Aktualizowanie danych w bazie danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule wyjaśniono, jak zaktualizować istniejące dane. Microsoft Office Access 2007 zawiera kilka narzędzi do aktualizowania istniejących rekordów, w tym arkusze danych, formularze, kwerendy i Znajdź i Zamień.

Podczas dalszej pracy, należy pamiętać, że aktualizowanie danych to nie to samo co wprowadzania nowych danych. Aby uzyskać informacje o wprowadzaniu nowych danych w bazie danych zobacz artykuł Dodawanie jednego lub wielu rekordów do bazy danych.

W tym artykule

Wpływ projektu bazy danych na aktualizowanie

Wpływ typów danych na proces aktualizowania

Wpływ właściwości pola tabeli na proces aktualizowania

Aktualizowanie danych przy użyciu formularza

Aktualizowanie danych przy użyciu arkusza danych

Zmieniać istniejące dane za pomocą kwerendy aktualizującej

Dodawanie rekordu do tabeli za pomocą kwerendy dołączającej

Umożliwia zmianę wartości klucza podstawowego i obcego aktualizacji kaskadowych

Wpływ projektu bazy danych na aktualizowanie

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Access lub znasz pojęcia relacyjnych baz danych, przeczytaj tę sekcję. Dużego aktualizacje są zamieniane na wiele łatwiejszy do wykonania, gdy wiesz, niektóre podstawowe zasady dotyczące projektu bazy danych.

Bazy danych programu Access nie jest plikiem w takim samym jako dokument Microsoft Office Word 2007 lub pokaz slajdów Microsoft Office PowerPoint 2007. Zamiast tego typowego bazy danych programu Access jest Kolekcja tabel plus zestawu obiektów wbudowany wokół tych tabel, formularzy, raportów, kwerend i tak dalej.

Ponadto tych obiektów muszą być zgodne z zestaw zasad projektu lub bazy danych będzie działać nieprawidłowo lub awarię całego. Z kolei tych zasad projekt ma wpływu na sposób wprowadzania danych. Pamiętaj o następujących kwestiach dotyczących obiektów bazy danych i projektu, przed kontynuowaniem.

 • Kilka wyjątków (na przykład typ lista o nazwie listy wartości) program Access przechowuje wszystkie dane w jednej lub kilku tabel. Liczba tabel zależy od projektu i złożoności bazy danych. Mimo że możesz wyświetlać lub aktualizowanie danych w formularzu, raporcie lub w wynikach kwerendy, program Access przechowuje dane tylko w tabelach.

 • Każda tabela, należy zapisać dane pojedynczy problem, kategorii lub przeznaczenie. Na przykład spis kontaktami biznesowymi nie powinna zawierać informacje dotyczące sprzedaży. Jeśli tak, może być trudne, jeśli nie uniemożliwia znalezienie potrzebnych informacji.

 • Każde z pól w tabeli powinny być dozwolone tylko jeden typ danych. Na przykład nie należy przechowywać notatki w polu, aby zaakceptować liczb. Przy próbie wprowadzanie tekstu w takim polu program Access wyświetli komunikat o błędzie.

 • Z jednym wyjątkiem pola w rekordzie zaakceptować tylko jedną wartość. Na przykład prawidłowo zaprojektowana baza danych uniemożliwi wprowadzania więcej niż jeden adres w polu adres. Jest to w odróżnieniu od Microsoft Office Excel 2007, które domyślnie można wprowadzić dowolną liczbę nazwiska, adresy lub obrazy w jednej komórce, jeśli wartość tej komórki, aby zaakceptować ograniczone typów danych.

  Office Access 2007 zawiera również nową funkcję o nazwie pole wielowartościowe. Dołączanie wielu fragmentów danych do pojedynczego rekordu i tworzenie list, które przyjmują wielu wartości za pomocą pól wielowartościowych. Można na przykład dołączyć plik tekstowy, pokaz slajdów Office PowerPoint 2007 i dowolną liczbę obrazów do rekordów w bazie danych. Można również utworzyć listę nazw i wybrać dowolną liczbę nazw zgodnie z potrzebami. Pola wielowartościowe pozornie przerwać z regułami projektu bazy danych, ponieważ mogą zawierać więcej niż jednego elementu danych dla pola tabeli, ale w rzeczywistości nie, ponieważ program Access wymusza reguły "w tle" przechowując dane w specjalnych, ukrytych tabelach.

Poniższe łącza prowadzą do artykułów przedstawiających więcej informacji na temat zagadnienia i funkcje przedstawione w tej sekcji.

Początek strony

Wpływ typów danych na proces aktualizowania

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Access lub znasz pojęcia relacyjnych baz danych, przeczytaj tę sekcję. Dużego aktualizacje są zamieniane na wiele łatwiejszy do wykonania, gdy wiesz, niektóre podstawowe zasady dotyczące projektu bazy danych.

Podczas projektowania tabeli bazy danych, należy wybrać typ danych, dla każdego z pól w tej tabeli, co zapewnia dokładniejsze wprowadzania danych. Załóżmy na przykład, że określić typ danych Liczba dla pola, ponieważ należy obliczyć wartości sprzedaży. Jeśli ktoś próbuje wprowadź tekst w tym polu, program Access wyświetli komunikat o błędzie i nie pozwoli temu użytkownikowi zapisać zmienionego rekordu krokiem, który ułatwia ochronę dane.

Pokaż, jak wyświetlanie typów danych

Program Access zawiera teraz dwie metody wyświetlanie typów danych dla pola tabeli. Za pomocą poleceń na karcie Arkusz danych lub można otworzyć tabelę w widoku projektu. Poniższe kroki przedstawiają sposób za pomocą obu metod.

Wyświetlanie typów danych przy użyciu poleceń na karcie Arkusz danych

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz użyć.

 2. Kliknij pole, które chcesz zbadać.

 3. Na karcie Arkusz danych w grupie Typ i formatowanie danych kliknij strzałkę w dół na liście Typ danych wyświetlić typ danych dla pola.

Wyświetlanie typów danych w widoku projektu

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  Program Access otworzy tabelę w siatce projektu, a nazwa i typ danych każdego pola tabeli pokazano górnej części siatki.

  Pola w widoku projektu

Typu danych dla każdego pola tabeli stanowi pierwszy poziom kontroli nad tym, co można, a czego nie można wprowadzić w polu. W niektórych przypadkach ustawiony typ danych uniemożliwia wprowadzanie jakichkolwiek informacji w ogóle. W poniższej tabeli wymieniono typy danych tego Office Access 2007 przedstawia oraz ich wpływu na wprowadzanie danych.

Typ danych

Wpływ na wprowadzanie danych

Tekst

Pola tekstowe akceptują znaki tekstowe lub liczbowe, w tym rozdzielany list elementów. Pole tekstowe akceptuje mniejszą liczbę znaków niż pole Nota — od 0 do 255 znaków. W niektórych przypadkach funkcje konwersji służą do wykonywania obliczeń na danych w polu tekstowym.

