Przejdź do głównej zawartości

Definiowanie i rozwiązywanie problemów za pomocą dodatku Solver

Solver jest dodatkiem do programu Microsoft Excel umożliwiającym przeprowadzanie analiza warunkowa. Za pomocą dodatku Solver można znaleźć optymalną (maksymalną lub minimalną) wartość formuła w jednej komórce — zwanej komórką celu — podlegającej ograniczeniom, czyli limitom, dotyczącym wartości innych komórek z formułą znajdujących się w arkuszu. Dodatek Solver pracuje z grupą komórek, zwanych zmiennymi decyzyjnymi lub po prostu komórkami zmiennych, które służą do obliczania formuł w komórkach celu i komórkach ograniczeń. Dodatek Solver dostosowuje wartości w komórkach zmiennych decyzyjnych tak, aby spełnić limity obejmujące komórki ograniczeń i uzyskać pożądany wynik w komórce celu.

Mówiąc w uproszczeniu, za pomocą dodatku Solver można ustalić maksymalną lub minimalną wartość określonej komórki przez zmianę innych komórek. Można na przykład zmienić przewidywany budżet reklamowy i zobaczyć wpływ tej zmiany na prognozowaną kwotę zysku.

Uwaga: W dodatku Solver przeznaczonym dla programu Excel w wersji wcześniejszej niż wersja 2007 komórka celu była nazywana komórką docelową, a komórki zmiennych decyzyjnych — komórkami zmienianymi lub komórkami dostosowywanymi. W dodatku Solver dla programu Excel 2010 wprowadzono wiele ulepszeń, dlatego sposób korzystania z tego dodatku w programie Excel 2007 nieco się różni.

W poniższym przykładzie poziom reklamy w poszczególnych kwartałach wpływa na liczbę sprzedanych jednostek, pośrednio określając kwotę przychodów ze sprzedaży, związanych z nią kosztów oraz zyski. Dodatek Solver może zmienić budżety kwartalne dla reklam (komórki zmiennych B5: C5), aż do całkowitego ograniczenia budżetowego $20 000 (komórka F5), aż zysk końcowy (komórka cel F7) osiągnie maksymalną możliwą wartość. Wartości w komórkach zmiennych są używane do obliczania zysku dla każdego kwartału, więc są powiązane z komórką zamierzenia formuły F7, = suma (zysk z kwartału: kwartał).

Przed obliczeniem przez dodatek Solver

1. Komórki zmiennych

2. Komórka ograniczenia

3. Komórka celu

Po uruchomieniu dodatku Solver nowe wartości są następujące.

Po obliczeniu przez dodatek Solver

 1. Na karcie Dane w grupie Analiza kliknij pozycję Solver.
  Obraz Wstążki programu Excel

  Uwaga: Jeśli polecenie Solver lub grupa Analiza nie są dostępne, trzeba aktywować dodatek Solver. Zobacz: Jak aktywować dodatek Solver.

  Obraz przedstawiający okno dialogowe dodatku Solver dla programu Excel w wersjach nowszych niż 2010
 2. W polu Ustaw zamierzenie wprowadź odwołanie do komórki lub nazwa komórki celu. Komórka celu musi zawierać formułę.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wartość w komórce celu była jak największa, kliknij opcję Maks.

  • Aby wartość w komórce celu była jak najmniejsza, kliknij opcję Min.

  • Aby określić konkretną wartość w komórce celu, kliknij opcję Wartość, a następnie wpisz wartość w polu.

  • W polu Przez zmienianie komórek zmiennych wprowadź nazwę lub odwołanie dla każdego zakresu komórek zmiennych decyzyjnych. Oddziel przecinkami nieprzylegające odwołania. Komórki zmiennych muszą być bezpośrednio lub pośrednio związane z komórką celu. Można określić do 200 komórek zmiennych.

 4. W polu Podlegających ograniczeniom wprowadź ograniczenia, które mają zostać zastosowane, wykonując następujące czynności:

  1. W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver kliknij przycisk Dodaj.

  2. W polu Odwołanie do komórki wprowadź odwołanie do komórki lub nazwę zakresu komórek, których wartość ma zostać ograniczona.

