Definiowanie zakresów wyszukiwania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zakres wyszukiwania określa podzbiór informacji w indeksie wyszukiwania. Jeśli Załóżmy, że cały indeks zawartości jest wykres kołowy, zakres jest co najmniej jeden wycinki. Konwencjonalny wycinek kołowy może być trójkątny w kształcie, ale przy użyciu reguły zakresu, możesz wycinać wykres kołowy w wielu różnych kształtów. Zakresy mogą być włączone w polu wyszukiwania w witrynach, w postaci karty w witrynie Centrum wyszukiwania lub w niektórych składników Web Part i umożliwić użytkownikom wyszukiwania do określonej lokalizacji lub zawartości.

Zwykle zakresy wyszukiwania obejmują określone tematy i źródła zawartości, będące przedmiotem zainteresowania użytkowników w danej organizacji. Zakres wyszukiwania można na przykład utworzyć dla wszystkich elementów związanych z określonym projektem albo wszystkich elementów dotyczących określonej grupy w organizacji, takiej jak pracownicy działu finansów lub marketingu. Utworzony zakres wyszukiwania może też obejmować kilka innych zakresów.

Co chcesz zrobić?

Planowanie zakresów

Wyświetlanie strony Wyświetlanie zakresów

Tworzenie lub edytowanie zakresu

Dodawanie lub edytowanie reguły zakresu

Usuwanie zakresu lub reguły zakresu

Konfigurowanie grupy wyświetlania zakresu

Pokazywanie lub ukrywanie listy rozwijanej zakresów we wszystkich witrynach w zbiorze witryn

Planowanie zakresów

Tworzenie i używanie zakres wyszukiwania, możesz utworzyć zakresu, definiowanie jej reguł i przypisać zakresu do grupy wyświetlania. Grupa wyświetlania to miejsce, gdzie zakres będzie widoczny w interfejsie użytkownika. Domyślne grupy wyświetlania zawierają Rozwijane wyszukiwania i Wyszukiwanie zaawansowane. Można tworzyć innych grup wyświetlania i przenoszenie ich zakresy wyszukiwania.

Reguły zakresu definiują, która dokładnie zawartość indeksu wyszukiwania będzie uwzględniona w danym zakresie. Reguły umożliwiają uwzględnienie lub wykluczenie elementów, takich jak konkretne witryny. Na przykład witryna zespołu zawiera dokumenty, które nie powinny być widoczne w wynikach wyszukiwania. Należy więc utworzyć regułę zakresu, która wyklucza tę witrynę zespołu i jej zawartość z wyników wyszukiwania. Reguły zakresu można zastosować dopiero po utworzeniu zakresu i przypisaniu go do grupy wyświetlania. Aktualizacja i modyfikacja reguł jest możliwa w dowolnym momencie.

Zakresy można też utworzyć i skonfigurować w celu używania ze składnikami Web Part z obsługą federacji. Wyszukiwanie federacyjne dotyczy zestawu wyników, które nie są indeksowane, ale są wyświetlane obok zawartości indeksowanej. Federacyjne wyniki wyszukiwania pochodzą spoza organizacji. Skonfigurowane reguły zakresu dla wyszukiwania federacyjnego można zastosować w składniku Web Part z obsługą federacji.

Zakresy wyszukiwania można tworzyć i definiować na dwóch poziomach: usługi wyszukiwania i administrowania zbiorem witryn. Zakresy wyszukiwania utworzone na poziomie usługi wyszukiwania są nazywane zakresami udostępnionymi. Są one dostępne dla wszystkich zbiorów witryn. Administrator zbioru witryn może skopiować zakres udostępniony, ale nie może go zmodyfikować ani usunąć.

Administrator zbioru witryn może utworzyć nowe zakresy wyszukiwania i nowe grupy wyświetlania. Takie zakresy i grupy wyświetlania są dostępne we wszystkich witrynach w danym zbiorze, ale nie w witrynach należących do innych zbiorów witryn.

Można udostępnić właściwości zarządzanych w wynikach wyszukiwania, które mogą ułatwić innym wyszukiwania, co pozwala im kierowania kwerendy bezpośrednio przed metadanych w kolumnach. Lista dostępnych do użycia w zakresach właściwości zarządzane znajduje się w sekcji Kwerenda właściwości strony Dodawanie reguły zakresu lub strony Edytowanie reguły zakresu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Dodawanie lub edytowanie reguły zakresu.