Nota

Duże ilości danych tekstowych i liczbowych można wprowadzić w polu tego typu. Ponadto jeśli projektant bazy danych ustawia w polu do obsługi tekstu sformatowanego, możesz zastosować typy formatowania dostępne zazwyczaj w programach tekstów, takich jak Office Word 2007. Można na przykład stosowanie różnych czcionek i rozmiarów czcionek do określonych znaków w tekście i ułatwienia ich pogrubienie lub kursywa i tak dalej. Można również dodać znaczniki Hypertext Markup Language (HTML) do danych.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z używającą formatowania tekstu w polu typu Nota zobacz artykuł Formatowanie danych w wierszach i kolumnach.

Jak pola tekstowe można również uruchomić funkcje konwersji danych w polu typu Nota.

Liczba

W polach tego typu można wprowadzić tylko liczby, a może przeprowadzać obliczenia na wartości w polu liczbowym.

Data/Godzina

Możesz wprowadzić tylko daty i godziny w polach tego typu. W zależności od tego, jak projektant bazy danych ustawia w polu mogą wystąpić następujące warunki:

 • Jeśli projektant bazy danych ustawił maskę wprowadzania dla pola (Seria znaków tekstu i symboli zastępczych, które są wyświetlane po zaznaczeniu pola), należy wprowadzić dane w spacje i formatowanie, która zapewnia maskę. Na przykład jeśli widzisz maski, takie jak dane, możesz musi wpisz datę w tym formacie w odpowiednim miejscu — na przykład 2006 11 paź. Nie można wpisać Pełna nazwa miesiąca (na przykład lipiec) lub wartości dwóch cyfr roku.

 • Jeśli projektant nie utworzył maski wprowadzania Określanie sposobu wprowadzania daty lub godziny, należy wprowadzić wartość przy użyciu dowolnego poprawnego formatu daty lub godziny. Na przykład można wpisać 11 2006 KTZ, 06-10-11 lub 11 października 2006.

 • Projektant bazy danych może zastosować format wyświetlania w polu. W tym ma wielkość liter, a nawet maskę wprowadzania, można wprowadzić wartość w dowolnym formacie, ale program Access wyświetla daty w formacie wyświetlania. Na przykład możesz wpisać 2006-10-11, ale format wyświetlania może być ustawiony tak, aby wyświetlała wartość jako 11-paź-2006.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat masek wprowadzania zobacz artykuł Formatowanie danych w wierszach i kolumnach.

Waluta

Tylko wartości walutowe można wprowadzić w polu tego typu. Ponadto nie trzeba ręcznie wprowadzić symbol waluty. Domyślnie program Access stosuje symbol waluty (y, l, $ i tak dalej) określony w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Autonumerowanie

Nie można wprowadzić lub w dowolnej chwili zmienić dane w polach tego typu. Program Access zwiększa wartości w polu Autonumerowanie po dodaniu nowego rekordu do tabeli.

Tak/Nie

Po kliknięciu pola jest ustawiona na tego typu danych, program Access wyświetli pole wyboru lub listy rozwijanej, w zależności od sposobu formatowania pola. Sformatować pola, aby wyświetlić listę, na liście ponownie w zależności od formatu stosowane do pola można wybrać opcję Tak lub nie, PRAWDA lub FAŁSZ, lub na lub Wyłączanie . Nie można wprowadzić wartości na liście ani zmieniać wartości na liście bezpośrednio z poziomu formularza lub tabeli.

Obiekt OLE

Program ten typ pola umożliwia wyświetlanie danych z pliku utworzonego w innym programie. Na przykład plik tekstowy, wykresu programu Excel lub pokaz slajdów programu PowerPoint można wyświetlać w polu Obiekt OLE.

Załączniki zapewniają szybszy, łatwiejsza i bardziej elastyczna umożliwia wyświetlanie danych z innych programów. Zobacz wierszu Załącznik w dalszej części tej tabeli, aby uzyskać więcej informacji.

Hiperlink

W polach tego typu można wprowadzać wszelkie dane, a dostęp otacza go adresu internetowego. Na przykład po wpisaniu wartości w polu dostępu otaczającego tekstu z tekstem Uniform Resource Locator (URL), tak jak: http://www. your_text.com. Jeśli wprowadzisz prawidłowy adres sieci Web będzie działać łącza — w przeciwnym razie łącza spowoduje komunikat o błędzie. Ponadto edytowanie istniejących hiperłączy może być trudne ponieważ klikając pole hyperlink myszą uruchomi przeglądarkę sieci Web i przejście do witryny określoną stronę. Aby edytować pole hyperlink, zaznaczyć sąsiednie pole, TAB lub klawiszy strzałek umożliwia przeniesienie fokusu do pola hiperłącze i nacisnąć klawisz F2, aby edytować.

Załącznik

Dane z innych programów można dołączać do pola tego typu, ale nie można wpisywać ani w przeciwnym razie wprowadzanie tekstu lub danych liczbowych.

Aby dowiedzieć się, jak używać pola Załącznik zobacz artykuł Dołączanie plików i grafiki do rekordów w bazie danych.

Kreator odnośników

Kreator odnośników nie jest typem danych. Zamiast tego można użyć Kreatora utworzyć dwa typy list rozwijanych: list wartości i pól odnośników. Listy wartości na podstawie rozdzielany listy elementów, które można wprowadzać ręcznie, korzystając z Kreatora odnośników. Te wartości mogą być niezależnie od innych danych lub obiektu w bazie danych.

Natomiast pola odnośnika używa kwerendy do pobierania danych z jedną lub więcej z innych tabel w bazie danych lub w innej lokalizacji, na przykład na serwerze z programem Windows SharePoint Services 3.0. Następnie pole odnośnika wyświetla dane na liście rozwijanej. Domyślnie Kreator odnośników ustawia w polu tabeli na typ danych Liczba.

Możesz pracować z pól odnośników bezpośrednio w tabelach, a także w formularzach i raportach. Domyślnie wartości w polu wyszukiwania są wyświetlane czcionką o nazwie pola kombi kontrolki listy — listy zawierającej strzałkę listy rozwijanej: Pusta lista odnośników . W zależności od tego, jak projektant bazy danych ustawił pola odnośnika i pola kombi można edytować elementy na liście i dodawanie elementów do listy. Aby to zrobić, Projektant bazy danych należy ustawić właściwości pola odnośnika (właściwość nosi nazwę Ogranicz do listyi projektanta ma wyłączyć tę funkcję).

Jeśli nie możesz edytować bezpośrednio wartości na liście odnośników, musisz dodać lub zmienić dane na liście wstępnie zdefiniowanych wartości lub w tabeli, która pełni funkcję źródła dla pola odnośnika. Aby uzyskać informacje na ten temat zobacz sekcję pod tytułem "Edytowanie elementów w polu odnośnika" w artykule Dodawanie jednego lub wielu rekordów do bazy danych.

