Co nowego w programie Power View w programie Excel 2013 i w programie SharePoint Server

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: Program Power View i Power Pivot są dostępne w wersji pakietu Office Professional Plus i Office 365 Professional Plus, a w wersji autonomicznej programu Excel 2013. W tym artykule skoroszyty programu Excel 2010 z dodatkiem Power Pivot nie działają w niektórych wersjach programu Excel 2013. Aby wyświetlić jakiej wersji pakietu Office używasz?

Program Power View w programie Excel 2013 i program Power View w programie SharePoint Server umożliwia interakcyjne eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych na wszystkich poziomach kompetencji. Umożliwia łączenie danych z tabel, macierzy, map i różnych wykresów w interakcyjny widok ożywiający używane dane. Wiele z funkcji programu Power View w programie Excel 2013 było już dostępnych w programie Power View w programie SharePoint 2010, ale dodano też nowe funkcje.

Możesz utworzyć Programu Power View w raportach programu SharePoint Server oparte na wielowymiarowych modelach usług SQL Server Analysis Services.

Skoroszyty programu Excel z arkuszami programu Power View można również publikować do Usługi Power BI. Power BI umożliwia zapisanie arkuszy programu Power View w skoroszycie jako raport Power BI. Nie korzystasz jeszcze usługi Power BI? Utwórz bezpłatne konto usługi Power BI.

Przeczytaj o innych możliwościach programu Power View.

W tym artykule

Program Power View w programie Excel 2013: nowe funkcje

Możliwość łączenia arkuszy programu Power View z różnymi modelami danych w jednym skoroszycie

Modyfikowanie wewnętrznego modelu danych bez konieczności zamykania arkusza programu Power View

Program Power View w usługach programu Excel, aplikacji Excel Web App i usłudze Office 365

Program Power View w programie Excel 2013 i w programie SharePoint Server: nowe funkcje

Wykresy kołowe

Mapy

Kluczowe wskaźniki wydajności (wskaźniki KPI).

Hierarchie

Zwijanie i rozwijanie szczegółów

Formatowanie raportów przy użyciu stylów, motywów i zmiany rozmiaru tekstu

Tła i obrazy tła

Hiperlinki

Drukowanie

Obsługa języków pisanych od prawej do lewej

Zmiany w obsłudze liczb całkowitych w programie Power View

Zgodność ze starszymi i nowszymi wersjami programu Power View

Program Power View i modele danych

Program Power View i usługi programu Excel

Program Power View w programie SharePoint Server

Raporty programu Power View oparte na modelach wielowymiarowych

Program Power View w programie Excel 2013: nowe funkcje

Program Power View w programie Excel 2013 zawiera wszystkie nowe funkcje w następnej sekcji programu Power View w programie Excel 2013 i SharePoint Server: nowe funkcje. Ponadto wprowadzono następujące funkcje, które nie mają programu Power View w programie SharePoint.

Możliwość łączenia arkuszy programu Power View z różnymi modelami danych w jednym skoroszycie

W programie Excel 2013 każdy skoroszyt może zawierać wewnętrzny model danych, który można modyfikować w programie Excel, w dodatku Power Pivot, a nawet w arkuszu programu Power View w programie Excel. Skoroszyt może zawierać tylko jeden wewnętrzny model danych, a arkusz programu Power View może być oparty na modelu danych znajdującym się w tym skoroszycie albo na zewnętrznym źródle danych. Skoroszyt programu Excel może zawierać wiele arkuszy programu Power View, a każdy z tych arkuszy może być oparty na innym modelu danych.

Każdy arkusz programu Power View zawiera własne wykresy, tabele i inne wizualizacje. Można skopiować wykres lub inną wizualizację w jednym arkuszu i wkleić ją w drugim, o ile oba arkusze są oparte na tym samym modelu danych.

Więcej informacji o tworzeniu arkusza programu Power View połączonego z zewnętrznym modelem danych w programie Excel.

Modyfikowanie wewnętrznego modelu danych bez konieczności zamykania arkusza programu Power View

Obecnie można tworzyć arkusze programu Power View oraz wewnętrzny model danych w skoroszycie programu Excel 2013. Jeśli arkusz programu Power View będzie oparty na wewnętrznym modelu danych, będzie można wprowadzać pewne zmiany w modelu danych z poziomu arkusza programu Power View. Na przykład:

  • Na liście pól w programie Power View w programie Excel można tworzyć relacje między różnymi tabelami znajdującymi się w skoroszycie.

