbelkowy małych mowy w dokumencie prawego marginesu. Aby usłyszeć komentarza, najpierw przejść do okienka komentarz na marginesie, a następnie otwórz komentarz Pokaż w nowym oknie.

 1. Aby przejść do okienka komentarz na marginesie dokumentu, szybko przesuń w prawo wielokrotnie do momentu słyszysz: "Komentarza, wskazówka:".

 2. Aby przejść do pierwszego komentarza, ponownie, szybko przesuń w prawo i naciśnij dwukrotnie ekran. Pokaż w nowym oknie komentarz zostanie otwarte okno. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz komentarz.

 3. Aby przejść do następnego komentarza, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Następny komentarz, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. TalkBack odczytuje następny komentarz.

Odpowiadanie na komentarze

 1. Aby odpowiedzieć na komentarz, najpierw przejdź do komentarza, zgodnie z instrukcjami w Nawigacja w komentarze powyżej.

 2. Szybko przesuń w lewo wielokrotnie do momentu słyszysz "nowy komentarz, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Używanie klawiatury ekranowej wpisz komentarz. Po zakończeniu naciśnij ekran i szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Gotowe, przycisk", a naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie komentarzy

 1. Aby usunąć komentarz, najpierw przejdź do komentarza, zgodnie z instrukcjami w Nawigacja w komentarze powyżej.

 2. Szybko przesuń w lewo wielokrotnie do momentu słyszysz "Przycisk, Usuń" i naciśnij dwukrotnie ekran. Komentarz jest usuwana i zwraca fokusu do tekstu dokumentu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

W aplikacji Word Mobile można przy użyciu Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, dodawać komentarze w dokumencie aplikacji Word Mobile. Za pomocą komentarzy można sugerować modyfikacje w dokumentach lub oznaczać problemy wymagające dalszych działań. Po przeczytaniu komentarza można go łatwo usunąć lub na niego odpowiedzieć.

Uwagi: 

W tym temacie

Przechodzenie na kartę Recenzja

Na karcie Recenzja znajdziesz funkcje komentarzy opisane w tym temacie.

 1. W dokumencie aplikacji Word Mobile szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Pozycje”.

 2. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "Przycisk Więcej opcji." Naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Więcej opcji powoduje rozszerzenie.

 3. Szybko przesuń w lewo jednym palcem aż usłyszysz: "Przycisk Start, zwinięte." Naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Dla użytkowników domowych," obserwowane przez liczbę dostępnych kartach i miejsca bieżącej karty na liście menu. Menu główne teraz jest rozszerzony.

 4. W menu, dopóki nie usłyszysz szybko przesuń prawo jednym palcem: "Recenzja," obserwowane przez liczbę dostępnych kartach i miejsca bieżącej karty na liście menu. Naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Okna programu Word". Opcje na karcie Recenzja są teraz dostępne.

Dodanie komentarza

Komentarz w dokumencie aplikacji Word Mobile możesz dodać na przykład wtedy, gdy recenzujesz czyjąś pracę, jeśli chcesz napisać notatkę we własnym dokumencie lub jeśli chcesz śledzić problemy flagą monitującą.

 1. Aby rozpocząć ciągłe czytanie od bieżącej lokalizacji w dokumencie, szybko przesuń w dół trzema palcami.

 2. Aby zatrzymać Narratora w miejscu, w którym chcesz wstawić komentarz, naciśnij ekran.

 3. Przejdź do karty Recenzja zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie na kartę Recenzja.

 4. W na karcie Recenzja, naciśnij ekran, a następnie szybko przesuń w lewo lub prawo, aż usłyszysz: "Przycisk Nowy komentarz." Naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Komentarz powiększania, edycji". Klawiatura ekranowa pojawia się.

 5. Wpisz komentarz, a aby zakończyć pop komentarz Pomniejsz, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć: "Przycisk Zamknij." Naciśnij dwukrotnie ekran. Zwraca fokusu do obszaru głównej zawartości. Słyszysz nazwę dokumentu, a następnie edytując"docx."

Przechodzenie do komentarzy

Do komentarza można przejść z tekstu podstawowego, gdy Narrator czyta dokument, lub można skorzystać z przycisków Następny i Poprzedni na wstążce Recenzja, aby przechodzić między komentarzami.

