Animacja, wideo i dźwięk

Animowanie tekstu i obiektów

Animowanie tekstu i obiektów

Tekst, obrazy, kształty, tabele, Grafiki SmartArt i inne obiekty w prezentacji programu PowerPoint można animować.

Efekty mogą powodować pojawianie się, znikanie lub przesuwanie obiektu. Mogą też powodować zmianę rozmiaru lub koloru obiektu.

PowerPoint 2013

1:54

Dostępny jest też powiązany klip wideo dotyczący animowania tekstu.

Porada: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Dodawanie animacji do tekstu, obrazów, kształtów i innych elementów w prezentacji

 1. Zaznacz obiekt lub tekst, który chcesz animować.

 2. Wybierz pozycję Animacje i wybierz animację.

 3. Wybierz pozycję Opcje efektu i wybierz efekt.

Zarządzanie animacjami i efektami

Istnieją różne sposoby rozpoczynania animacji w prezentacji:

 • Przy kliknięciu: rozpocznij animację po kliknięciu slajdu.

 • Z poprzednim: odtwórz animację razem z poprzednią animacją w sekwencji.

 • Po poprzedniej: rozpocznij animację od razu po poprzedniej.

 • Czas trwania: wydłuż lub skróć efekt.

 • Opóźnienie: dodaj czas przed uruchomieniem efektu.

Dodawanie kolejnych efektów do animacji

 1. Zaznacz obiekt lub tekst z animacją.

 2. Wybierz pozycję Dodaj animację i wybierz ją.

Zmienianie kolejności animacji

 1. Wybierz znacznik animacji.

 2. Wybierz odpowiednią opcję:

  • Przesuń do tyłu: spraw, aby animacja pojawiała się wcześniej w sekwencji.

  • Przesuń do przodu: spraw, aby animacja występowała później w sekwencji.

Dodawanie animacji do obiektów zgrupowanych

Możesz dodać animację do zgrupowanych obiektów, tekstu i innych elementów.

 1. Naciśnij klawisz Ctrl i zaznacz odpowiednie obiekty.

 2. Wybierz pozycję Formatowanie > Grupuj > Grupuj, aby zgrupować obiekty.

 3. Wybierz pozycję Animacje i wybierz animację.

Dodawanie animacji do obiektu

 1. Zaznacz obiekt, który chcesz animować.

 2. Na karcie Animacje na wstążce w grupie Animacja kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej i wybierz odpowiedni efekt animacji.

  Grupa Animacja na karcie Animacje.

  Zostaną wyświetlone najpopularniejsze efekty. Jeśli chcesz uzyskać jeszcze więcej opcji, kliknij pozycję Więcej w dolnej części galerii.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Szybkość efektu zależy od ustawienia Czas trwania.

 1. Zaznacz na slajdzie efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Animacje w obszarze opcji Chronometraż w polu Czas trwania wpisz liczbę sekund trwania efektu.

  Opcja Czas trwania efektów animacji w programie PowerPoint

  (Wartość maksymalna: 59 sekund. Wartość minimalna: 0,01 sekundy. Możesz wpisać czas trwania lub użyć klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół, aby wybrać standardową wartość przyrostową).

 1. Zaznacz na slajdzie efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Animacje w obszarze opcji Chronometraż otwórz listę Rozpoczęcie, a następnie wybierz jedną z trzech opcji opisanych poniżej:

  Opcje uruchamiania dla animacji w programie PowerPoint

  Wybierz opcję

  Aby rozpocząć efekt animacji

  Przy kliknięciu

  Przy kliknięciu slajdu

  Z poprzednim

  W tym samym momencie co poprzedni efekt animacji na liście. (Jedno kliknięcie uruchamia dwa lub więcej efektów animacji w tym samym momencie).

  Po poprzednim

  Bezpośrednio po zakończeniu odtwarzania poprzedniego efektu animacji na liście. (Nie jest wymagane dodatkowe kliknięcie, aby rozpocząć efekt animacji).

Opcja Opóźnienie określa czas, jaki musi upłynąć przed rozpoczęciem określonego efektu animacji — po kliknięciu lub po zakończeniu poprzedniego efektu animacji.

