Aby kontrolować ustawienia klienta synchronizacji usługi OneDrive za pomocą zasad grupy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł jest dla administratorów IT zarządzanie nowy klient synchronizacji usługi OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa Windows Server, która korzysta z Usługi domenowe Active Directory (AD DS).

Uwaga: Jeśli nie jesteś administratorem IT, zobacz Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows uzyskać informacji na temat ustawień synchronizacji OneDrive.

Zarządzanie OneDrive za pomocą zasad grupy

  1. Zainstaluj najnowszą Klient synchronizacji usługi OneDrive na komputerze z systemem Windows 10. Pliki do pobrania pliki adml i ADMX.

  2. Przejdź do %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\do podfolderu dla danego języka, stosownie do potrzeb.

    (Jeśli BuildNumber jest numer ustawienia klienta synchronizacji wyświetlane na karcie informacje).

    Folder ADM w katalogu instalacji usługi OneDrive
  3. Pliki adml i admx skopiować i wkleić je w sklepie centralnego domeny \\ \sysvol\domain\Policies\PolicyDefinitiondomeny(gdzie domeny jest nazwą domeny, takiej jak corp.contoso.com), folder odpowiedniego języka.

  4. Konfigurowanie ustawień z kontrolera domeny lub na komputerze z systemem Windows, uruchamiając Narzędzia administracji zdalnej serwera. Aby uzyskać informacje dotyczące stosowania zasad do różnych części organizacji zobacz obiekty zasad grupy łącze kontenerach usługi Active Directory.

Obiekty zasad grupy OneDrive działać po ustawieniu rejestru na komputerach w domenie.

  • Jeśli możesz włączyć lub wyłączyć zasady, odpowiedni klucz rejestru jest aktualizowana na komputerach w domenie. Jeśli później ustawić zasady powrót do Nieskonfigurowane, odpowiedni klucz rejestru nie jest modyfikowany i ustawienie zasad efektywnych nie zmienia się. Dlatego po skonfigurowaniu zasady za pomocą ustawień włączone i wyłączone dla tej zasady wystawienia faktury.

  • Zaktualizowano lokalizację miejsce, w którym są zapisywane kluczach rejestru. Gdy używasz najnowszych plików może spowodować usunięcie klucze rejestru, które wcześniej ustawione.

Zasady konfiguracji komputera

Zasady grupy konfiguracji komputera znajdują się w obszarze Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Zasady Konfiguracja komputera w Edytorze zarządzania zasadami grupy

Dostępne są następujące zasady Konfiguracja komputera:

Uwaga: "Lokalny program SharePoint adres URL serwera" i "ustawienie priorytetów dla klientów hybrydowe, korzystających z usługi SharePoint Online (usługi SPO) i programu SharePoint w programie SharePoint lokalnego serwera" znajdują się w pliku adml i będzie wkrótce w podglądzie.

Zezwalaj na synchronizację kont usługi OneDrive dla tylko określonych organizacji   

Tych zasad umożliwia zezwolić użytkownikom na synchronizowanie konta OneDrive tylko niektóre organizacje przez określenie listy dozwolonych dzierżawy identyfikatorów. Jeśli to ustawienie użytkownicy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie przy próbie Dodawanie konta od organizacji, nie ma na liście. Jeśli użytkownik ma już konto, pliki Zatrzymaj synchronizację.

W oknie dialogowym Opcje kliknij pozycję Pokaż wprowadź identyfikator dzierżawy.

Ta zasada ustawia następujący klucz rejestru.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(gdzie "1111-2222-3333-4444" jest identyfikator dzierżawy)

Aby zablokować określone organizacje zamiast, za pomocą "Blok synchronizację OneDrive kont dla określonych organizacje."

To ustawienie będzie pierwszeństwo przed zasady "Blok synchronizację OneDrive kont dla określonych organizacje." Nie należy włączać obie zasady w tym samym czasie.

Blokowanie synchronizację kont usługi OneDrive dla określonej organizacji   

Pozwala to zasad uniemożliwić użytkownikom przekazywanie plików do innej organizacji, określając listę zablokowanych dzierżawy identyfikatorów. Jeśli to ustawienie użytkownicy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie przy próbie Dodawanie konta z organizacją, która została zablokowana. Jeśli użytkownik ma już dodane konto, pliki Zatrzymaj synchronizację.

