Aplikacja Office Delve dla administratorów usługi Office 365

Im więcej pracujesz razem ze swoimi współpracownikami przy użyciu aplikacji Office 365, wyświetlając, edytując i udostępniając między sobą dokumenty, tym bardziej przydatna dla Was wszystkich będzie aplikacja Delve. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób jako administrator możesz pomóc użytkownikom w pełnym wykorzystaniu możliwości aplikacji Delve.

Aplikacja Delve korzysta z funkcji Office Graph, aby wyświetlać użytkownikom najbardziej istotną zawartość na podstawie tego, z kim i nad czym pracują. Informacje przedstawiane w aplikacji Delve są dostosowane do poszczególnych użytkowników. Aplikacja Delve nie zmienia uprawnień i użytkownicy będą widzieli tylko te dane, do których już mają dostęp.

Jako administrator, możesz upewnić się, że organizacja ma uprawnienia do używania funkcji Office Graph i że skonfigurowano inne usługi Office 365, z których korzysta aplikacja Delve, takie jak SharePoint Online i OneDrive dla Firm. Możesz także pomóc użytkownikom w rozpoczynaniu pracy z aplikacją Delve oraz odpowiedzieć na nurtujące ich pytania.

W tym artykule:

Co jest potrzebne do uzyskania aplikacji Delve

Szybsze uzyskiwanie nowych funkcji aplikacji Delve

Sterowanie dostępem do funkcji Office Graph

Wprowadzanie aplikacji Delve w organizacji

Pomaganie użytkownikom w rozwiązywaniu problemów z aplikacją Delve

Informacje o funkcji Office Graph

Dodatkowe zasoby

Co jest potrzebne do uzyskania aplikacji Delve

Aplikacja Delve jest dostępna dla usług Office 365 Enterprise (E1, E3 i E4), Office 365 Education (E1, E3 i E4), Office 365 dla instytucji rządowych (E1, E3 i E4), Office 365 Business Essentials oraz Office 365 Business Premium.

Niezależnie od tego, które z tych planów usługi Office 365 posiadasz, musisz aktywować usługę SharePoint Online i przypisać użytkownikom licencję na usługę SharePoint Online, zanim będą mogli zacząć korzystać z aplikacji Delve. Musisz również skonfigurować usługę Exchange Online, jeśli chcesz, aby na stronach głównych użytkowników w aplikacji Delve były wyświetlane załączniki. W przypadku skonfigurowania usługi Skype dla firm Online użytkownicy mogą rozpoczynać konwersacje programu Skype dla firm Online bezpośrednio z aplikacji Delve. Natomiast jeśli skonfigurowano usługę Yammer Enterprise, użytkownicy mogą uczestniczyć w konwersacjach usługi Yammer dotyczących dokumentów bezpośrednio z poziomu aplikacji Delve.

Aplikacja Delve współdziała z bieżącą lub bezpośrednio poprzednią wersją przeglądarki Internet Explorer lub Firefox albo najnowszą wersją przeglądarki Chrome lub Safari. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe usługi Office 365.

Szybsze uzyskiwanie nowych funkcji aplikacji Delve

Jeśli chcesz otrzymywać nowe funkcje aplikacji Delve, zanim będą one dostępne w wersjach standardowych, możesz dołączyć do programu udostępniania kierowanego. Będziesz otrzymywać nowe aktualizacje funkcji co najmniej dwa tygodnie wcześniej niż klienci korzystający z programu udostępniania standardowego. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Opcje udostępniania usługi Office 365.

Aby dołączyć do programu udostępniania kierowanego:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Przejdź do pozycji Ustawienia > Profil organizacji.

 4. Obok pozycji Preferencje udostępniania kliknij pozycję Edytuj.

 5. Aby włączyć udostępnianie kierowane dla wszystkich użytkowników w organizacji, wybierz pozycję Udostępnianie kierowane dla wszystkich użytkowników. Aby włączyć udostępnianie kierowane dla niektórych użytkowników w organizacji, wybierz pozycję Udostępnianie kierowane dla wybranych użytkowników.