 1. Zaznacz na slajdzie efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Animacje w obszarze Chronometraż w polu Opóźnienie określ czas w sekundach.

Opcja Opóźnienie efektów animacji w programie PowerPoint

Aby zmienić kolejność zestawu animacji na slajdzie:

 1. Otwórz okienko Animacja: na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana wybierz pozycję Okienko animacji.

 2. W okienku Animacja wybierz efekt animacji, którego kolejność chcesz zmienić.

 3. Na karcie Animacja na wstążce w grupie Chronometraż w obszarze Zmień kolejność animacji wybierz jedną z następujących opcji:

  Opcje chronometrażu dla animacji w programie PowerPoint
  • Wybierz pozycję Przenieś do wcześniejszej lokalizacji, aby przenieść efekt o jedną pozycję w górę w kolejności animacji.

  • Wybierz pozycję Przenieś do późniejszej lokalizacji, aby przenieść efekt o jedną pozycję w dół w kolejności animacji.

  Możesz wybierać opcję wielokrotnie, jeśli to konieczne, aby przenieść wybrany efekt do odpowiedniej lokalizacji w kolejności animacji.

Zastosowanie animacji do obiektu powoduje wyświetlenie znacznika w postaci małej cyfry po lewej stronie tego obiektu. Ta cyfra wskazuje obecność efektu animacji i jego miejsce w sekwencji animacji na bieżącym slajdzie.

 1. Zaznacz cyfrę animacji, którą chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Aby zapoznać się z bardziej szczegółowym omówieniem, zobacz Zmienianie, usuwanie lub wyłączanie efektów animacji.

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, do którego chcesz dodać wiele animacji.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij przycisk Dodaj animację.

  Grupa Animacja zaawansowana na karcie Animacje.

Po dodaniu jednego lub kilku efektów animacji można wykonać następujące czynności, aby sprawdzić czy efekty działają poprawnie:

 • Na karcie Animacje w grupie Podgląd kliknij przycisk Podgląd.

  Grupa Podgląd na karcie Animacje.

Aby uniknąć ręcznego animowania kilku obiektów w taki sam sposób: Użyj Malarza animacji, aby skopiować animacje z jednego obiektu do drugiego. Szczegółowe informacje i krótką prezentację wideo można znaleźć w temacie Duplikowanie animacji za pomocą Malarza animacji.

Malarz animacji jest dostępny na wstążce paska narzędzi Animacja po zaznaczeniu animowanego elementu na slajdzie

Stosowanie efektu animacji

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, który chcesz animować.

  Obiekt w tym kontekście to dowolny element na slajdzie, taki jak obraz, wykres lub pole tekstowe. Zaznaczenie obiektu na slajdzie powoduje wyświetlenie uchwytów zmiany rozmiaru wokół obiektu.

 2. Na karcie Animacje na wstążce w grupie Animacja wybierz odpowiedni efekt animacji z listy Animuj.

  Animacje wbudowane

  Jeśli zaznaczonym obiektem jest pole tekstowe, dostępne są dwie opcje dla każdego typu animacji na liście Animuj:

  • Wszystkie naraz: animacja występuje dla całego tekstu w tym samym czasie.

  • Według akapitów pierwszego poziomu: animacja występuje pojedynczo po kolei dla każdego akapitu w polu tekstowym.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 • Zaznacz tekst lub obiekt, z którego chcesz usunąć animację.

 • Na karcie Animacje w grupie Animacja wybierz pozycję Bez animacji z listy Animuj.

Aby zapoznać się z bardziej szczegółowym omówieniem, zobacz Zmienianie, usuwanie lub wyłączanie efektów animacji.

Aby uzyskać większą kontrolę nad sposobem i czasem stosowania efektów, możesz utworzyć i zastosować animację niestandardową. Możesz na przykład dodać efekt zwiększania lub zmniejszania oraz obracania lub migotania tekstu, a także ustawić animację w taki sposób, aby usłyszeć dźwięk oklasków po wyświetleniu obrazu. Możesz zastosować więcej niż jedną animację, aby wiersz tekstu przyleciał z dźwiękiem lub bez dźwięku, a następnie wyleciał. Oprócz wstępnie ustawionych lub niestandardowych ścieżek ruchu możesz skorzystać także z opcji wyróżnienia, wejścia lub wyjścia.