Ponadto po utworzeniu pola odnośnika można opcjonalnie ustawić go do obsługi wielu wartości. Po wykonaniu tej czynności będzie wyświetlane pole wyboru obok każdego elementu listy, a można zaznaczyć lub wyczyścić jako liczby elementów, zależnie od potrzeb. Na poniższym rysunku przedstawiono typowe listy wielowartościowe:

Lista pól wyboru

Aby uzyskać informacje o tworzeniu wielowartościowych pól odnośników i korzystaniu z ich list zobacz artykuły Przewodnik po polach wielowartościowychi Użyj listy, w którym znajduje się wiele wartości .

Początek strony

Wpływ właściwości pola tabeli na proces aktualizowania

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Access lub znasz pojęcia relacyjnych baz danych, przeczytaj tę sekcję. Nie można pomyślnie wykonywać dużych aktualizacji bez zrozumienia wpływ właściwości dla pól tabeli na proces aktualizowania.

Podczas projektowania bazy danych zwykle zaczyna się od zaprojektowanie jednej lub kilku tabel. Możesz zdecydować, jakiego rodzaju danych będzie zawierać każda tabela, ustawia klucze podstawowe — pole, które musi jednoznacznie identyfikować każdy rekord (wiersz) — dla każdej tabeli i można tworzyć relacje między tabelami.

W ramach tego procesu możesz ustawić właściwości pola w każdej tabeli. Na przykład można ustawić pole tekstowe, aby zaakceptować nie więcej niż 50 znaków, a następnie można ustawić pola Liczba, aby zaakceptować tylko wartości walutowe.

Większość właściwości pola można ustawić przy użyciu widoku projektu. Jednak za pomocą poleceń w grupach na Wstążce część interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent można także ustawić niektóre właściwości. Na przykład można ustawić formaty wizualne dla pól tekst i Nota za pomocą poleceń w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych poleceń zobacz artykuł Formatowanie danych w wierszach i kolumnach.

Pokaż Ustawianie lub zmienianie właściwości pola tabeli.

Program Access udostępnia teraz wyświetlić właściwości pola tabeli na dwa sposoby — za pomocą polecenia na karcie Arkusz danych lub można otworzyć tabelę w widoku projektu. Poniższe kroki przedstawiają sposób za pomocą obu metod.

Wyświetlanie właściwości tabeli przy użyciu polecenia na karcie Arkusz danych

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz użyć.

 2. Kliknij kartę Arkusz danych, a następnie skorzystaj z poleceń w grupie Typ i formatowanie danych, aby wyświetlić właściwości dla każdego pola tabeli.

Wyświetlanie właściwości tabeli w widoku projektu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

  Program Access otworzy tabelę w siatce projektu.

 2. W dolnej części siatki, w obszarze Właściwości pola kliknij kartę Ogólne, jeśli nie jest jeszcze zaznaczona.

  — lub —

  Aby wyświetlić właściwości pola odnośnika, kliknij kartę Odnośnik.

  Pole odnośnika to pole tabeli używające stałej listy wartości lub kwerendę, która pobiera dane z jednej lub kilku tabel w bazie danych. Domyślnie pole odnośnika wyświetla te wartości w formie listy. W zależności od tego, jak projektant bazy danych ustawia w polu wyszukiwania można wybrać jeden lub więcej elementów z listy.

  Pola odnośników często należy mylić nowych użytkowników programu Access, ponieważ zostanie wyświetlona lista elementów w jednym miejscu (Lista program Access utworzy z danych w polu wyszukiwania), ale dane mogą znajdować się w innej lokalizacji (tabela, która zawiera dane). Należy pamiętać, że podczas aktualizacji danych w polu wyszukiwania, możesz zaktualizować tabeli źródłowej (drugą lokalizację). Nie można zaktualizować pola odnośnika z listy.

W poniższej tabeli przedstawiono właściwości tabeli, które mają największy wpływ na wprowadzanie danych i wyjaśniono ich wpływ.

Właściwość

Lokalizacja w siatce projektu tabeli

Dopuszczalne wartości

Zachowanie podczas wprowadzania danych

Rozmiar pola

Karta Ogólne

0-255

Limit znaków dotyczy tylko pola ustawiono typ danych tekst. Jeśli spróbujesz wprowadzić więcej niż określoną liczbę znaków, pole Wycina je.

Wymagany

Karta Ogólne

Tak/Nie

Jeśli włączona, ta właściwość wymusza wprowadź wartość w polu, a dostęp nie będzie można zapisać żadnych nowych danych, dopóki Wypełnij pole. Gdy wyłączona, pole akceptuje wartości null, co oznacza, że pole może pozostać puste.

Uwaga: Wartość null nie jest równa zero. Zero jest cyfrą i Access można jej używać w obliczeniach. Wartość null jest wartość Brak, niezdefiniowaną lub nieznany.

Zezwalaj na zero znaków o długości.

Karta Ogólne

Tak/Nie

Gdy włączone, możesz wprowadzić ciągi o zerowej długości — ciągi, które nie zawierają znaków. Aby utworzyć ciąg o zerowej długości, wpisz dwa znaki podwójnego cudzysłowu bez spacji między nimi ("") i naciśnij klawisz ENTER.

Indeksowane

Karta Ogólne

Tak/Nie

Gdy pole tabeli jest indeksowane, Access zapobiega dodawaniu zduplikowane wartości.

Maska wprowadzania

Karta Ogólne

Wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy zestawy znaków tekstu i symboli zastępczych

Maska wprowadzania wymusza wpisywanie danych według wstępnie zdefiniowanego formatu. Maski są wyświetlane po zaznaczeniu pola w tabeli lub formantu w formularzu. Załóżmy na przykład, kliknij pole Date i wyświetla się następujący zestaw znaków: MMM-DD-YYYY. Tego zestawu znaków nosi nazwę maski wprowadzania. Wymusza ona wprowadzanie wartości miesięcy w postaci trzyliterowego skrótu, takie jak paź i wartości roku w postaci czterech cyfr, zamiast dwóch. Jeśli zobaczysz to tak wprowadź datę takich jak 15-paź-2006.

Uwaga: Pamiętaj, że maski wprowadzania sterują tylko sposób wprowadzania danych, nie, jak program Access wyświetli tych danych. Na przykład można wprowadzić datę jako paź-15-2006, ale program Access może przechowywać wartość jako 10152006 — to znaczy bez formatowania znaków. Następnie po wyświetleniu daty w tabeli, formularza lub raportu programu Access może być ustawiona do wyświetlaną 2006-10-15.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i używania masek wprowadzania zobacz artykuł Formatowanie danych w wierszach i kolumnach.

Typ kontrolki

Karta Wyszukiwanie

Wartości zależą od typu danych pola

W przypadku pól tekstu i liczb można wybrać pole tekstowe, pole listy lub formantu pola kombi. Tak/nie pola, można wybrać pole wyboru, pole tekstowe lub formant pola kombi.

