Znajdowanie i zamienianie tekstu lub innych elementów w programie Word 2007

Część treści tego tematu może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych języków.

Program Microsoft Office Word 2007 umożliwia znajdowanie i zamienianie tekstu, formatowania, podziałów akapitu, podziałów strony i innych elementów. Można także znajdować i zamieniać formy rzeczowników, przymiotników i czasowników. Wzorce wyszukiwania mogą zawierać symbole wieloznaczne i kody, co pozwala znajdować wyrazy lub frazy, które zawierają określone litery lub kombinacje liter. Natomiast używając polecenia Przejdź do, można znaleźć konkretne miejsce w dokumencie.

Każde wystąpienie określonego wyrazu lub frazy można szybko wyszukać.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź.

 2. W polu Znajdź wpisz tekst, którego wystąpienie chcesz znaleźć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć następne wystąpienie wyrazu lub frazy, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby równocześnie znaleźć wszystkie wystąpienia określonego wyrazu lub frazy, kliknij przycisk Znajdź w, a następnie kliknij pozycję Dokument główny.

Funkcja znajdowania i zamieniania tekstu umożliwia automatyczną zamianę jednego wyrazu lub frazy na inny wyraz lub frazę — można na przykład zastąpić nazwę Acme nazwą Apex. Wielkość liter w tekście zastępującym będzie taka sama jak w tekście zastępowanym, o ile nie zaznaczono pola wyboru Uwzględnij wielkość liter. Jeśli na przykład jest wyszukiwany skrót KK i zamieniany na tekst Kodeks karny, w tekście zostanie wstawiony tekst KODEKS KARNY.

W przypadku zaznaczenia pola wyboru Uwzględnij wielkość liter w programie Word zostaną wyszukane wyłącznie słowa lub frazy, w których wielkość liter jest zgodna z wielkością liter słowa lub frazy w polu Znajdź. Na przykład w przypadku wyszukiwania skrótu KK w wynikach wyszukiwania znajdzie się skrót KK, ale nie kk.

Uwaga : Jeśli pole wyboru Uwzględnij wielkość liter nie jest widoczne na karcie Zamień, kliknij przycisk Więcej.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Zamień.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W polu Znajdź wpisz tekst, którego wystąpienie chcesz znaleźć.

 3. W polu Zamień na wpisz tekst, na który chcesz zamienić wyszukiwany tekst.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć następne wystąpienie tekstu, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby zamienić znalezione wystąpienie tekstu, kliknij przycisk Zamień. Po kliknięciu przycisku Zamień program Word znajdzie następne wystąpienie tekstu.

  • Aby zamienić wszystkie wystąpienia szukanego tekstu, kliknij przycisk Zamień wszystko.

Aby łatwiej ocenić wizualnie wszystkie wystąpienia wyrazu lub frazy w dokumencie, można wyszukać wszystkie wystąpienia i wyróżnić je na stronie. Pomimo, że tekst jest wyróżniony na ekranie, wyróżnienie nie jest drukowane.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W polu Znajdź wpisz tekst, którego wystąpienie chcesz znaleźć.

 3. Kliknij przycisk Wyróżnienie przy odczycie, a następnie kliknij polecenie Wyróżnij wszystkie.

  Uwaga : Aby wyłączyć wyróżnienie na ekranie, kliknij przycisk Wyróżnienie przy odczycie, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wyróżnienie.

W dokumentach można wyszukiwać i zamieniać lub usuwać formatowanie znaków. Można na przykład wyszukać określony wyraz lub frazę i zmienić kolor czcionki lub wyszukać określone formatowanie, takie jak pogrubienie lub wyróżnienie, i zmienić je.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Zamień.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Jeśli na ekranie nie jest widoczny przycisk Format, kliknij przycisk Więcej.

 3. Aby wyszukać tekst z określonym formatowaniem, wpisz ten tekst w polu Znajdź. Aby znaleźć tylko formatowanie, pozostaw to pole puste.

 4. Kliknij przycisk Format, a następnie wybierz formaty, które chcesz znaleźć i zamienić. Aby na przykład znaleźć wyróżniony tekst, kliknij pozycję Format > Wyróżnienie. Aby odnaleźć tekst pogrubiony, kliknij pozycję Format > Czcionka, a następnie w oknie dialogowym Znajdowanie czcionki wybierz pozycję Pogrubienie z listy Styl czcionki.

 5. Kliknij pole Zamień na, kliknij przycisk Format, a następnie wybierz formaty, na które chcesz zamienić znalezione formaty, w sposób opisany w kroku 4.

  Uwaga : Jeśli chcesz także zamienić tekst, w polu Zamień na wpisz tekst, który ma zastąpić istniejący tekst.

 6. Aby znaleźć i zamienić każde wystąpienie określonego formatowania z osobna, kliknij przycisk Znajdź następny, a następnie kliknij przycisk Zamień. Aby od razu zamienić wszystkie wystąpienia określonego formatowania, kliknij przycisk Zamień wszystko.

