Zmienianie wyglądu składnika Web Part

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Właściciel strony sieci Web może skonfigurować składniki Web Part na kilka sposobów. W przeglądarce sieci Web można zmieniać właściwości składników Web Part przy użyciu strony konserwacji składników Web Part. Składniki Web Part można skonfigurować bardziej szczegółowo przy użyciu programu do projektowania witryn sieci Web zgodnego z programem SharePoint, takiego jak program Microsoft SharePoint Designer 2010.

Aby zapoznać się ze składników Web Part w programie SharePoint, zobacz Omówienie składników Web Part dostępnych w programie SharePoint Foundation 2010i Składników Web Part, widoków i formularzy w programie SharePoint Designer 2010.

W tym artykule

Zmienianie właściwości składnika Web Part przy użyciu okienka narzędzi

Otwieranie i używanie strony konserwacji składników Web Part

Wspólne właściwości składników Web Part

Wygląd

Układ

Zaawansowane

Zmienianie właściwości składnika Web Part przy użyciu okienka narzędzi

Atrybuty składnika Web Part można zmieniać, przypisując wartości do jego właściwości. Wszystkie składniki Web Part mają zestaw wspólnych właściwości, umożliwiających określanie atrybutów dotyczących wyglądu, układu i innych informacji. Składnik Web Part może także mieć właściwości stosowane tylko do niego.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij polecenie Edytuj składnik Web Part.

 3. Właściwości wspólne i niestandardowe składnika Web Part są wyświetlane w okienku narzędzi. Na przykład wspólne właściwości, które można zmienić, mogą obejmować nazwę i rozmiar składnika Web Part oraz inne parametry układu. Właściwości niestandardowe to te ustawienia, które są specyficzne dla konkretnego składnika Web Part.

  Uwaga: Jeśli jesteś w widoku osobistym, deweloper składnika Web Part może być ograniczone mogą być zmieniane właściwości niestandardowe składnika Web Part.

 4. Aby zapisać zmiany i zamknąć okienko narzędzi, kliknij przycisk OK. Aby wyświetlić zmiany bez zamykania okienka narzędzi, kliknij przycisk Zastosuj.

Początek strony

Otwieranie i używanie strony konserwacji składników Web Part

Jeśli na stronie wystąpią problemy ze składnikiem Web Part lub z połączeniem składnika Web Part, można użyć strony konserwacji składników Web Part w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemu. Aby używać strony konserwacji składników Web Part, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia.

Porada: W przypadku braku pewności co do składnika lub połączenia składnika Web Part wywołującego problem na stronie składnika Web Part dobrym pomysłem jest sprawdzenie poszczególnych składników Web Part przez ich oddzielne zamykanie i przechodzenie przez stronę składników Web Part (za pomocą klikania łącza Cofnij do strony składników Web Part) w celu sprawdzenia, czy tym sposobem można rozwiązać problem. Gdy składnik Web Part wywołujący problem zostanie zidentyfikowany, można go zresetować lub usunąć.

 1. Otwórz bibliotekę dokumentów zawierającą stronę.

 2. Wskaż nazwę strony, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij polecenie Edytuj właściwości.

 3. Kliknij polecenie Otwórz stronę składników Web Part w widoku konserwacji, aby wyświetlić stronę konserwacji składników Web Part.

  Uwaga: Aby uzyskać dostęp do strony konserwacji składników Web Part na stronie, które nie są przechowywane w bibliotece dokumentów, takich jak strony głównej witryny dołączyć zawartość = 1 na końcu adresu URL strony.

 4. Upewnij się, że jest otwarty odpowiedni widok (osobisty lub udostępniony). Aby przełączyć do innego widoku, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przełączyć z widoku osobistego do widoku udostępnionego, kliknij przycisk Przełącz do widoku udostępnionego.

  • Aby przełączyć z widoku udostępnionego do widoku osobistego, kliknij przycisk Przełącz do widoku osobistego.

 5. Zaznacz co najmniej jeden składnik Web Part i wykonaj następujące czynności:

  • Aby przenieść składnik Web Part do galerii strony składników Web Part, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby usunąć wartości właściwości niestandardowych i przywrócić wartości właściwości wspólnych składnika Web Part, kliknij przycisk Resetuj. Przed zresetowaniem składnika Web Part zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

  • Aby trwale usunąć składnik Web Part ze strony, kliknij przycisk Usuń. Przed usunięciem składnika Web Part zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

   Uwaga: Jeśli właściwość Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym jest zaznaczona, składnik Web Part może być usunięty jedynie w widoku udostępnionym.