  Porada: Utworzenie spersonalizowanych widoków aplikacji Delve dla użytkowników w organizacji zajmuje trochę czasu. Jeśli dołączysz do programu udostępniania kierowanego tuż przed rozpoczęciem weekendu, zwiększy to prawdopodobieństwo, że użytkownicy będą efektywnie obsługiwani w aplikacji Delve na początku następnego tygodnia roboczego.

To, co użytkownicy widzą w aplikacji Delve, zależy od programu udostępniania wybranego dla organizacji. Zobacz Moja aplikacja Office Delve wygląda inaczej, niż została opisana, aby zapoznać się z omówieniem głównych różnic.

Sterowanie dostępem do funkcji Office Graph

Strona centrum administracyjne programu SharePoint pozwala na sterowanie dostępem do funkcji Office Graph.

Brak dostępu do funkcji Office Graph spowoduje wyłączenie składników usługi Office 365 korzystających z funkcji Office Graph, takich jak aplikacja Delve. Wyłączenie dostępu do aplikacji Delve ma wpływ na istotność zawartości wyświetlanej w innych miejscach usługi Office 365, na przykład na stronie głównej programu SharePoint i w widoku odnajdowania w usłudze OneDrive dla Firm. Zobacz Jakie skutki ma zezwolenie lub brak zezwolenia na dostęp do funkcji Office Graph, aby uzyskać więcej informacji.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Ustawienia.

 4. W obszarze Office Graph wybierz jedną z następujących opcji:

  • Zezwalaj na dostęp do funkcji Office Graph

  • Nie zezwalaj na dostęp do funkcji Office Graph

Wprowadzanie aplikacji Delve w organizacji

Oto niektóre zasoby, z których możesz skorzystać, aby wprowadzić aplikację Delve w organizacji.

Zanim poinformujesz o aplikacji Delve

Informowanie o aplikacji Delve

 • Możesz pobrać ten szablon wiadomości e-mail i dostosować go, aby przekazać informacje o aplikacji Delve osobom w swojej organizacji.

Pobieranie aplikacji Delve

Codzienne korzystanie z aplikacji Delve

Dane a region geograficzny

 • Po przejściu do aplikacji Delve, na przykład przez wpisanie adresu delve.office.com w przeglądarce, użytkownicy są automatycznie przekierowywani do regionu geograficznego, w którym znajduje się dzierżawa usługi Office 365 Twojej organizacji. Po przekierowaniu do adresu URL zostanie dodany trzyliterowy prefiks wskazujący region, na przykład https://nam.delve.office.com w przypadku Ameryki Północnej, a https://eur.delve.office.com w przypadku Europy.

Pomaganie użytkownikom w rozwiązywaniu problemów z aplikacją Delve

Informacje zawarte w tej sekcji są pomocne w rozwiązywaniu problemów z aplikacją Delve.

Użytkownicy nie widzą aplikacji Delve w programie uruchamianie aplikacji usługi Office 365

Jeśli jakiś użytkownik — lub kilku użytkowników — w Twojej organizacji nie widzi aplikacji Delve w obszarze uruchamianie aplikacji, należy sprawdzić kilka kwestii. Zanim użytkownicy w organizacji będą mogli zacząć korzystać z aplikacji Delve, muszą zostać wprowadzone wszystkie poniższe rozwiązania.

Rozwiązania

Upewnianie się, że organizacja ma uprawnienia do używania funkcji Office Graph

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Przejdź do pozycji Ustawienia > Office Graph i upewnij się, że wybrano opcję Zezwalaj na dostęp do funkcji Office Graph.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z autonomicznej usługi SharePoint Online (SharePoint Online plan 1 lub SharePoint Online plan 2), ustawienie funkcji Office Graph będzie widoczne na stronie centrum administracyjne programu SharePoint. Jednak użytkownicy nie będą mogli korzystać z aplikacji Delve ani nie będą widzieć aplikacji Delve w ikonie uruchamianie aplikacji, ponieważ aplikacja Delve nie jest jeszcze dostępna w ramach usług autonomicznych.

Sprawdzanie, czy organizacja korzysta z planu usługi Office 365 z obsługą aplikacji Delve

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Przejdź do pozycji Rozliczenia > Subskrypcje.

