Administrowanie źródłami danych ODBC

Open Database Connectivity (ODBC) to protokół umożliwiający połączenie bazy danych programu Microsoft Access z zewnętrznym źródłem danych, takim jak program Microsoft SQL Server. Ten artykuł zawiera ogólne informacje na temat źródeł danych ODBC, sposobu ich tworzenia oraz sposobu łączenia się z nimi za pomocą programu Microsoft Access. Kroki procedury mogą się różnić w zależności od używanych baz danych i sterowników ODBC.

W tym artykule

Informacje na temat źródeł danych ODBC

Dodawanie źródła danych ODBC

Informacje na temat źródeł danych ODBC

Źródło danych to źródło danych wraz z informacjami o połączeniu, które jest wymagane, aby można było uzyskać dostęp do tych danych. Przykładowe źródła danych to: SQL Server, Oracle RDBMS, arkusz kalkulacyjny i plik tekstowy. Przykładowe informacje o połączeniu to między innymi: lokalizacja serwera, nazwa bazy danych, identyfikator logowania, hasło oraz różne opcje sterownika ODBC opisujące sposób nawiązywania połączenia ze źródłem danych. Informacje te możesz uzyskać od administratora bazy danych, z którą chcesz nawiązać połączenie.

W architekturze ODBC aplikacja, taka jak Access, łączy się z menedżerem sterowników ODBC, który następnie łączy się ze źródłem danych, używając określonego sterownika ODBC (na przykład sterownika Microsoft SQL ODBC). W programie Access możesz łączyć się z zewnętrznymi źródłami danych, które nie mają wbudowanych sterowników, używając źródeł danych ODBC.

Aby nawiązać połączenie z tymi źródłami danych, musisz wykonać następujące czynności:

 • Na komputerze zawierającym źródło danych zainstaluj odpowiedni sterownik ODBC.

 • Określ nazwę źródła danych (DSN), używając narzędzia Administrator źródła danych ODBC w celu przechowywania informacji o połączeniu w rejestrze systemu Microsoft Windows lub w pliku DSN, lub ciąg połączenia w języku Visual Basic w celu przekazywania informacji o połączeniu bezpośrednio do Menedżera sterowników ODBC.

Maszynowe źródła danych

W przypadku maszynowych źródeł danych informacje o połączeniu są przechowywane w rejestrze systemu Windows na określonym komputerze. Maszynowych źródeł danych możesz używać tylko na komputerze, na którym są one zdefiniowane. Istnieją dwa typy maszynowych źródeł danych — źródła danych użytkownika i systemowe źródła danych. Źródła danych użytkownika mogą być używane tylko przez bieżącego użytkownika i są widoczne tylko dla tego użytkownika. Systemowe źródła danych mogą być używane przez wszystkich użytkowników komputera i są widoczne dla wszystkich użytkowników komputera i dla wszystkich usług systemowych. Maszynowe źródło danych jest szczególnie przydatne, gdy chcesz zapewnić dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ jest ono widoczne tylko dla użytkowników, którzy są zalogowani, i nie może być skopiowane przez zdalnego użytkownika na inny komputer.

Plikowe źródła danych

Plikowe źródła danych (zwane także plikami DSN) przechowują informacje o połączeniu w pliku tekstowym, a nie w rejestrze systemu Windows, i są na ogół bardziej elastyczne w użyciu niż maszynowe źródła danych. Możesz je na przykład skopiować na dowolny komputer z poprawnym sterownikiem ODBC, tak aby udostępnić aplikacji spójne i bezbłędne informacje o połączeniach ze wszystkimi używanymi przez nią komputerami. Plikowe źródło danych możesz także umieścić na pojedynczym serwerze i udostępnić dla wielu komputerów w sieci, tak aby w łatwy sposób przechowywać informacje o połączeniu w jednym miejscu.

Plikowe źródło danych może mieć także status nieudostępnialnego. Nieudostępnialne źródło danych znajduje się na jednym komputerze i wskazuje na maszynowe źródło danych. Za pomocą nieudostępnialnych plikowych źródeł danych możesz uzyskiwać dostęp do istniejących maszynowych źródeł danych z plikowych źródeł danych.

Ciągi połączeń

W module możesz zdefiniować sformatowany ciąg połączenia określający informacje o połączeniu. Ciąg połączenia przekazuje informacje o połączeniu bezpośrednio do menedżera sterowników ODBC i pomaga uprościć aplikację, eliminując konieczność utworzenia przez administratora systemu lub użytkownika nazwy źródła danych (DSN) przed przystąpieniem do używania bazy danych.

Aby uzyskać więcej informacji o interfejsie ODBC, zobacz sekcję Wykaz materiałów dla programisty baz ODBC witryny MSDN.

Początek strony

Dodawanie źródła danych ODBC

Najpierw uzyskaj i zainstaluj sterownik ODBC odpowiedni dla źródła danych, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

Uwaga:  Aby dodać lub skonfigurować źródło danych ODBC, musisz być członkiem grupy administratorów na komputerze lokalnym.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie pozycję Narzędzia administracyjne.

 3. W oknie dialogowym Narzędzia administracyjne kliknij dwukrotnie pozycję Źródła danych (ODBC).

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC.

 4. W zależności od typu źródła danych, które chcesz dodać, kliknij pozycję DSN użytkownika, DSN systemu lub DSN pliku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Informacje na temat źródeł danych ODBC.

 5. Kliknij pozycję Dodaj.

 6. Wybierz sterownik, którego chcesz użyć, a następnie kliknij pozycję Zakończ lub Dalej.

  Jeśli sterownika, którego chcesz użyć, nie ma na liście, skontaktuj się z administratorem bazy danych, z którą się łączysz, aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskania właściwego sterownika.

 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami i w wyświetlonych oknach dialogowych wprowadź wymagane informacje o połączeniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych ustawień, w oknach dialogowych ODBC kliknij pozycję Pomoc.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×