 6. Po zakończeniu pracy kliknij przycisk Cofnij do strony składników Web Part.

  Uwaga: Nie można używać Strony konserwacji składników Web Part do zamykania, resetowania lub usuwania statycznego składnika Web Part (tj. składnika Web Part spoza strefy składników Web Part).

  Konserwacja statycznego składnika Web Part wymaga użycia programu do projektowania witryn sieci Web zgodnego z programem SharePoint.

Początek strony

Wspólne właściwości składników Web Part

Wszystkie składniki Web Part mają pewien zestaw właściwości wspólnych wpływających na ich wygląd, układ i inne zaawansowane cechy.

Uwagi:  Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane w niniejszej sekcji z kilku powodów:

 • Aby wyświetlić sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi, musi mieć odpowiednie uprawnienia.

 • Dla określonego składnika Web Part deweloper składnika Web Part może wybrano nie chcesz pokazywać co najmniej jedną z tych właściwości wspólnych lub mogło zostać tworzenie i wyświetlanie dodatkowe właściwości, które nie są wymienione poniżej w sekcjach Wygląd, Układi Zaawansowane okienka narzędzi.

 • Niektóre ustawienia uprawnień i właściwości mogą powodować wyłączanie lub ukrywanie właściwości składników Web Part.

Wygląd

Właściwość

Opis

Stanowisko

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu składnika Web Part.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy cały składnik Web Part pojawi się na stronie, po otwarciu strony. Domyślnie stan elementów wykończeniowych jest ustawiona na Normalny i cały składnik Web Part. Na pasku tytułu zostanie wyświetlony, gdy stan jest ustawiona na zminimalizowane.

Typ elementów wykończeniowych

Określa, czy jest wyświetlany pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Układ

Właściwość

Opis

Hidden

Określa, czy składnik Web Part jest widoczny po otwarciu strony. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, jest widoczny tylko wtedy, gdy projektowania strony i sufiks, który (ukryte) dołączone do tytułu składnika Web Part.

Składnik Web Part można ukryć, jeśli ma dostarczać dane do innego składnika za pomocą połączenia między składnikami, ale nie trzeba go wyświetlać.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład język arabski jest językiem z zapisem od prawej do lewej, a język polski i większość języków europejskich to języki z zapisem od lewej do prawej.

Strefy

Określa strefę na stronie składników Web Part, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga: Strefy ze strony składników Web Part nie są widoczne w polu listy, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Określa położenie składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym należy wpisać dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 0 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany u góry strefy. Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany w strefie z lewej strony.

Po dodaniu składnika Web Part do pustej strefy porządkowania od góry do dołu indeks strefy jest równy 0. Po dodaniu drugim składniku Web Part u dołu strefy jej indeks strefy wynosi 1. Aby przenieść drugi składnik Web Part na początek strefę czasową, wpisz wartość 0, a następnie wpisz 1 dla pierwszej składnika Web Part.

Uwaga: Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Początek strony

Zaawansowana

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Określa, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part może być usuwany ze strony składników Web Part.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy można przenosić składnik Web Part do innej strefy.

Zezwól na połączenia

Określa, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Określa, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Określa poziom danych, których eksport jest dozwolony dla tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku zawierającego dodatkowe informacje na temat składnika Web Part. Plik ten jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową wyświetlaną po ustawieniu wskaźnika myszy na tytule lub ikonie składnika Web Part.

Adres URL pomocy

Określa lokalizację pliku zawierającego informacje pomocy na temat składnika Web Part. Informacje pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki, po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part.

Tryb pomocy

Określa sposób wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Modalne Otwiera osobne okno przeglądarki, jeśli w przeglądarce jest tej funkcji. Użytkownik musi Zamknij okno przed powrót do strony sieci Web.

 • Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, jeśli w przeglądarce jest tej funkcji. Aby zamknąć okno przed powrót do strony sieci Web nie ma użytkownika. Jest to wartość domyślna.

 • Nawigowanie Otwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga:  Mimo że niestandardowe składniki Web Part platformy Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślnie tematy Pomocy są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Określa komunikat wyświetlany w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×