Dodatek Analysis ToolPak służący do wykonywania złożonych analiz danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Korzystając z pakietu Analysis ToolPak, można zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę czynności wykonywanych podczas opracowywania złożonych analiz statystycznych lub inżynierskich. Użytkownik dostarcza dane i parametry analiz, a narzędzie używa odpowiednich statystycznych lub inżynierskich funkcji makr, aby obliczyć wyniki i wyświetlić je w tabeli wyników. Niektóre narzędzia generują wykresy w dodatkowych tabelach wyników.

Funkcji analizy danych można jednocześnie używać tylko w jednym arkuszu kalkulacyjnym. Podczas przeprowadzania analizy danych dla pogrupowanych arkuszy wyniki będą wyświetlone w pierwszym arkuszu, a w pozostałych arkuszach pojawią się puste, sformatowane tabele. Aby przeprowadzić analizę danych w pozostałych arkuszach, należy powtórzyć obliczenia za pomocą narzędzia analizy dla każdego arkusza.

Dodatek Analysis ToolPak zawiera narzędzia opisane w kolejnych sekcjach. Aby uzyskać do nich dostęp, należy kliknąć przycisk Analiza danych w grupie Analiza na karcie Dane. Jeśli polecenie Analiza danych jest niedostępne, należy załadować dodatek Analysis ToolPak.

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Dodatki.

  Jeśli korzystasz z programu Excel 2007, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel

 2. W polu Zarządzanie wybierz pozycję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

  Jeśli korzystasz z programu Excel dla komputerów Mac, w menu Plik przejdź do pozycji Narzędzia > Dodatki programu Excel.

 3. W oknie Dodatki zaznacz pole wyboru Analysis ToolPak, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli pozycja Analysis ToolPak nie jest wyświetlana w polu Dostępne dodatki, kliknij przycisk Przeglądaj, aby odnaleźć ten dodatek.

  • Jeśli zostanie wyświetlony monit informujący o tym, że na komputerze nie zainstalowano pakietu Analysis ToolPak, kliknij przycisk Tak, aby zainstalować ten pakiet.

Uwaga: Aby dodać funkcje języka Visual Basic for Application (VBA) dla dodatku Analysis ToolPak, można w podobny sposób załadować także dodatek Analysis ToolPak — VBA. W polu Dostępne dodatki zaznacz pole wyboru Analysis ToolPak — VBA.

Narzędzie analityczne Anova umożliwia przeprowadzanie różnego typu analiz wariancji. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od liczby czynników oraz od liczby próbek testowanych populacji.

Anova: pojedynczy czynnik

To narzędzie wykonuje prostą analizę wariancji na danych dla co najmniej dwóch próbek. W ramach analizy jest przeprowadzany test hipotezy zakładającej, że każda próbka jest pobierana z tego samego podstawowego rozkładu prawdopodobieństwa w odniesieniu do alternatywnej hipotezy, która stwierdza, że podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa nie są takie same w przypadku wszystkich próbek. Jeżeli istnieją tylko dwie próbki, można użyć funkcji arkusza TEST.T. W przypadku więcej niż dwóch próbek nie można użyć funkcji TEST.T — zamiast niej można wywołać model pojedynczego czynnika narzędzia Anova.

Anova: dwa czynniki z replikacją

To narzędzie analityczne jest przydatne, gdy dane można sklasyfikować w dwóch różnych wymiarach. Na przykład w eksperymencie pomiaru wysokości roślin można nawozić rośliny nawozami różnych marek (np. A, B, C) i uprawiać je w różnych temperaturach (np. w niskiej i wysokiej). Dla każdej z 6 możliwych par {nawóz, temperatura} przeprowadzamy jednakową liczbę obserwacji wysokości rośliny. Dzięki temu narzędziu Anova można sprawdzać, które z poniższych hipotez są prawdziwe:

 • Wysokości roślin dla nawozów różnych marek są pobierane z tej samej populacji źródłowej. Podczas tej analizy temperatury są ignorowane.

 • Wysokości roślin dla różnych poziomów temperatur są pobierane z tej samej populacji źródłowej. Podczas tej analizy są ignorowane marki nawozów.

Przy określaniu wpływu różnic między markami nawozów w punkcie 1 i różnic temperatur w punkcie 2 sześć próbek reprezentujących wszystkie pary wartości {nawóz, temperatura} pochodzi z tej samej populacji. Hipoteza alternatywna zakłada, że wpływ określonych par {nawóz, temperatura} jest większy niż różnice związane tylko z nawozem lub tylko z temperaturą.