  3. Kliknij odpowiednią relację ( <=, =, >=, int, binlub DIF ) między komórką, której dotyczy odwołanie, a ograniczeniem. Jeśli klikniesz pozycję int, w polu ograniczenia zostanie wyświetlona Liczba całkowita . Jeśli klikniesz pozycję bin, w polu ograniczenia pojawi się kod binarny . Jeśli klikniesz pozycję DIF, w polu ograniczenia pojawi się alldifferent .

  4. Jeśli w polu Ograniczenie wybierzesz relację <=, = lub >=, wpisz liczbę, odwołanie do komórki lub nazwę komórki albo formułę.

  5. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

   • Aby zaakceptować ograniczenie i dodać następne, kliknij przycisk Dodaj.

   • Aby zaakceptować ograniczenie i powrócić do okna dialogowego Parametry dodatku Solver, kliknij przycisk OK.
    Uwaga    Relacjeint, bin i dif mogą być stosowane tylko w przypadku ograniczeń obejmujących komórki zmiennych decyzyjnych.

    Ograniczenie można zmienić lub usunąć, wykonując następujące czynności:

  6. W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver kliknij ograniczenie, które chcesz zmienić lub usunąć.

  7. Kliknij przycisk Zmień i wprowadź wymagane zmiany lub kliknij przycisk Usuń.

 5. Kliknij przycisk Rozwiąż i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przechowywać wartości rozwiązania w arkuszu, w oknie dialogowym Wyniki dodatku Solver kliknij przycisk Zachowaj rozwiązanie dodatku Solver.

  • Aby przywrócić wartości sprzed kliknięcia przycisku Rozwiąż, kliknij pozycję Przywróć wartości pierwotne.

  • Proces wyszukiwania rozwiązania można przerwać, naciskając klawisz ESC. W programie Excel arkusz zostanie ponownie obliczony przy użyciu najnowszych wartości w komórkach zmiennych decyzyjnych.

  • Aby utworzyć raport oparty na rozwiązaniu użytkownika po znalezieniu rozwiązania przez dodatek Solver, należy kliknąć typ raportu w polu Raporty, a następnie kliknąć przycisk OK. Raport zostanie utworzony w nowym arkuszu w skoroszycie. Jeśli dodatek Solver nie znajdzie rozwiązania, dostępne będą tylko niektóre raporty lub żadne raporty nie będą niedostępne.

  • Aby zapisać wartości komórek zmiennych decyzyjnych jako scenariusz do późniejszego wyświetlania, należy kliknąć przycisk Zapisz scenariusz w oknie dialogowym Wyniki dodatku Solver, a następnie wpisać nazwę scenariusza w polu Nazwa scenariusza.

 1. Po zdefiniowaniu problemu kliknij przycisk Opcje w oknie dialogowym Solver — Parametry.

 2. W oknie dialogowym Opcje zaznacz pole wyboru Pokazuj wyniki iteracji, aby wyświetlić wartości poszczególnych rozwiązań próbnych, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Solver — Parametry kliknij przycisk Rozwiąż.

 4. W oknie dialogowym Pokazywanie rozwiązania próbnego wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zatrzymać proces rozwiązywania i wyświetlić okno dialogowe Solver — Wyniki, kliknij przycisk Zatrzymaj.

  • Aby kontynuować proces rozwiązywania i wyświetlić następne rozwiązanie próbne, kliknij przycisk Kontynuuj.

 1. W oknie dialogowym Solver — parametry kliknij przycisk Opcje.

 2. Wybierz lub wprowadź wartości dowolnych z opcji podanych na kartach Wszystkie metody, Nieliniowa GRG i Ewolucyjna w oknie dialogowym.

 1. W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver kliknij przycisk Załaduj/Zapisz.

 2. Wprowadź zakres komórek dla obszaru modelu i kliknij przycisk Zapisz lub Załaduj.

  Zapisując model, wprowadź odwołanie do pierwszej komórki należącej do pionowego zakresu pustych komórek, w których ma zostać umieszczony model problemu. Ładując model, wprowadź odniesienie do całego zakresu komórek zawierających model problemu.

