Znajdowanie i zamienianie tekstu lub innych elementów

Część treści tego tematu może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych języków.

W programie Microsoft Office Word 2007 można znajdować i zamieniać tekst, formatowanie, znaczniki akapitów, podział strony i inne elementy. Można także znajdować i zamieniać formy rzeczowników, przymiotników i czasowników.

Wzorce wyszukiwania mogą zawierać symbole wieloznaczne i kody, co pozwala znajdować wyrazy lub frazy, które zawierają określone litery lub kombinacje liter.

Co chcesz zrobić?

Znajdowanie tekstu

Znajdowanie i zamienianie tekstu

Znajdowanie i wyróżnianie tekstu na ekranie

Znajdowanie i zamienianie określonego formatowania

Znajdowanie i zamienianie znaczników akapitu, znaków podziału strony i innych elementów

Wyszukiwanie z użyciem symboli wieloznacznych w celu znalezienia określonych liter

Znajdowanie liter, formatowania, pól lub znaków specjalnych przy użyciu kodów

Znajdowanie tekstu

Każde wystąpienie określonego wyrazu lub frazy można szybko wyszukać.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź.

 2. W polu Znajdź wpisz tekst, który chcesz wyszukać.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby znaleźć następne wystąpienie wyrazu lub frazy, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby znaleźć wszystkie wystąpienia określonego wyrazu lub frazy jednocześnie, kliknij przycisk Znajdź wszystkie, a następnie kliknij polecenie Dokument główny.

Uwaga   Aby anulować trwający proces przeszukiwania, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

Znajdowanie i zamienianie tekstu

Funkcja znajdowania i zamieniania tekstu umożliwia automatyczną zamianę jednego wyrazu lub frazy na inny wyraz lub frazę — można na przykład zastąpić nazwę Acme nazwą Apex.

Uwaga   Wielkość liter w tekście zastępującym będzie taka sama jak w tekście zastępowanym. Jeśli na przykład jest wyszukiwany skrót KK i zamieniany na tekst „Kodeks karny”, w tekście zostanie wstawiony tekst „KODEKS KARNY”.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Zamień.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij kartę Zamień.

 3. W polu Znajdź wpisz tekst, którego wystąpienie chcesz znaleźć.

 4. W polu Zamień na wpisz tekst, na który chcesz zamienić wyszukiwany tekst.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby znaleźć następne wystąpienie tekstu, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby zamienić wystąpienie tekstu, kliknij przycisk Zamień. Po kliknięciu przycisku Zamień program Office Word 2007 przejdzie do następnego wystąpienia tekstu.

  • Aby zamienić wszystkie wystąpienia szukanego tekstu, kliknij przycisk Zamień wszystko.

Uwaga   Aby anulować rozpoczęty proces zamieniania, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

Znajdowanie i wyróżnianie tekstu na ekranie

Aby łatwiej ocenić wizualnie wszystkie wystąpienia wyrazu lub frazy w dokumencie, można wyszukać wszystkie wystąpienia i wyróżnić je na ekranie. Pomimo, że tekst jest wyróżniony na ekranie, wyróżnienie nie jest drukowane.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W polu Znajdź wpisz tekst, którego wystąpienie chcesz znaleźć.

 3. Kliknij przycisk Wyróżnienie przy odczycie, a następnie kliknij polecenie Wyróżnij wszystkie.

  Uwaga   Aby wyłączyć wyróżnienie na ekranie, kliknij przycisk Wyróżnienie przy odczycie, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wyróżnienie.

Początek strony

Znajdowanie i zamienianie określonego formatowania

W dokumentach można wyszukiwać i zamieniać lub usuwać formatowanie znaków. Można na przykład wyszukać określony wyraz lub frazę i zmienić kolor czcionki lub wyszukać określone formatowanie, takie jak pogrubienie, i zmienić je.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Zamień.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Jeśli na ekranie nie jest widoczny przycisk Format, kliknij przycisk Więcej.

 3. Aby wyszukać tekst z określonym formatowaniem, wpisz ten tekst w polu Znajdź. Aby znaleźć tylko formatowanie, pozostaw to pole puste.

 4. Kliknij przycisk Format, a następnie wybierz formaty, które chcesz znaleźć i zamienić.

 5. Kliknij pole Zamień na, kliknij przycisk Format, a następnie wybierz formaty, na które chcesz zamienić znalezione formaty.

