Akcja makra ImportExportData

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja makra ImportExportData służy do importowania lub eksportowania danych między bieżącej bazy danych programu Access (mdb lub accdb) lub projekt programu Access (ADP) i innej bazy danych. W przypadku komputerów stacjonarnych baz danych Access można również łączyć tabelę do bieżącej bazy danych programu Access z innej bazy danych. Z tabeli połączonej masz dostęp do danych tabeli podczas sama tabela znajduje się w innej bazy danych.

Uwaga: Zaczyna się w programie Access 2010, zmieniono na ImportExportDataAkcja makra TransportBazyDanych .

Uwaga: Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Ustawienia

Akcja makra ImportExportData występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ przeniesienia

Typ przełączania, który ma być. Zaznacz Importowanie, Eksportowanie lub Łączenie w polu Typ transportu w sekcji Argumentów akcji w oknie projektu makra. Wartość domyślna to importu.

Uwaga: Typ przeniesienia łącza nie jest obsługiwane dla projektów programu Access (ADP).

Typ bazy danych

Typ bazy danych do importu, Eksportuj do lub łącze do. W polu Typ bazy danych, można wybrać Programu Microsoft Access lub jeden z wielu innych typów baz danych. Wartość domyślna to Programu Microsoft Access.

Nazwa bazy danych

Nazwa bazy danych do importu, Eksportuj do lub łącze do. Zawiera pełną ścieżkę. Jest to argument wymagany.

Dla typów baz danych używających oddzielnych plików dla każdej tabeli, takich jak FoxPro, Paradox i dBASE wpisz katalog zawierający plik. Wprowadź nazwę pliku w argumencie źródło (Aby zaimportować lub połączyć) albo w argumencie Cel (Aby wyeksportować).

W przypadku bazy danych ODBC wpisz pełną połączenia ODBC (Open Database) parametry połączenia.

Aby zobaczyć przykład ciągu połączenia, łącza tabela zewnętrzna dostępu:

  1. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie kliknij pozycję Access.

  2. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych wprowadź ścieżkę źródłowej bazy danych w polu Nazwa pliku.

  3. Kliknij pozycję Połącz ze źródłem danych, tworząc tabelę połączoną, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Zaznacz tabelę w oknie dialogowym Połącz tabele, a następnie kliknij przycisk OK.

Otwórz nowo połączoną tabelę w widok projektu i wyświetlić właściwości tabeli, klikając pozycję Arkusz właściwości na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia. Tekst w ustawienie właściwości Opis to parametry połączenia dla tej tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji na ciągów połączenia ODBC zobacz plik pomocy lub innej dokumentacji sterownika ODBC odpowiedniego typu bazy danych ODBC.

Typ obiektu

Typ obiektu do importowania lub eksportowania. Jeśli dla argumentu Typ bazy danych wybierz pozycję Microsoft Access, możesz wybrać tabeli, kwerendy, formularza, raportu, makra, moduł, Strona dostępu do danych, Widok serwera, Diagram, Procedura składowana lub Funkcja w polu Typ obiektu. Wartość domyślna to tabeli. Jeśli wybierzesz inny typ bazy danych lub wybierz łącze w polu Typ transportu, ten argument jest ignorowany.

Jeśli eksportujesz zapytanie wybierające bazy danych programu Access, zaznacz tabelę, w tym argumencie eksportowanie zestaw wyników kwerendy, a następnie wybierz pozycję zapytania, aby wyeksportować samą kwerendę. Jeśli kwerenda wybierająca są eksportowane do bazy danych innego typu, ten argument jest ignorowany i eksportowany jest zestaw wyników kwerendy.

Waluta źródłowa

Nazwa tabeli, kwerendy wybierającej lub obiektu programu Access, który chcesz zaimportować, eksportowanie lub utworzyć łącze. W przypadku niektórych typów baz danych, takich jak FoxPro, Paradox lub dBASE jest to nazwa pliku. Uwzględnienie rozszerzenia nazwy pliku (na przykład dbf) w nazwie pliku. Jest to argument wymagany.

