Definiowanie i rozwiązywanie problemów za pomocą dodatku Solver

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Solver jest dodatkiem do programu Microsoft Excel umożliwiającym przeprowadzanie analiza warunkowa. Za pomocą dodatku Solver można znaleźć optymalną (maksymalną lub minimalną) wartość formuła w jednej komórce — zwanej komórką celu — podlegającej ograniczeniom, czyli limitom, dotyczącym wartości innych komórek z formułą znajdujących się w arkuszu. Dodatek Solver pracuje z grupą komórek, zwanych zmiennymi decyzyjnymi lub po prostu komórkami zmiennych, które służą do obliczania formuł w komórkach celu i komórkach ograniczeń. Dodatek Solver dostosowuje wartości w komórkach zmiennych decyzyjnych tak, aby spełnić limity obejmujące komórki ograniczeń i uzyskać pożądany wynik w komórce celu.

Mówiąc w uproszczeniu, za pomocą dodatku Solver można ustalić maksymalną lub minimalną wartość określonej komórki przez zmianę innych komórek. Można na przykład zmienić przewidywany budżet reklamowy i zobaczyć wpływ tej zmiany na prognozowaną kwotę zysku.

Uwaga: Określonej wersji dodatku Solver starszych niż program Excel 2007 komórka celu jako "komórkę docelową", a komórki zmiennych decyzyjnych "Liczba zmian komórek" lub "Liczba dostosowywanych komórek". Wiele poprawione Solver dodatek dla programu Excel 2010, jeśli korzystasz z programu Excel 2007 środowiska pracy użytkownika może się nieco różnić.

Uwaga: 

W poniższym przykładzie poziom reklamy w poszczególnych kwartałach wpływa na liczbę sprzedanych sztuk, pośrednio określając wartość przychodu ze sprzedaży, związanych z nim wydatków oraz zysku. Dodatek Solver może zmienić kwartalne budżety reklamowe (komórki zmiennych decyzyjnych B5:C5), nie przekraczając ograniczenia całkowitego budżetu równego 20 000 zł (komórka F5), aż do osiągnięcia największego możliwego całkowitego zysku (komórka celu F7). Wartości w komórkach zmiennych są używane do obliczenia zysku w poszczególnych kwartałach i są związane z formułą w komórce celu F7, tzn. =SUMA(Zysk Kw1:Zysk Kw2).

Przed obliczeniem przez dodatek Solver

1. Komórki zmiennych

2. Komórka ograniczenia

3. Komórka celu

Po uruchomieniu dodatku Solver nowe wartości są następujące.

Po obliczeniu przez dodatek Solver

 1. Na karcie Dane w grupie Analiza kliknij pozycję Solver.
  Obraz Wstążki programu Excel

  Uwaga: Jeśli polecenie Solver lub grupa Analiza nie są dostępne, trzeba aktywować dodatek Solver. Zobacz: Jak aktywować dodatek Solver.

  Obraz przedstawiający okno dialogowe dodatku Solver dla programu Excel w wersjach nowszych niż 2010
 2. W polu Ustaw zamierzenie wprowadź odwołanie do komórki lub nazwa komórki celu. Komórka celu musi zawierać formułę.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wartość w komórce celu była jak największa, kliknij opcję Maks.

  • Aby wartość w komórce celu była jak najmniejsza, kliknij opcję Min.

  • Aby określić konkretną wartość w komórce celu, kliknij opcję Wartość, a następnie wpisz wartość w polu.

  • W polu Przez zmienianie komórek zmiennych wprowadź nazwę lub odwołanie dla każdego zakresu komórek zmiennych decyzyjnych. Oddziel przecinkami nieprzylegające odwołania. Komórki zmiennych muszą być bezpośrednio lub pośrednio związane z komórką celu. Można określić do 200 komórek zmiennych.