  • Jeśli model danych w programie Excel zawiera pola obliczeniowe, można tworzyć kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oparte na tych polach oraz dodawać je do raportu programu Power View.

Program Power View w usługach programu Excel, aplikacji Excel Online i usłudze Office 365

Arkusze programu Power View tworzone w programie Excel można wyświetlać, a także interakcyjnie ich używać, w usługach programu Excel i usłudze Office 365. Arkusze programu Power View można edytować w programie Excel 2013 tylko na komputerze klienckim.

W przypadku usługi Office 365 arkusze programu Power View można wyświetlać za pomocą centrum danych aplikacji Excel Online (część usługi SharePoint Online), a nie usług programu Excel.

Więcej informacji o programie Power View w programie Excel w programie SharePoint Server lub w usłudze SharePoint Online w usłudze Office 365.

Uwagi: 

  • Arkuszy programu Power View nie można wyświetlać w usłudze OneDrive.

  • Jeśli skoroszyt programu Excel zawierający arkusze programu Power View zostanie zapisany w Galerii dodatku Power Pivot, znajdujące się w tym skoroszycie arkusze programu Power View nie będą wyświetlane w Galerii, ale nadal będą znajdować się w pliku. Będą one widoczne po otwarciu skoroszytu.

  • Przeczytaj o wymaganiach programowych dotyczących analizy biznesowej (program SharePoint 2013).

  • Po opublikowaniu skoroszytów programu Excel z arkuszami programu Power View do Usługi Power BI. Power BI umożliwia zapisanie arkuszy programu Power View w skoroszycie jako raport Power BI. Utwórz bezpłatne konto usługi Power BI.

Program Power View w programie Excel 2013 i w programie SharePoint Server: nowe funkcje

Wykresy kołowe

Wykresy kołowe w programie Power View mogą być proste lub skomplikowane. Można utworzyć wykres kołowy, w którym po dwukrotnym kliknięciu wycinka będą rozwijane szczegóły, albo wykres kołowy, na którym będą widoczne duże kolorowe wycinki zawierające podwycinki. Wykres kołowy można filtrować pośrednio za pomocą innego wykresu. Na przykład można kliknąć słupek na wykresie słupkowym, co spowoduje wyróżnienie części wykresu kołowego związanego z tym słupkiem i wyszarzenie reszty wykresu kołowego.

Wykres kołowy w programie Power View przedstawiający sprzedaż według kontynentów dla danych za rok 2007

Więcej informacji o wykresach kołowych w programie Power View.

Mapy

W funkcji map w programie Power View są używane kafelki map usługi Bing, więc można powiększać i kadrować je tak jak każdą inną mapę usługi Bing. Lokalizacje i pola to kropki na mapie: im większa wartość, tym większa kropka. Dodanie serii wielowartościowych powoduje utworzenie na mapie wykresów kołowych.

Mapa USA w programie Power View z wykresami kołowymi

Więcej informacji o mapach w programie Power View.

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Do raportu programu Power View można dodać kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby pokazać postęp w osiąganiu celów, jeśli model danych, na którym jest oparty raport programu Power View, zawiera takie wskaźniki.

Tabela programu Power View ze wskaźnikami KPI pokazującymi opóźnienia lotów

Więcej informacji o kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI) w programie Power View.

Hierarchie

Jeśli model danych zawiera hierarchię, można użyć jej w programie Power View. Na przykład model danych może zawierać hierarchię o nazwie Lokalizacja, która składa się z pól Kontynent > Kraj/Region > Stan/Prowincja > Miasto. W programie Power View można po kolei dodawać poszczególne pola do powierzchni projektowej, ale można też dodać całą hierarchię Lokalizacja, aby od razu móc korzystać ze wszystkich jej pól.

Jeśli model danych nie zawiera hierarchii, można w programie Power View utworzyć nową. Pola w hierarchii można umieszczać w dowolnej kolejności.

Można także używać hierarchii z modeli tabelarycznych usług SQL Server Analysis Services.

Więcej informacji o hierarchiach w programie Power View.

Zwijanie i rozwijanie szczegółów

Dodanie funkcji zwijania/rozwijania szczegółów do wykresu lub macierzy w programie Power View umożliwia pokazywanie w danej chwili tylko jednego poziomu danych. Czytelnicy raportu będą mogli rozwijać szczegóły, aby zapoznać się z dokładnymi danymi, oraz zwijać je, aby przejrzeć podsumowanie.