Przechodzenie do komentarza z tekstu podstawowego

Narrator informuje o wstawionych komentarzach podczas czytania tekstu podstawowego. Gdy w trybie ciągłego czytania usłyszysz informację o punkcie orientacyjnym komentarza, możesz zatrzymać czytanie i przejść do tego komentarza.

 1. Aby rozpocząć ciągłe czytanie od bieżącej lokalizacji w dokumencie, szybko przesuń w dół trzema palcami. Gdy Narrator napotka komentarz, usłyszysz komunikat: „Komentarz, <punkt wstawiania komentarza w tekście>. Koniec komentarza”.

 2. Aby zatrzymać ciągłe czytanie na komentarzu, naciśnij raz dwoma palcami.

 3. Aby przejść do tekst komentarza, szybko przesuń w lewo lub w prawo jednym palcem aż usłyszysz: "Komentarz wskazówki, zawiera elementy < liczba komentarzy >", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona margines na oprawę komentarze.

 4. Szybko przesuwaj w górę lub w dół jednym palcem do momentu usłyszenia komunikatu „Punkty orientacyjne i kontenery”, a następnie naciśnij raz jednym palcem, aby wybrać. Następnie szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Margines na komentarze. Zawiera <liczba komentarzy> elementów”. Naciśnij raz jednym palcem, aby wybrać.

 5. Szybko przesuń w górę lub w dół, aż usłyszysz: "Elementów". Naciśnij jeden raz, przesuwając jednym palcem, aby zaznaczyć. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Komentarz grupie komentarz < liczbą komentarzy >", a następnie naciśnij jeden raz, aby zaznaczyć.

 6. Szybko przesuń w prawo, aby usłyszeć, jak Narrator odczytuje pole komentarza.

 7. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz: "Obok przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie, aby przejść do następnego komentarza.

Przechodzenie do komentarza przy użyciu wstążki Recenzja

 1. Na karcie Recenzja szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Grupa Komentarze”. W grupie Komentarze przesuwaj szybko do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Następne, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij dwukrotnie element jednym palcem.

 2. Szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół do momentu usłyszenia komunikatu: „Punkty orientacyjne i kontenery”. Naciśnij raz jednym palcem, aby wybrać.

 3. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Margines na komentarze, zawiera <liczba komentarzy> elementów”. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego komentarza. Zostanie wyświetlone menu komentarzy.

 4. Szybko przesuń w górę lub w dół, aż usłyszysz: "Elementów". Naciśnij jeden raz, przesuwając jednym palcem, aby zaznaczyć. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: "Komentarz grupie komentarz < liczbą komentarzy >", a następnie naciśnij jeden raz, aby zaznaczyć komentarz.

 5. Szybko przesuń w prawo, aby usłyszeć, jak Narrator odczytuje pole komentarza.

 6. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz: "Obok przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby przejść do następnego komentarza.

Odpowiedź na komentarz

Możesz odpowiedzieć na komentarz pozostawiony przez inną osobę, aby ułatwić wszystkim śledzenie całej konwersacji.

 1. Przejdź do komentarza, na który chcesz odpowiedzieć, zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do komentarzy.

 2. Szybko przesuń w lewo jednym palcem do momentu usłyszeć "Przycisk Nowy komentarz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "< nazwa użytkownika > Tworzenie, edytowanie komentarzy." Klawiatura ekranowa pojawia się.

 3. Wpisz komentarz, a aby zakończyć komentarz, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zwraca fokusu do obszaru głównej zawartości. Słyszysz: "< nazwa dokumentu > Edytowanie docx."

Usuwanie komentarzy

Komentarze w dokumencie można usuwać pojedynczo lub wszystkie jednocześnie.

Usuwanie pojedynczego komentarza

 1. Przejdź do komentarza, który chcesz usunąć, zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do komentarzy.

 2. Szybko przesuń w lewo jednym palcem, aż usłyszysz "Przycisk Usuń", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Bieżący komentarz zostanie usunięty i fokus jest przenoszony do następnego komentarza w dokumencie.

Usuwanie wszystkich komentarzy

 1. Na karcie Recenzja, aż usłyszysz szybko przesuń prawo jednym palcem: "Usuń. Zwinięte, przycisk podziału, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować, naciśnij trzykrotnie, aby rozwinąć." Naciśnij trzykrotnie ekran. Szybko przesuń w dół jednym palcem do momentu usłyszeć "Elementów", a następnie naciśnij ekran. Słyszysz: "Usuń przycisk".

