Dołączanie plików w aplikacji Outlook w sieci Web

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pliki z komputera, usługi OneDrive lub innych kont magazynu można dołączać do wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza oraz udostępniać innym osobom. W wiadomościach e-mail i zdarzeniach kalendarza można również osadzać obrazy.

Wybieranie używanej wersji w celu skorzystania z odpowiednich instrukcji

Instrukcje są nieco inne w zależności od tego, czy korzystasz z aplikacji Outlook_on_the_web w wersji beta. Wybierz wersję aplikacji Outlook_on_the_web używanego do czynności, które Ciebie dotyczą.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Aplikacja Outlook w sieci Web w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Outlook w sieci Web

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwaga: Jeśli Twoja organizacja umieściła swoje logo na pasku narzędzi, możesz zobaczyć coś innego, niż pokazano powyżej.

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

Dołączanie pliku z komputera polega na dołączeniu kopii tego pliku. Każdy adresat otrzyma własną kopię pliku.

Uwaga: Limit rozmiaru załącznika w przypadku plików lokalnych wynosi 34 MB.

 1. U dołu wiadomości lub wydarzenia kalendarza, wybierz pozycję Dołącz > Przeglądaj ten komputer.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Przeglądaj ten komputer w menu Dołącz

 2. Wybierz plik lokalny, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Można także udostępniać pliku z usługi OneDrive. Dzięki temu adresaci mogli współpracować nad nim w czasie rzeczywistym.

Uwaga: Limit rozmiaru załącznika dla plików usługi OneDrive jest 2 GB.

 1. U dołu wiadomości lub wydarzenia kalendarza, wybierz pozycję Dołącz > Przeglądaj lokalizacji w chmurze.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Przeglądaj lokalizacji w chmurze w menu Dołącz

 2. Wybierz plik lub folder, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz pozycję Dalej. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

 3. Wybierz polecenie Udostępnij jako OneDrive link.

 4. Zdecyduj, czy inne osoby będą mogły edytować plik, czy tylko go wyświetlać. Wybierz pozycję Więcej akcji > Zmień uprawnienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję adresaci mogą wyświetlać w menu zmieniania uprawnień

Można także udostępniać pliki z innych kont miejsca do magazynowania. Każdą osobę, której udostępnić plik można zobaczyć najnowsze zmiany.

 1. W wiadomości lub wydarzenia kalendarza, wybierz Dołącz > Przeglądaj lokalizacji w chmurze.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Przeglądaj lokalizacji w chmurze w menu Dołącz

 2. Wybierz konto magazynu, z którego chcesz udostępnić plik. Możesz dodać konta magazynu, wybierając pozycję Dodaj konto.

 3. Wybierz plik lub folder, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Dalej. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

 4. Wybierz pozycję Udostępnij jako link.

Można dołączyć wiadomość do innej wiadomości w aplikacji Outlook_on_the_web.

 1. Utwórz nową wiadomość lub kliknij, aby odpowiedzieć lub przesyłanie jej dalej istniejącą wiadomość.

 2. Rozmieść okna tak, aby była widoczna zarówno lista wiadomości, jak i nowa wiadomość.

 3. Zaznacz i przeciągnij wiadomość, którą chcesz dołączyć z listy wiadomości do wiadomości.

Nie można dołączyć kopii folderu w aplikacji Outlook_on_the_web. Jednak możesz udostępnić folder w usłudze OneDrive.

 1. Wybierz ikonę usługi OneDrive na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Wyświetl w trybie online. Spowoduje to otwarcie OneDrive w przeglądarce sieci web.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk online

 2. Na swoim komputerze otwórz Eksploratora plików Ikona Eksploratora plików i przejdź do folderu, który chcesz dołączyć.

 3. Przeciągnij folder do usługi OneDrive w przeglądarce sieci web.

  Zrzut ekranu przedstawiający pliku przeciąganie do usługi OneDrive

 4. Przejdź do aplikacji Outlook_on_the_web i Utwórz nową wiadomość lub Otwórz wiadomość na liście wiadomości.

 5. Wybierz pozycję Dołącz > lokalizacji w chmurze Przeglądaj, wybierz folder w usłudze OneDrive , które chcesz dołączyć, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 6. Wybierz polecenie Udostępnij jako OneDrive link.

WAŻNE: Domyślnie odbiorcy będą mogli edytować pliki w tym folderze. Aby zmienić uprawnienia i zezwolić adresatom tylko na wyświetlanie plików:

 • Wybierz pozycję Więcej akcji > Zmień uprawnienia > Adresaci mogą wyświetlać.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję adresaci mogą wyświetlać w menu zmieniania uprawnień

 1. Wybierz wiadomość zawierającą załącznik, który chcesz pobrać.

 2. Obok załącznika wybierz pozycję Więcej akcji.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Więcej akcji

 3. Wybierz pozycję Pobierz.

 1. Otwórz wiadomość zawierającą załącznik, który chcesz wydrukować.

 2. Wybierz załącznik, a następnie wybierz polecenie Pobierz.

  Przestroga: Nie otwieraj załącznika wysłanego w wiadomości e-mail, chyba że ufasz zawartości i nadawcy. Załączniki często służą do rozpowszechniania wirusów komputerowych. W wiadomości e-mail wybierz polecenie Podgląd z menu rozwijanego obok załącznika, jeśli chcesz wyświetlić zawartość załącznika bez otwierania go.