Gdy macierz zawiera wiele pól w wierszach lub kolumnach, można skonfigurować ją do pokazywania poziomów, co spowoduje zwinięcie jej w taki sposób, że będzie widoczny tylko górny (najbardziej zewnętrzny) poziom. Dwukrotne kliknięcie jednej wartości na takim poziomie spowoduje rozwinięcie macierzy i pokazanie wartości znajdujących się pod tym poziomem w hierarchii. Kliknięcie strzałki w górę spowoduje ponowne zwinięcie macierzy.

Wykresy słupkowe, kolumnowe i kołowe działają w ten sam sposób. Jeśli w polu Oś wykresu znajduje się wiele pól, można ustawić go do pokazywania poziomów, co spowoduje wyświetlanie tylko jednego poziomu w danej chwili, począwszy od najwyższego poziomu. Znajdująca się w rogu strzałka w górę umożliwia powrót na poprzedni poziom.

Wykres kolumnowy w programie Power View z rozwiniętymi szczegółami dla krajów/regionów w Europie

Uwaga:  Rozwijanie szczegółów na wykresie lub w macierzy działa jak filtr tego obiektu. W okienku Filtr widać, że podczas rozwijania szczegółów wartości w obiekcie są filtrowane, a zwijanie szczegółów powoduje usunięcie filtru.

Więcej informacji o zwijaniu i rozwijaniu szczegółów na wykresie lub w macierzy programu Power View.

Formatowanie raportów przy użyciu stylów, motywów i zmiany rozmiaru tekstu

Program Power View zawiera nowe motywy raportów. Zmiana motywu powoduje zastosowanie nowego motywu do wszystkich widoków programu Power View w raporcie lub arkuszy w skoroszycie.

W programie Power View dla programu SharePoint Server 2010 jest dostępnych osiem podstawowych motywów określających kolory na wykresach.

Program Power View w programach Excel 2013 i SharePoint Server oferuje 39 dodatkowych motywów z bardziej zróżnicowanymi paletami wykresów oraz czcionkami i kolorami tła.

Umożliwia także zmianę rozmiaru tekstu dla wszystkich elementów w raporcie.

Więcej informacji o formatowaniu raportów programu Power View.

Tła i obrazy tła

Jako kolor tła każdego widoku można ustawić dowolny kolor od białego do czarnego (dostępnych jest wiele opcji gradientu). Na ciemniejszych tłach kolor tekstu jest zmieniany z czarnego na biały, dzięki czemu tekst jest lepiej widoczny.

Do każdego arkusza lub widoku można także dodać obrazy tła. Wystarczy przejść do pliku obrazu, który znajduje się na komputerze lokalnym lub w innej lokalizacji, i ustawić go jako obraz tła arkusza lub widoku. Następnie można dopasować go do rozmiaru ekranu, rozciągnąć, wyśrodkować lub rozmieścić sąsiadująco, a ponadto można zmienić jego przezroczystość w zakresie od 0% (niewidoczny) do 100% (zupełnie nieprzezroczysty). Kopia obrazu jest przechowywana w skoroszycie lub raporcie.

Łącząc tło i obraz, można uzyskać wiele różnych efektów.

Dowiedz się więcej na temat używania obrazów w programie Power View.

Hiperlinki

Do pola tekstowego w arkuszu lub widoku można dodać hiperlink. Jeśli pole w modelu danych zawiera hiperlink, można dodać to pole do arkusza lub widoku. Link może wskazywać dowolny adres internetowy lub adres e-mail.

W programie Power View w programie Excel i w trybie edycji raportu programu Power View w programie SharePoint można śledzić hiperlink, klikając go przy wciśniętym klawiszu Ctrl.

Wystarczy kliknąć link wskazujący skoroszyt programu Excel w usługach programu Excel lub w usłudze Office 365 albo link wskazujący raport programu Power View w programie SharePoint w trybie odczytu lub w trybie pełnoekranowym.

Drukowanie

Można drukować arkusze programu Power View w programie Excel oraz widoki tego programu w programie SharePoint. W obu przypadkach drukowana jest zawartość arkusza lub widoku, która jest widoczna podczas wysyłania danych do drukarki. Jeśli arkusz lub widok zawiera obszar z paskiem przewijania, wydrukowana strona zawiera część tego obszaru, która jest widoczna na ekranie. Jeśli arkusz lub widok zawiera obszar z kafelkami, zostanie wydrukowany aktualnie wybrany kafelek.

Obsługa języków pisanych od prawej do lewej

Program Power View w programach Excel i SharePoint obsługuje obecnie języki pisane od prawej strony do lewej.