Istnieje możliwość wyszukiwania i zamiany znaków specjalnych i elementów dokumentu, takich jak tabulacja, znaczniki akapitu (powroty karetki) i ręczne podziały stron. Można na przykład znaleźć wszystkie podwójne odstępy między wierszami (dwa znaczniki akapitu) i zastąpić je pojedynczym odstępem między wierszami (jeden znacznik akapitu).

Porada : Aby pokazać ukryte symbole formatowania, takie jak spacje, znaczniki akapitów i podziały stron, kliknij przycisk w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Jeśli przycisk Specjalne nie jest widoczny, kliknij przycisk Więcej.

 3. Kliknij przycisk Specjalny, a następnie kliknij odpowiedni element.

 4. Jeśli chcesz zamienić element, kliknij kartę Zamień, a następnie wpisz tekst lub kod elementu, na który chcesz zamienić dany element, w polu Zamień na.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć następne wystąpienie elementu, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby zamienić znalezione wystąpienie elementu, kliknij przycisk Zamień. Po kliknięciu przycisku Zamień program Word znajdzie następne wystąpienie elementu.

  • Aby zamienić wszystkie wystąpienia szukanego elementu, kliknij przycisk Zamień wszystko.

   Porada : Aby szybko znaleźć elementy, takie jak komentarze,zmiany edycyjne lub przypisy dolne, kliknij przycisk Wybierz typ obiektów do przeglądania Obraz przycisku na pionowym pasku przewijania w prawym dolnym rogu dokumentu, a następnie kliknij odpowiedni element. Aby znaleźć następny lub poprzedni element tego samego typu, kliknij przycisk Następny Obraz przycisku lub Poprzedni Obraz przycisku .

Podczas wyszukiwania tekstu można używać symboli wieloznacznych. Można na przykład użyć symbolu zastępczego w postaci gwiazdki (*) odzwierciedlającego ciąg nieznanych znaków (wpisanie ciągu „s*d” umożliwia na przykład znalezienie wyrazów „sad” i „stąd”).

Używanie symboli wieloznacznych do znajdowania i zamieniania tekstu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Znajdź lub Zamień.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Zaznacz pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych.

  Jeśli nie jest widoczne pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych, kliknij przycisk Więcej.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać symbol wieloznaczny z listy, kliknij przycisk Specjalne, kliknij symbol wieloznaczny, a następnie wpisz resztę tekstu w polu Znajdź. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tabelę Symbole wieloznaczne określające elementy, które mają być znajdowane i zamieniane poniżej.

  • Wpisz symbol wieloznaczny bezpośrednio w polu Znajdź. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tabelę Symbole wieloznaczne określające elementy, które mają być znajdowane i zamieniane poniżej.

 4. Jeśli chcesz zamienić element, kliknij kartę Zamień, a następnie wpisz tekst lub kod elementu, na który chcesz zamienić dany element, w polu Zamień na.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć następne wystąpienie tekstu, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby zamienić znalezione wystąpienie tekstu, kliknij przycisk Zamień. Po kliknięciu przycisku Zamień program Word znajdzie następne wystąpienie tekstu.

  • Aby zamienić wszystkie wystąpienia szukanego tekstu, kliknij przycisk Zamień wszystko.

Symbole wieloznaczne określające elementy, które mają być znajdowane i zamieniane

 • Gdy pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych jest zaznaczone, program Word wyszukuje tylko wystąpienia dokładnie takiego tekstu, jaki został podany. Pola wyboru Uwzględnij wielkość liter oraz Znajdź tylko całe wyrazy są niedostępne (wyszarzone), aby wskazać, że te opcje są automatycznie włączone. Nie można wyłączyć tych opcji.

 • Aby wyszukać znak zdefiniowany jako symbol wieloznaczny, należy wpisać przed nim ukośnik odwrotny (\). Na przykład należy wpisać \?, aby odnaleźć znak zapytania.

 • W celu grupowania symboli wieloznacznych i tekstu oraz wskazywania kolejności interpretacji wyrażenia można zastosować nawiasy. Na przykład można wpisać znaki <(ko)*(ek)>, aby wyszukać wyraz „kominek” i „kołek”.

 • Symbol wieloznaczny \n służy do znajdowania wyrażeń i zamieniania ich na inne wyrażenia. Można na przykład wpisać (Zawadzki) (Paweł) w polu Znajdź i \2 \1 w polu Zamień na. Program Word znajdzie frazę Zawadzki Paweł i zamieni ją na frazę Paweł Zawadzki.

Aby znaleźć

Wpisz

Przykład

Dowolny pojedynczy znak

?

s?d umożliwia znalezienie wyrazów „sad” i „sód”.

Dowolny ciąg znaków

*

s*d umożliwia znalezienie wyrazów „sad” i „standard”.

Początek wyrazu

<

<(inter) umożliwia znalezienie wyrazów „interesujący” i „interdyscyplinarny”, ale nie „sprinter”.

Koniec wyrazu

>

„(ek)>” umożliwia znalezienie wyrazów „kominek” i „dzwonek”, ale nie „sekcja”.

Jeden z podanych znaków

[ ]

l[ie]n umożliwia znalezienie wyrazu „lin” i „len”.