 4. Sprawdź, czy masz jedną z następujących subskrypcji:

  • Office 365 Enterprise (E1, E3 lub E4)

  • Office 365 Education (E1, E3 lub E4)

  • Office 365 dla instytucji rządowych (E1, E3 lub E4)

  • Office 365 Business Essentials

  • Office 365 Business Premium

Sprawdzanie, czy licencje użytkownika zostały przypisane poprawnie

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Przejdź do pozycji Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

 4. Zaznacz pole przed nazwą tego użytkownika, którego licencje chcesz sprawdzić.

 5. Sprawdź, czy użytkownik ma jedną z następujących kombinacji licencji:

  • Microsoft Office 365 Plan E1 oraz SharePoint Online (Plan 1 lub Plan 2)

  • Microsoft Office 365 Plan E3 oraz SharePoint Online (Plan 1 lub Plan 2)

  • Microsoft Office 365 Plan E4 oraz SharePoint Online (Plan 1 lub Plan 2)

  • Microsoft Office 365 Business Essentials oraz SharePoint Online (Plan 1 lub Plan 2)

  • Microsoft Office 365 Business Premium oraz SharePoint Online (Plan 1 lub Plan 2)

  Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu licencjami, zobacz Przypisywanie licencji użytkownikom w usłudze Office 365 dla firm.

Użytkownicy widzą niewłaściwych współpracowników w aplikacji Delve

Jeśli usługa Windows Azure Active Directory zawiera nieaktualne informacje lub nie została zsynchronizowana z profilami użytkowników usługi SharePoint Online, w aplikacji Delve mogą nie być wyświetlani odpowiedni współpracownicy.

Aplikacja Delve korzysta z informacji w profilach użytkowników w usłudze Office 365, aby określić, z kim najczęściej współpracują użytkownicy w organizacji. Te profile zawierają informacje pochodzące z usługi Windows Azure Active Directory oraz profilów użytkowników w usłudze SharePoint Online. Informacje o osobach pochodzące z usługi Windows Azure Active Directory są automatycznie dodawane do profilów użytkowników w usłudze SharePoint Online po upływie 24 godzin.

Rozwiązania

 • Sprawdź i oczyść usługę Windows Azure Active Directory, a następnie zaczekaj na synchronizację informacji z profilami użytkowników usługi SharePoint Online.

 • W przypadku organizacji edukacyjnych synchronizacja między usługą Windows Azure Active Directory i profilami użytkowników nie jest automatyczna. Użytkownicy muszą zalogować się do usługi SharePoint Online przynajmniej raz, aby utworzyć profile użytkowników.

 • Jeśli korzystasz z usługi Active Directory w środowisku lokalnym i skonfigurowano synchronizację usługi Active Directory, upewnij się, że jest ona prawidłowo synchronizowana z usługą Windows Azure Active Directory.

Użytkownicy nie widzą obrazów użytkowników w aplikacji Delve

Obrazy użytkowników w aplikacji Delve pochodzą z profilów użytkowników w usłudze SharePoint Online. Jeśli użytkownik nie ma obrazu w swoim profilu w usłudze SharePoint Online, aplikacja Delve nie ma nic do wyświetlenia.

Rozwiązania

 • Upewnij się, że użytkownicy przekazali swoje obrazy profilu użytkownika do usługi SharePoint Online. Jeśli użytkownicy chcą uzyskać więcej informacji, wskaż im temat Wyświetlanie i edytowanie profilu.

Użytkownicy widzą dokumenty osób, które wyłączyły funkcję Dokumenty w aplikacji Delve

Użytkownicy mogą wyłączyć funkcję Dokumenty w aplikacji Delve, co oznacza, że sami nie będą widzieć żadnych dokumentów w aplikacji Delve, a ich aktywność i relacje w usłudze Office 365 nie będą uwzględniane przez funkcję Office Graph.

Jeśli jednak inni użytkownicy wciąż mają dostęp do dokumentów należących do osoby, która wyłączyła funkcję Dokumenty, wciąż mogą wyświetlać te dokumenty w aplikacji Delve oraz wyszukiwać je w usłudze SharePoint Online.

Inne informacje, które są dostępne dla wszystkich osób w organizacji, takie jak informacje w usłudze Azure Active Directory, również będą widoczne, nawet jeśli użytkownik wyłączy funkcję Dokumenty.

