Automatyzowanie zadań za pomocą rejestratora makr

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby zautomatyzować powtarzające się zadanie, można rejestrować makro z rejestratorem makr w programie Microsoft Excel. Załóżmy datach w formatach losowe i chcesz sformatować jednej z nich. Makra można to zrobić za Ciebie. Zarejestruj makro, stosując format, który ma i ponownego odtworzenia makra zawsze, gdy potrzebne.

Podczas rejestrowania makra Rejestrator makr zapisuje wszystkie kroki w postaci kodu języka Visual Basic for Applications (VBA). Te kroki to na przykład wpisywanie tekstu lub liczb; klikanie komórek albo poleceń na wstążce lub w menu; formatowanie komórek, wierszy lub kolumn; a nawet importowanie danych ze źródła zewnętrznego, na przykład z programu Microsoft Access. Język VBA jest częścią zaawansowanego języka programowania Visual Basic i jest dostępny w większości aplikacji pakietu Office. Język VBA umożliwia automatyzowanie procesów zarówno w jednej aplikacji pakietu Office, jak i w kilku różnych aplikacjach, ale nie musisz znać języka VBA ani mieć umiejętności programowania, jeśli Rejestrator makr spełnia Twoje wymagania.

Warto pamiętać, że gdy rejestrujesz makro, Rejestrator makr zapisuje niemal wszystkie wykonywane czynności. Zatem jeśli pomylisz się, wykonując rejestrowaną sekwencję czynności, na przykład klikniesz niewłaściwy przycisk, Rejestrator makr zarejestruje tę pomyłkę. Rozwiązaniem problemu może być ponowne zarejestrowanie całej sekwencji lub zmodyfikowanie kodu VBA. Dlatego zawsze, gdy chcesz zarejestrować sekwencję czynności, warto najpierw dobrze zaznajomić się z całym procesem. Im sprawniej wykonasz sekwencję podczas rejestrowania, tym wydajniej będzie działać utworzone makro.

Narzędzia makr i języka VBA znajdują się na karcie Deweloper, która jest domyślnie ukryta, dlatego pierwszym krokiem jest włączenie tej karty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

Karta Deweloper na wstążce

Rejestrowanie makra

Mogą Ci się przydać poniższe informacje na temat makr:

 • Jeśli zarejestrujesz makro w celu wykonania określonego zestawu zadań w zakresie w programie Excel, to makro będzie działało wyłącznie na komórki z tego zakresu. Zatem w przypadku dodania wiersza do tego zakresu uruchomienie makra nie spowoduje wykonania procedury w nowym wierszu, a tylko w komórkach należących do określonego zakresu.

 • Jeśli planujesz zarejestrowanie długiej sekwencji zadań, lepiej utworzyć mniejsze makra dla poszczególnych etapów zamiast jednego długiego makra.

 • W makrze nie trzeba rejestrować wyłącznie zadań wykonywanych w programie Excel. Procedura makra może obejmować inne aplikacje pakietu Office oraz wszelkie inne aplikacje obsługujące język VBA. Możesz na przykład zarejestrować makro, w ramach którego najpierw zaktualizujesz tabelę w programie Excel, a następnie otworzysz program Outlook, aby wysłać tę tabelę na wybrany adres e-mail.

Aby zarejestrować makro, wykonaj poniższe czynności.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Zarejestruj makro.

  —LUB—

  Naciśnij klawisze Alt +T +M +R.

  Polecenie Zarejestruj makro w grupie Kod na karcie Deweloper
 2. W polu Nazwa makra wprowadź nazwę makra. Nazwa powinna być jak najbardziej opisowa, aby ułatwić szybkie znalezienie makra w przypadku utworzenia większej liczby makr.

  Uwaga: Pierwszy znak nazwy makra musi być literą. Kolejne znaki mogą być literami, cyframi lub znakami podkreślenia. Spacje nie są dozwolone w nazwie makra. Do oddzielania wyrazów mogą służyć znaki podkreślenia. Gdy nazwa makra jest używana również jako odwołanie do komórki, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nazwa makra jest nieprawidłowa.