W oknie dialogowym Opcje kliknij pozycję Pokaż wprowadź identyfikator dzierżawy.

Ta zasada ustawia następujący klucz rejestru.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(gdzie "1111-2222-3333-4444" jest identyfikator dzierżawy)

Aby określić zamiast listy dozwolonych organizacji, użyj "Zezwalaj synchronizowanie konta OneDrive tylko określonych organizacji".

To ustawienie nie będzie działać, jeśli masz zasady "Zezwalaj synchronizacji OneDrive kont dla tylko określonych organizacjach." włączona. Nie należy włączać obie zasady w tym samym czasie.

Włącz OneDrive pliki na żądanie   

Ta zasada pozwala kontrolować, czy OneDrive pliki na żądanie jest włączone dla Twojej organizacji. Pliki na żądanie pozwala zaoszczędzić miejsce na komputerach użytkowników i zminimalizować sieci synchronizacji. Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników korzystających z aktualizacji systemu Windows 10 Jesień twórcami. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi OneDrive pliki na żądanie.

Jeśli to ustawienie jest włączone, nowych użytkowników, którzy Konfigurowanie klienta synchronizacji zostaną pobrane pliki tylko w trybie online domyślnie. Jeśli wyłączysz to ustawienie, użytkownicy systemu Windows 10 będą mieć takie samo zachowanie synchronizacji jako użytkowników poprzedniej wersji systemu Windows, a nie będzie można włączyć OneDrive pliki na żądanie. Jeśli to ustawienie nie jest skonfigurowane, OneDrive pliki na żądanie może być włączony lub wyłączanie przez użytkowników. włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "FilesOnDemandEnabled"="dword: 00000001"

Migrowanie istniejącej witryny zespołu z usługi OneDrive pliki na żądanie   

Tych zasad umożliwia konwertowanie plików zsynchronizowanych SharePoint do plików tylko w trybie online, po włączeniu OneDrive pliki na żądanie. Włączenie tej zasady ułatwia minimalizowanie ruchu w sieci i magazynu lokalnego zastosowania, jeśli masz wiele komputerów synchronizację tej samej witrynie zespołu.

Po włączeniu tych zasad plików w obecnie synchronizowana witryn zespołu zostanie zmieniony tylko w trybie online, domyślnie. Pliki później dodane lub zaktualizowane w witrynie zespołu również będą pobierane jako pliki tylko w trybie online. Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na wartość 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DehydrateSyncedTeamSites"="dword: 00000001"

Zapobieganie OneDrive generowania ruchu sieciowego, dopóki nie zostanie znaki w usłudze OneDrive   

Ta zasada pozwala zapobiec Klient synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe) z generowania ruchu w sieci (sprawdzanie aktualizacji, itp.) do znak użytkownika w celu OneDrive lub rozpocznie synchronizowanie plików na komputerze lokalnym.

To ustawienie użytkownicy muszą Zaloguj się do Klient synchronizacji usługi OneDrive na komputerze lokalnym, czy wybierz pozycję, aby zsynchronizować OneDrive lub SharePoint plików na komputerze klienta synchronizacji była uruchamiana automatycznie.

Jeśli to ustawienie nie jest włączone, Klient synchronizacji usługi OneDrive zostanie uruchomiony automatycznie, gdy użytkownicy logować się do systemu Windows. Jeśli możesz włączyć lub wyłączyć to ustawienie, nie zwracają to ustawienie nie zostanie skonfigurowane. Wykonanie tej czynności nie spowoduje zmiany konfiguracji i ostatni ustawień będą nadal obowiązywać. Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na wartość 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "PreventNetworkTrafficPreUserSignIn"="dword: 00000001"

Ustawianie maksymalnej stopień przepustowości przekazywania, która korzysta z OneDrive.exe   

Tych zasad umożliwia konfigurowanie maksymalny procent przepustowości dostępne przekazywania komputera, który Klient synchronizacji usługi OneDrive umożliwia przekazywanie. (OneDrive tylko używa tej przepustowości podczas synchronizowania plików.) Przepustowości na komputerze jest nieustannie, definiując wartość procentową umożliwia klienta synchronizacji odpowiedzieć podwyżki i zmniejszenie w dostępność przepustowości podczas synchronizacji w tle.

