Akcja makra ImportExportText

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra ImportExportText służy do importowania lub eksportowania tekstu między bieżąca baza danych Access (mdb lub accdb) i pliku tekstowego. Można również łączyć dane w pliku tekstowego do bieżącej bazy danych programu Access. Przy użyciu połączonego pliku tekstowego można przeglądać dane tekstowe za pomocą programu Access, zachowując jednocześnie pełny dostęp do danych w edytorze tekstów. Również importowanego, eksportowania do oraz łącze do tabeli lub listy w pliku HTML (* .html).

Uwaga: Zaczyna się w programie Access 2010, zmieniono na ImportExportTextAkcja makra TransportTekstu (TransferText) .

Uwaga: Jeśli zostanie połączony z danymi w pliku tekstowego lub pliku HTML, dane są tylko do odczytu w programie Access.

Uwaga: Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Ustawienie

Akcja makra ImportExportText występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ przeniesienia

Typ przełączania, który ma być. Importowanie, eksportowanie lub łączenie danych programu pliki tekstowe rozdzielane lub o stałej szerokości lub pliki HTML. Możesz także eksportować dane do pliku danych korespondencji seryjnej programu Word, które następnie można za pomocą funkcji korespondencji seryjnej programu Word do tworzenia scalanych dokumentów, takich jak listów seryjnych i etykiet wysyłkowych.

Wybierz Import tekstu rozdzielanego, Importowanie stała szerokość, Importowanie HTML, Eksportowanie rozdzielany, Eksportowanie stałej szerokości, Eksportowanie plików HTML, Eksportowanie w programie Word dla systemu Windows w korespondencji seryjnej, łącza rozdzielanego, Połączenie tekstu o stałej szerokości , lub Połączenie HTML w polu Typ transportu w sekcji Argumenty akcji okna projektu makra. Wartość domyślna to Import tekstu rozdzielanego.

Uwaga: Tylko Import tekstu rozdzielanego, Importowanie stałej szerokości, Eksport tekstu rozdzielanego, Eksportowanie stałej szerokości lub Eksportowanie programu Word dla systemu Windows scalanie typy transportu są obsługiwane w projekcie programu Access (ADP).

Nazwa specyfikacji

Nazwa specyfikacji dla zbioru opcji określająca sposób importowania lub łączenia pliku tekstowego. Aby plik tekstowy stałej szerokości możesz określić argument lub użyć pliku schema.ini, który musi być umieszczony w tym samym folderze co plik tekstowy importowany lub połączony.

Aby utworzyć Specyfikacja dla importowania lub łączenia pliku tekstowego:

  1. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie kliknij Plik tekstowy.

  2. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych wprowadź ścieżkę do źródłowego pliku tekstowego w polu Nazwa pliku.

  3. Kliknij odpowiednią opcję przechowywania danych (importowanie, dołączanie lub łączenie) i kliknij przycisk OK.

  4. W oknie dialogowym Kreator importu tekstu kliknij przycisk Zaawansowane.

  5. Określ odpowiednie opcje dla tej specyfikacji, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

  6. Wprowadź nazwę, która ma specyfikacji, a następnie kliknij przycisk OK.

  7. Istniejących specyfikacji można zarządzać, klikając pozycję dane w oknie dialogowym specyfikacji.

  8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe specyfikacji.

Następnie można wpisz nazwę specyfikacji w tym argumencie umożliwia importowanie lub eksportowanie tego samego typu pliku tekstowego.

Czy importowanie, eksportowanie lub łączenie rozdzielanych plików tekstowych bez konieczności wpisywania nazwy specyfikacji dla tego argumentu. W tym przypadku program Access używa wartości domyślne w oknie dialogowym kreatora. Program Access używa interwałem formatów plików danych korespondencji seryjnej, aby nigdy nie trzeba wpisywać nazwy specyfikacji dla tego argumentu podczas eksportowania tych typów plików. Specyfikacje importu i eksportu można używać w przypadku plików HTML, ale tylko część specyfikacji, która dotyczy znajduje się specyfikacja typu formatowania danych.

Tabela Nazwa

Nazwa tabeli programu Access do zaimportowania danych tekstowych, aby wyeksportować dane tekstowe lub połączyć dane tekstowe. Można także wpisać nazwę programu Access zapytanie, którą chcesz wyeksportować dane z. Jest to argument wymagany.

Kliknięcie Import tekstu rozdzielanego, Stałej szerokości importu lub Import HTML w polu Typ transportu, program Access dołącza dane tekstowe do tabeli, jeśli tabela już istnieje. W przeciwnym razie program Access utworzy nową tabelę zawierającą dane tekstowe.