  Uwaga   Jeśli chcesz także zamienić tekst, w polu Zamień na wpisz tekst, który ma zastąpić istniejący tekst.

 6. Aby znaleźć i zamienić każde wystąpienie określonego formatowania z osobna , kliknij przycisk Znajdź następny, a następnie kliknij przycisk Zamień. Aby zamienić wszystkie wystąpienia określonego formatowania, kliknij przycisk Zamień wszystko.

Początek strony

Znajdowanie i zamienianie znaczników akapitu, znaków podziału strony i innych elementów

Istnieje możliwość wyszukiwania i zamiany znaków specjalnych i elementów dokumentu, takich jak podział strony czy tabulacja. Można na przykład znaleźć wszystkie podwójne znaczniki akapitu i zastąpić je pojedynczymi znacznikami akapitu.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Jeśli przycisk Specjalny nie jest widoczny, kliknij przycisk Więcej.

 3. Kliknij przycisk Specjalny, a następnie kliknij odpowiedni element.

 4. Jeśli chcesz zamienić element, kliknij kartę Zamień, a następnie wpisz tekst lub kod elementu, na który chcesz zamienić dany element, w polu Zamień na.

 5. Kliknij przycisk Znajdź następny, Znajdź wszystkie, Zamień lub Zamień wszystko.

  Aby anulować trwający proces przeszukiwania, naciśnij klawisz ESC.

  Porada   Aby szybko znaleźć elementy, takie jak grafika lub komentarz, kliknij przycisk Wybierz typ obiektów do przeglądania Obraz przycisku na pionowym pasku przewijania, a następnie kliknij odpowiedni element. Aby znaleźć następny lub poprzedni element tego samego typu, kliknij przycisk Następny Obraz przycisku lub Poprzedni Obraz przycisku.

Początek strony

Wyszukiwanie z użyciem symboli wieloznacznych w celu znalezienia określonych liter

Podczas wyszukiwania tekstu można używać symboli wieloznacznych. Można na przykład użyć symbolu zastępczego w postaci gwiazdki (*), aby wyszukać ciąg znaków (wpisanie ciągu „s*d” umożliwia na przykład znalezienie wyrazów „sad” i „stąd”).

Używanie symboli wieloznacznych do znajdowania i zamieniania tekstu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź lub Zamień.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Zaznacz pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych.

  Jeśli nie jest widoczne pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych, kliknij przycisk Więcej.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

 4. Jeśli chcesz zamienić element, kliknij kartę Zamień, a następnie wpisz tekst lub kod elementu, na który chcesz zamienić dany element, w polu Zamień na.

 5. Kliknij przycisk Znajdź następny, Znajdź wszystkie, Zamień lub Zamień wszystko.

  Aby anulować trwający proces przeszukiwania, naciśnij klawisz ESC.

Symbole wieloznaczne określające elementy, które mają być znajdowane i zamieniane

Uwaga   

 • Gdy pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych jest zaznaczone, program Word wyszukuje tylko wystąpienia dokładnie takiego tekstu, jaki został podany. Pola wyboru Uwzględnij wielkość liter oraz Znajdź tylko całe wyrazy są niedostępne (wyszarzone), aby wskazać, że te opcje są automatycznie włączone. Nie można wyłączyć tych opcji.

 • Aby wyszukać wystąpienie znaku, który jest zdefiniowany jako symbol wieloznaczny, wpisz przed nim znak odwróconej kreski ułamkowej (\). Aby na przykład znaleźć znak zapytania, wpisz \?.

 • W celu grupowania symboli wieloznacznych i tekstu oraz wskazywania kolejności interpretacji wyrażenia można zastosować nawiasy. Można na przykład wpisać znaki <(ko)*(ek)>, aby wyszukać wyraz „kominek” i „kołek”.

 • Symbol wieloznaczny \n służy do znajdowania wyrażeń i zamieniania ich na inne wyrażenia. Można na przykład wpisać (Jaworski) (Michał) w polu Znajdź i \2 \1 w polu Zamień na. Program Word znajdzie wystąpienie frazy Jaworski Michał i zamieni je na frazę Michał Jaworski.

