Analiza użycia platformy Microsoft 365

Analiza użycia platformy Microsoft 365 jest dostępna również dla usługi Office 365 US Government Community.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Przegląd analizy użycia platformy Microsoft 365

Skorzystaj z analizy użycia platformy Microsoft 365 w ramach programu Power BI, aby zdobyć informacje o wdrażaniu różnych usług Office 365 w Twojej organizacji w celu komunikacji i współpracy. Możesz wizualizować i analizować dane użycia usługi Office 365, tworzyć spersonalizowane raporty i dzielić się informacjami w ramach organizacji, jak również zdobywać informacje o tym, jak poszczególne regiony lub działy wykorzystują usługę Office 365.

Analiza użycia platformy Microsoft 365 to pakiet zawartości, który umożliwia dostęp do gotowego panelu nawigacyjnego zapewniającego przegląd danych różnych produktów z ostatnich 12 miesięcy oraz zawierającego gotowe raporty. Każdy raport zawiera konkretne informacje dotyczące użycia. Dla ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego dostępne są informacje dotyczące konkretnych użytkowników.

Model danych połączony z pakietem zawartości uwzględnia atrybuty użytkowników z usługi Active Directory, umożliwiając przestawianie kolumn w wybranych raportach. Uwzględniane są następujące atrybuty usługi Active Directory: lokalizacja, dział i organizacja.

Zobacz sekcję Włączanie analizy użycia platformy Microsoft 365, aby zacząć zbieranie danych.

Zrzut ekranu przedstawiający listę raportów zawartych we wdrożeniowym pakiecie zawartości.

Analiza użycia platformy Microsoft 365 zawiera wiele raportów, w tym:

  • Raport przeglądu wdrażania — zawiera podsumowanie trendów wdrażania. Skorzystaj z raportów w tej sekcji, aby dowiedzieć się w jaki sposób użytkownicy wdrażają Office 365, jak również jak ogólne użycie poszczególnych usług zmienia się z miesiąca na miesiąc. Możesz zobaczyć, ile licencji zostało przypisanych, ile z nich jest aktywnie wykorzystywanych przez osoby z Twojej organizacji, ilu jest powracających użytkowników i ilu korzysta z tego produktu po raz pierwszy.

  • Raport użycia produktu — zapewnia szczegółowy wgląd w liczby dotyczące kluczowych aktywności w każdej usłudze. Skorzystaj z raportów w tej sekcji, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Twoi użytkownicy korzystają z usługi Office 365.

  • Raport wykorzystania miejsca — skorzystaj z tego raportu, aby śledzić przestrzeń dyskową w chmurze dla skrzynek pocztowych, usługi OneDrive i witryn programu SharePoint. Dzięki temu raportowi możesz także sprawdzić, czy osoby z organizacji nie przekraczają limitów, lub podjąć decyzję o zakupie dodatkowej przestrzeni dyskowej.

  • Raport komunikacji — pozwala zobaczyć, czy osoby z organizacji wolą komunikować się za pomocą programu Teams, Yammer, poczty e-mail lub połączeń przez Skype. Możesz również sprawdzać, czy tendencje korzystania z różnych narzędzi komunikacji wśród pracowników się zmieniają.

  • Raport współpracy — sprawdź, ile osób w organizacji korzysta z usługi OneDrive i programu SharePoint w celu przechowywania dokumentów i współpracy, jak również w jaki sposób te trendy zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Możesz też zobaczyć, ile osób udostępnia dokumenty wewnątrz organizacji i poza nią, jak również ile witryn programu SharePoint lub kont usługi OneDrive jest aktywnie używanych.

  • Raport aktywacji pakietu Office — śledź aktywacje usługi Office 365 ProPlus oraz programów Project i Visio w swojej organizacji. Każda osoba posiadająca licencję usługi Office może zainstalować produkty na maksymalnie pięciu urządzeniach. Skorzystaj z raportów w tej sekcji, aby zobaczyć rodzaje urządzeń, na których użytkownicy instalują aplikacje pakietu Office.