Jeśli to ustawienie jest włączone, jak przekazaniu pliku, Klient synchronizacji usługi OneDrive środków przekazaniu ilości zawartości i jak długo trwa przez okres 60 sekund do identyfikowania przepustowość maksymalna Przekaż do usługi w tym czasie. Przekaż maksymalna przepustowość jest oparty na szczyt obserwowane przepustowość wartości w przedziale czasu miary.

Przekazywanie przepustowość obliczeń

Uwaga: Wartość uzyskanego maksymalnej przepustowości może być czasem wyższy lub niższy niż przewidywano ze względu na inny ruch ograniczania mechanizmy, których mogą używać usługodawcy internetowego (ISP).

Obliczona wartość zostanie następnie pomnożony przez wartość procentową, który można wybrać w polu przepustowości (z 10 – 99) i jest używany jako zakończenie przepustowości dla następne 10 minut. Po 10 minutach klienta synchronizacji wykonywanie innej miary 60 sekund i dopasuj zależnie od wyników nową wartość maksymalna przekazywania w przepustowości dla tego okresu miary. Przekazywanie przepustowość nie jest ograniczenie przedziale 60 sekund miary i plików do przekazania na maksymalnej przepustowości dostępne. Dzięki temu dwie kluczowe scenariusze. Najpierw bardzo mały plik będzie uzyskiwanie przekazać szybko, ponieważ może zmieścić w zakresie, gdzie klienta synchronizacji jest pomiaru maksymalna szybkość możliwe. Drugi przekazywania długotrwałych, synchronizacji będzie zachować Optymalizowanie szybkości przekazywania na wartość procentową przez to ustawienie.

Im niższa wartość procentową można ustawić, dłużej będzie klienta synchronizacji, aby przekazać pliki. Zaleca się wartość 50% lub wyższą. Domyślny maksymalny procent wynosi 99%. Jeśli to ustawienie użytkownicy nie będą mogli zmieniać szybkość przekazywania, otwierając ustawienia klienta synchronizacji i klikając kartę sieci.

Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na liczbę od 10 do 99. Na przykład:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage"="dword:000000 32"

Powyższy klucz rejestru ustawia wartość procentowa przepustowości przekazywania 50%, przy użyciu wartości szesnastkowej w przypadku 50, który jest 00000032.

Uzyskać informacji na temat szacowanie przepustowości sieci, potrzebnych dla klienta synchronizacji i kontrolowania przepustowości synchronizacji, zobacz wykorzystania sieci planowania klienta synchronizacji usługi OneDrive.

Bezgłośną Konfigurowanie usługi OneDrive przy użyciu poświadczeń systemu Windows 10 lub domeny   

Ważne: ADAL jest teraz włączany automatycznie kiedy używać tych zasad lub klucza rejestru, więc nie musisz pobrać i włącz go oddzielnie.

Tych zasad umożliwia konfigurowanie Klient synchronizacji usługi OneDrive w trybie cichym przy użyciu podstawowego konta systemu Windows w systemie Windows 10 i poświadczeń domeny w systemie Windows 7 lub nowszym.

Jeśli to ustawienie jest włączone, OneDrive.exe próbuje zalogować się do konta służbowego, za pomocą tych poświadczeń. Przed synchronizacją sprawdzi dostępnego miejsca na dysku, a jeśli jest duży, OneDrive monituje użytkownika, aby wybrać ich folderów. Próg, dla której użytkownik będzie monitowany można skonfigurować przy użyciu DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive będzie próbował zalogować się na każdej konta na komputerze, a po pomyślnym, to konto nie jest już spróbuje odbiorcze konfiguracji.

Jeśli użytkownik jest przy użyciu poprzedniej usługi OneDrive dla firm klienta synchronizacji to ustawienie, nowego klienta synchronizacji spróbuje przejąć synchronizację. Nowy klient synchronizacji spróbuje importowanie ustawień synchronizacji z poprzedniego klienta synchronizacji.