Konfigurowanie zakresu wejściowego dla narzędzia Anova

Anova: dwa czynniki bez replikacji

To narzędzie analityczne jest przydatne, gdy dane są sklasyfikowane w dwóch różnych wymiarach, tak jak podczas analizy dwóch czynników z replikacją. Jednak w przypadku tego narzędzia zakłada się, że każda para jest obserwowana tylko raz (na przykład każda para {nawóz, temperatura} w poprzednim przykładzie).

Funkcje arkusza WSP.KORELACJI i PEARSON obliczają współczynnik korelacji między dwiema zmiennymi pomiarowymi podczas obserwacji pomiarów każdej zmiennej dla każdego z N obiektów (każda brakująca obserwacja dowolnego obiektu powoduje zignorowanie tego obiektu podczas analizy). Narzędzie do analizy korelacji jest szczególnie użyteczne, gdy istnieją więcej niż dwie zmienne pomiarowe dla każdego z N obiektów. Tworzona jest tabela wyników, matryca korelacji, w której znajduje się wartość WSP.KORELACJI (lub PEARSON) zastosowana do każdej możliwej pary zmiennych pomiarowych.

Współczynnik korelacji, podobnie jak kowariancja, jest miarą stopnia, w jakim dwie zmienne pomiarowe mogą różnić się od siebie. W przeciwieństwie do kowariancji współczynnik korelacji jest tak skalowany, aby jego wartość była niezależna od jednostek, w których są wyrażone dwie zmienne pomiarowe (jeżeli na przykład dwie zmienne pomiarowe to waga i wysokość, wartość współczynnika korelacji nie zmieni się, jeżeli waga w funtach zostanie przeliczona na kilogramy). Wszystkie współczynniki korelacji muszą mieć wartość od -1 do +1 włącznie.

Narzędzie analityczne korelacji pozwala sprawdzić każdą parę zmiennych pomiarowych i stwierdzić, czy dwie zmienne pomiarowe mają tendencję do jednoczesnego zmieniania się — czy duże wartości jednej zmiennej raczej odpowiadają dużym wartościom drugiej zmiennej (korelacja dodatnia), czy małe wartości jednej zmiennej raczej odpowiadają dużym wartościom drugiej zmiennej (korelacja ujemna), czy też wartości obu zmiennych są od siebie niezależne (korelacja bliska zeru).

Narzędzi Korelacja i Kowariancja można używać w tym samym kontekście, gdy obserwuje się N różnych zmiennych pomiarowych w grupie badanych obiektów. Dzięki narzędziom Korelacja i Kowariancja można utworzyć tabelę wyników — macierz, w której znajdzie się odpowiednio współczynnik korelacji lub kowariancja między każdą parą zmiennych pomiarowych. Różnica polega na tym, że współczynniki korelacji są tak wyskalowane, że muszą należeć do przedziału od -1 do +1 włącznie, a odpowiednie kowariancje nie są skalowane. Współczynnik korelacji, podobnie jak kowariancja, jest miarą stopnia, w jakim dwie zmienne pomiarowe mogą się różnić od siebie.

Narzędzie Kowariancja oblicza wartość funkcji arkusza KOWARIANCJA.POPUL dla każdej pary zmiennych pomiarowych. Bezpośrednie użycie funkcji KOWARIANCJA.POPUL, a nie narzędzia Kowariancja, jest wskazane wówczas, gdy istnieją tylko dwie zmienne pomiarowe, czyli N=2. Wpis na przekątnej tabeli wyników narzędzia Kowariancja na pozycji wiersz i, kolumna i jest kowariancją i-tej zmiennej pomiarowej ze sobą. Jest to tylko wariancja populacji dla tej zmiennej obliczona przy użyciu funkcji arkusza WARIANCJA.POPUL.

Narzędzie kowariancji pozwala sprawdzić każdą parę zmiennych pomiarowych i stwierdzić, czy dwie zmienne pomiarowe mają tendencję do jednoczesnego zmieniania się — czy duże wartości jednej zmiennej raczej odpowiadają dużym wartościom drugiej zmiennej (kowariancja dodatnia), czy małe wartości jednej zmiennej raczej odpowiadają dużym wartościom drugiej zmiennej (kowariancja ujemna), czy też wartości obu zmiennych są od siebie niezależne (kowariancja bliska zeru).