Uwaga: Jeśli nic innego niż Pola listy lub Pola kombi, Access ukrywa pozostałe właściwości na karcie Odnośnik.

Typ źródła wierszy

Karta Wyszukiwanie

Tabela/Kwerenda
lista wartości
Lista pól

Jeśli ustawisz pole właściwości Typ formantu Pola listy lub Pola kombi, można ustawić tę właściwość Tabela/Kwerenda, Lista wartości lub Lista pól. Z kolei ta właściwość określa typ wartości używanej we właściwości Źródło wierszy. Zobacz następną pozycję.

Źródło wierszy

Karta Wyszukiwanie

W zależności od właściwości Typ źródła wierszy.

Po ustawieniu właściwości Typ źródła wierszyTabela/kwerenda to pole właściwości może zawierać nazwę tabeli lub kwerendy. Po ustawieniu właściwości do Listy wartości tej właściwości zawiera listę wartości oddzielonych średnikami (;). Po ustawieniu właściwości Typ źródła wierszy do Pola listy ta właściwość zawiera nazwę tabeli, kwerendy lub instrukcji języka SQL (Structured Query).

Ogranicz do listy

Karta Wyszukiwanie

Tak/Nie

Gdy jest ustawiony na wartość tak, program Access znajduje pasujące wartości, jak użytkownicy będą wprowadzać tekst w kontrolce pola kombi. Innymi słowy, ustawienie Tak umożliwia wyszukiwanie z dynamicznymi. Ustawienie Tak również uniemożliwia użytkownikom edytowanie elementów na liście bezpośrednio z formantu pola kombi lub listy. Zamiast tego użytkownicy muszą edytować elementy w polu właściwości Źródło wierszy, lub w przypadku pól odnośników, edytowanie elementów w tabeli, które zawierają dane źródłowe dla pola odnośnika. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania pól odnośników zobacz sekcję pod tytułem "Edytowanie elementów w polu odnośnika" w artykule Dodawanie jednego lub wielu rekordów do bazy danych.

Zezwalaj na edycję listy wartości

Karta Wyszukiwanie

Tak/Nie

Włącza lub wyłącza polecenie Edytuj elementy listy dla listy wartości, ale nie w przypadku pól odnośników. Aby włączyć tego polecenia w przypadku pól odnośników, wprowadź nazwę prawidłowy formularz we właściwości Formularz edycji elementów listy . Polecenie Zezwalaj na edycję listy wartości pojawia się w menu skrótów, które można otworzyć, klikając prawym przyciskiem myszy formant pola kombi lub pola listy. Po uruchomieniu polecenia, zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj elementy listy. Ewentualnie Jeśli określisz nazwę formularza w polu właściwości Formularz edycji elementów listy, zostanie uruchomiony formularz zamiast okna dialogowego.

Polecenie Edytuj elementy listy w polu listy i formanty pola kombi znajdujących się w formularzach i z formantów pola kombi znajdujących się w tabelach i wyników kwerendy zestawów. Formularze muszą być otwarte w widoku projektu lub widoku przeglądania; tabele i zestawy wyników kwerend musi być otwarty w widoku arkusza danych.

Formularz edycji elementów listy

Karta Wyszukiwanie

Nazwa formularza wprowadzania danych

Jeśli określisz nazwę formularza wprowadzania danych w tej właściwości tabeli tego formularza zostanie otwarty, gdy użytkownik uruchamia polecenie Edytuj elementy listy. W przeciwnym razie wyświetlone okno dialogowe Edytuj elementy listy, po uruchomieniu tego polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektowania tabel bazy danych i ustawiania właściwości zobacz następujące artykuły.

 • Podstawowe informacje o projekcie bazy danych wyjaśniono podstawowe pojęcia, takie jak planowanie bazy danych, projektowanie danych oraz normalizacja — proces rozdzielania danych do odpowiednich tabel i usuwania zbędnych danych.

 • Tworzenie tabel bazy danych wyjaśniono, jak tworzyć tabele, dodawać klucze podstawowe (pola, które jednoznacznie identyfikować każdy wiersz lub rekord w tabeli) oraz jak ustawić typów danych i właściwości tabeli.

Początek strony

Aktualizowanie danych przy użyciu formularza

Formularz umożliwia aktualizowanie niewielkich ilości danych. W tym przypadku "małe" oznacza dowolną liczbę rekordów, które mają być aktualizowane ręcznie. Formularze umożliwiają łatwiejszy, szybszy i dokładniejszy edytowanie i aktualizowanie niewielkich ilości danych.

Jak edytować dane za pomocą formularza zależy od projektu formularza. Formularze mogą zawierać dowolną liczbę kontrolek , takich jak listy, pola tekstowe, przyciski i arkuszach danych — siatki wyglądające jak arkusze programu Excel. Z kolei każdy z formantów formularza odczytuje albo zapisuje dane do odpowiedniego pola tabeli. Do czego danego formantu zależy od typu danych ustawionego dla odpowiedniego pola tabeli, właściwości tego pola oraz ewentualnie szeregu właściwości ustawionych przez projektanta bazy danych dla każdej kontrolki. Aby uzyskać więcej informacji o wpływie typów danych i właściwości pola na wprowadzanie danych zobacz jak typy danych wpływa na sposób wprowadzania danych i wpływ właściwości pola tabeli na proces wprowadzania danych, w tym artykule.

Jak korzystać z najczęściej używanych kontrolki wprowadzania danych można znaleźć w poniższych sekcjach. Jeśli masz pytania dotyczące konkretnej bazy danych, skontaktuj się z administratorem systemu lub projektantem bazy danych.

Dodawanie lub edytowanie tekstu w polu tekstowym

Program Access udostępnia jeden formant tekstu do użytku z pól tekst i Nota. Zazwyczaj można stwierdzić, czy pola podstawowego jest tekst lub Nota przez rozmiar kontrolki, odzwierciedlającego rozmiar odpowiedniego pola tabeli. Na przykład jeśli powiąże kontrolkę z polem tekstowym akceptującym nie więcej niż 50 znaków, możesz odpowiednio rozmiar formantu. Natomiast gdy powiąże kontrolkę z polem typu Nota, dostosować rozmiar formantu, aby wyświetlić jednej lub dwóch akapitów tekstu bez konieczności przewijania.

Ponadto można ustawić pola typu Nota do obsługi tekstu sformatowanego. Można użyć różnych czcionek, rozmiarów, style i kolory do tekstu.

Edytowanie tekstu w polu tekstowym

 • Umieść kursor w polu tekstowym i zmodyfikuj dane. Pamiętaj, że nie można wykonywać obliczenia na liczbach, w polu tekst lub Nota.

Stosowanie tekstu sformatowanego

Uwaga: Poniższe czynności można wykonać tylko wtedy, gdy pole tekstowe jest powiązane z polem typu Nota. Zobacz kroki w oknie dialogowym Właściwości widoku dla pola tabeli, w tym artykule.