Jeśli wyłączysz to ustawienie, OneDrive nie spróbuje automatycznie logować się użytkowników. Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na wartość 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "SilentAccountConfig"="dword: 00000001"

Tych zasad można używać z DiskSpaceCheckThresholdMB, a także DefaultRootDir.

Napisz nam, jeśli masz opinii na temat tej funkcji, lub wystąpienia problemów. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę OneDrive w obszarze powiadomień, a następnie kliknij pozycję "Zgłoś problem". Sprawdź znakowanie dowolnej opinii z "SilentConfig", tak, aby swoją opinię będą wysyłane bezpośrednio do inżynierów pracujących nad tą funkcją.

Konfigurowanie maksymalnego rozmiaru OneDrive automatycznego pobierania wszystkich plików   

To ustawienie jest używane w połączeniu z SilentAccountConfig. Każdy użytkownik, który ma OneDrive, którego rozmiar przekracza określony próg (w MB) zostanie wyświetlony monit o wybierz foldery, które były chcesz zsynchronizować przed Klient synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe) — pliki do pobrania pliki.

W oknie dialogowym Opcje kliknij pozycję Pokaż, aby wprowadzić identyfikator dzierżawy i maksymalny rozmiar w Megabajtach (od 0 do 4294967295).

Włączenie tej zasady ustawia następujący klucz rejestru.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB] "1111-2222-3333-4444" = dword:0005000

("1111-2222-3333-4444" w przypadku identyfikator dzierżawy i 0005000 ustawia progu 5000 MB)

Zasad konfiguracji użytkownika

Zasady grupy konfiguracji użytkownika znajdują się w obszarze User Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Ustawienia usługi OneDrive w Edytorze zarządzania zasadami grupy

Dostępne są następujące zasady Konfiguracja użytkownika:

Ustawianie domyślnej lokalizacji folderu OneDrive   

Tych zasad umożliwia ustawianie określonej ścieżki jako domyślnej lokalizacji folderu OneDrive użytkownicy po przejściu do — Zapraszamy do kreatora OneDrive, aby skonfigurować klienta synchronizacji. Domyślnie ścieżka znajduje się w obszarze % userprofile %.

Jeśli to ustawienie lokalne lokalizację folderu OneDrive — < nazwa dzierżawy > będzie domyślnie ścieżkę określonym przez użytkownika. Należy kliknąć kartę Wyświetlanie w oknie dialogowym Opcje umożliwiają określenie Identyfikatora dzierżawy i ścieżkę.

Tych zasad ustawia następujący klucz rejestru ciąg, który określa ścieżkę pliku.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "1111-2222-3333-4444"="{ścieżki użytkownika}"

(gdzie "1111-2222-3333-4444" jest identyfikator dzierżawy)

Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone, domyślną lokalizacją folderu lokalnego OneDrive — <nazwa dzierżawy> będzie folder %userprofile%.

Uwaga: Zmienna % wykonywanie funkcji logonuser % środowiska nie będzie działać za pomocą zasad grupy. Zalecamy zapoznanie zamiast tego użyj % username %.

Użytkownicy nie mogli zmieniać lokalizację folderu ich OneDrive   

Ta zasada pozwala uniemożliwić użytkownikom zmienianie lokalizacji folderu OneDrive na swoich komputerach.

Aby użyć tej zasady, należy wprowadzić swój identyfikator dzierżawy w edytorze zasad grupy. W oknie dialogowym Opcje kliknij pozycję Pokaż wprowadź identyfikator dzierżawy, a następnie wpisz 1, aby włączyć zasady lub 0, aby ją wyłączyć.

Jeśli to ustawienie użytkownicy nie mogą zmieniać lokalizacji ich "OneDrive — {nazwa dzierżawy}" folderu w oknie Witamy w kreatorze OneDrive. Następująco wymusza użytkownikom korzystanie z lokalizacji domyślnej lub, jeśli utworzono ustawienie Ustawianie domyślnej lokalizacji folderu OneDrive gwarantuje, że wszyscy użytkownicy mają swojego folderu lokalnego OneDrive w wybranej lokalizacji określone.

Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na wartość 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "1111-2222-3333-4444"="dword: 00000001"

(gdzie "1111-2222-3333-4444" jest identyfikator dzierżawy)

Jeśli wyłączysz to ustawienie, użytkownicy mogą zmieniać lokalizację ich folderu synchronizacji podczas — Zapraszamy do kreatora OneDrive.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych zasad jako część przekierowywania znane foldery (na przykład w folderze dokumenty), aby OneDrive systemu Windows zobacz przekierować znane foldery do usługi OneDrive dla firm.

Uniemożliwianie użytkownikom synchronizowania osobistych kont usługi OneDrive   

Zasady pozwala uniemożliwić użytkownikom synchronizowania plików osobistych do miejsca OneDrive, które otrzymają za pomocą konta Microsoft. Domyślnie użytkownicy będą mogli synchronizować konta osobistego OneDrive. Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na wartość 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync"="dword: 00000001"

Jeśli to ustawienie użytkownicy nie będą mogli konfigurowania relacji synchronizacji dla swojego konta osobistego OneDrive. Jeśli ta osoba była wcześniej została synchronizowana konto osobiste OneDrive, są one wyświetlane komunikat o błędzie po rozpoczęciu klienta synchronizacji, ale swoje pliki pozostają na komputerze.

Jeśli wyłączysz to ustawienie, użytkownicy będą mogli synchronizować konta osobistego OneDrive.

Ustawianie przepustowości maksymalna przekazywania korzystającego z OneDrive.exe   

Tych zasad umożliwia ustawienie przekazywania maksymalna przepustowość w kilobajtach (KB) / s na komputerach z systemem Klient synchronizacji usługi OneDrive. Minimalna stawka jest 50 KB/s, a maksymalna szybkość jest 100 000 KB na sekundę. Im niższa skonfigurowanego na przepustowość przekazywania dłużej komputerach OneDrive.exe potrwa przekazywania plików.

Domyślnie przepustowość przekazywania jest nieograniczony i można skonfigurować przez użytkownika bezpośrednio w klienta synchronizacji. Jeśli to ustawienie jest włączone, komputery dotyczy zasada użyje przepustowość przekazywania maksymalna liczba, przez użytkownika i użytkownicy nie będą mogli zmieniać przekazywania ocenić ustawienia klienta synchronizacji, się. Należy zauważyć, że OneDrive.exe zawiera ponowne na urządzeniach użytkowników, aby zastosować określony w tym ustawieniu konfigurację. Jeśli wyłączysz to ustawienie, użytkownicy mogą konfigurować szybkość przekazywania maksymalna dla swojego komputera, otwierając ustawienia klienta synchronizacji i klikając kartę sieci.

Firma Microsoft zaleca używanie to ustawienie używać tylko w przypadku ograniczeń ruchu ściśle wymagane, na przykład po początkowym wdrożeniu klienta synchronizacji w Twojej organizacji. Nie zaleca się używanie to ustawienie na bieżąco, ponieważ spowoduje zmniejszenie wydajności klienta synchronizacji i mieć negatywny wpływ na środowisko użytkownika.

Po włączeniu tych zasad, należy wprowadzić w polu przepustowości przepustowości (od 1 do 100000).

Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na liczbę od 50 do 100 000. Na przykład:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit"="dword:000000 32"

Powyższy klucz rejestru ustawia limit szybkości przekazywania przepustowość 50KB/s, przy użyciu wartości szesnastkowej w przypadku 50, który jest 00000032.

Uzyskać informacji na temat szacowanie przepustowości sieci, potrzebnych dla klienta synchronizacji i kontrolowania przepustowości synchronizacji, zobacz wykorzystania sieci planowania klienta synchronizacji usługi OneDrive.

Współtworzenie plików pakietu Office i udostępnianie ich w aplikacji   

Tych zasad umożliwia współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym i udostępnianie ich w aplikacjach komputerowych pakietu Office 2016 i 2103 pakietu Office. Włączenie tej zasady 1 ustawia następującą wartość klucza rejestru:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients"="dword: 00000001"

Jeśli to ustawienie jest włączone, wyświetla kartę Office w OneDrive ustawień synchronizacji i domyślnie wybiera "Użyj pakietu Office 2016 do synchronizacji Office pliki który I Otwórz".