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Usuń wszystkie komentarze w dokumencie przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby usunąć wszystkie komentarze.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni w dokumencie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Word Online klawiatury i czytnika ekranu na dodawanie komentarzy w dokumencie Word. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Istniejące komentarze można znaleźć w dokumencie i typ odpowiedzi. Po zakończeniu możesz oznaczyć komentarze rozwiązany lub ich usuwanie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, więc skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

W tym temacie

Dodawanie komentarza

 1. Przejdź do Word Online w przeglądarce, a następnie otwórz dokument, który ma zostać komentarz. Aby uzyskać instrukcje zobacz Otwieranie aplikacji Word Web App i rozpoczęcia nowego dokumentu.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Edytuj dokument, przycisk" i naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Edytuj w przeglądarce. Zmiany szybkiego prawo, w tym miejscu za pomocą aplikacji Word Web App", a następnie naciśnij klawisz Enter. Dokument zostanie otwarty w widoku do edycji.

 4. Naciśnij klawisze Ctrl + F6 do momentu wyświetlenia tekstu dokumentu. Aby rozpocząć czytanie, naciśnij SR klawisz Ctrl + R.

 5. Po przeniesieniu fragment tekstu, którego chcesz dodać komentarz, naciśnij klawisz Ctrl, aby zatrzymać program Narrator.

 6. Aby dodać komentarz, naciśnij klawisze Ctrl + Alt + M. Zostanie otwarte okienko komentarze, a może wpisz komentarz. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wpis, przycisk". Naciśnij klawisz Enter, aby dodać komentarz do dokumentu.

 7. Aby zamknąć okienko komentarzy i powrócić do treści dokumentu, naciśnij klawisz Esc.

Poruszanie się po komentarzach

Wszystkie komentarze w dokumencie Word Online jest oznaczane Bąbelkowy małych mowy w dokumencie prawego marginesu. Podczas czytania dokumentu, gdy istnieje komentarz, a następnie można otworzyć okienko komentarzy, aby odsłuchać komentarz informuje o Narratora.

 1. Upewnij się, że dokument zostanie otwarty w widoku do edycji. Instrukcje na temat otworzyć go w widoku do edycji można znaleźć w sekcji powyżej dodać komentarz .

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + F6 do momentu wyświetlenia tekstu dokumentu. Aby rozpocząć czytanie, naciśnij SR klawisz Ctrl + R.

 3. Po usłyszeniu "Obraz, kliknij, aby wyświetlić komentarz" jest komentarza w dokumencie. Aby otworzyć komentarz, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okienko komentarza i Narrator odczytuje nazwy użytkownika, który został dodany komentarz, podczas dodawania komentarza i tekst komentarza.

 4. Można poruszać się komentarze w okienku komentarzy. Aby usłyszeć następnego komentarza, naciskaj klawisz Tab. Aby usłyszeć poprzedniego komentarza, naciskaj klawisze Shift + Tab. Aby zamknąć okienko komentarzy i powrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Esc.

Odpowiadanie na komentarze

 1. Przejdź do, a następnie otwórz komentarz, który chcesz odpowiedzieć. Aby uzyskać instrukcje zapoznaj się z sekcją Nawigacja w komentarze powyżej.

 2. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Odpowiedz, przycisk". Naciśnij klawisz Enter i wpisz swoją odpowiedź.

 3. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab. Słyszysz: "Wpis, przycisk". Naciśnij klawisz Enter, aby dodać odpowiedź.

Rozstrzyganie komentarzy

Gdy komentarz został rozwiązany, oznaczył go jako gotowe i wygaszonych w okienku komentarzy, ale nie jest usuwany.

 1. Przejdź do, a następnie otwórz komentarz, który chcesz usunąć. Aby uzyskać instrukcje zapoznaj się z sekcją Nawigacja w komentarze powyżej.

 2. Naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Przycisk Oznacz jako gotowe,", a następnie naciśnij klawisz Enter. Komentarz został rozwiązany.

Usuwanie komentarzy

 1. Przejdź do, a następnie otwórz komentarz, który chcesz usunąć. Aby uzyskać instrukcje zapoznaj się z sekcją Nawigacja w komentarze powyżej.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk, Usuń", a następnie naciśnij klawisz Enter. Komentarz zostanie usunięty.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×