Początek strony

Otwieranie strony Wyświetlanie zakresów

Do wyświetlania wszystkich zakresów w zbiorze witryn i zarządzania nimi służy strona Wyświetlanie zakresów. Strona Wyświetlanie zakresów umożliwia dodanie nowego zakresu, edytowanie istniejącego zakresu, przejrzenie grup wyświetlania zakresów, dodanie grupy wyświetlania zakresów, sprawdzenie stanu aktualizacji, wyświetlenie liczby elementów uwzględnionych w zakresie, a także sprawdzenie, czy zakres jest udostępniony.

Dostęp do strony Wyświetlanie zakresów ma tylko administrator z uprawnieniami administratora zbioru witryn.

 1. Zaloguj się na stronie głównej witryny najwyższego poziomu z uprawnieniami administratora zbioru witryn.

 2. Kliknij menu Akcje witryny i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Zakresy wyszukiwania.

 4. Na stronie Wyświetlanie zakresów wykonaj jedną z następujących czynności:

Początek strony

Tworzenie lub edytowanie zakresu

Zakresy umożliwiają ograniczenie wyszukiwania do konkretnych zestawów zawartości. Administrator zbioru witryn może skopiować zakres udostępniony i zmodyfikować tę kopię lub dodać nowe zakresy do użytku w tym samym zbiorze witryn.

W przypadku dodawania nowego zakresu do zbioru witryn można najpierw skopiować istniejący zakres, taki jak Wszystkie witryny, a następnie dodać reguły określające lokalizację zawartości oraz elementy, które powinny być uwzględnione lub wykluczone na podstawie wartości właściwości. Łącząc i dostosowując wiele reguł, można tak zaprojektować zakresy dla zbioru witryn, aby obszar wyszukiwania był dopasowany do potrzeb konkretnych grup roboczych.

 1. Zaloguj się na stronie głównej witryny najwyższego poziomu z uprawnieniami administratora zbioru witryn.

 2. Kliknij menu Akcje witryny i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Zakresy wyszukiwania.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowy zakres, kliknij pozycję Nowy zakres.

  • Aby edytować istniejący zakres, kliknij jego tytuł w celu wyświetlenia strony Właściwości i reguły zakresu, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia zakresu.

   Uwaga: Jeśli zakres obejmuje zakres udostępniony, nie można zmienić jego ustawienia. Udostępnione zakresów są skonfigurowane w administracji centralnej.

 5. W polu Tytuł wpisz wyraz, nazwę, akronim lub krótką frazę opisującą zakres. Tytuł jest wyświetlany na liście Zakresy i wskazuje typ zawartości, jaka będzie wyszukiwana przy użyciu danego zakresu.

 6. W polu Opis podaj opcjonalny opis przeznaczony do użytku własnego oraz dla właścicieli witryn. Nie będzie on wyświetlany użytkownikom końcowym.

 7. W sekcji Grupy wyświetlania wybierz co najmniej jedno miejsce w interfejsie użytkownika, w którym będzie wyświetlany zakres. Na przykład wybierz pozycję Lista rozwijana wyszukiwania.

 8. W sekcji Docelowa strona wyników Określ, czy chcesz wyświetlić wyniki wyszukiwania tego zakresu, na stronie wyników wyszukiwania domyślnego lub na inną stronę sieci Web. Aby użyć innego wyszukiwania wyników strony, zaznacz opcję Podaj inną stronę na potrzeby wyszukiwania w tym zakresie, a następnie wpisz adres internetowy dla innego istniejącego wyników strony w polu docelowa strona wyników (na przykład http://site/subsite/ folder/NameOfCustomResultsPage.aspx).

 9. Kliknij przycisk OK.

Aby dodać reguły zakresu, wykonaj kroki opisane w sekcji Dodawanie lub edytowanie reguły zakresu.

Początek strony

Dodawanie lub edytowanie reguł zakresu

Reguły zakresu służą do definiowania zawartości skojarzonej z danym zakresem przez określenie lokalizacji i właściwości zawartości oraz elementów, które powinny zostać uwzględnione w zakresie lub wykluczone z niego. Reguły można dodać tylko po utworzeniu zakresu.

 1. Zaloguj się na stronie głównej witryny najwyższego poziomu z uprawnieniami administratora zbioru witryn.

 2. Kliknij menu Akcje witryny i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Zakresy wyszukiwania.

 4. Na liście odszukaj tytuł zakresu, do którego mają zostać dodane reguły lub którego reguły mają być edytowane, a następnie wykonaj jeden z następujących kroków:

  • Jeśli zakres zawiera żadne reguły Stan aktualizacjikolumny; kliknij pozycję Dodaj reguły.

