Akcja makra ImportExportSpreadsheet

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra ImportExportSpreadsheet służy do importowania lub eksportowania danych między bieżącej bazy danych programu Access (mdb lub accdb) i pliku arkusza kalkulacyjnego. Można również łączyć dane w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel w bieżącej bazie danych Access. Z połączonego arkusza kalkulacyjnego można wyświetlać dane arkusza kalkulacyjnego z programu Access, zachowując jednocześnie pełny dostęp do danych z poziomu arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Można również łączyć z danymi w pliku arkusza kalkulacyjnego programu Lotus 1-2-3, ale dane te są również tylko do odczytu w programie Access.

Uwaga: Zaczyna się w programie Access 2010, zmieniono na ImportExportSpreadsheetAkcja makra TransportArkusza .

Uwaga: Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Ustawienie

Akcja makra ImportExportSpreadsheet występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ przeniesienia

Typ przełączania, który ma być. Zaznacz Importowanie, Eksportowanie lub Łączenie w polu Typ transportu w sekcji Argumentów akcji w oknie projektu makra. Wartość domyślna to importu.

Uwaga: Typ przeniesienia łącza nie jest obsługiwane dla projektów programu Access (ADP).

Typ arkusza kalkulacyjnego

Typ importowanego, eksportowanie do lub łącze do arkusza kalkulacyjnego. W polu można wybrać jeden z wielu typów arkuszy kalkulacyjnych. Wartość domyślna to Skoroszytu programu Excel.

Uwaga: Można zaimportować z i połączyć Lotus (tylko do odczytu). Pliki WK4, ale nie można eksportować danych programu Access do tego formatu arkusza kalkulacyjnego. Program Access obsługuje również nie importowanie, eksportowanie lub łączenie danych z programu Lotus. WKS lub arkuszy kalkulacyjnych w wersji 2.0 programu Excel za pomocą tej akcji. Jeśli chcesz importowanie lub łączenie danych arkusza kalkulacyjnego programu Excel w wersji 2.0 lub programu Lotus z. WKS formatowanie, konwertowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym do nowszej wersji programu Excel lub programu Lotus 1-2-3 przed importowania lub łączenia danych do programu Access.

Nazwa tabeli

Nazwa tabeli programu Access, aby zaimportować dane z arkusza kalkulacyjnego, wyeksportować dane arkusza kalkulacyjnego lub połączyć dane z arkusza kalkulacyjnego. Można także wpisać nazwę programu Access zapytanie wybierające, którą chcesz wyeksportować dane z. Jest to argument wymagany.

Jeśli wybierzesz opcję importu w argumencie Typ transportu , program Access dołącza dane z arkusza kalkulacyjnego z tą tabelą, jeśli tabela już istnieje. W przeciwnym razie program Access utworzy nową tabelę zawierającą dane z arkusza kalkulacyjnego.

W programie Access nie można używać instrukcji SQL, aby określić dane do eksportu przy użyciu akcji makra ImportExportSpreadsheet . Zamiast korzystać z instrukcji SQL, należy najpierw utworzyć kwerendę, a następnie określ nazwę kwerendy w argumencie Nazwa tabeli .

Nazwa pliku

Nazwa pliku arkusza kalkulacyjnego do importu, eksportowanie do lub połączyć. Zawiera pełną ścieżkę. Jest to argument wymagany.

Program Access utworzy nowy arkusz kalkulacyjny, podczas eksportowania danych z programu Access. Jeśli nazwa pliku jest taka sama jak nazwa istniejącego arkusza kalkulacyjnego, program Access zastępuje istniejący arkusz kalkulacyjny, jeśli dane są eksportowane do skoroszytu programu Excel w wersji 5.0 lub nowszy. W takim przypadku program Access kopiuje eksportowane dane do następnego dostępne nowego arkusza w skoroszycie.

Importowanie lub łączenie z programu Excel w wersji 5.0 lub nowszy arkusz kalkulacyjny, za pomocą argumentu zakres można określić konkretny arkusz.

Zawiera nazwy pól

Określa, czy pierwszy wiersz arkusza kalkulacyjnego zawiera nazwy pól. Jeśli wybierzesz opcję Tak, podczas importowania lub łączenia danych z arkusza kalkulacyjnego program Access używa nazwy tego wiersza jako nazw pól w tabeli programu Access. Jeśli wybierzesz opcję nie, program Access traktuje pierwszy wiersz jako normalny wiersz danych. Wartość domyślna to Brak.

Podczas eksportowania tabeli programu Access lub kwerendy wybierającej w arkuszu kalkulacyjnym, nazwy pól są wstawiane do pierwszego wiersza arkusza kalkulacyjnego, niezależnie od tego, zaznacz ten argument.

Zakres

Zakres komórek do importowania lub łączenia. Ten argument pusty, aby zaimportować lub utworzyć łącze cały arkusz danych. Można wpisać nazwę zakresu w arkuszu kalkulacyjnym lub określ zakres komórek do importowania lub łączenia, takich jak a1: E25 (należy zauważyć, że A1... Składnia E25 nie działa w programie Access 97 lub nowszy). Importowanie lub łączenie z programu Excel w wersji 5.0 lub nowszy arkusza kalkulacyjnego, możesz prefiks zakres o nazwie arkusza i wykrzyknik; na przykład budżet! A1:C7.

Uwaga: Podczas eksportowania do arkusza kalkulacyjnego, argument ten musi pozostać puste. Jeśli wprowadzony zakres, Eksport nie powiedzie się.

Uwagi

Dane kwerend wybierających programu Access można eksportować do arkuszy kalkulacyjnych. Program Access eksportuje zestaw wyników kwerendy, traktowanie go jak tabelę.

Musi być zgodna ze strukturą tabeli danych z arkusza kalkulacyjnego, który można dołączyć do istniejącej tabeli programu Access.

  • Każde z pól w arkuszu kalkulacyjnym musi być tego samego typu danych jako odpowiedniego pola w tabeli.

  • Pola muszą być umieszczone w tej samej kolejności (chyba że argument Nazwy pól ma wartość Tak, w tym przypadku pole nazwy w arkuszu kalkulacyjnym musi odpowiadać nazw pól w tabeli).

Ta akcja makra jest podobna do kliknięcie karty Danych zewnętrznych, a następnie kliknięcie polecenia programu Excel w grupie Importowanie lub Eksportowanie . Za pomocą tych poleceń do wybierz źródło danych, takich jak programu Access lub typu bazy danych, arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego. Jeśli wybierzesz arkusza kalkulacyjnego, pojawi się szereg okien dialogowych lub uruchamiany Kreator programu Access, w którym możesz wybrać nazwę arkusza kalkulacyjnego i inne opcje. Argumenty akcji makra ImportExportSpreadsheet odpowiadają opcjom w tych oknach dialogowych lub kreatorów.

Uwaga: Jeśli kwerenda lub filtr połączonego arkusza kalkulacyjnego, kwerendę lub filtr jest uwzględniana wielkość liter.

Jeśli utworzysz łącze do arkusza kalkulacyjnego programu Excel, który jest otwarty w trybie edycji, Access będzie poczekaj na arkusz kalkulacyjny programu Excel znajduje się poza trybem edycji, przed zakończeniem tworzenia łącza; istnieje limit czasu nie.

Aby uruchomić akcję ImportExportSpreadsheet w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody TransferSpreadsheet obiektu DoCmd .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×