  • Raport dostępu z dowolnego miejsca — sprawdzaj, z jakich klientów i urządzeń korzystają użytkownicy do łączenia się z pocztą e-mail, programem Skype dla firm lub programem Yammer.

  • Raporty użycia poszczególnych usług — dla różnych usług dostępne są osobne raporty użycia. Zawierają one konkretne informacje dotyczące użycia poszczególnych usług. Przykładowe raporty mogą dotyczyć użycia programów Exchange, Teams i Yammer.

  • Raporty aktywności użytkowników poszczególnych usług — dla różnych usług dostępne są osobne raporty aktywności użytkowników. Zawierają one dane użycia na poziomie użytkowników wraz z atrybutami usługi Active Directory.

Aby wyświetlić szczegółowe raporty dotyczące poszczególnych obszarów, kliknij odpowiednią tabelę danych. Możesz wyświetlić wszystkie wstępnie utworzone raporty, klikając karty u dołu witryny podczas przeglądania raportów. Bardziej szczegółowe instrukcje znajdziesz w sekcji Nawigowanie po raportach i korzystanie z nich w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365 oraz Dostosowywanie raportów analizy użycia platformy Microsoft 365.

Często zadawane pytania

Pytanie

Odpowiedź

Czy ten pakiet zawartości będzie dostępny do kupienia czy bezpłatnie?

Pakiet zawartości dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich klientów. Aby nawiązać połączenie z pakietem zawartości, należy utworzyć konto bezpłatnej usługi Power BI. Możesz też dostosowywać pulpity nawigacyjne i raporty w bezpłatnej usłudze Power BI.

Aby można było udostępniać pulpity nawigacyjne, użytkownik udostępniający oraz użytkownik, któremu pulpit jest udostępniany, muszą posiadać usługę Power BI Pro albo Power BI Premium.

Kto może połączyć się z analizą użycia platformy Microsoft 365?

Aby nawiązać połączenie z tym pakietem zawartości, musisz być administratorem globalnym, czytelnikiem raportów, administratorem programu Exchange, administratorem programu Skype dla firm lub administratorem programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Role administratorów usługi Office 365.

Kto może dostosowywać pulpity nawigacyjne analizy i raporty użycia platformy Microsoft 365?

Tylko użytkownik, który nawiązał wstępne połączenie z pakietem zawartości, może dostosować pulpit nawigacyjny i tworzyć nowe raporty w interfejsie sieciowym usługi Power BI. Instrukcje znajdziesz w sekcji Dostosowywanie raportów w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365.

Czy pulpity nawigacyjne i raporty w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365 można dostosowywać tylko w interfejsie sieciowym usługi Power BI?

Oprócz dostosowywania pulpitów nawigacyjnych i raportów w interfejsie sieciowym usługi Power BI użytkownicy mogą też skorzystać z programu Power BI Desktop, aby połączyć się bezpośrednio z usługą raportów Office 365 i tworzyć własne raporty.

Jak mogę uzyskać plik pbit, z którym jest skojarzony ten pulpit nawigacyjny?

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pliku pbit w centrum pobierania Microsoft.

Kto może wyświetlać pulpity nawigacyjne i raporty analizy użycia platformy Microsoft 365?

Użytkownik, który połączył się z pakietem zawartości, może udostępnić pakiet każdemu, korzystając z funkcji udostępniania. Licencjonowanie programu Power BI wymaga, aby zarówno użytkownik udostępniający, jak i użytkownik, któremu pulpit nawigacyjny jest udostępniany, posiadali usługę Power BI Pro albo Power BI Premium.

Czy każdy może udostępniać pulpit nawigacyjny, czy może to robić wyłącznie osoba, która połączyła się z pulpitem?

Udostępniając pulpit nawigacyjny, możesz zezwolić użytkownikom na dalsze udostępnianie lub tego zabronić. Możesz ustawić tę opcję w trakcie udostępniania.

Czy można pracować na tym samym pakiecie zawartości oraz dostosowywać ten pakiet z grupą osób?