Power View w programie SharePoint    udostępnia opcje do ustawiania domyślnego kierunku dla nowych widoków i kierunku przenoszenia zaznaczenia dla określonych istniejący widok. Jeśli nie zostały zmienione, zgodnie z kierunkiem jest taki sam, kierunku dla programu SharePoint.

Program Power View w programie Excel    pobiera ustawienie kierunku domyślnego z programu Excel. Te ustawienia można zmienić. W programie Excel kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane i znajdź ustawienie Kierunek domyślny. W tym samym oknie dialogowym można też zmienić kierunek dla określonego arkusza, bez zmieniania kierunku domyślnego.

Więcej informacji o obsłudze języków pisanych od prawej do lewej w programie Excel i pakiecie Office 2013.

Zmiany w obsłudze liczb całkowitych w programie Power View

Aby w programie Power View można było przekonwertować tabelę na wykres, co najmniej jedna kolumna danych musi być zagregowana.

Domyślnie program Power View dla programu SharePoint 2010 agregował liczby dziesiętne, ale liczby całkowite traktował jak kategorie, zamiast je agregować. Projektant modelu danych korzystający z dodatku Power Pivot lub narzędzi SQL Server Data Tools mógł określić ustawienia domyślne dla liczb całkowitych, ale to zachowanie było zachowaniem domyślnym.

W programie Power View w programach Excel 2013 i SharePoint Server domyślnie są agregowane zarówno liczby dziesiętne, jak i liczby całkowite. Projektant modelu danych nadal może określić inne zachowanie domyślne, ale do tego czasu to zachowanie jest zachowaniem domyślnym.

Więcej informacji o polach liczbowych i nieliczbowych w programie Power View.

Zgodność ze starszymi i nowszymi wersjami programu Power View

Pliki RDLX programu Power View w programie SharePoint są zgodne ze starszymi wersjami, co oznacza, że jeśli zapisano plik programu Power View w dodatku usług SQL Server 2012 Reporting Services, można otworzyć i zapisać go w programie Power View w programie SharePoint 2010 lub SharePoint 2013 z dodatkiem usług SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Reporting Services. Nie można odwrócić tej czynności, a więc nie można otworzyć pliku RDLX z nowszej wersji programu Power View w wersjach programu SharePoint ze starszym dodatkiem usług SQL Server Reporting Services.

Program Power View i modele danych

Modele danych programu Power View i usług SQL Server Analysis Services są ze sobą zgodne (zgodność obejmuje starsze i nowsze wersje):

Plik programu Power View utworzony w programie SharePoint 2010 z dodatkiem usług SQL Server 2012 Reporting Services może być oparty na modelu danych programu Excel 2013 lub modelu tabelarycznym usług SQL Server 2012 SP1 Analysis Services, i odwrotnie. Jednak niektóre funkcje, takie jak hierarchie i wskaźniki KPI są dostępne tylko wtedy, gdy raport programu Power View utworzony w programie SharePoint Server z dodatkiem usług SQL Server 2012 SP1 Reporting Services jest oparty na modelu danych programu Excel 2013 lub modelu tabelarycznym usług SQL Server 2012 SP1 Analysis Services.

Program Power View i usługi programu Excel

W przypadku programu Power View i usług programu Excel zgodność obejmuje starsze wersje, ale nie nowsze:

  • Program SharePoint 2013 jest zgodny ze skoroszytami dodatku Power Pivot dla programu Excel 2010. Przekazanie skoroszytu dodatku Power Pivot dla programu Excel 2010 do programu SharePoint 2013 umożliwi otwarcie go w usługach programu Excel oraz utworzenie na jego podstawie raportu programu Power View.

  • Program SharePoint 2010 jest zgodny z modelami danych w skoroszytach programu Excel 2013. Zawierający model danych skoroszyt programu Excel 2013 przekazany do programu SharePoint 2010 może nie działać poprawnie w usługach programu Excel i nie można na jego podstawie utworzyć raportu programu Power View.

Więcej informacji o uaktualnianiu modeli danych dodatku Power Pivot z poprzedniej wersji.

Program Power View w programie SharePoint Server

Raporty programu Power View oparte na modelach wielowymiarowych

Program Power View w programie SharePoint Server umożliwia interakcyjne eksplorować dane i tworzyć dynamiczne wizualizacje na podstawie modeli wielowymiarowych usług Analysis Services.

Opis obiektów modeli wielowymiarowych w programie Power View

Poznaj model wielowymiarowy Adventure Works przy użyciu programu Power View

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×