Do tworzenia animacji niestandardowych służy okienko zadańAnimacja niestandardowa. Są w nim wyświetlane ważne informacje na temat efektu animacji, takie jak jego typ, kolejność wielu efektów względem siebie oraz część tekstu efektu.

Okienko zadań Animacja niestandardowa

1. Ikony oznaczają chronometraż efektów animacji względem innych zdarzeń na slajdzie. Oto dostępne opcje:

 • Rozpocznij po kliknięciu (ikona myszy, opcja przedstawiona w tym przykładzie): efekt animacji zaczyna się po kliknięciu slajdu.

 • Rozpocznij z poprzednim (bez ikony): efekt animacji rozpoczyna się w tym samym czasie co poprzedni efekt na liście (to znaczy, że jedno kliknięcie spowoduje uruchomienie dwóch lub więcej efektów animacji).

 • Rozpocznij po poprzednim (ikona zegara): efekt animacji rozpoczyna się zaraz po zakończeniu odtwarzania poprzedniego efektu na liście (to znaczy, że nie są wymagane dodatkowe kliknięcia w celu uruchomienia następnego efektu animacji).

2. Aby wyświetlić ikonę menu (strzałka w dół), należy zaznaczyć element na liście. Następnie należy kliknąć tę ikonę w celu wyświetlenia menu.

3. Numery oznaczają kolejność odtwarzania efektów animacji. Odpowiadają one również etykietom skojarzonym z animowanymi elementami w widoku normalnym z wyświetlonym okienkiem zadań Animacja niestandardowa.

4. Typy efektów animacji są reprezentowane przez ikony. W tym przykładzie jest to efekt typu Wyróżnienie.

Elementy animowane są oznaczane na slajdzie numerowanymi, niedrukowanymi tagami. Tagi te odpowiadają efektom na liście Animacja niestandardowa i są wyświetlane z boku tekstów lub obiektów. Tag jest wyświetlany tylko w widoku normalnym z wyświetlonym okienkiem zadań Animacja niestandardowa.

Aby zastosować niestandardowy efekt animacji w programie Office PowerPoint 2007, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, który chcesz animować.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

 3. W okienku zadań Animacja niestandardowa kliknij pozycję Dodaj efekt, a następnie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby tekst lub obiekt pojawił się z efektem, wskaż opcję Wejście, a następnie kliknij efekt.

  • Aby dodać efekt, na przykład kręcenie, do tekstu lub obiektu, który jest już widoczny na slajdzie, wskaż opcję Wyróżnienie, a następnie kliknij efekt.

  • Aby dodać efekt, który sprawia, że tekst lub obiekt w pewnym momencie opuszcza slajd, wskaż opcję Wyjście, a następnie kliknij efekt.

  • Aby dodać efekt, który sprawia, że tekst lub obiekt porusza się w określony sposób, wskaż opcję Ścieżki ruchu, a następnie kliknij ścieżkę.

 4. Aby określić sposób stosowania efektu do tekstu lub obiektu, kliknij prawym przyciskiem myszy niestandardowy efekt animacji na liście Animacja niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Opcje efektu w menu skrótów.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby określić ustawienia dla tekstu, kliknij opcje, których chcesz użyć do animowania tekstu, na kartach Efekt, Chronometraż i Animacja tekstu.

  • Aby określić ustawienia dla obiektu, kliknij opcje, których chcesz użyć do animowania obiektu, na kartach Efekt i Chronometraż.

Efekty są wyświetlane na liście Animacja niestandardowa w kolejności, w której zostały dodane.

Wykonaj poniższe czynności, aby zastosować efekty dźwiękowe do punktorów tekstu, do których zostały dodane efekty animacji. Na początku slajd wygląda mniej więcej tak.