Zrzut ekranu przedstawiający kartę pakietu Office w obszarze Ustawienia nowej usługi onedrive dla firm klienta synchronizacji

Jeśli wyłączysz to ustawienie, na karcie Office jest ukryta w klienta synchronizacji i współtworzenia i udostępniania w aplikacji dla plików Office jest wyłączona. To ustawienie Użytkownicy mogą wybierać sposobu obsługi plików pakietu Office w konflikcie będzie działać jako wyłączona, a w przypadku konflikty plików, obie kopie zostaną zachowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień w klienta synchronizacji zobacz Używanie pakietu Office 2016 zsynchronizować otworzyć pliki pakietu Office.

Opóźnienie aktualizacji aplikacji OneDrive.exe do drugiego etapu wydania   

Firma Microsoft aktualizacje do OneDrive.exe w dwa dzwonki. Pierwszy Dzwoń "Produkcji", to ustawienie domyślne. Zazwyczaj trwa jedną do dwóch tygodni całkowicie wdrożeniem tego dzwonienia. Po zakończeniu możemy wdrażania dzwonienia produkcji, wydania drugiego dzwonienia, "Enterprise". Wybieranie Dzwoń przedsiębiorstwa umożliwia do 60 dni przygotowywanie do aktualizacji i kontrolowania ich wdrażania w Twojej organizacji. Włączenie tej zasady 1 ustawia następującą wartość klucza rejestru:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate"="dword: 00000001"

Jeśli to ustawienie jest włączone, podczas drugiego dzwonienia zostanie zaktualizowana OneDrive synchronizacji klientów w domenie (w tym używane do synchronizowania konta osobiste).

Jeśli wyłączysz to ustawienie, OneDrive klientów synchronizacji zostaną zaktualizowane po zainicjowaniu podczas pierwszego Dzwoń są dostępne aktualizacje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pierścienie aktualizacji i jak klienta synchronizacji sprawdzania aktualizacji zobacz Aktualizowanie proces klienta synchronizacji usługi OneDrive.

Umożliwianie użytkownikom wyboru sposobu obsługi plików pakietu Office w przypadku konfliktu   

Zasada ta określa, co się dzieje, gdy wystąpi konflikt między wersjami pliku Office 2016 podczas synchronizacji. Domyślnie użytkowników może zdecydować, czy chce scalanie zmian lub Zachowaj obie kopie. Użytkownicy mogą również skonfigurować klienta synchronizacji rozwidlenia plik i Zachowaj obie kopie. (Ta opcja jest dostępna tylko dla Office 2016. We wcześniejszych wersjach programu Office plik jest zawsze forked i obie kopie są przechowywane) Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na wartość 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile"="dword: 00000001"

Jeśli to ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą wybrać, czy chce scalanie zmian lub Zachowaj obie kopie. Użytkownicy mogą również skonfigurować klienta synchronizacji rozwidlenia plik i Zachowaj obie kopie, tak jak pokazano poniżej.

Pakiet Office, karta okna dialogowego Ustawienia synchronizacji

Jeśli to ustawienie jest wyłączone, w przypadku konfliktu synchronizacji plik jest zawsze rozwidlany, a obie kopie są zachowywane. To ustawienie konfiguracji w kliencie synchronizacji jest wyłączone.

Należy włączyć zasady "Coauthoring i w aplikacji udostępniania plików pakietu Office" włączyć te zasady. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień w klienta synchronizacji zobacz Używanie pakietu Office 2016 zsynchronizować otworzyć pliki pakietu Office.

Uniemożliwianie użytkownikom uzyskiwania dostępu do plików na komputerze przy użyciu funkcji zdalnego dostępu do plików   

Ta zasada pozwala uniemożliwić użytkownikom za pomocą funkcji pobierania, gdy są rejestrowane przy użyciu kont Microsoft do OneDrive.exe. Funkcja pobierania umożliwia użytkownikom przejdź do witryny OneDrive.com, wybierz na komputerze z systemem Windows, która jest obecnie w trybie online i z Klient synchronizacji usługi OneDrive i uzyskać dostęp do swoich osobistych plików z tego komputera. Domyślnie użytkownicy mogą używać funkcji pobierania.