 1. Otwórz w widoku arkusza danych tabelę i wybierz pole typu Nota. Zazwyczaj możesz wyszukiwać pole o nazwie "Komentarze" notatek"lub"Opis".

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka Użyj przyciski i menu, aby sformatować tekst.

  Można stosować różne czcionki i rozmiary, także pogrubienie lub kursywa, zmienić kolory i tak dalej.

Początek strony

Aktualizowanie danych przy użyciu arkusza danych

Dane można zmieniać bezpośrednio w widoku arkusza danych (siatka wierszy i kolumn podobna do arkusza programu Excel). Możesz zmienić danych w tabelach, zestawy wyników kwerendy i formularze wyświetlane w arkuszach danych.

Zazwyczaj arkuszy danych używana w sytuacji, gdy trzeba zmienić niewielkiej liczby rekordów lub części pojedynczego rekordu. Użytkownicy zaznajomieni z programem Excel, arkuszy danych powinien być stosunkowo łatwo zrozumieć, a można wprowadzić zmiany bez dowolnego szczegółowego znajomości programu Access, takie jak możliwość tworzenie i uruchamianie kwerend.

Pamiętaj o następujących kwestiach podczas dalszej pracy.

 • Nie musisz jawnie zapisać wprowadzone zmiany. Program Access zapisuje je do tabeli po umieszczeniu kursora do nowego pola w tym samym wierszu lub po umieszczeniu wskaźnika myszy do innego wiersza.

 • Domyślnie pola bazy danych programu Access powinna być równa akceptować określony typ danych, takich jak tekst lub liczby. Należy wprowadzić typ danych pola jest ustawiona, aby zaakceptować. W przeciwnym razie, program Access wyświetli komunikat o błędzie.

 • Pole może mieć ustawioną maskę wprowadzania. Maska wprowadzania to zestaw znaków tekstu i symboli zastępczych, który wymusza wpisywanie danych w określonym formacie. Na przykład maska wprowadzania kodu pocztowego może wymagać danych, który jest zgodny z formatem francuskim, zaś maska wprowadzania numeru telefonu może wymagać wprowadź liczby według formatu niemieckiego.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat masek wprowadzania zobacz artykuł Formatowanie danych w wierszach i kolumnach.

 • W większości pól z wyjątkiem załączników i list wielowartościowych, można wprowadzić tylko jedną wartość. Jeśli nie wiesz, czy pole akceptuje załączniki, skontaktuj się z projektantem bazy danych lub administratorem systemu. Listy wielowartościowe można zawsze zidentyfikować, ponieważ program Access wyświetla pole wyboru obok każdego elementu listy.

Zmienianie danych w arkuszu danych

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę lub kwerendę zawierającą dane, które chcesz zmienić.

  Domyślnie program Access otworzy tabelę lub kwerendę w widoku arkusza danych — siatce przypominającej arkusz programu Excel.

 2. Kliknij w przeciwnym razie umieść kursor w pierwszym polu, które chcesz zmienić i edytować dane.

 3. Aby przejść do następnego pola, naciśnij klawisz TAB, użyj jednej z klawiszy strzałek lub kliknij następnego pola.

  Po naciśnięciu klawisza TAB, domyślnie program Access używa ustawień regionalnych systemu Windows do określenia, czy przenosi kursor w lewo lub w prawo. Jeśli komputer jest ustawiona na języku, który odczytuje od lewej do prawej, kursor zostanie przeniesiony na prawo po naciśnięciu klawisza TAB. Jeśli komputer jest ustawiony dla danego języka, który odczytuje od prawej do lewej, kursor zostanie przeniesiony z lewej strony.

Stosowanie formatowania tekstu do danych w polu typu Nota

 1. Z tabeli lub kwerendy wynikiem otwarty w widoku arkusza danych wybierz pole typu Nota.

  Zazwyczaj można szukać pola o nazwie "Komentarze", "Notatki" lub "Opis". Jeśli nadal nie możesz znaleźć pola typu Nota, zobacz kroki w oknie dialogowym Właściwości widoku dla pola tabeli, w tym artykule.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka Użyj przyciski i menu, aby sformatować tekst.

  Można stosować różne czcionki i rozmiary, także pogrubienie lub kursywa, zmienić kolory i tak dalej.

Początek strony

Zmieniać istniejące dane za pomocą kwerendy aktualizującej

Aktualizujących umożliwia dodawanie, zmienianie i usuwanie części (ale nie wszystkie) jeden lub więcej istniejących rekordów. Aktualizujących można traktować jako bardziej zaawansowaną formę okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie. Możesz wprowadzić kryteria wyboru (drukowania odpowiednik wyszukiwanego ciągu znaków) i kryteria aktualizacji (drukowania odpowiednik ciągu zamienny). W przeciwieństwie do okna dialogowego aktualizujących można zaakceptować wiele kryteriów, aktualizować dużej liczby rekordów w jednej operacji i Zezwalaj na zmianę rekordów w więcej niż jednej tabeli.

Pamiętaj, że nie można używać kwerend aktualizujących, dodawać całych rekordów. Aby to zrobić, należy użyć kwerendy dołączającej.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Dodawanie rekordów do tabeli za pomocą kwerendy dołączającej.

Uwaga: Najszybszym sposobem użycia kwerendy aktualizującej jest utworzenie najpierw kwerendy wybierającej, która testuje kryteria wyboru. Załóżmy na przykład, że chcesz zaktualizować serii tak/nie pola z nieTak dla danego klienta. Aby to zrobić, możesz dodać kryteria kwerendy wybierającej, aż wszystkie żądane rekordy nie zwraca dla tego klienta. Jeśli masz pewność, że poprawność rekordów, można, a następnie przekonwertować kwerendę wybierającą na kwerendę aktualizującą, wprowadzić kryteria aktualizacji, a następnie uruchom kwerendę w celu zaktualizowania wybranych wartości. Czynności opisane w tej sekcji wyjaśniono, jak utworzyć kwerendę wybierającą, a następnie przekonwertuj ją na kwerendę aktualizującą.

Tworzenie zapytania wybierającego

 1. Otwórz bazę danych zawierającą rekordy, które chcesz zaktualizować.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij polecenie Projekt kwerendy.

  Zostanie otwarty projektant kwerend, pojawi się karta Projektowanie i zostanie wyświetlone okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 3. Zaznacz tabelę lub tabele zawierające rekordy, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Tabelę lub tabele są wyświetlane jako jedno lub więcej okien w górnej części siatki projektu kwerendy, a okna wyświetlone wszystkie pola w każdej tabeli. Na poniższej ilustracji pokazano Projektant kwerend z pola tabeli.

  Tabela w projektancie zapytań

 4. Kliknij dwukrotnie pola, które chcesz zaktualizować. Wybrane pola są wyświetlane w wierszu pole w dolnej sekcji projektanta kwerend.