 4. W polu Podlegających ograniczeniom wprowadź ograniczenia, które mają zostać zastosowane, wykonując następujące czynności:

  1. W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver kliknij przycisk Dodaj.

  2. W polu Odwołanie do komórki wprowadź odwołanie do komórki lub nazwę zakresu komórek, których wartość ma zostać ograniczona.

  3. Kliknij symbol relacji ( <=, =, >=, int, bin lub dif ), która ma zachodzić między wskazaną komórką a ograniczeniem. Kliknięcie opcji int spowoduje wyświetlenie w polu Ograniczenie wartości całkowita. Kliknięcie opcji bin spowoduje wyświetlenie w polu Ograniczenie wartości binarna. Kliknięcie opcji dif spowoduje wyświetlenie w polu Ograniczenie wartości wszystkie inne.

  4. Jeśli w polu Ograniczenie wybierzesz relację <=, = lub >=, wpisz liczbę, odwołanie do komórki lub nazwę komórki albo formułę.

  5. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

   • Aby zaakceptować ograniczenie i dodać następne, kliknij przycisk Dodaj.

   • Aby zaakceptować ograniczenie i powrócić do okna dialogowego s Parametrów dodatku Solver, kliknij przycisk OK.
    Uwaga   relacjeint, bin i dif relacje tylko w przypadku ograniczeń obejmujących komórki zmiennych decyzyjnych mogą być stosowane.

    Ograniczenie można zmienić lub usunąć, wykonując następujące czynności:

  6. W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver kliknij ograniczenie, które chcesz zmienić lub usunąć.

  7. Kliknij przycisk Zmień i wprowadź wymagane zmiany lub kliknij przycisk Usuń.

 5. Kliknij przycisk Rozwiąż i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przechowywać wartości rozwiązania w arkuszu, w oknie dialogowym Wyniki dodatku Solver kliknij przycisk Zachowaj rozwiązanie dodatku Solver.

  • Aby przywrócić wartości sprzed kliknięcia przycisku Rozwiąż, kliknij pozycję Przywróć wartości pierwotne.

  • Proces wyszukiwania rozwiązania można przerwać, naciskając klawisz ESC. W programie Excel arkusz zostanie ponownie obliczony przy użyciu najnowszych wartości w komórkach zmiennych decyzyjnych.

  • Aby utworzyć raport oparty na rozwiązaniu użytkownika po znalezieniu rozwiązania przez dodatek Solver, należy kliknąć typ raportu w polu Raporty, a następnie kliknąć przycisk OK. Raport zostanie utworzony w nowym arkuszu w skoroszycie. Jeśli dodatek Solver nie znajdzie rozwiązania, dostępne będą tylko niektóre raporty lub żadne raporty nie będą niedostępne.

  • Aby zapisać wartości komórek zmiennych decyzyjnych jako scenariusz do późniejszego wyświetlania, należy kliknąć przycisk Zapisz scenariusz w oknie dialogowym Wyniki dodatku Solver, a następnie wpisać nazwę scenariusza w polu Nazwa scenariusza.

 1. Po zdefiniowaniu problemu kliknij przycisk Opcje w oknie dialogowym Solver — Parametry.

 2. W oknie dialogowym Opcje zaznacz pole wyboru Pokazuj wyniki iteracji, aby wyświetlić wartości poszczególnych rozwiązań próbnych, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Solver — Parametry kliknij przycisk Rozwiąż.

 4. W oknie dialogowym Pokazywanie rozwiązania próbnego wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zatrzymać proces rozwiązywania i wyświetlić okno dialogowe Solver — Wyniki, kliknij przycisk Zatrzymaj.

  • Aby kontynuować proces rozwiązywania i wyświetlić następne rozwiązanie próbne, kliknij przycisk Kontynuuj.

 1. W oknie dialogowym Solver — parametry kliknij przycisk Opcje.

 2. Wybierz lub wprowadź wartości dowolnych z opcji podanych na kartach Wszystkie metody, Nieliniowa GRG i Ewolucyjna w oknie dialogowym.