 3. Aby przypisać skrót klawiaturowy, aby uruchomić makro, w polu klawisz skrótu wpisz dowolną literą (zarówno wielkie litery lub małe litery będą działać), który ma być używany. Warto użyć klawiszy Ctrl + Shift (wielkie litery) kombinacji klawiszy, ponieważ makro klawisz skrótu zastępuje odpowiedni domyślny klawisz skrótu programu Excel po otwarciu skoroszytu zawierającego makro. Na przykład jeśli używasz Klawisze Ctrl + Z (cofanie), zostaną utracone możliwości do cofnięcia w takim przypadku programu Excel.

 4. Z listy Przechowuj makro w wybierz lokalizację, w której ma być przechowywane makro.

  Zazwyczaj będzie Zapisywanie makra w lokalizacji Ten skoroszyt , ale jeśli chcesz, aby makro było dostępne zawsze podczas korzystania z programu Excel, wybierz pozycję Skoroszyt makr osobistych . Gdy wybierzesz Skoroszyt makr osobistych, program Excel utworzy skoroszytu ukrytych makr osobistych (Personal.xlsb), jeśli jeszcze nie istnieje, a makra są zapisywane w tym skoroszycie.

 5. W polu Opis możesz opcjonalnie wpisać krótki opis działania makra.

  Mimo że pole Opis jest opcjonalne, wprowadzenie opisu jest zalecane. Warto też wprowadzić zrozumiały opis, zawierający wszelkie informacje użyteczne dla Ciebie lub innych osób, które będą korzystać z tego makra. W przypadku utworzenia wielu makr opis może pomóc w szybkim ustaleniu, do czego służą poszczególne makra, co pozwoli uniknąć konieczności zgadywania.

 6. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć rejestrowanie.

 7. Wykonaj akcje, które mają zostać zarejestrowane.

 8. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij pozycję Zatrzymaj rejestrowanie Obraz przycisku .

  —LUB—

  Naciśnij klawisze Alt +T +M +R.

Praca z zarejestrowanymi makrami w programie Excel

Na karcie Deweloper kliknij przycisk makra, aby wyświetlić makra skojarzone ze skoroszytem. Lub naciśnij klawisze ALT + F8. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego makra.

Okno dialogowe Makro

Przestroga: Makra nie można cofnąć. Przed pierwszym uruchomieniem zarejestrowanego makra należy upewnić się, że zapisano kopię skoroszytu, w którym chcesz uruchomić makro. Dla większej pewności możesz sprawdzić działanie makra w kopii skoroszytu, aby zapobiec wprowadzeniu niepożądanych zmian. Jeśli uruchomisz makro, a rezultaty będą niezgodne z oczekiwaniami, możesz zamknąć skoroszyt bez zapisywania go.

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje na temat pracy z makrami w programie Excel.

Zadanie

Opis

Zmienianie ustawień bezpieczeństwa makr w programie Excel

Przeczytaj szczegółowe informacje na temat dostępnych ustawień bezpieczeństwa makr i ich znaczenia.

Uruchamianie makra

Makro można uruchomić na kilka różnych sposobów, na przykład używając klawisza skrótu, obiektu graficznego, paska narzędzi Szybki dostęp lub przycisku, a nawet po prostu otwierając skoroszyt.

Edytowanie makra

Makra dołączone do skoroszytu można edytować za pomocą Edytora Visual Basic.

Kopiowanie modułu makra do innego skoroszytu

Jeśli skoroszyt zawiera makro języka VBA, można skopiować moduł z danym makrem do innego otwartego skoroszytu za pomocą Edytora Microsoft Visual Basic, a następnie użyć makra w innym miejscu.

Przypisywanie makra do obiektu, kształtu lub grafiki

 1. W arkuszu kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, grafikę, kształt lub element, do którego chcesz przypisać istniejące makro, a następnie kliknij polecenie Przypisz makro.