Rozwiązania

 • Nie trzeba wykonywać żadnych czynności.

Użytkownicy widzą bardzo mało zawartości w aplikacji Delve lub nie widzą jej wcale

Zawartość w aplikacji Delve pochodzi z różnych źródeł zawartości w usłudze Office 365, takich jak usługa Exchange Online, portal Wideo w usłudze Office 365, usługa SharePoint Online i usługa OneDrive dla Firm.

Jeśli użytkownicy nie mają żadnej ostatnio modyfikowanej lub wyświetlanej zawartości w tych źródłach zawartości, ani nie mają dostępu do zawartości innych użytkowników, aplikacja Delve może pokazywać niewiele zawartości lub w ogóle jej nie pokazywać. Użytkownicy muszą również mieć licencje usługi Office 365 oraz dostęp do funkcji Office Graph, aby wyświetlać zawartość w aplikacji Delve.

Rozwiązania

 • Zachęć użytkowników do przechowywania i udostępniania dokumentów w usługach SharePoint Online i OneDrive dla Firm. Jeśli użytkownicy chcą uzyskać więcej informacji, wskaż im temat Przechowywanie dokumentów w miejscach, w których aplikacja Delve może uzyskać do nich dostęp.

 • Sprawdź ustawienia uprawnień w witrynach i zbiorach witryn usługi SharePoint Online, aby upewnić się, że użytkownik ma dostęp do odpowiednich witryn i ich zawartości.

 • Sprawdź, czy użytkownik znajduje się w usłudze Active Directory i czy jest członkiem odpowiednich grup w usłudze Active Directory. Aby to zweryfikować, wybierz pozycję centrum administracyjne usługi Office 365 > Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

 • Upewnij się, że użytkownik zezwala na wyświetlanie dokumentów w aplikacji Delve. W tym celu użytkownik powinien przejść do lokalizacji Office 365 > Delve > Ustawienia funkcji i sprawdzić, czy ustawienie Dokumenty w aplikacji Delve nie jest wyłączone.

 • Upewnij się, że użytkownikom została przydzielona licencja na dostęp do usług Office 365 oraz że została ona aktywowana.

Użytkownicy nie mogą znaleźć określonego elementu w aplikacji Delve

Aplikacja Delve nie zmienia uprawnień i użytkownicy będą widzieli tylko te dane, do których już mają dostęp. Nie wszystkie typy zawartości będą wyświetlane w aplikacji Delve, a nowe dokumenty są widoczne w ciągu 24 godzin. Ponadto aplikacja Delve nadaje priorytet zawartości zmodyfikowanej lub wyświetlonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Rozwiązania

 • Zapoznaj się w krokami w sekcji Użytkownicy widzą bardzo mało zawartości w aplikacji Delve lub nie widzą jej wcale

 • Sprawdź, czy typ zawartości jest obsługiwany. Obecnie w ramach udostępniania standardowego aplikacja Delve wyświetla pliki PDF, pliki aplikacji Word, Excel i PowerPoint oraz klipy wideo, które zostały przekazane do portalu Wideo w usłudze Office 365.

 • Sprawdź, kiedy dany dokument został dodany do aplikacji Office 365. Nowe dokumenty są pokazywane w aplikacji Delve w ciągu 24 godzin.

Użytkownicy martwią się, że w aplikacji Delve są dostępne prywatne lub poufne dokumenty

Każdy dokument, który użytkownik może wyświetlać i edytować w usłudze Office 365, może być także widoczny w aplikacji Delve. Aplikacja Delve nie zmienia uprawnień i użytkownicy będą widzieli tylko te dane, do których już mają dostęp. Czasem jednak warto uniemożliwić wyświetlanie dokumentu w aplikacji Delve.

Rozwiązania

 • Sprawdź ustawienia uprawnień dla dokumentów, witryn i bibliotek i upewnij się, że tylko odpowiedni użytkownicy mają dostęp do tej zawartości.

 • Jeśli chcesz uniemożliwić wyświetlanie określonych dokumentów w aplikacji Delve, wykonaj czynności opisane w temacie Ukrywanie dokumentów w aplikacji Delve. Możesz nadal przechowywać dokumenty w usłudze Office 365, a inne osoby mogą nadal znaleźć je za pomocą funkcji wyszukiwania — po prostu nie będą one już widoczne w aplikacji Delve.