  Porada: Możesz zapisać ostatnie wybory w oknie dialogowym Parametry dodatku Solver z arkuszem, zapisując skoroszyt. Każdy arkusz w skoroszycie może mieć własne wybory dodatku Solver, a wszystkie są zapisywane. Możesz również zdefiniować więcej niż jeden problem dotyczący arkusza, klikając pozycję Załaduj/Zapisz , aby zapisać problemy pojedynczo.

W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver można wybrać dowolny spośród następujących trzech algorytmów (czyli metod rozwiązywania):

 • Nieliniowa GRG (uogólniony zredukowany gradient)    Do użycia w przypadku problemów o charakterze gładkim i nieliniowym.

 • LP simpleks    Do użycia w przypadku problemów o charakterze liniowym.

 • Ewolucyjna    Do użycia w przypadku problemów o charakterze niegładkim.

Ważne: Dodatek Solver należy włączyć jako pierwszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ładowanie dodatku Solver.

W poniższym przykładzie poziom reklamy w poszczególnych kwartałach wpływa na liczbę sprzedanych jednostek, pośrednio określając kwotę przychodów ze sprzedaży, związanych z nią kosztów oraz zyski. Dodatek Solver może zmienić budżety kwartalne na reklamę (komórki o zmiennej liczbowej B5: C5), aż do całkowitego ograniczenia budżetowego $20 000 (komórka "c"), do momentu uzyskania sumy zysku (komórka zamierzenia D7) osiągnie maksymalną możliwą wartość. Wartości w komórkach zmiennych są używane do obliczania zysku dla każdego kwartału, więc są powiązane z komórką zamierzenia formuły D7, = SUM (zysk z kwartału: kwartał).

Przykład obliczeń przy użyciu dodatku Solver

Objaśnienie 1 komórek zmiennych

Obraz przycisku ograniczonej komórki

Objaśnienie 3 Komórka celu

Po uruchomieniu dodatku Solver nowe wartości są następujące.

Przykład obliczeń przy użyciu dodatku Solver z nowymi wartościami

 1. W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: kliknij pozycję dane > dodatku Solver.

  Solver

  W programie Excel dla komputerów Mac 2011: kliknij kartę dane w obszarze Analizakliknij pozycję Solver.

  Karta Dane, grupa Analiza, Dodatek Solver

 2. W polu Ustaw celwprowadź odwołanie do komórki lub nazwę komórki celu.

  Uwaga: Komórka celu musi zawierać formułę.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Metoda

  Ustawianie wartości w komórce cel jako możliwie największej

  Kliknij pozycję Max.

  Ustawianie możliwie największej wartości w komórce cel

  Kliknij pozycję min.

  Ustawianie określonej wartości komórki celu

  Kliknij pozycję wartość, a następnie wpisz wartość w polu.

 4. W polu Przez zmienianie komórek zmiennych wprowadź nazwę lub odwołanie dla każdego zakresu komórek zmiennych decyzyjnych. Rozdziel nieprzylegające odwołania, rozdzielając je przecinkami.

  Komórki zmiennych muszą być bezpośrednio lub pośrednio związane z komórką celu. Można określić do 200 komórek zmiennych.

 5. W polu Warunki ograniczające Dodaj wszelkie ograniczenia, które chcesz zastosować.

  Aby dodać ograniczenie, wykonaj następujące czynności:

  1. W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver kliknij przycisk Dodaj.

  2. W polu Odwołanie do komórki wprowadź odwołanie do komórki lub nazwę zakresu komórek, których wartość ma zostać ograniczona.

  3. W menu podręcznym " <= relacja" Wybierz odpowiednią relację między komórką, której dotyczy odwołanie, a ograniczeniem. Jeśli wybierzesz pozycję <=, =lub >=, w polu ograniczenie wpisz liczbę, odwołanie do komórki lub nazwę lub formułę.