Tak. Aby umożliwić grupie administratorów wspólną pracę na tym samym pakiecie zawartości, możesz wykorzystać funkcjonalność obszaru roboczego usługi Power BI. Więcej informacji uzyskasz w sekcji Jak współpracować i udostępniać panele nawigacyjne i raporty?

W jakich ramach czasowych dostępne są dane?

Większość raportów wyświetla dane z ostatnich 12 miesięcy. Niektóre zestawienia mogą jednak pokazywać krótszą historię, ponieważ zbieranie danych dla różnych produktów i raporty zostały rozpoczęte w różnym czasie. W związku z tym dane z pełnego okresu 12 miesięcy mogą nie być dostępne. Wszystkie raporty ostatecznie będą pokazywać dane z 12 miesięcy. Raporty, które pokazują szczegóły na poziomie użytkownika, zawierają dane za cały ubiegły miesiąc.

Jakie dane są uwzględnione w pakiecie zawartości?

Dane w pakiecie zawartości aktualnie obejmują ten sam zestaw metryk aktywności dostępny w raportach aktywności użycia usługi Office 365. Wraz z dodawaniem raportów do sekcji aktywności użycia będą one dodawane do przyszłych wydań pakietów zawartości.

W jaki sposób dane w pakiecie zawartości różnią się od danych w raportach użycia w centrum administracyjnym?

Dane bazowe widoczne w pakiecie zawartości odpowiadają danym widocznym w raportach aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365. Główną różnicą jest to, że dane dostępne w portalu administracyjnym obejmują ostatnie 7/30/90/180 dni, a pakiet zawartości pokazuje dane miesięczne — do 12 miesięcy.

Ponadto szczegóły na poziomie użytkownika w pakiecie zawartości są dostępne wyłącznie dla ostatniego zakończonego miesiąca i dotyczą użytkowników, którym przypisana została licencja produktu i którzy byli aktywni.

Kiedy korzystać z pakietu zawartości, a kiedy z raportów użycia w centrum administracyjnym?

Raporty aktywności użycia usługi Office 365 są dobrym punktem początkowym do zrozumienia użycia i wdrażania usługi Office 365. Pakiet zawartości łączy w sobie dane użycia usługi Office 365 i informacje z usługi Active Directory organizacji oraz pozwala administratorom na analizowanie zestawu danych z wykorzystaniem możliwości analizy wizualnej usługi Power BI. Pozwala to administratorom nie tylko na wizualizację i analizę danych użycia usługi Office 365, ale również na podział danych według właściwości usługi Active Directory, takich jak działy, lokalizacje itp. Administratorzy mogą również tworzyć raporty niestandardowe i dzielić się spostrzeżeniami w organizacji.

Jak często dane są odświeżane?

Po nawiązaniu pierwszego połączenia z pakietem zawartości zostanie on automatycznie wypełniony danymi dotyczącymi ostatnich 12 miesięcy. Później dane pakietu zawartości będą odświeżane co tydzień. Klienci mogą zmienić harmonogram odświeżania, jeżeli korzystają z danych w sposób wymagający innego rytmu aktualizacji.

Zaplecze usługi Office 365 codziennie będzie odświeżać dane i dostarczać dane dotyczące okresu od 5 do 8 dni od bieżącej daty.

Kolumna Data zawartości w każdym zestawie danych pokazuje datę świeżości danych w pakiecie zawartości.

Jaka jest definicja aktywnego użytkownika?

Definicja aktywnego użytkownika jest taka sama jak definicja aktywnego użytkownika w raportach aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365.

Więcej informacji uzyskasz, sprawdzając definicję aktywnego użytkownika.

Jakie zbiory witryn programu SharePoint są uwzględnione w raportach programu SharePoint?

Bieżąca wersja pakietu zawartości uwzględnia aktywność dotyczącą plików w witrynach zespołów oraz witrynach grup programu SharePoint.

Jakie grupy są uwzględnione w raporcie użycia grup usługi Office 365?

Bieżąca wersja pakietu zawartości uwzględnia dane użycia grup programów Outlook, Yammer i SharePoint. Nie obejmuje natomiast grup powiązanych z programami Microsoft Teams i Planner.