Narzędzie analityczne Statystyki opisowe tworzy raport oparty na standardowych parametrach statystycznych dla danych z zakresu wejściowego, dostarczając informacji o głównej tendencji i zmienności danych.

Narzędzie analityczne Wygładzanie wykładnicze służy do przewidywania wartości na podstawie prognozy dla poprzedniego okresu, skorygowanej o błąd, jaki w niej wystąpił. Narzędzie korzysta ze stałej wygładzania a, której wielkość określa stopień reakcji prognoz na błędy istniejące w poprzedniej prognozie.

Uwaga: Rozsądne wartości stałej wygładzania wynoszą od 0,2 do 0,3. Te wartości wskazują, że bieżąca prognoza powinna być korygowana o 20 do 30 procent w przypadku błędu w prognozie poprzedniej. Większe stałe owocują szybszą odpowiedzią, ale mogą skutkować błędami w prognozie. Mniejsze stałe mogą skutkować większą zwłoką w prognozowaniu wartości.

Narzędzie analityczne Test F: dwie próbki dla wariancji wykonuje test F na dwóch próbkach, porównując wariancje dla dwóch populacji.

Narzędzia Test F można na przykład użyć w odniesieniu do próbek czasu w pojedynku pływackim dla każdej z dwóch drużyn. Dzięki temu narzędziu można uzyskać wynik testu hipotezy zerowej, która zakłada, że dwie próbki pochodzą z rozkładów o równych wariancjach przeciwko hipotezie alternatywnej, która zakłada, że wariancje nie są równe w rozkładach podstawowych.

Narzędzie oblicza wartość f statystyki F (lub współczynnika F). Wartość f zbliżona do 1 stanowi dowód na to, że wariancje rozkładu podstawowego są równe. Jeżeli w tabeli wyników f < 1, „P(F <= f) jednostronna” daje prawdopodobieństwo obserwowania wartości statystyki F mniejszej niż f, gdy wariancje rozkładu są równe i „Wartość krytyczna jednostronna F” jest wartością krytyczną mniejszą od 1 dla wybranego poziomu istotności Alfa. Jeżeli f > 1, „P(F <= f) jednostronna” daje prawdopodobieństwo obserwowania wartości statystyki F większej od f, gdy wariancje rozkładu są równe i „Wartość krytyczna jednostronna F” daje wartość krytyczną większą od 1 dla wartości Alfa.

Narzędzie analiza Fouriera służy do rozwiązywania problemów w układach liniowych oraz analizy danych okresowych i używa do transformacji danych metody szybkiej transformaty Fouriera (FFT, Fast Fourier Transform). To narzędzie obsługuje również transformacje odwrotne, w których odwrotność danych przetransformowanych zwraca dane oryginalne.

Wejściowe i wyjściowe zakresy analizy Fouriera

Narzędzie analityczne Histogram służy do obliczania indywidualnych i skumulowanych częstotliwości dla danych znajdujących się w zakresach komórek oraz dla przedziałów danych. Narzędzie generuje dane dotyczące liczby wystąpień danej wartości w zbiorze danych.

Można na przykład wyznaczyć rozkład uzyskanych ocen w grupie liczącej 20 studentów. Tabela histogramu zawiera granice przedziałów oraz liczbę ocen między najniższą a bieżącą granicą. Najczęściej występująca ocena jest nazywana wartością modalną danych.

Porada: W programie Excel 2016 można teraz tworzyć histogramy i wykresy Pareto.

Narzędzie analityczne Średnia ruchoma przewiduje wartości w okresie prognozy na podstawie średniej wartości zmiennej dla określonej liczby poprzednich okresów. Średnia ruchoma dostarcza informacje o trendach, które nie byłyby widoczne przy obliczeniu średniej prostej dla wszystkich danych historycznych. Narzędzie to jest przydatne w przewidywaniu wielkości sprzedaży, poziomu zapasów magazynowych lub innych trendów. Każda wartość prognozy wynika z następującej formuły:

Formuła do obliczania średnich ruchomych

gdzie:

 • N jest liczbą poprzednich okresów uwzględnionych w obliczaniu średniej ruchomej

 • A j jest wartością rzeczywistą w chwili j

 • F j jest wartością prognozowaną w chwili j

Narzędzie analityczne Generowanie liczb losowych wypełnia zakres niezależnymi liczbami losowymi uzyskanymi z jednego z kilku dostępnych rozkładów. Umożliwia ono opisywanie elementów populacji przy użyciu rozkładu prawdopodobieństwa. Można na przykład użyć rozkładu normalnego, aby opisać populację wzrostu poszczególnych osób lub rozkładu Bernoulli'ego dla dwóch możliwych wyników, aby opisać populację wyników rzutu monetą.