 3. Otwórz załącznik przy użyciu odpowiedniej aplikacji lub programu, a następnie wydrukuj go. Na przykład otwórz plik docx w programie Word, a następnie wydrukuj go.

W redagowanej wiadomości e-mail wybierz ikonę Przycisk Usuń. w prawym górnym rogu załączonego pliku, aby go usunąć.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Usuń załącznik.

Możesz wstawić zdjęć, plików w formacie GIF lub obiektów clipart z komputera lub OneDrive , jako obrazy w tekście w wiadomości e-mail, zdarzenia kalendarza lub Twój podpis wiadomości e-mail. Obrazy w tekście są wyświetlane w treści wiadomości lub wydarzenia kalendarza.

 1. Otwórz wiadomość lub zdarzenie kalendarza.

 2. Wybierz ikonę obrazu, aby wstawić obraz z komputera lub OneDrive.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Wstaw obrazy w tekście

 3. Wybierz obraz, który chcesz wstawić, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 4. Przeciągnij narożne uchwyty, aby zmienić rozmiar obrazu.

  Uwaga: Zmiana rozmiaru obrazu nie powoduje zmniejszenia jego rozmiaru pliku. Aby dowiedzieć się, jak zmniejszyć rozmiar pliku obrazu, zobacz Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu.

 5. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić opcje formatowania.

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji aplikacji Outlook w sieci Web

Dołączanie pliku z komputera polega na dołączeniu kopii tego pliku. Każdy adresat otrzyma własną kopię pliku.

Uwaga: Limit rozmiaru załącznika w przypadku plików lokalnych wynosi 34 MB.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. W wiadomości e-mail lub zdarzeniu kalendarza wybierz pozycję Dołącz w górnej części strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dołącz.

 3. Zaznacz pozycję Komputer, wybierz plik, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz przycisk Otwórz.

  Porada: Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

Jeśli dołączysz plik z usługi OneDrive, adresaci mogą współpracować nad nim w czasie rzeczywistym. Możesz również przekazać plik z komputera do usługi OneDrive i udostępnić go jako plik w usłudze OneDrive.

Uwaga: Limit rozmiaru załącznika w przypadku plików usługi OneDrive wynosi 2 GB.

 1. W wiadomości e-mail lub zdarzeniu kalendarza wybierz pozycję Dołącz w górnej części strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dołącz.

 2. Wybierz pozycję OneDrive — dla osób prywatnych lub OneDrive — <nazwa Twojej firmy>.

 3. Wybierz plik, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Porada: Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

 4. Wybierz pozycję Udostępnij jako link usługi OneDrive.

  Aby zmienić to, czy osoby mogą edytować plik, czy tylko go wyświetlać, wybierz pozycję Więcej akcji > Zmień uprawnienia, a następnie wybierz, co mogą robić osoby z plikiem udostępnionym.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Więcej akcji.

 1. Otwórz nową wiadomość e-mail lub kliknij, aby odpowiedzieć na istniejącą wiadomość lub przesłać ją dalej.

 2. Otwórz wiadomość w nowym oknie, wybierając pozycję Ikona Edytuj w osobnym oknie w prawym górnym rogu.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Ikona Edytuj w osobnym oknie , spróbuj najpierw rozwinąć wiadomość, wybierając pozycję Ikona Rozwiń w prawym górnym rogu.

 3. Rozmieść okna tak, aby była widoczna zarówno lista wiadomości, jak i nowa wiadomość e-mail.

 4. Zaznacz wiadomość, którą chcesz dołączyć, i przeciągnij ją z listy wiadomości do nowej wiadomości.

  Zrzut ekranu przedstawiający wiadomość przeciąganą do okienka Redagowanie

 1. Otwórz wiadomość zawierającą załącznik, który chcesz wydrukować.

 2. Wybierz załącznik i z menu rozwijanego wybierz polecenie Pobierz.

Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć element, a następnie wydrukować go.

Wybierz pozycję Przycisk Usuń. w prawym górnym rogu dołączonego pliku.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Usuń załącznik.

 1. Otwórz wiadomość lub zdarzenie kalendarza.

 2. Wybierz ikonę obrazu, aby wstawić obraz z komputera.

  Korzystając z ikony Wstaw obraz, możesz wstawić obraz z usługi OneDrive lub komputera.

 3. Wybierz obraz, który chcesz wstawić, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 4. Przeciągnij narożne uchwyty, aby zwiększyć lub zmniejszyć obraz.

  Przeciągnij uchwyty obrazu, aby zwiększyć lub zmniejszyć obraz.

 5. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić opcje formatowania.

 • Jeśli odpowiesz na wiadomość, która ma załącznik, załącznik nie zostanie dołączony do odpowiedzi.

 • Nie otwieraj załącznika wysłanego w wiadomości e-mail, chyba że ufasz zawartości i nadawcy. Załączniki często służą do rozpowszechniania wirusów komputerowych. Korzystając z okienka odczytu, możesz wyświetlić podgląd wiadomości ( Ikona Ustawienia > Ustawienia wyświetlania > Okienko odczytu) przed jej otwarciem.

 • Długie nazwy plików załączników mogą zostać skrócone w aplikacji Outlook w sieci Web. Nie ma to wpływu na zawartość pliku.

 • Pliki możesz dołączać tylko do zdarzeń kalendarza utworzonych przez Ciebie lub pełnomocnika.

Zobacz też

Dołączanie plików lub wstawianie obrazów w wiadomościach e-mail programu Outlook

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×