   Uwaga: Relacje int, bin i DIF można stosować tylko w ograniczeniach dotyczących komórek zmiennych decyzji.

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Metoda

  Akceptowanie ograniczenia i Dodawanie kolejnego

  Kliknij Dodaj.

  Akceptowanie ograniczenia i powrót do okna dialogowego Parametry dodatku Solver

  Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij pozycję Rozwiąż, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Metoda

  Zachowaj wartości rozwiązania w arkuszu

  Kliknij pozycję Zachowaj rozwiązanie dodatku Solver w oknie dialogowym wyniki dodatku Solver .

  Przywracanie oryginalnych danych

  Kliknij pozycję Przywróć wartości oryginalne.

Uwagi: 

 1. Aby przerwać proces rozwiązywania, naciśnij klawisz ESC. Program Excel ponownie obliczy arkusz, korzystając z ostatnich wartości znalezionych dla komórek zmienianych.

 2. Aby utworzyć raport oparty na rozwiązaniu użytkownika po znalezieniu rozwiązania przez dodatek Solver, należy kliknąć typ raportu w polu Raporty, a następnie kliknąć przycisk OK. Raport jest tworzony w nowym arkuszu w skoroszycie. Jeśli dodatek Solver nie znajdzie rozwiązania, opcja tworzenia raportu jest niedostępna.

 3. Aby zapisać wartości dopasowywania komórek jako scenariusz, który możesz wyświetlić później, kliknij pozycję Zapisz scenariusz w oknie dialogowym wyniki dodatku Solver , a następnie wpisz nazwę scenariusza w polu Nazwa scenariusza .

 1. W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: kliknij pozycję dane > dodatku Solver.

  Solver

  W programie Excel dla komputerów Mac 2011: kliknij kartę dane w obszarze Analizakliknij pozycję Solver.

  Karta Dane, grupa Analiza, Dodatek Solver

 2. Po określeniu problemu w oknie dialogowym Solver — Parametry kliknij pozycję Opcje.

 3. Zaznacz pole wyboru Pokaż wyniki iteracji , aby wyświetlić wartości każdego rozwiązania próbnego, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Solver — Parametry kliknij przycisk Rozwiąż.

 5. W oknie dialogowym Pokazywanie rozwiązania próbnego wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Metoda

  Zatrzymanie procesu rozwiązywania i wyświetlenie okna dialogowego wyniki dodatku Solver

  Kliknij pozycję Zatrzymaj.

  Kontynuuj proces rozwiązywania i Wyświetl następne rozwiązanie próbne

  Kliknij pozycję Continue (Kontynuuj).

 1. W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: kliknij pozycję dane > dodatku Solver.

  Solver

  W programie Excel dla komputerów Mac 2011: kliknij kartę dane w obszarze Analizakliknij pozycję Solver.

  Karta Dane, grupa Analiza, Dodatek Solver

 2. Kliknij pozycję Opcje, a następnie w oknie dialogowym Opcje lubSolver wybierz jedną lub więcej z następujących opcji:

  Cel

  Metoda

  Ustawianie czasu rozwiązania i iteracji

  Na karcie wszystkie metody w obszarze limity rozwiązywaniaw polu Max Time (sekundy) wpisz liczbę sekund, które mają być dozwolone dla czasu rozwiązania. Następnie w polu iteracje wpisz maksymalną liczbę iteracji, które mają być dozwolone.

  Uwaga: Jeśli proces rozwiązania osiągnie maksymalny czas lub liczbę iteracji, zanim dodatek Solver znajdzie rozwiązanie, w dodatku Solver zostanie wyświetlone okno dialogowe Pokaż rozwiązanie próbne .

  Ustawianie stopnia dokładności

  Na karcie wszystkie metody w polu dokładność ograniczenia wpisz odpowiedni stopień dokładności. Im mniejsza liczba, tym wyższa precyzja.