Instrukcja SQL nie umożliwia określanie danych do eksportu przy użyciu akcji makra ImportExportText . Zamiast korzystać z instrukcji SQL, należy najpierw utworzyć kwerendę, a następnie określ nazwę kwerendy w argumencie Nazwa tabeli .

Nazwa pliku

Nazwa importowanego, wyeksportować do lub łącze do pliku tekstowego. Zawiera pełną ścieżkę. Jest to argument wymagany.

Program Access utworzy nowy plik tekstowy, podczas eksportowania danych z programu Access. Jeśli nazwa pliku jest taka sama, jak nazwa istniejącego pliku tekstowego, program Access zastępuje istniejący plik.

Aby importowanie lub łączenie z określonej tabeli lub listy w pliku HTML, możesz użyć argumentu Nazwa tabeli HTML .

Zawiera nazwy pól

Określa, czy pierwszy wiersz pliku tekstowego zawiera nazwy pól. Jeśli wybierzesz opcję Tak, podczas importowania lub łączenia danych tekstowych program Access używa nazwy tego wiersza jako nazw pól w tabeli programu Access. Jeśli wybierzesz opcję nie, program Access traktuje pierwszy wiersz jako normalny wiersz danych. Wartość domyślna to Brak.

Program Access ignoruje ten argument w przypadku plików danych korespondencji seryjnej programu Word dla systemu Windows, ponieważ pierwszy wiersz musi zawierać nazwy pól.

Podczas eksportowania tabeli programu Access lub zapytanie wybierające do pliku tekstowego rozdzielanego lub o stałej szerokości, program Access wstawia nazwy pól w tabeli lub kwerendy wybierającej do pierwszego wiersza pliku tekstowego Jeśli dla tego argumentu wybrano opcję Tak.

Importowanie lub łączenie jest plik tekstowy stałej szerokości i wybierz pozycję Tak, w tym polu pierwszy wiersz zawiera nazwy pól musi używać ogranicznika pól określonego w specyfikacji importu i eksportu, aby rozdzielić nazwy pól. Jeśli są eksportowane do pliku tekstowego o stałej szerokości i wybierz opcję Tak dla tego argumentu, program Access wstawia nazwy pól do pierwszego wiersza pliku tekstowego z tym ogranicznikiem.

Nazwa tabeli HTML

Nazwa tabeli lub listy w pliku HTML, który chcesz zaimportować lub utworzyć łącze. Ten argument jest ignorowany, jeśli argument Typ transportu ma wartość Import HTML lub połączenie HTML. Jeśli ten argument jest puste, pierwszej tabeli lub listy w pliku HTML importowania lub łączenia.

Nazwa tabeli lub listy w pliku HTML jest określona przez tekst podany w tagu < CAPTION >, jeśli tag < CAPTION > istnieje. W przypadku nie tag < CAPTION > nazwa jest określona przez tekst podany w tagu < TITLE >. Jeśli więcej niż jedna tabela lub lista ma taką samą nazwę, Access rozróżnia je przez dodanie numeru na końcu każdej nazwy; na przykład Pracownicy1 i Pracownicy2.

Strona kodowa

Nazwa zestaw znaków z strona kodowa.

Uwagi

Dane kwerend wybierających programu Access można eksportować do plików tekstowych. Program Access eksportuje zestaw wyników kwerendy, traktowanie go jak tabelę.

Musi być zgodna ze strukturą tabeli danych tekstowych, który można dołączyć do istniejącej tabeli programu Access.

  • Każde pole w tekście musi być tego samego typu danych jako odpowiedniego pola w tabeli.

  • Pola muszą być umieszczone w tej samej kolejności (chyba że argument Nazwy pól ma wartość Tak, w tym przypadku pole nazwy w polu Tekst musi odpowiadać nazw pól w tabeli).

Ta akcja makra jest podobna do klikając Plik tekstowy w Importowanie lub Eksportowanie grupy na karcie Dane zewnętrzne. Argumenty akcji ImportExportText odzwierciedlać opcje w Kreatorze wprowadzenie za pomocą polecenia Plik tekstowy.

Porada

Specyfikacja importu i eksportu przechowuje informacje potrzebne w programie Access do importowanie, eksportowanie lub łączenia pliku tekstowego. Przechowywanych specyfikacji umożliwia importowanie, eksportowanie lub łączenia danych tekstowych z podobnych plików. Na przykład może pojawić tygodniowy dane dotyczące sprzedaży w pliku tekstowym przy użyciu komputera typu mainframe. Można utworzyć i zapisać specyfikacji dla tego typu danych, a następnie użyć specyfikacji, po dodaniu tych danych do bazy danych programu Access.

Uwaga: Jeśli kwerenda lub filtr połączonego pliku tekstowego, kwerendę lub filtr jest uwzględnianie wielkości liter.

Aby uruchomić akcję ImportExportText w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody TransportTekstu obiektu DoCmd .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×