 2. W polu Przypisz makro kliknij makro, które chcesz przypisać.

Przypisywanie makra do przycisku

Możesz przypisać makro do ikony graficznej, którą dodasz do paska narzędzi Szybki dostęp lub do wstążki.

Przypisywanie makra do kontrolki w arkuszu

Możesz przypisywać makra do formularzy i kontrolek ActiveX w arkuszu.

Włączanie i wyłączanie makr w plikach pakietu Office

Dowiedz się, jak włączać i wyłączać makra w plikach pakietu Office.

Uruchamianie Edytora Visual Basic

Naciśnij Klawisze Alt + F11

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej używania Edytora Visual Basic

Dowiedz się, jak znaleźć pomoc dotyczącą elementów języka Visual Basic.

Praca z zarejestrowanym kodem w Edytorze Visual Basic

Możesz pracować z zarejestrowanym kodem w Edytorze Visual Basic, dodając własne zmienne, struktury kontrolek i inny kod, którego nie można zarejestrować za pomocą Rejestratora makr. Ponieważ Rejestrator makr zapisuje niemal wszystkie czynności wykonywane podczas rejestrowania, możesz również wyczyścić makro z niepotrzebnie zarejestrowanego kodu. Zapoznanie się z zarejestrowanym kodem to również świetny sposób na naukę lub poprawę umiejętności programowania w języku VBA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania zarejestrowanego kodu i zapoznać się z przykładami, zobacz Wprowadzenie do języka VBA w programie Excel.

Rejestrowanie makra

Mogą Ci się przydać poniższe informacje na temat makr:

 • Podczas rejestrowania makra do wykonywania zestaw zadań w zakresie w programie Excel makro działa tylko komórki w zakresie. Dlatego po dodaniu dodatkowego wiersza do zakresu makro nie uruchomi proces na nowy wiersz, ale tylko tych komórek w zakresie oryginalny.

 • Jeśli planujesz zarejestrowanie długiej sekwencji zadań, lepiej utworzyć mniejsze makra dla poszczególnych etapów zamiast jednego długiego makra.

 • W makrze nie trzeba rejestrować wyłącznie zadań wykonywanych w programie Excel. Procedura makra może obejmować inne aplikacje pakietu Office oraz wszelkie inne aplikacje obsługujące język VBA. Możesz na przykład zarejestrować makro, w ramach którego najpierw zaktualizujesz tabelę w programie Excel, a następnie otworzysz program Outlook, aby wysłać tę tabelę na wybrany adres e-mail.

Narzędzia makr i języka VBA znajdują się na karcie Deweloper, która jest domyślnie ukryta, dlatego pierwszym krokiem jest włączenie tej karty.

 1. Przejdź do programu Excel > Preferencje... > Wstążki i paska narzędzi.

 2. W kategorii Dostosuj Wstążkę na liście Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Aby zarejestrować makro, wykonaj poniższe czynności.

 1. Na karcie Deweloper kliknij pozycję Zarejestruj makro.

 2. W polu Nazwa makra wprowadź nazwę makra. Wprowadź nazwę jak najbardziej, opisowy, którą można szybko odnaleźć Jeśli tworzysz więcej niż jedno makro.

  Uwaga: Pierwszy znak nazwy makra musi być literą. Kolejne znaki mogą być literami, cyframi lub znakami podkreślenia. Spacje nie są dozwolone w nazwie makra. Do oddzielania wyrazów mogą służyć znaki podkreślenia. Gdy nazwa makra jest używana również jako odwołanie do komórki, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nazwa makra jest nieprawidłowa.