 1. W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver kliknij przycisk Załaduj/Zapisz.

 2. Wprowadź zakres komórek dla obszaru modelu i kliknij przycisk Zapisz lub Załaduj.

  Zapisując model, wprowadź odwołanie do pierwszej komórki należącej do pionowego zakresu pustych komórek, w których ma zostać umieszczony model problemu. Ładując model, wprowadź odniesienie do całego zakresu komórek zawierających model problemu.

  Porada: Możesz zapisać ostatnie zaznaczenia w oknie dialogowym Parametry dodatku Solver z arkuszem, zapisując skoroszyt. Każdy arkusz w skoroszycie mogą mieć własne opcje dodatku Solver, a wszystkie elementy są zapisywane. Można także zdefiniować więcej niż jeden problem w arkuszu, klikając przycisk Załaduj/Zapisz, aby zapisać indywidualnie.

W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver można wybrać dowolny spośród następujących trzech algorytmów (czyli metod rozwiązywania):

 • Nieliniowa GRG (uogólniony zredukowany gradient)    Do użycia w przypadku problemów o charakterze gładkim i nieliniowym.

 • LP simpleks    Do użycia w przypadku problemów o charakterze liniowym.

 • Ewolucyjna    Do użycia w przypadku problemów o charakterze niegładkim.

Ważne: Należy włączyć dodatek Solver najpierw. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Ładowanie dodatku Solver.

W poniższym przykładzie poziom ogłoszeń w poszczególnych kwartałach wpływa na liczbę sprzedanych jednostek, pośrednio określając wartość przychód ze sprzedaży, wydatki i zysk. Dodatku Solver można zmienić kwartalne budżety reklamę (B5:C5 komórki zmiennych decyzyjnych), aż do ograniczenia całkowitego budżetu o 20 000 zł (komórka D5), aż osiągnie całkowity zysk (komórka celu D7) maksymalną dopuszczalną ilość. Wartości w komórkach zmiennych są używane do obliczenia zysku dla każdego kwartału, więc są one związane z formuły komórka celu D7, = Suma (K1 Zysk zysku: K2).

Przykład obliczeń przy użyciu dodatku Solver

Objaśnienie 1 Komórki zmiennych

Objaśnienie 2 Komórka ograniczenia

Objaśnienie 3  Komórka celu

Po uruchomieniu dodatku Solver nowe wartości są następujące.

Przykład obliczeń przy użyciu dodatku Solver z nowymi wartościami

 1. W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: kliknij pozycję dane > dodatku Solver.

  Solver

  W programie Excel 2011 dla komputerów Mac: kliknij kartę dane, w obszarze Analiza, kliknij pozycję Solver.

  Karta Dane, grupa Analiza, Dodatek Solver

 2. W Celu ustaw wprowadź odwołanie do komórki lub nazwę komórka celu.

  Uwaga: Komórka celu musi zawierać formułę.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Wprowadź wartość w komórce możliwie

  Kliknij opcję Maks.

  Wprowadź wartość w komórce możliwie najmniejszy

  Kliknij opcję Min.

  Ustawianie komórka celu określonej wartości

  Kliknij Wartość z, a następnie wpisz wartość w polu.

 4. W polu Przez zmienianie komórek zmiennych wprowadź nazwę lub odwołanie dla każdego zakresu komórek zmiennych decyzyjnych. Nieprzylegające odwołania rozdzielone przecinkami.

  Komórki zmiennych muszą być bezpośrednio lub pośrednio związane z komórka celu. Można określić maksymalnie 200 komórek zmiennych.

 5. W polu warunki ograniczeń Dodawanie ograniczenia, które chcesz zastosować.

  Aby dodać ograniczenie, wykonaj następujące kroki:

  1. W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver kliknij przycisk Dodaj.

  2. W polu Odwołanie do komórki wprowadź odwołanie do komórki lub nazwę zakresu komórek, których wartość ma zostać ograniczona.