Narzędzie analityczne Ranga i percentyl tworzy tabelę zawierającą rangę porządkową i procentową każdej wartości ze zbioru danych. Można w ten sposób analizować względną wagę wartości w zbiorze danych. To narzędzie korzysta z funkcji arkusza POZYCJA.NAJW i PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK. Jeżeli wartości związane mają być obsługiwane, należy użyć funkcji POZYCJA.NAJW, która traktuje wartości związane jako posiadające taką samą pozycję, lub użyć funkcji POZYCJA.ŚR, która zwraca średnią rangę wartości związanych.

Narzędzie analityczne Regresja wykonuje analizę regresji liniowej, dopasowując linię do zbioru wyników eksperymentalnych za pomocą metody „najmniejszych kwadratów”. Umożliwia ono analizowanie wpływu, jaki na jedną zmienną zależną wywierają zmienne niezależne. Można na przykład przeanalizować wpływ czynników, takich jak wiek, wzrost i waga, na wyniki lekkoatlety. Opierając się na zbiorze danych dotyczących osiąganych wyników, każdemu z trzech czynników można przypisać udział w wyniku osiągniętym przez sportowca, a następnie na tej podstawie przewidywać rezultaty innego atlety.

Narzędzie Regresja korzysta z funkcji arkusza REGLINP.

Narzędzie analityczne Próbkowanie tworzy próbkę z populacji, traktując populację jako zakres wejściowy. Jeśli populacja jest zbyt liczna, aby poddać ją przetwarzaniu lub przedstawić na wykresie, można posłużyć się próbką reprezentatywną. Można również utworzyć próbkę zawierającą tylko wartości z określonej części cyklu, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że dane wejściowe mają charakter okresowy. Jeśli na przykład zakres wejściowy zawiera wielkości sprzedaży kwartalnej, to próbkowanie z okresem równym cztery powoduje umieszczenie w zakresie wyjściowym wartości dla tego samego kwartału.

Narzędzia analityczne Test t wykonujące dwie próby sprawdzają równość średnich populacji dla każdej próbki. W trzech narzędziach przyjęto różne założenia: wariancje populacji są równe, wariancje populacji nie są równe i dwie próbki stanowią obserwacje tych samych obiektów przed eksperymentem i po nim.

W przypadku wszystkich trzech poniższych narzędzi wartość statystyki t, czyli wartość t, jest obliczana i wyświetlana jako „t Stat” w tabelach wyników. W zależności od danych, ta wartość (t) może być ujemna lub nieujemna. Przy założeniu, że średnie z rozkładu podstawowego są równe, jeżeli t < 0, to wartość „P(T <= t) jednostronna” daje prawdopodobieństwo, że obserwowana wartość statystyki t będzie bardziej ujemna od t. Jeżeli t >=0, to wartość „P(T <= t) jednostronna” daje prawdopodobieństwo, że obserwowana wartość statystyki t będzie bardziej dodatnia od t. „Wartość krytyczna jednostronna t” stanowi wartość odcięcia, a prawdopodobieństwo zaobserwowania wartości statystyki t większej lub równej „Wartości krytycznej jednostronnej t” wynosi Alfa.

Wartość „P(T <= t) dwustronna” daje prawdopodobieństwo, że obserwowana wartość statystyki t będzie większa w wartości bezwzględnej od t. „Wartość krytyczna dwustronna P” daje wartość odcięcia, przy której prawdopodobieństwo uzyskania wartości obserwowanej statystyki t większej w wartości bezwzględnej od „Wartości krytycznej dwustronnej P” wynosi Alfa.