  Możesz dodać jednym polu na kolumnę w dolnej sekcji lub możesz dodać wszystkie pola w tabeli szybko, klikając dwukrotnie gwiazdkę (*) u góry listy pól tabeli. Na poniższej ilustracji pokazano Projektant kwerend z dodanymi wszystkimi polami.

  Kwerenda z dodanymi wszystkim polami tabeli

 5. Można również opcjonalnie wprowadzić jedno lub więcej kryteriów w wierszu Kryteria siatki projektu. W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kryteria i wyjaśniono ich wpływ na zapytanie.

Kryteria

Wynik

> 234

Zwraca wszystkie liczby większe niż 234. Aby znaleźć wszystkie liczby mniejsze niż 234, należy użyć wyrażenia < 234.

>= "Dubicki"

Zwraca wszystkie rekordy od nazwiska Dubicki do końca alfabetu

Between #2/2/2006# And #12/1/2006#

Zwraca daty od 2-lut-06 do 1-gru-06 (ANSI-89). Jeśli bazy danych używane symbole wieloznaczne ANSI-92, użyj pojedynczy cudzysłów (') zamiast między znakami. Przykład: Między "2006-2-2' i 2006-12-1"

Not "Niemcy"

Znajduje wszystkie rekordy, w których dokładna zawartość pola nie jest równa „Niemcy”. Kryterium zwróci rekordy zawierające dodatkowe znaki oprócz wyrazu „Niemcy”, na przykład „Niemcy (euro)” lub „Europa (Niemcy)”.

Not "T*"

Znajduje wszystkie rekordy oprócz rekordów zaczynających się od litery T. Jeśli w bazie danych jest używany zestaw symboli wieloznacznych ANSI-92, użyj znaku procentu (%) zamiast gwiazdki.

Not "*t"

Znajduje wszystkie rekordy, które nie kończą się literą t. Jeśli w bazie danych jest używany zestaw symboli wieloznacznych ANSI-92, użyj znaku procentu (%) zamiast gwiazdki.

In(Kanada,USA)

Znajduje na liście wszystkie rekordy zawierające wyrazy Kanada lub USA.

Like "[A-D]*"

W polu tekstowym znajduje wszystkie rekordy, które zaczynają się od liter od A do D. Jeśli bazy danych korzysta z zestawu znaków wieloznacznych ANSI-92, użyj znak procentu (%) zamiast gwiazdki.

Like "*ar*"

Znajduje wszystkie rekordy zawierające sekwencję liter „ar”. Jeśli w bazie danych jest używany zestaw symboli wieloznacznych ANSI-92, użyj znaku procentu (%) zamiast gwiazdki.

Like "Maison Dewe?"

Znajduje wszystkie rekordy, które zaczynają się od wyrazu „Maison” i zawierają drugi pięcioliterowy ciąg znaków, w którym pierwsze 4 litery to „Dewe”, a ostatnia litera jest nieznana. Jeśli w bazie danych jest używany zestaw symboli wieloznacznych ANSI-92, użyj znaku podkreślenia (_) zamiast znaku zapytania.

#2006-02-02#

Znajduje wszystkie rekordy dla 2 lutego 2006. Jeśli w bazie danych są używane symbole wieloznaczne ANSI-92, ujmij datę w cudzysłowy pojedyncze zamiast w znaki numeru ('2006-02-02').

< Date() - 30

Zwraca wszystkie daty sprzed ponad 30 dni.

Date()

Zwraca wszystkie rekordy zawierające dzisiejszą datę.

Between Date() And DateAdd("M";3;Date())

Zwraca wszystkie rekordy między dzisiejszą datą a datą o trzy miesiące późniejszą.

Is Null

Zwraca wszystkie rekordy zawierające wartość null (pustą lub niezdefiniowaną).

Is Not Null

Zwraca wszystkie rekordy zawierające jakąkolwiek wartość.

""

Zwraca wszystkie rekordy zawierające ciąg znaków o zerowej długości. Ciąg znaków o zerowej długości jest używany wtedy, gdy trzeba dodać wartość do wymaganego pola, lecz rzeczywista wartość nie jest jeszcze znana. Pole może na przykład wymagać numeru faksu, lecz niektórzy klienci mogą nie mieć faksu. W takim przypadku zamiast numeru należy wprowadzić dwa znaki podwójnego cudzysłowu bez spacji między nimi ("").

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Sprawdź, czy kwerenda zwraca rekordy, które chcesz zaktualizować. W razie potrzeby można wybrać pola, które nie mają i naciśnij klawisz DELETE, aby usunąć je, możesz przeciągnąć dodatkowe pola do siatki projektu i zmienić kryteria, możesz uzyskać zadowalające wyniki kwerendy.

 2. Przejdź do następnej procedury.

Aktualizowanie rekordów

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij przycisk Aktualizuj.

  Spowoduje to zmianę kwerendy wybierającej na kwerendę aktualizującą. Access doda wiersz Aktualizacja do w dolnej sekcji projektanta kwerend.

  Zapytanie aktualizujące z jednym kryterium aktualizacji

 2. Zlokalizuj pole zawierające dane, które chcesz zmienić, a następnie wpisz wyrażenie (co spowoduje zmianę danych) w wierszu Aktualizacja do dla tego pola.

  W poniższej tabeli pokazano kilka przykładowych wyrażeń i wyjaśniono, w jaki sposób zmieniają one dane.

Wyrażenie

Wynik

"Sprzedawca"

W polu typu Tekst zmienia wartość tekstową na wartość Sprzedawca.

06-#8-10 #

W polu typu Data/Godzina zmienia wartość daty na 10-sie-06.

Tak

W polu typu Tak/Nie zmienia wartość Nie na wartość Tak.

"NC" & [NumerCzęści]

Dodaje oznaczenie „NC” na początku każdego określanego numeru części.

[CenaJednostkowa] * [Ilość]

Mnoży wartości w polach o nazwach CenaJednostkowa i Ilość.

[Fracht] * 1,5

Zwiększa wartości w polu o nazwie Fracht o 50 procent.

DSum("[Ilość] * [CenaJednostkowa]";
"Szczegóły zamówień"; "[IDProduktu]=" & [IDProduktu])

Miejsce, w którym wartości identyfikatorów produktów w bieżącej tabeli odpowiadają wartościom w tabeli o nazwie Szczegóły zamówień, to wyrażenie aktualizuje podsumowania sprzedaży przez pomnożenie wartości w polu o nazwie ilość przez wartości w polu o nazwie CenaJednostkowa.

Right([KodPocztowyOdbiorcy];5)

Obcina skrajne lewe znaki w ciągu tekstowym lub liczbowym i pozostawia pięć skrajnych prawych znaków.

IIf(IsNull([CenaJednostkowa]);0;[CenaJednostkowa])

Zmienia wartość null (nieznaną lub niezdefiniowaną) na zero (0) w polu o nazwie CenaJednostkowa.