Informacje o funkcji Office Graph

Aplikacja Delve korzysta z funkcji Office Graph. Funkcja Office Graph umożliwia przechowywanie reprezentacji danych dotyczących wszystkich elementów usługi Office 365 jako węzłów w indeksie funkcji Graph. Dane funkcji Office Graph są przechowywane na partycji klienta środowisk SharePoint Online i Exchange Online oraz są chronione i zabezpieczane tak samo jak inne dane klienta przechowywane w tych samych usługach w chmurze. Dane i metadane funkcji Office Graph są przechowywane w tym samym regionie centrum danych, w którym są obsługiwane usługi, z których pochodzą te dane.

Funkcja Office Graph opisuje połączenia między różnego typu elementami za pomocą rozbudowanych relacji. Ponadto funkcja Office Graph tworzy rozbudowane relacje (szczegółowe informacje) przy użyciu zaawansowanych technik analizy i uczenia maszynowego.

Aby przedstawić najbardziej istotną zawartość w różnych kontekstach, na przykład w aplikacji Delve, funkcja Office Graph stosuje analizę dwustopniową. Najpierw oblicza, którzy użytkownicy funkcji Office Graph są najbardziej istotni z punktu widzenia bieżącego kontekstu. Następnie pobiera najważniejszą zawartość skojarzoną z tymi użytkownikami. Zawartość jest dostosowywana do każdego użytkownika, a użytkownicy widzą tylko te dane, do których już mają dostęp.

Deweloperzy: szczegółowe informacje i rozbudowane relacje funkcji Office Graph są udostępniane za pomocą funkcji Microsoft Graph — pojedynczego punktu końcowego interfejsu API REST (https://graph.microsoft.com), który udostępnia wiele interfejsów API z usług firmy Microsoft w chmurze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Microsoft Graph.

Jakie skutki ma zezwolenie lub brak zezwolenia na dostęp do funkcji Office Graph?

To, jakie informacje użytkownicy w Twojej organizacji zobaczą w aplikacji Delve, zależy od programu udostępniania, w którym uczestniczy organizacja, oraz od zezwolenia na dostęp do funkcji Office Graph.

Program udostępniania standardowego

Jeśli zezwalasz na dostęp do funkcji Office Graph, użytkownicy w Twojej organizacji mają dostęp do aplikacji Delve w obszarze „uruchamianie aplikacji” usługi Office 365 i mogą używać wszystkich funkcji w aplikacji Delve. Kliknięcie osoby w aplikacji Delve spowoduje otwarcie strony tej osoby, zawierającej informacje o profilu użytkownika, na przykład dane kontaktowe i szczegóły schematu organizacyjnego, a także dokumenty związane z tą osobą.

Jeśli nie zezwolisz na dostęp do funkcji Office Graph, aplikacja Delve zostanie usunięta z obszaru „uruchamianie aplikacji” usługi Office 365. Gdy użytkownicy odwiedzą stronę osoby, na przykład klikając tę osobę w usłudze OneDrive dla Firm, ta strona będzie zawierała tylko informacje o profilu użytkownika. Nie będą widoczne żadne dokumenty. Użytkownicy będą nadal mogli wyszukiwać inne osoby, ale nie dokumenty ani tablice.

Program udostępniania kierowanego

W przypadku korzystania z programu udostępniania kierowanego i zezwalania na dostęp do funkcji Office Graph użytkownicy w Twojej organizacji szybciej uzyskają dostęp do nowych funkcji aplikacji Delve. Aby zapoznać się z omówieniem różnic między udostępnianiem standardowym a udostępnianiem kierowanym w zakresie informacji widocznych w aplikacji Delve, zobacz Moja aplikacja Office Delve wygląda inaczej.

Jeśli nie zezwolisz na dostęp do funkcji Office Graph, aplikacja Delve zostanie usunięta z obszaru „uruchamianie aplikacji” usługi Office 365. Gdy użytkownicy odwiedzą stronę osoby w aplikacji Delve, nie będą tam wyświetlane żadne dokumenty.

Dodatkowe zasoby

Użytkownicy końcowi

Administratorzy

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×