Kiedy dostępna będzie zaktualizowana wersja pakietu zawartości?

Większe zmiany pakietu zawartości publikowane są dwa razy w roku. Mogą one obejmować nowe raporty i dane. Mniejsze zmiany dotyczące raportów mogą być publikowane częściej.

Czy możliwe jest zintegrowanie danych pakietu zawartości z istniejącymi rozwiązaniami?

Dane pakietu zawartości mogą być pobierane za pośrednictwem interfejsów API usługi Office 365 (dostępnych w wersji zapoznawczej). Podczas wysyłania do produkcji zostaną one scalone w interfejsach API raportowania programu Microsoft Graph.

Czy istnieją plany rozszerzenia pakietu zawartości o możliwość wyświetlania danych użycia z innych produktów firmy Microsoft?

Istnieje taka możliwość w przyszłych aktualizacjach. Sprawdź aktualizacje w harmonogramie działań związanych z usługą Office 365.

Jak można przestawiać kolumny w raporcie według informacji o firmie w usłudze Active Directory?

Informacje o firmie są uwzględnione w jednym z pól usługi Active Directory w pakiecie zawartości i są widoczne jako gotowy filtr w raportach aktywności użytkowników produktu. Jest on dostępny jako kolumna w tabeli UserState.

Czy można przywołać dodatkowe pola z usługi Active Directory?

Dodatkowe dostosowywanie tych danych jest możliwe za pomocą połączenia z interfejsami API raportowania programu Microsoft Graph, co pozwoli na pobranie dodatkowych pól z usługi Azure Active Directory i włączenie ich do zestawu danych.

Czy możliwa jest agregacja informacji z różnych subskrypcji w pakiecie zawartości?

Aktualnie pakiet zawartości dotyczy pojedynczej subskrypcji, ponieważ powiązany jest z poświadczeniami wykorzystanymi do nawiązania wstępnego połączenia.

Czy można sprawdzić użycie według SKU (np. E1, E3)?

W pakiecie zawartości użycie reprezentowane jest na poziomie produktu. Dostępne są dane dotyczące różnych subskrypcji, które są przypisane do użytkowników, jednak nie jest możliwe skorelowanie aktywności użytkownika z subskrypcją przypisaną użytkownikowi.

Czy można zintegrować inne zestawy danych z pakietem zawartości?

Możesz użyć programu Power BI Desktop, aby połączyć się z interfejsami API usługi Office 365 (dostępnymi w wersji zapoznawczej) i uzyskać dodatkowe źródła danych do połączenia z danymi pakietu zawartości.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź dokument Dostosowywanie.

Czy można zobaczyć raporty „najczęściej występujących użytkowników” w określonym czasie? Np. w poprzednim miesiącu lub tygodniu?

Wszystkie raporty na poziomie użytkowników prezentują zagregowane dane z poprzedniego miesiąca.

Czy pakiet zawartości będzie zlokalizowany?

Aktualnie nie jest to uwzględnione w harmonogramie zadań.

Mam konkretne pytanie dotyczące danych widocznych dla mojej organizacji. Z kim mogę się skontaktować?

Możesz użyć przycisku opinii w sekcji przegląd aktywności centrum administracyjnego usługi Office 365 albo otworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc w sprawie pakietu zawartości.

Jak partnerzy mogą uzyskać dostęp do tych danych?

Jeżeli partner oddelegował prawa administratora, może połączyć się z pakietem zawartości w imieniu klienta.

Czy mogę w raportach ukryć dane umożliwiające identyfikację, takie jak nazwy użytkowników, grup lub witryn?

Tak, sprawdź sekcję Ustawianie zbieranych danych jako anonimowych.

Tematy pokrewne

Włączanie analizy użycia platformy Microsoft 365
Nawigowanie po raportach i korzystanie z nich w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365
Aktywny użytkownik w raportach użycia usługi Office 365
Rozwiązywanie problemów z analizą użycia platformy Microsoft 365
Model danych analizy użycia platformy Microsoft 365
Dostosowywanie raportów w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×