Test t: sparowany, dwie próby dla średnich

Test sparowany można stosować, jeżeli istnieje naturalne sparowanie obserwacji w próbach, na przykład w przypadku dwukrotnego badania próbki z grupy — przed eksperymentem i po nim. To narzędzie analityczne i zawarta w nim formuła przeprowadza sparowany test t Studenta dla dwóch próbek, pozwalający stwierdzić, czy obserwacje dokonane przed eksperymentem i obserwacje dokonane po eksperymencie mogą pochodzić z rozkładów z równą średnią z populacji. W tej formie testu t nie zakłada się, że wariancje obu populacji są równe.

Uwaga: To narzędzie wyznacza między innymi wariancję sumaryczną, będącą zakumulowaną miarą rozkładu danych wokół średniej, obliczoną na podstawie następującej formuły:

Formuła do obliczania wariancji sumarycznej

Test t: dwie próby przy założeniu równych wariancji

To narzędzie analityczne przeprowadza test t Studenta dla dwóch prób. W tej odmianie testu t zakłada się, że oba zbiory danych pochodzą z rozkładów z takimi samymi wariancjami. Test jest nazywany testem t-homoscedastycznym. Test t umożliwia określenie, czy dwie próbki mogą pochodzić z rozkładów o równych średnich z populacji.

Test t: dwie próby przy założeniu nierównych wariancji

To narzędzie analityczne przeprowadza test t Studenta dla dwóch prób. W tej odmianie testu t zakłada się, że oba zbiory danych pochodzą z rozkładów o nierównych wariancjach. Test ten jest nazywany testem t-heteroscedastycznym. Tak jak w powyższym przypadku równych wariancji, test t umożliwia określenie, czy dwie próbki mogą pochodzić z rozkładów o równych średnich z populacji. Jeżeli istnieje jedna grupa obiektów i dwie próbki odpowiadają pomiarom dla każdego obiektu przed eksperymentem i po nim, należy użyć testu sparowanego opisanego w przykładzie poniżej.

Wartość statystyczna t jest wyznaczana na podstawie następującej formuły:

Formuła do obliczania wartości t

Poniższa formuła służy do obliczania stopni swobody df. Ponieważ wynik obliczeń nie jest zazwyczaj liczbą całkowitą, wartość df jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej w celu uzyskania wartości krytycznej z tabeli t. Funkcja arkusza programu Excel T.TEST korzysta z obliczonej wartości df bez zaokrąglania, ponieważ można obliczyć wartość dla funkcji T.TEST ze stopniem swobody, który nie jest liczbą całkowitą. Ze względu na różne sposoby określania stopni swobody wyniki działania funkcji T.TEST i narzędzia Test t będą różne w przypadku nierównych wariancji.

Formuła do przybliżenia stopni swobody

Narzędzie analityczne Test z: dwie próby dla średnich przeprowadza test z na dwóch próbach dla średnich o znanych wariancjach. To narzędzie służy do sprawdzania hipotezy zerowej, która zakłada, że między dwiema średnimi z populacji nie ma żadnej różnicy wobec jednostronnych lub dwustronnych hipotez alternatywnych. Jeżeli wariancje nie są znane, należy użyć funkcji arkusza Z.TEST.

Podczas korzystania z narzędzia Test z należy odpowiednio interpretować wyniki. Wartość „P(Z <= z) jednostronna” jest naprawdę wartością P(Z >= MODUŁ.LICZBY(z)), czyli prawdopodobieństwem, że wartość z jest dalsza od 0 w tym samym kierunku co obserwowana wartość z, gdy średnie z populacji nie różnią się od siebie. Wartość „P(Z <= z) dwustronna” jest naprawdę wartością P(Z >= MODUŁ.LICZBY(z) lub Z <= -MODUŁ.LICZBY(z)), czyli prawdopodobieństwem, że wartość z jest dalsza od 0 w innym kierunku niż obserwowana wartość z, gdy średnie z populacji nie różnią się od siebie. Wynik dwustronny jest tylko wynikiem jednostronnym pomnożonym przez 2. Narzędzia Test z można także używać w przypadku hipotezy zerowej, która zakłada, że istnieje określona wartość niezerowa dla różnicy między dwiema średnimi z populacji. Można na przykład użyć tego testu w celu zbadania różnic w działaniu dwóch modeli samochodów.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Tworzenie histogramu w programie Excel 2016

Tworzenie wykresu Pareto w programie Excel 2016

Obejrzyj klip wideo, aby zainstalować i aktywować dodatków dodatku Solver i Analysis Toolpak

Funkcje INŻYNIERSKIE (informacje)

Funkcje statystyczne (informacje)

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×