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Zostanie wyświetlony komunikat alertu. Na poniższej ilustracji pokazano wiadomości:

  Komunikat alertu kwerendy aktualizującej

 2. Kliknij przycisk Tak, Aby uruchomić kwerendę.

  Uwaga: Możesz wyłączyć alert wiadomości. Aby to zrobić, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij przycisk Opcje programu Access, kliknij przycisk Zaawansowane, a w obszarze Potwierdzanie wyczyść pole wyboru kwerendy funkcjonalne.

 3. Aby wyświetlić wyniki kwerendy aktualizującej, na albo dla użytkowników domowych kartę lub na karcie Projektowanie w grupie Widoki kliknij pozycję Widok, a następnie kliknij Widok arkusza danych. Można również kliknij przycisk Widok arkusza danych znajdującego się na pasku stanu programu Access.

  Uwaga: Po uruchomieniu kwerendy można zauważyć, że niektóre pola są widoczne w zestawie wyników. Jeśli kwerenda zawiera pola, które nie są aktualizowane, program Access usunie te pola domyślne. Na przykład może zawierać pola Identyfikator z dwóch tabel, aby zapewnić kwerenda zwraca rekordy i działa na poprawność rekordów. Jeśli te pola Identyfikator nie są aktualizowane, program Access usuwa je.

Początek strony

Dodawanie rekordu do tabeli za pomocą kwerendy dołączającej

Jest jednym z najczęściej zastosowań kwerendy dołączającej do dodawania grupy rekordów z jednej lub kilku tabel w bazie danych źródłowych do jednej lub kilku tabel w docelowej bazie danych. Załóżmy na przykład, uzyskania nowych klientów i bazę danych zawierającą tabelę z informacjami na ich temat. Aby uniknąć ręcznego wprowadzania nowych danych, możesz dołączyć go do odpowiedniej tabeli lub tabel w bazie danych. Można również użyć dołączanie zapytań do:

 • Dołączyć rekordy w oparciu o kryteria. Na przykład można dołączyć tylko nazwy i adresy klientów o największych zamówieniach.

 • Dołączania rekordów, gdy niektóre pola w jednej tabeli nie istnieje w innej tabeli. Załóżmy na przykład, że tabela Klienci ma 11 pól, a pola w tabeli Klienci w innej bazie danych są zgodne z 9 11 pól. Kwerenda dołączająca umożliwia dodawanie tylko dane w zgodne pola i pozostałe zignoruje.

Proces tworzenia kwerendy dołączającej do dołączanie danych z jednej bazy danych do innej bazy danych obejmuje następujące podstawowe kroki:

 • Otwórz bazę danych źródłowych (bazę danych zawierającą rekordy, które mają być dołączone) i Utwórz kwerendę wybierającą, która zwraca tylko te rekordy, że możesz chcesz dołączyć.

 • Konwertowanie tej kwerendy wybierającej na kwerendę dołączającą.

 • Dodaj docelowe tabele i pola do kwerendy dołączającej. Jeśli dołączasz rekordy do innej bazy danych, należy najpierw otworzyć tej bazy danych, a następnie wybierz tabele.

 • Uruchom kwerendę, aby dołączyć rekordy.

Uwaga: Przed rozpoczęciem należy wykonać kopię zapasową danych. Jeśli popełnisz błąd, możesz usunąć dołączane rekordy z tabeli docelowej, ale ręczne usuwanie dużej liczby rekordów może zająć dużo czasu. Zapasy o kopii zapasowej może ułatwić rozwiązywanie jakiekolwiek błędy w mniej czasu.

Tworzenie zapytania wybierającego

 1. Otwórz bazę danych źródłowych — bazę danych zawierającą rekordy, które chcesz dołączyć.

 2. Na karcie <ui>Tworzenie</ui> w grupie <ui>Inne</ui> kliknij polecenie <ui>Projekt kwerendy</ui>.

  Zostanie wyświetlone w siatce projektu kwerendy, a zostanie wyświetlone okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 3. Wybierz tabelę zawierającą rekordy, które mają być dołączanie, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Tabela zostanie wyświetlone okno w górnej części siatki projektu kwerendy. Okno zawiera listę wszystkich pól w tabeli. Poniższy rysunek przedstawia typowe tabeli w Projektancie kwerend:

  Tabela w projektancie zapytań

 4. Przeciągnij pola, które chcesz dodać z tabeli w wierszu pole w dolnej części siatki projektu kwerendy.

  Możesz dodać jednym polu na kolumnę w dolnej sekcji. Aby szybko dodać wszystkie pola, kliknij symbol gwiazdki (*) u góry listy pól tabeli. Na poniższym rysunku pokazano Projektant kwerend z dodanymi kilkoma polami tabeli:

  Kwerenda z trzema polami w siatce projektu

  Na poniższym rysunku pokazano projektanta z dodanymi wszystkimi polami:

  Kwerenda z wszystkim polami tabeli

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Sprawdź, czy kwerenda zwraca rekordy, które chcesz dołączyć. W razie potrzeby możesz wyczyścić pole wyboru Pokaż lub naciśnij klawisz DELETE, aby usunąć niepotrzebne pola. Możesz również przeciągnąć dodatkowe pola do siatki projektu, aż do uzyskania wyników kwerendy.

 6. Przejdź do następnych kroków.

Konwertowanie kwerendy do kwerendy dołączającej

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Typ zapytania kliknij przycisk Dołącz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dołączanie.

 2. Na tym etapie można dołączyć rekordy z jednej tabeli do drugiej w tej samej bazy danych lub dołączyć rekordy do tabeli w innej bazie danych.

  • Dołączanie rekordów do tabeli w tej samej bazy danych

   1. W oknie dialogowym Dołączanie kliknij pozycję Bieżąca baza danych (Jeśli nie jest jeszcze wybrana), a następnie wybierz tabelę docelową z listy Nazwa tabeli.

   2. Kliknij przycisk OK.

    W kroku 4 opisanego w poprzedniej sekcji zostanie dodane niektóre lub wszystkie pola z tabeli źródłowej do siatki projektu kwerendy. Jeśli podczas tego etapu dodano całą tabelę, program Access doda całą tabelę docelową do wiersza Dołączanie do, jak pokazano poniżej:

    Kwerenda dołączająca zawierająca wszystkie pola z dwóch tabel

    — lub —

    Jeśli dodano pojedyncze pola w kroku 4 w poprzedniej sekcji, a nazwy pól w tabelach źródłowej i docelowej są zgodne, Access automatycznie dodaje nazwy pól docelowych w wierszu Dołączanie do, jak pokazano poniżej:

    Kwerenda dołączająca z dopasowanymi polami

    — lub —

    Jeśli dodano pojedyncze pola, a niektóre lub wszystkie imiona i nazwiska w tabelach źródłowej i docelowej nie są zgodne, program Access pozostawi niezgodne pola w wierszu Dołączanie do puste. Kliknij poszczególne puste pola i wybierz pole źródłowe, z listy wyników, jak pokazano na ilustracji.