Dane do znalezienia

Typ

Przykład

Dowolny pojedynczy znak

?

s?d umożliwia znalezienie wyrazów „sad” i „sód”.

Dowolny ciąg znaków

*

s*d umożliwia znalezienie wyrazów „sad” i „standard”.

Początek wyrazu

<</b>

<(inter) umożliwia znalezienie wyrazów „interesujący” i „interdyscyplinarny”, ale nie „sprinter”.

Koniec wyrazu

>

(in)> umożliwia znalezienie wyrazów „termin” i „dżin”, ale nie „wino”.

Jeden z podanych znaków

[ ]

l[ie]n umożliwia znalezienie wyrazu „lin” i „len”.

Dowolny pojedynczy znak z podanego zakresu

[-]

[t-ż]ona umożliwia znalezienie wyrazów „tona” i „żona”. Zakresy muszą być podane w porządku rosnącym.

Dowolny pojedynczy znak z wyjątkiem znaków z zakresu podanego w nawiasach

[!x-z]

k[!a-b]t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”, ale nie „kat” ani „kąt”.

Dokładnie n wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia

{n}

ran{2}a umożliwia znalezienie wyrazu „ranna”, ale nie „rana”.

Co najmniej n wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia

{n,}

ran{1,}a umożliwia znalezienie wyrazów „ranna” i „rana”.

Od n do m wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia

{n,m}

10{1,3} umożliwia znalezienie liczb 10, 100 i 1000.

Jedno lub więcej powtórzeń poprzedniego znaku lub wyrażenia

@

ran@a umożliwia znalezienie wyrazów „ranna” i „rana”.

Początek strony

Znajdowanie liter, formatowania, pól lub znaków specjalnych przy użyciu kodów

Przy użyciu przedstawionych poniżej kodów można znajdować litery, formatowanie, pola lub znaki specjalne. Należy zwrócić uwagę, że niektóre kody wymagają włączenia lub wyłączenia opcji Użyj symboli wieloznacznych.

Kody obsługiwane w polach Znajdź i Zamień na

Dane do znalezienia

Typ

Znacznik akapitu (Znacznik akapitu

^p (nie działa w polu Znajdź, gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest włączona) lub ^13

Znak tabulacji (Znak tabulacji)

^t lub ^9

Znak ASCII

^nnn, gdzie nnn jest kodem znaku.

Znak ANSI

^0nnn, gdzie 0 to zero, a nnn to kod znaku

Pauza ( — )

^+

Półpauza ( – )

^=

Znak daszka

^^

Ręczny podział wiersza (Ręczny podział wiersza)

^l lub ^11

Podział kolumny

^n lub ^14

Podział sekcji lub strony

^12 (podczas zamieniania powoduje wstawienie podziału strony)

Ręczny podział strony 

^m (służy także do znajdowania lub zamieniania podziałów sekcji, gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest włączona)

Spacja nierozdzielająca (Spacja nierozdzielająca)

^s

Łącznik nierozdzielający (Łącznik nierozdzielający)

^~

Łącznik opcjonalny (Łącznik opcjonalny)

^-

Kod, którego można użyć tylko w polu Znajdź (gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest włączona)

Dane do znalezienia

Typ

Obraz lub element graficzny (tylko wbudowane)

^g

Kody, których można użyć tylko w polu Znajdź (gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest wyłączona)

Dane do znalezienia

Typ

Dowolny znak

^?

Dowolna cyfra

^#

Dowolna litera

^$

Znak Unicode

^Unnnn, gdzie nnnn to kod znaku

Obraz lub element graficzny (tylko wbudowane)

^1

Znacznik przypisu dolnego

^f lub ^2

Znacznik przypisu końcowego

^e

Pole

^d

Nawias klamrowy otwierający pole (gdy kody pól są widoczne)

^19

Nawias klamrowy zamykający pole (gdy kody pól są widoczne)

^21

Komentarz

^a lub ^5

Znak podziału sekcji

^b

Długa spacja (Unicode)

^u8195

Krótka spacja (Unicode)

^u8194

Światło

^w (dowolna kombinacja spacji zwykłych i nierozdzielających oraz znaków tabulacji)

Kody, których można używać tylko w polu Zamień na

Dane do znalezienia

Typ

Zawartość Schowka systemu Microsoft Windows

^c

Zawartość pola Znajdź

^&

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język