Istnieją dwa ustawienia — jedną dla komputerów 32-bitowych i jedną dla komputerów 64-bitowych. Włączanie tych ustawień ustawia następującą rejestru wartości klucza do 1.

— HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\Remote dostępu "GPOEnabled"="dword: 00000001"

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled"="dword: 00000001"

Jeśli to ustawienie jest włączone, użytkownicy nie mogą korzystać z funkcji zdalnego dostępu.

Jeśli to ustawienie jest wyłączone, użytkownicy mogą korzystać z funkcji zdalnego dostępu.

Ustawianie przepustowości maksymalnym korzystającego z OneDrive.exe   

Tych zasad umożliwia ustawianie przepustowość maksymalnym w kilobajtach (KB) / s na komputerach z systemem Klient synchronizacji usługi OneDrive. Minimalna stawka jest 50 KB/s, a maksymalna szybkość jest 100 000 KB na sekundę. Im niższa skonfigurowanego na przepustowość pobierania dłużej komputerach OneDrive.exe spowoduje przejście do pobierania plików.

Domyślnie przepustowość pobierania jest nieograniczony i można skonfigurować przez użytkownika bezpośrednio w klienta synchronizacji. Jeśli to ustawienie zostanie włączone, komputerach dotyczy zasada użyje przepustowość maksymalnym, określonym przez użytkownika, a użytkownicy nie będą mogli pobrać ocenić ustawienia klienta synchronizacji, się. Należy zauważyć, że OneDrive.exe zawiera ponowne na urządzeniach użytkowników, aby zastosować konfigurację określony w tym ustawieniu. Jeśli wyłączysz to ustawienie, użytkownicy mogą konfigurować częstotliwość pobierania maksymalna dla ich komputerów, otwierając ustawienia klienta synchronizacji i klikając kartę sieci.

Firma Microsoft zaleca używanie to ustawienie w sytuacjach, gdzie pliki na żądanie nie jest włączone i miejsce, w którym ruch ściśle ograniczenia są wymagane, takie jak w przypadku początkowo w organizacji wdrożono klienta synchronizacji lub włączenia synchronizacji witryn zespołów. Nie zaleca się używanie to ustawienie na bieżąco, ponieważ spowoduje zmniejszenie wydajności klienta synchronizacji i mieć negatywny wpływ na środowisko użytkownika.

Po włączeniu tych zasad, należy wprowadzić w polu przepustowości przepustowości (od 1 do 100000).

Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na liczbę od 50 do 100 000. Na przykład:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "Dword:000000"="DownloadBandwidthLimit 32"

Powyższy klucz rejestru ustawia limit szybkości przepustowość pobierania 50KB/s, przy użyciu wartości szesnastkowej w przypadku 50, który jest 00000032.

Uzyskać informacji na temat szacowanie przepustowości sieci, potrzebnych dla klienta synchronizacji i kontrolowania przepustowości synchronizacji, zobacz wykorzystania sieci planowania klienta synchronizacji usługi OneDrive.

Uniemożliwianie użytkownikom wyświetlania samouczka w wygody rejestrowania usługi OneDrive   

To ustawienie pozwala uniemożliwić użytkownikom uruchamianie samouczka oparte na sieci web na końcu OneDrive pierwszego uruchomienia systemu. Jeśli to ustawienie użytkownicy nie zobaczą samouczka po ich zakończyć konfigurowanie swojego konta. Jeśli to ustawienie nie jest skonfigurowane lub wyłączanie samouczka będą wyświetlane.

Włączenie tej zasady ustawia następującą wartość klucza rejestru na wartość 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DisableTutorial"="dword: 00000001"

Tematy pokrewne

Wdrażanie nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa

Uniemożliwia użytkownikom instalowanie klienta synchronizacji

Zezwalaj na synchronizację tylko na komputerach dołączony do określonych domen

Blokowanie synchronizację określonych typów plików

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×