    Wybieranie pól docelowych dla kwerendy dołączającej

   3. Aby wyświetlić podgląd zmian, kliknij pozycję Widok.

   4. Powróć do widoku projektu, a następnie kliknij przycisk Uruchom, aby dołączyć rekordy.

  • Dołączyć rekordy do tabeli w innej bazie danych

   1. W oknie dialogowym Dołączanie kliknij opcję Inna baza danych.

   2. W polu Nazwa pliku wpisz lokalizację i nazwę docelowej bazy danych.

   3. W polu Nazwa tabeli wpisz nazwę tabeli docelowej, a następnie kliknij przycisk OK.

    — lub —

    Kliknij przycisk Przeglądaj i Znajdź docelowej bazy danych za pomocą drugie okno dialogowe Dołączanie. Po Znajdź i zaznacz docelową bazę danych, kliknij przycisk OK. Spowoduje to zamknięcie drugie okno dialogowe. W oknie dialogowym pierwszego, w polu Nazwa tabeli wpisz nazwę tabeli docelowej, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wpisz nazwę tabeli docelowej, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć pierwsze okno dialogowe Dołączanie.

    W kroku 4 opisanego w poprzedniej sekcji zostanie dodane niektóre lub wszystkie pola z tabeli źródłowej w wierszu pole w siatce projektu kwerendy. Jeśli podczas tego etapu dodano całą tabelę, program Access doda całą tabelę docelową do wiersza Dołączanie do, jak pokazano poniżej:

    Kwerenda dołączająca zawierająca wszystkie pola z dwóch tabel

    — lub —

    Jeśli dodano pojedyncze pola w kroku 4 i nazw pól w źródłowej i docelowej są zgodne tabel, Access automatycznie dodaje nazwy pól docelowych w wierszu Dołączanie do tak jak:

    Kwerenda dołączająca z dopasowanymi polami

    — lub —

    Jeśli dodano pojedyncze pola, a niektóre lub wszystkie imiona i nazwiska w tabelach źródłowej i docelowej nie są zgodne, program Access pozostawi niezgodne pola w wierszu Dołączanie do puste. Kliknij poszczególne puste pola i wybierz pole docelowe ma z listy wyników, tak jak:

    Wybieranie pól docelowych dla kwerendy dołączającej

   4. Aby wyświetlić podgląd zmian, kliknij pozycję Widok.

   5. Przełączanie do widoku projektu, a następnie kliknij polecenie Uruchom, aby dołączyć rekordy.

Początek strony

Zmienianie danych za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie udostępnia inny sposób zmieniania niewielkich ilości danych w mniej czasu i przy mniejszym wysiłku. Objaśnienie sposobu korzystania z okna dialogowego wykracza poza zakres tego artykułu.

Aby dowiedzieć się, jak przy użyciu okna dialogowego zobacz artykuł użyć okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie w celu zmiany danych.

Początek strony

Umożliwia zmianę wartości klucza podstawowego i obcego aktualizacji kaskadowych

Czasami może być konieczne zaktualizowanie wartości klucza podstawowego. Klucz podstawowy jest używany jako klucz obcy, można automatycznie aktualizować zmiany do wszystkich wystąpień podrzędne klucza obcego.

Jako przypomnienie, klucz podstawowy jest wartością musi jednoznacznie identyfikować każdy wiersz (rekord) w tabeli bazy danych. Klucz obcy jest kolumnę, która jest zgodna z kluczem podstawowym. Zazwyczaj klucze obce znajdują się w innych tabelach i umożliwiają tworzenie relacji (łącza) między danymi w tabelach.

Załóżmy, że używasz numer Identyfikatora produktu jako klucz podstawowy. Jeden numer Identyfikatora jednoznacznie identyfikuje jeden produkt. Można również użyć tego numeru Identyfikacyjnego jako klucza obcego w tabeli zamówienia. W ten sposób można znaleźć wszystkie zamówienia, które obejmują każdego produktu, ponieważ ilekroć ktoś składa zamówienie na ten produkt, identyfikator staje się częścią zamówienia.

Czasami te numery identyfikatorów (lub inne typy kluczy podstawowych) Zmień. Jeśli tak, można zmienić wartość klucza podstawowego i zmiana automatycznie kaskadowo za pośrednictwem wszystkich powiązanych rekordach podrzędnych. Umożliwia to zachowanie przy włączaniu więzów integralności i kaskadowych aktualizacji między dwiema tabelami.

Podczas dalszej pracy Pamiętaj o następujących zasadach:

 • Możesz włączyć aktualizacji kaskadowych tylko w przypadku pól klucza podstawowego ustawionych na typy danych tekst lub liczbę. Aktualizacji kaskadowych nie można używać dla pól ustawionych na typ danych Autonumerowanie.

 • Możesz włączyć aktualizacji kaskadowych tylko między tabelami przy użyciu relacji jeden do wielu.

Poniższe kroki wyjaśniono, jak utworzyć relację i włączanie aktualizacji kaskadowych dla tej relacji.

Tworzenie relacji

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Relacje.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Relacje kliknij przycisk Pokaż tabelę.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 3. Jeśli nie jest już zaznaczony, kliknij kartę tabele, wybierz tabele, które chcesz zmienić, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Można nacisnąć klawisz SHIFT, aby zaznaczyć wiele tabel lub każdej tabeli możesz dodawać pojedynczo. Wybierz tabelę po stronie "jeden" i "wiele" relacji.

 4. W oknie Relacje przeciągnij klucz podstawowy z tabeli po stronie "jeden" relacji i upuść go w polu klucza obcego tabeli po stronie "wiele" relacji.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie relacji. Na poniższej ilustracji przedstawiono okno dialogowe:

  Okno dialogowe Edytowanie relacji

 5. Zaznacz pole wyboru Wymuszaj więzy integralności, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 6. Przejdź do następnego zestawu kroków.

Włączanie aktualizacji kaskadowych w kluczy podstawowych

 1. Jeśli nie wykonaj kroki opisane w poprzedniej sekcji, otwórz bazę danych zawierającą relację, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Relacje.

  Okno Relacje zostanie wyświetlone, a zostaną wyświetlone sprzężenia (pokazane jako linie łączące) między tabelami w bazie danych. Na poniższej ilustracji pokazano typowej relacji:

  Relacja między dwiema tabelami

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy linię sprzężenia między tabelami elementy nadrzędne i podrzędne, a następnie kliknij polecenie Edytuj relację.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie relacji. Na poniższej ilustracji przedstawiono okno dialogowe:

  Okno dialogowe Edytowanie relacji z istniejącą relacją

 4. Wybierz pozycję Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wymuszaj więzy integralności, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu relacji. zobacz następujące artykuły:

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×