  Ustawianie stopnia zbieżności

  Na karcie nieliniowa GRG nieliniowe lub ewolucyjne w polu zbieżność wpisz wartość względnej zmiany, którą chcesz zezwolić w ostatnich pięciu iteracjach, zanim dodatek Solver zatrzymał rozwiązanie. Im mniejsza jest liczba, tym może jest mniej względna zmiana.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver kliknij pozycję Rozwiąż lub Zamknij.

 1. W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: kliknij pozycję dane > dodatku Solver.

  Solver

  W programie Excel dla komputerów Mac 2011: kliknij kartę dane w obszarze Analizakliknij pozycję Solver.

  Karta Dane, grupa Analiza, Dodatek Solver

 2. Kliknij pozycję Załaduj/Zapisz, wprowadź zakres komórek dla obszaru model, a następnie kliknij przycisk Zapisz lub Załaduj.

  Zapisując model, wprowadź odwołanie do pierwszej komórki należącej do pionowego zakresu pustych komórek, w których ma zostać umieszczony model problemu. Ładując model, wprowadź odniesienie do całego zakresu komórek zawierających model problemu.

  Porada: Ostatnie wybory w oknie dialogowym Parametry dodatku Solver można zapisać w arkuszu, zapisując skoroszyt. Każdy arkusz w skoroszycie może mieć własne wybory dodatku Solver, a wszystkie są zapisywane. Możesz również zdefiniować więcej niż jeden problem dotyczący arkusza, klikając pozycję Załaduj/Zapisz , aby zapisać problemy pojedynczo.

 1. W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: kliknij pozycję dane > dodatku Solver.

  Solver

  W programie Excel dla komputerów Mac 2011: kliknij kartę dane w obszarze Analizakliknij pozycję Solver.

  Karta Dane, grupa Analiza, Dodatek Solver

 2. W menu podręcznym Wybierz metodę rozwiązywania wybierz jedną z następujących opcji:

Metoda rozwiązywania

Opis

NIELINIOWA GRG (uogólniony, zredukowany gradient) nieliniowy

Wybór domyślny dla modeli używających większości funkcji programu Excel innych niż Jeżeli, wybierz, Wyszukaj i inne funkcje "krok".

Jednostronne LP

Ta metoda jest używana do tworzenia liniowych problemów programistycznych. Model powinien używać funkcji Suma, iloczynów, + i * w formułach zależnych od komórek zmiennych.

Ewolucyjna

Ta metoda oparta na algorytmach genetycznych jest Najlepsza, gdy model używa opcji jeżeli, wybierz lub Wyszukaj z argumentami zależnymi od komórek zmiennych.

Uwaga: Częścią kodu programu dodatku Solver są Copyright 1990-2010 według firmy Frontline Systems Systems, Inc., to Copyright 1989 za pomocą optymalnych metod, Inc.

Ponieważ programy dodatków nie są obsługiwane w programie Excel dla sieci Web, nie można używać dodatku Solver do uruchamiania analizy warunkowej danych, aby ułatwić znalezienie optymalnych rozwiązań.

Jeśli masz aplikację klasyczną Excel, możesz użyć przycisku Otwórz w programie Excel , aby otworzyć skoroszyt w celu użycia dodatku Solver.

Więcej pomocy dotyczącej korzystania z dodatku Solver

Aby uzyskać bardziej szczegółową pomoc dotyczącą dodatku Solver, skontaktuj się z firmą

Firmy Frontline Systems Systems, Inc.
Skrytka pocztowa 4288
Skośny wsi, NV
89450-4288 (775) 831-0300
Witryna sieci Web:
http://www.Solver.com Poczta E-mail:
info@solver.comdodatku Solver — pomoc pod adresem www.Solver.com.

Część kodu źródłowego dodatku Solver została zastrzeżona w latach 1990–2009 roku przez firmę Frontline Systems, Inc. Część została zastrzeżona w 1989 roku przez firmę Optimal Methods, Inc.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Korzystanie z dodatku Solver do budżetowania kapitału

Korzystanie z dodatku Solver w celu określenia optymalnego asortymentu produktu

Wprowadzenie do analizy symulacji

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×