Dowolny pojedynczy znak z podanego zakresu

[-]

[t-ż]ona umożliwia znalezienie wyrazów „tona” i „żona”. Zakresy muszą być podane w porządku rosnącym.

Dowolny pojedynczy znak z wyjątkiem znaków z zakresu podanego w nawiasach

[!x-z]

k[!a-b]t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”, ale nie „kat” ani „kąt”.

Dokładnie n wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia

{n}

ran{2}a umożliwia znalezienie wyrazu „ranna”, ale nie „rana”.

Co najmniej n wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia

{n,}

ran{1,}a umożliwia znalezienie wyrazów „ranna” i „rana”.

Od n do m wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia

{n,m}

10{1,3} umożliwia znalezienie liczb 10, 100 i 1000.

Jedno lub więcej wystąpień poprzedniego znaku lub wyrażenia

@

ran@a umożliwia znalezienie wyrazów „ranna” i „rana”.

Przy użyciu przedstawionych poniżej kodów można znajdować litery, formatowanie, pola lub znaki specjalne. Należy zwrócić uwagę, że niektóre kody wymagają włączenia lub wyłączenia opcji Użyj symboli wieloznacznych.

Kody obsługiwane w polach Znajdź i Zamień na

Aby znaleźć

Wpisz

Znacznik akapitu ( Znacznik akapitu )

^p (nie działa w polu Znajdź, gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest włączona) lub ^13

Znak tabulacji ( Znak tabulacji )

^t lub ^9

Znak ASCII

^ nnn, gdzie nnn to kod znaku

Znak ANSI

^0 nnn, gdzie 0 to zero, a nnn to kod znaku

Pauza ( — )

^+

Półpauza ( - )

^=

Znak daszka

^^

Ręczny podział wiersza ( Ręczny podział wiersza )

^l lub ^11

Podział kolumny

^n lub ^14

Podział sekcji lub strony

^12 (podczas zamieniania powoduje wstawienie podziału strony)

Ręczny podział strony

^m (służy także do znajdowania lub zamieniania podziałów sekcji, gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest włączona)

Spacja nierozdzielająca ( spacja nierozdzielająca )

^s

Łącznik nierozdzielający ( Łącznik nierozdzielający )

^~

Łącznik opcjonalny ( Łącznik opcjonalny )

^-

Kod, którego można użyć tylko w polu Znajdź (gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest włączona)

Aby znaleźć

Wpisz

Obraz lub element graficzny (tylko wbudowane)

^g

Kody, których można użyć tylko w polu Znajdź (gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest wyłączona)

Aby znaleźć

Wpisz

Dowolny znak

^?

Dowolna cyfra

^#

Dowolna litera

^$

Znak Unicode

^U nnnn, gdzie nnnn to kod znaku

Obraz lub element graficzny (tylko wbudowane)

1

Znacznik przypisu dolnego

^f lub ^2

Znacznik przypisu końcowego

^e

Pole

^d

Nawias klamrowy otwierający pole (gdy kody pól są widoczne)

^19

Nawias klamrowy zamykający pole (gdy kody pól są widoczne)

^21

Komentarz

^a lub ^5

Podział sekcji

^b

Długa spacja (Unicode)

^u8195

Krótka spacja (Unicode)

^u8194

Biały znak

^w (dowolna kombinacja spacji zwykłych i nierozdzielających oraz znaków tabulacji)

Kody, które działają tylko w polu Zamień

Aby znaleźć

Wpisz

Zawartość Schowka systemu Microsoft Windows

^c

Zawartość pola Znajdź

^&

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij strzałkę obok przycisku Znajdź, a następnie kliknij polecenie Przejdź do.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W polu Przejdź do kliknij odpowiedni typ elementu.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przejść do konkretnego elementu, wpisz odpowiednie informacje identyfikujące ten element w polu Wprowadź „typ elementu”, a następnie kliknij przycisk Następny.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego elementu określonego typu, pozostaw pole Wprowadź puste, a następnie kliknij przycisk Następny lub Poprzedni.

Jeśli przeprowadzasz podstawowe wyszukiwanie tekstu, a program Word nie znajduje tekstu, którego szukasz, lub nie znajduje wszystkich wystąpień, wykonaj następujące czynności:

 • Upewnij się, że nie jest zaznaczona część dokumentu. Jeśli jest, program Word będzie znajdował tekst tylko w obrębie tego zaznaczenia.

 • Kliknij przycisk Więcej w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie, aby się upewnić, że nie są zaznaczone konkretne opcje wyszukiwania, takie jak Uwzględnij wielkość liter. Ponadto sprawdź w obszarze Znajdź, czy do wyszukiwania nie jest zastosowany specjalny format, taki jak pogrubienie.

Zobacz też

Znajdowanie i zamienianie tekstu lub innych danych w dokumencie programu Word (pakiet Office 2010 i nowszy)

Znajdowanie i zamienianie tekstu lub formatowania w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Znajdowanie i zamienianie tekstu lub formatowania w programie Word 2011 dla komputerów Mac

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×