  • Aby edytować istniejącą regułę lub dodać kolejną regułę, kliknij tytuł zakresu. Następnie w sekcji Reguły kliknij istniejącą regułę, aby ją edytować, lub kliknij pozycję Nowa reguła.

 5. W sekcji Typ reguły zakresu wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aby uwzględnić lokalizację lub ją wykluczyć oraz określić źródło zawartości (takie jak folder, nazwa hosta lub domena/poddomena), a następnie użyć reguł w sekcji Zachowanie, wybierz opcję Adres sieci Web.

  • Aby uwzględnić lub wykluczyć zawartość znalezioną w wyniku wyszukiwania według wartości przypisanej właściwości zarządzanej, wybierz opcję Kwerenda właściwości.

  • Aby dołączyć całą zawartość ze wszystkich witryn uwzględnionych w indeksie wyszukiwania, wybierz opcję Cała zawartość.

   Porada: Aby zastosować reguły do wielu wartości lub właściwości, zdefiniować osobne regułę dla każdego ustawienia właściwości.

 6. Jeśli typ reguły zakresu to Adres sieci Web, w sekcji Kwerenda właściwości wybierz jedną z następujących opcji:

Opcja

Opis

Folder

Folder może być lokalizacji w witrynie zespołu. Na przykład http://site/subsite/folder. Reguły zostaną zastosowane tylko do elementów znajdujących się w określonym folderze i jego podfolderów.

Nazwa hosta

Reguła dotyczy wszystkich elementów znajdujących się na danym hoście.

Domena lub poddomena

Reguła dotyczy wszystkich elementów znajdujących się w określonej domenie.

Jeśli jest typ reguły zakresu Właściwości kwerendy, w sekcję Kwerenda właściwości wybierz właściwość i wpisz wartość.

Porada: Aby zastosować reguły do wielu wartości lub właściwości, zdefiniować osobne regułę dla każdego ustawienia właściwości.

 1. W sekcji Zachowanie określ sposób połączenia reguły z innymi regułami w celu zdefiniowania zakresu. Wybierz opcję Dołącz dla reguły LUB, opcję Wyklucz dla reguły ORAZ NIE albo opcję Wymagaj dla reguły ORAZ.

 2. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Zakresy wyszukiwania i ich reguły są tworzone zgodnie z harmonogramem, że jest dostosowywany automatycznie w oparciu o częstotliwości aktualizacji w ciągu ostatnich. Nowy zakres nie pojawi się na liście zakres Pola wyszukiwania, poczekaj, aż zostanie skompilowany po raz pierwszy.

Początek strony

Usuwanie zakresu lub reguł zakresu

Administrator z uprawnieniami administratora zbioru witryn może usunąć tylko zakresy utworzone na poziomie administracji zbioru witryn. Nie można usunąć zakresów udostępnionych, które zostały utworzone do użytku w zbiorze witryn przez administratora usługi wyszukiwania.

Usuwanie zakresu

Usunięcie zakresu ze zbioru witryn powoduje usunięcie go także ze wszystkich witryn w tym zbiorze.

 1. Zaloguj się na stronie głównej witryny najwyższego poziomu z uprawnieniami administratora zbioru witryn.

 2. Kliknij menu Akcje witryny i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Zakresy wyszukiwania.

 4. Na stronie Wyświetlanie zakresów kliknij strzałkę obok tytułu zakresu.

 5. Wybierz pozycję Usuń.

 6. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie reguł zakresu

 1. Na stronie Wyświetlanie zakresów kliknij strzałkę obok tytułu zakresu, a następnie wybierz pozycję Edytuj właściwości i reguły.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby to zrobić:

Czynność:

Usuwanie pojedynczej reguły

 1. Na stronie Właściwości i reguły zakresu w obszarze Reguły kliknij nazwę reguły.

 2. Kliknij przycisk Usuń.

 3. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie wszystkich reguł dla zakresu

 • Na stronie Właściwości i reguły zakresu w obszarze Reguły kliknij pozycję Usuń wszystkie reguły.