  3. Na < = menu podręcznym relacji, wybierz relację między komórką a ograniczeniem. Jeśli wybierzesz < =, =, lub > =, w polu ograniczenie wpisz liczbę, odwołanie do komórki lub nazwę lub formułę.

   Uwaga: Można stosować tylko relacjeint, bin i dif relacje w przypadku ograniczeń obejmujących komórki zmiennych decyzyjnych.

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Zaakceptować ograniczenie i dodać następne

  Kliknij przycisk Dodaj.

  Zaakceptować ograniczenie i powrócić do okna dialogowego Parametry dodatku Solver

  Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Rozwiąż, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Przechowywać wartości rozwiązania w arkuszu

  Kliknij przycisk Zachowaj rozwiązanie dodatku Solver w oknie dialogowym Solver — Wyniki.

  Przywrócić oryginalne dane

  Kliknij pozycję Przywróć wartości pierwotne.

Uwagi: 

 1. Aby przerwać proces rozwiązywania, naciśnij klawisz ESC. Program Excel oblicza ponownie arkusz z ostatnie wartości, które znajdują się w komórkach zmienianych.

 2. Aby utworzyć raport, który jest oparty na rozwiązanie, gdy znajdowania rozwiązań przez dodatek Solver, można kliknąć typ raportu w polu Raporty, a następnie kliknij przycisk OK. Raport zostanie utworzony w nowym arkuszu w skoroszycie. Jeśli dodatek Solver nie znaleźć rozwiązanie, opcji, aby utworzyć raport jest niedostępny.

 3. Aby zapisać Dostosowywanie wartości komórek jako scenariuszy, które można wyświetlić później, kliknij przycisk Zapisz scenariusz w oknie dialogowym Solver — Wyniki, a następnie wpisz nazwę dla tego scenariusza, w polu Nazwa scenariusza.

 1. W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: kliknij pozycję dane > dodatku Solver.

  Solver

  W programie Excel 2011 dla komputerów Mac: kliknij kartę dane, w obszarze Analiza, kliknij pozycję Solver.

  Karta Dane, grupa Analiza, Dodatek Solver

 2. Po zdefiniowaniu problemu, w oknie dialogowym Parametry dodatku Solver, kliknij pozycję Opcje.

 3. Zaznacz pole wyboru Pokazuj wyniki iteracji, aby wyświetlić wartości poszczególnych rozwiązań próbnych, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Solver — Parametry kliknij przycisk Rozwiąż.

 5. W oknie dialogowym Pokazywanie rozwiązania próbnego wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Zatrzymać proces rozwiązywania i wyświetlić okno dialogowe Solver — Wyniki

  Kliknij przycisk Zatrzymaj.

  Kontynuować proces rozwiązywania i wyświetlić następne rozwiązanie próbne

  Kliknij pozycję Kontynuuj.

 1. W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: kliknij pozycję dane > dodatku Solver.

  Solver

  W programie Excel 2011 dla komputerów Mac: kliknij kartę dane, w obszarze Analiza, kliknij pozycję Solver.

  Karta Dane, grupa Analiza, Dodatek Solver

 2. Kliknij przycisk Opcje, a następnie w oknie dialogowym Opcje dodatku Solver lub Opcje wybierz co najmniej jedną z następujących opcji:

  Cel

  Czynności

  Ustaw czas rozwiązania i iteracje

  Na karcie Wszystkie metody, w obszarze Limity rozwiązywania, w oknie dialogowym Maksymalny czas (w sekundach) wpisz odpowiednią liczbę sekund, które chcesz umożliwić raz rozwiązanie. Następnie w polu liczba iteracji wpisz maksymalną liczbę iteracji, które chcesz zezwolić.

  Uwaga: Jeśli proces rozwiązywania osiągnie limit czasu lub liczby iteracji przed znajdowania rozwiązań przez dodatek Solver, dodatek Solver wyświetla okno dialogowe Pokazywanie rozwiązania próbnego.