Slajd zawierający efekty animacji wejścia i wyjścia

A okienko zadań Animacja niestandardowa wygląda mniej więcej tak.

Okienko Animacja niestandardowa zawierające efekty animacji wejścia i wyjścia

Wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku zadań Animacja niestandardowa na liście Animacja niestandardowa kliknij strzałkę po prawej stronie efektu animacji zastosowanego do pierwszego punktora tekstu, a następnie kliknij pozycję Opcje efektu.

  Pozycja Opcje efektu

 2. Na karcie Efekt w obszarze Rozszerzenia na liście Dźwięk wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz dźwięk.

  • Aby dodać dźwięk z pliku, wybierz pozycję Inny dźwięk, a następnie znajdź plik dźwiękowy, którego chcesz użyć.

 3. Powtarzaj kroki 1 i 2 dla każdego punktora tekstu, do którego chcesz dodać efekt dźwiękowy.

Po dodaniu jednego lub kilku efektów animacji można wykonać następujące czynności, aby sprawdzić czy efekty działają poprawnie:

 • Na dole okienka zadań Animacja niestandardowa kliknij pozycję Odtwórz.

Testowanie efektów animacji

Stosowanie animacji

 1. Zaznacz obiekt lub tekst na slajdzie, do którego chcesz dodać animację.

  Obiekt w tym kontekście to dowolny element na slajdzie, taki jak obraz, wykres lub pole tekstowe. Zaznaczenie obiektu na slajdzie powoduje wyświetlenie uchwytów zmiany rozmiaru wokół obiektu. (Na potrzeby animacji akapit w polu tekstowym również jest obiektem, ale po jego zaznaczeniu nie są wyświetlane uchwyty zmiany rozmiaru. Zamiast tego uchwyty zmiany rozmiaru są wyświetlane wokół całego pola tekstowego.)

 2. Na karcie Animacje na wstążce otwórz galerię animacji i wybierz jedną z nich.

  Galeria opcji animacji w aplikacji PowerPoint Online
 3. Na karcie Animacje otwórz listę Opcje efektu, aby wybrać jedną z dostępnych opcji. Opcje efektu są dostępne dla tekstu albo na potrzeby wyboru kierunku lub intensywności animacji. (Nie dla wszystkich animacji są dostępne opcje efektu).

 4. Aby wyświetlić podgląd animacji, na karcie Pokaz slajdów na wstążce wybierz pozycję Odtwórz od początku.

  Aby rozpocząć pokaz slajdów, na karcie Widok na wstążce wybierz pozycję Odtwórz od początku.

  (Jeśli funkcja Wstążka uproszczona została wyłączona, nie masz karty Pokaz slajdów; zamiast niej użyj karty Widok, aby rozpocząć pokaz slajdów.)

 5. W widoku pokazu slajdów kliknij slajd, aby odtworzyć efekt animacji.

Usuwanie efektu animacji

 1. Zaznacz animowany obiekt.

 2. Na karcie Animacje na wstążce otwórz galerię animacji i wybierz pozycję Brak.

Zmienianie kolejności efektów animacji

Zastosowanie animacji do obiektu powoduje wyświetlenie znacznika w postaci małej cyfry po lewej stronie tego obiektu. Ta cyfra wskazuje obecność efektu animacji i jego miejsce w sekwencji animacji na slajdzie. Te znaczniki są wyświetlane, gdy jest wybrana karta wstążki Animacja.

 1. Na slajdzie zaznacz animowany obiekt.

 2. Na karcie Animacja na wstążce w grupie Chronometraż kliknij pozycję Przesuń do tyłu lub Przesuń do przodu.

  Każde kliknięcie zmienia położenie obiektu w kolejności o jedno miejsce. Skutki zmiany kolejności zostaną odzwierciedlone w zmianie numerowania znaczników.

Zobacz też

Wyświetlanie tekstu po jednym wierszu, wyrazie lub literze naraz

Dodawanie animowanego obrazu GIF do slajdu

Stosowanie wielu efektów animacji do jednego obiektu

Dodawanie efektu animacji ścieżki ruchu

Efekty animacji 3D w programie PowerPoint

Przejścia między slajdami

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×