 3. Z listy Przechowuj makro w wybierz lokalizację, w której ma być przechowywane makro.

  Zazwyczaj będzie Zapisywanie makra w lokalizacji Ten skoroszyt, ale jeśli chcesz, aby makro było dostępne zawsze podczas korzystania z programu Excel, wybierz pozycję Skoroszyt makr osobistych. Gdy wybierzesz Skoroszyt makr osobistych, program Excel tworzy skoroszyt makr osobistych ukryte (osobiste. Jeśli jeszcze nie istnieje, a makra są zapisywane w tym skoroszycie XLSB.) Skoroszyty w tym folderze są otwierane automatycznie przy każdym uruchomieniu programu Excel i cały kod, które są przechowywane w skoroszycie makr osobistych zostaną wyświetlone w oknie dialogowym makro, które zostało wyjaśnione w następnej sekcji.

 4. Aby przypisać skrót klawiaturowy, aby uruchomić makro, w polu klawisz skrótu wpisz dowolną literą (zarówno wielkie litery lub małe litery będą działać), który ma być używany. Warto użyć kombinacji klawiszy, które nie odpowiadają istniejące klawisze skrótów, jak makro klawisz skrótu zastępuje odpowiedni domyślny klawisz skrótu programu Excel po otwarciu skoroszytu zawierającego makro.

 5. W polu Opis możesz opcjonalnie wpisać krótki opis działania makra.

  Mimo że opis pole jest opcjonalne, zaleca się, że wprowadź jeden. Warto wpisz zrozumiały opis wszelkie informacje, które mogą być przydatne do użytkownika lub innych użytkowników, którzy będą uruchamiania makra. Jeśli tworzysz wiele makr, opis może pomóc w szybkim zidentyfikowaniu makro, które wykonuje co, w przeciwnym razie może być odgadnięcie.

 6. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć rejestrowanie.

 7. Wykonaj akcje, które mają zostać zarejestrowane.

 8. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Zatrzymaj rejestrowanie.

Praca z zarejestrowanymi makrami w programie Excel

Na karcie Deweloper kliknij przycisk makra, aby wyświetlić makra skojarzone ze skoroszytem. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego makra.

Uwaga: Makra nie można cofnąć. Przed pierwszym uruchomieniem zarejestrowanego makra należy upewnić się, że zapisano kopię skoroszytu, w którym chcesz uruchomić makro. Dla większej pewności możesz sprawdzić działanie makra w kopii skoroszytu, aby zapobiec wprowadzeniu niepożądanych zmian. Jeśli uruchomisz makro, a rezultaty będą niezgodne z oczekiwaniami, możesz zamknąć skoroszyt bez zapisywania go.

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje na temat pracy z makrami w programie Excel.

Zadanie

Opis

Włączanie i wyłączanie makr

Dowiedz się, jak włączanie i wyłączanie makr w programie Excel dla komputerów Mac.

Tworzenie, uruchamianie, edytowanie lub usuwanie makra

Aby zaoszczędzić czas na często wykonywanych zadań, można rejestrować działania tych zadań jako makro. Informacje na temat Tworzenie i uruchamianie makr.

Kopiowanie modułu makra do innego skoroszytu

Jeśli skoroszyt zawiera makro języka VBA, można skopiować moduł z danym makrem do innego otwartego skoroszytu za pomocą Edytora Microsoft Visual Basic, a następnie użyć makra w innym miejscu.

Przypisywanie makra do obiektu, kształtu lub grafiki

 1. W arkuszu kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, grafikę, kształt lub element, do którego chcesz przypisać istniejące makro, a następnie kliknij polecenie Przypisz makro.

 2. W polu Przypisz makro kliknij makro, które chcesz przypisać.

Przypisywanie makra do przycisku

Możesz przypisać makro do ikony graficznej, którą dodasz do paska narzędzi Szybki dostęp lub do wstążki.

Przypisywanie makra do kontrolki w arkuszu

Możesz przypisywać makra do formularzy i kontrolek ActiveX w arkuszu.

Uruchamianie Edytora Visual Basic

Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic, lub kliknij menu Narzędzia > makra > Edytor Visual Basic....

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej używania Edytora Visual Basic

Dowiedz się, jak znaleźć pomoc dotyczącą elementów języka Visual Basic.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×