Destination (Miejsce docelowe)

Nazwa importowanej, wyeksportowane lub połączonej tabeli, kwerendy wybierającej lub obiektu programu Access w docelowej bazie danych. W przypadku niektórych typów baz danych, takich jak FoxPro, Paradox lub dBASE jest to nazwa pliku. Uwzględnienie rozszerzenia nazwy pliku (na przykład dbf) w nazwie pliku. Jest to argument wymagany.

Jeśli wybierzesz Importowanie argument Typ transportu i tabeli w argumencie Typ obiektu , program Access utworzy nową tabelę zawierającą dane w tabeli importowanej.

Jeśli importujesz, tabeli lub innego obiektu, dostęp dodaje liczby do nazwy powoduje konflikt z istniejącą nazwą. Na przykład jeśli importowanie pracowników i pracownicy już istnieje, Access umożliwia zmianę nazwy zaimportowanych tabeli lub innego obiektu Pracownicy1.

Jeśli eksportujesz do bazy danych programu Access albo innej bazy danych, program Access automatycznie zastępuje istniejąca tabela lub inny obiekt, który ma taką samą nazwę.

Tylko struktura

Określa, czy importować lub eksportować tylko strukturę tabeli bazy danych bez jakichkolwiek danych. Wybierz pozycję Tak lub nie. Wartość domyślna to Brak.

Uwagi

Możesz importowania i eksportowania tabel między programem Access a innymi typami baz danych. Możesz także eksportować wybierające programu Access z innymi typami baz danych. Program Access eksportuje zestaw wyników kwerendy w postaci tabeli. Czy importowanie i eksportowanie wszystkich obiektów bazy danych programu Access, jeśli obie bazy danych są bazy danych programu Access.

Jeśli importujesz tabeli z innej bazy danych programu Access (mdb lub accdb) będącej tabelę połączoną w bazie danych, nadal będzie można połączyć po zaimportowaniu. Oznacza to, że importowane jest łącze, nie tabelę.

Jeśli baza danych, do której masz dostęp wymaga podania hasła, zostanie wyświetlone okno dialogowe, po uruchomieniu makra. Wpisz hasło w oknie dialogowym.

Akcja ImportExportData jest podobne do polecenia na karcie Dane zewnętrzne w obszarze Importuj lub Eksportuj. Za pomocą tych poleceń do wybierz źródło danych, takich jak bazy danych programu Access lub innego typu bazy danych, arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego. Jeśli wybierzesz bazy danych, są wyświetlane oknach dialogowych, w którym można wybrać typ obiektu do importu lub eksportu (w przypadku baz danych programu Access), nazwy obiektu i inne opcje, w zależności od bazy danych są importowanie lub eksportowanie lub łączenie z. Argumenty akcji ImportExportData odpowiadają opcjom w tych oknach dialogowych.

Jeśli chcesz, informacje o indeksach dla tabeli programu dBASE, połącz najpierw tabelę:

  1. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie kliknij pozycję Więcej.

  2. Kliknij plik programu dBASE.

  3. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych wprowadź ścieżkę do pliku programu dBASE w polu Nazwa pliku.

  4. Kliknij pozycję Połącz ze źródłem danych, tworząc tabelę połączoną, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Określ indeksy w oknach dialogowych dla tego polecenia. Program Access przechowuje informacji indeksu w pliku specjalne informacje (inf), znajduje się w folderze programu Microsoft Office.

  6. Następnie można usunąć łącze do tabeli połączonej.

Przy następnym łącze tej tabeli programu dBASE za pomocą akcji ImportExportData program Access użyje określone informacje o indeksach.

Uwaga: Jeśli kwerenda lub filtr tabeli połączonej, kwerendy lub filtru jest uwzględniana wielkość liter.

Aby uruchomić akcję ImportExportData w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody TransferDatabase obiektu DoCmd .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×