Początek strony

Konfigurowanie grup wyświetlania zakresów

Zakresy są przypisane do grup wyświetlania, które identyfikują obszary ich używania. Jeśli na przykład zakres jest przypisany do grupy wyświetlania Lista rozwijana wyszukiwania, będzie on widoczny dla użytkowników w każdym miejscu, w którym dla zakresów skonfigurowano pole Lista rozwijana wyszukiwania. Takim miejscem może być składnik Web Part lub pole Wyszukaj w witrynie zespołu. Administrator mający uprawnienia administratora zbioru witryn może tworzyć nowe grupy wyświetlania i organizować w nich zakresy, a także dodawać zakresy do istniejących grup wyświetlania. Następnie właściciel witryny może dodawać te grupy wyświetlania do list zakresów dowolnych pól Wyszukaj w witrynie, umożliwiając użytkownikom precyzyjniejsze wskazywanie obszarów wyszukiwania.

Tworzenie lub edytowanie grup wyświetlania zakresów

W celu umożliwienia właścicielowi witryny zmieniania zakresów dostępnych na liście zakresów obok pola Wyszukaj administrator zbioru witryn może zmodyfikować istniejące grupy wyświetlania lub utworzyć nowe grupy wyświetlania i zorganizować w nich zakresy.

 1. Zaloguj się na stronie głównej witryny najwyższego poziomu z uprawnieniami administratora zbioru witryn.

 2. Kliknij menu Akcje witryny i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Zakresy wyszukiwania.

 4. Na stronie Wyświetlanie zakresów kliknij pozycję Grupy wyświetlania.

 5. Kliknij pozycję Nowa grupa wyświetlania lub strzałkę obok istniejącej grupy wyświetlania, a następnie kliknij pozycję Edytuj grupę wyświetlania.

 6. Na stronie Tworzenie grupy wyświetlania zakresu lub Edytowanie grupy wyświetlania zakresu w polu Tytuł wpisz tytuł ułatwiający identyfikację grupy wyświetlania.

 7. W polu Opis podaj opcjonalny opis grupy wyświetlania. Jest on przeznaczony do użytku własnego oraz dla właścicieli witryn. Nie będzie on wyświetlany użytkownikom końcowym.

 8. W sekcji Zakresy zaznacz pola wyboru obok zakresów, które mają zostać dołączone do grupy wyświetlania.

 9. Dopasuj kolejność zakresów w grupie wyświetlania przy użyciu listy Położenie od góry.

 10. Z listy Zakres domyślny wybierz zakres, który zostanie ustawiony jako domyślny dla użytkownika końcowego.

 11. Kliknij przycisk OK.

Dołączanie zakresu do grup wyświetlania

Administrator zbioru witryn może przypisać zakresy utworzone na poziomie zbioru witryn do grup wyświetlania na potrzeby używania przez właścicieli witryn. Zakresów udostępnionych, utworzonych i zdefiniowanych przez administratora serwera nie można przenosić między grupami wyświetlania na poziomie zbioru witryn.

 1. Zaloguj się na stronie głównej witryny najwyższego poziomu z uprawnieniami administratora zbioru witryn.

 2. Kliknij menu Akcje witryny i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Zakresy wyszukiwania.

 4. Kliknij tytuł zakresu.

  Uwaga: Upewnij się, że jest zaznaczone w kolumnie udostępniony. Administrator zbioru witryn nie można modyfikować udostępnionego zakresów.

 5. Na stronie Właściwości i reguły zakresu w sekcji Ustawienia zakresu kliknij pozycję Zmień ustawienia zakresu.

 6. Na stronie Edytowanie zakresu w sekcji Grupy wyświetlania zaznacz pola wyboru grup wyświetlania, w których ma zostać uwzględniony zakres.

 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie listy rozwijanej zakresów we wszystkich witrynach w zbiorze witryn

Aby można było dodać zakresy do pola Wyszukaj we wszystkich witrynach w zbiorze witryn, wszystkie te zakresy muszą się znajdować na liście grupy wyświetlania Lista rozwijana wyszukiwania. Można wtedy zmodyfikować ustawienia zbioru witryn w celu pokazywania lub ukrywania listy rozwijanej zakresów.

 1. Zaloguj się na stronie głównej witryny najwyższego poziomu z uprawnieniami administratora zbioru witryn.

 2. Kliknij menu Akcje witryny i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Ustawienia wyszukiwania.

 4. W sekcji Tryb listy rozwijanej wyszukiwania witryny wybierz pozycję Pokaż listę rozwijaną zakresów, aby wyświetlić listę zakresów należących do grupy wyświetlania o nazwie Lista rozwijana wyszukiwania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×