  Ustawianie stopień dokładności

  Na karcie Wszystkie metody, w oknie dialogowym Dokładność ograniczenia wpisz stopień dokładności, który ma. Mniejsza liczba, tym wyższa dokładność.

  Określanie stopnia spójności

  Na karcie Nieliniowa GRG lub ewolucyjny w oknie dialogowym zbliżania wpisz wielkość względne zmianę, którą chcesz zezwolić w ciągu ostatnich pięciu iteracji, zanim dodatek Solver zatrzyma wyszukiwanie rozwiązania. Im mniejszy numer, tym mniejsza względna zmiana jest dozwolone.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Solver — Parametry kliknij przycisk Rozwiąż lub Zamknij.

 1. W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: kliknij pozycję dane > dodatku Solver.

  Solver

  W programie Excel 2011 dla komputerów Mac: kliknij kartę dane, w obszarze Analiza, kliknij pozycję Solver.

  Karta Dane, grupa Analiza, Dodatek Solver

 2. Kliknij przycisk Załaduj/Zapisz, wprowadź wybrany zakres komórek dla obszaru modelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz lub Załaduj.

  Zapisując model, wprowadź odwołanie do pierwszej komórki należącej do pionowego zakresu pustych komórek, w których ma zostać umieszczony model problemu. Ładując model, wprowadź odniesienie do całego zakresu komórek zawierających model problemu.

  Porada: Możesz zapisać ostatnie zaznaczenia w oknie dialogowym Parametry dodatku Solver z arkuszem, zapisując skoroszyt. Każdy arkusz w skoroszycie mogą mieć własne opcje dodatku Solver, a wszystkie elementy są zapisywane. Można także zdefiniować więcej niż jeden problem dla arkusza, klikając przycisk Załaduj/Zapisz, aby zapisać indywidualnie.

 1. W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: kliknij pozycję dane > dodatku Solver.

  Solver

  W programie Excel 2011 dla komputerów Mac: kliknij kartę dane, w obszarze Analiza, kliknij pozycję Solver.

  Karta Dane, grupa Analiza, Dodatek Solver

 2. Wybierz metodę rozwiązywania menu podręcznego wybierz jedną z następujących czynności:

Metoda rozwiązywania

Opis

Nieliniowa GRG (uogólniony zredukowany Gradient)

Wybór domyślny modeli innych niż przy użyciu większości funkcji programu Excel, jeśli, wybierz, wyszukiwania i inne funkcje "krok".

LP simpleks

Ta metoda jest używana w przypadku liniowym programowania problemów. Modelu należy użyć Suma, Suma, + - i * w formuły zależne od komórek zmiennych.

Ewolucyjna

Ta metoda opartych na algorytmach genetycznych jest najlepszy, gdy modelu zastosowania, jeśli wybierz lub Wyszukaj z argumenty, które są zależne od komórek zmiennych.

Uwaga: Część kodu programu Solver praw autorskich 2010 roku 1990 przez firmy Frontline Systems, Inc. pozostała część została zastrzeżona w 1989 przez optymalna metod, Inc.

Więcej pomocy dotyczącej korzystania z dodatku Solver

Aby uzyskać bardziej szczegółową pomoc dotyczącą dodatku Solver, skontaktuj się z firmą

Firmy Frontline Systems, Inc.
4288 pocztowa
Village pochyła, FV 89450-4288
(775) 831-0300
Witryny sieci Web: http://www.solver.com
Adres e-mail: info@solver.com
Pomoc dodatku Solver pod adresem www.solver.com.

Część kodu źródłowego dodatku Solver została zastrzeżona w latach 1990–2009 roku przez firmę Frontline Systems, Inc. Część została zastrzeżona w 1989 roku przez firmę Optimal Methods, Inc.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Za pomocą dodatku Solver dla Budżetowanie kapitałowych

Za pomocą dodatku Solver do określenia optymalnego produkt mix

Wprowadzenie do analizy warunkowej

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie błędów w formułach przy użyciu opcji sprawdzania błędów

Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla komputerów Mac

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×