Zmienianie usługi sieci Web związanej z głównym połączeniem danych szablonu formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Zmienianie kwerendy połączenia danych

Zmienianie połączenia przesyłania danych

Omówienie

Podczas projektowania nowego szablonu formularza zawierającego główne połączenie danych prowadzące do usługi sieci Web często używa się środowiska testowego, w którym usługa jest opracowywana. Po jej wdrożeniu w środowisku produkcyjnym należy zmienić parametry głównego połączenia danych zdefiniowanego w szablonie formularza i przekierować je ze środowiska testowego do lokalizacji wdrożenia.

Gdy zmienisz w głównego połączenia danych usługi sieci Web, program Microsoft Office InfoPath tworzy głównego źródła danych z pól i grup, które odpowiadają schemat XML nowej usługi sieci Web. Schematy w usługach sieci Web stare i nowe są takie same, InfoPath automatycznie wiąże istniejących kontrolek w szablonie formularza w polach nowego źródła danych. Jeśli pól i grup w nowym źródłem danych nie odpowiadają pól i grup w źródle danych stare, InfoPath powoduje usunięcie powiązania źródła danych z kontrolek. InfoPath usuwa powiązania z kontrolek, należy usunąć formanty w szablonie formularza lub powiązać innych pól w nowym źródłem danych.

Zależnie od konstrukcji szablonu formularza główne połączenie danych może służyć do wykonywania kwerend, przesyłania danych lub realizowania obu funkcji. Jeśli połączenie obsługuje obie funkcje, w przypadku zmiany lokalizacji usługi sieci Web należy zmienić ustawienia obu kanałów.

Uwaga : W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do dodatkowych informacji na temat przekierowywania pomocniczych połączeń danych do innych zewnętrznych źródeł danych.

Po zmianie ustawień głównego połączenia danych należy opublikować i przetestować szablon formularza, aby się przekonać, czy po wypełnieniu formularza opartego na szablonie połączenie z usługą sieci Web będzie działało poprawnie. Należy także sprawdzić, czy wciąż poprawnie funkcjonują istniejące formularze. Po pomyślnym wykonaniu wszystkich testów można zezwolić użytkownikom na wypełnianie formularzy. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do dodatkowych informacji na temat publikowania szablonów formularzy.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Przed zmianą ustawień głównego połączenia danych należy się zwrócić do administratora usługi sieci Web o podanie następujących informacji:

 • Lokalizacja nowej usługi sieci Web.

 • Potwierdzenie, że w nowej usłudze sieci Web jest stosowane kodowanie dokument/literał. Program InfoPath może współpracować wyłącznie z usługami sieci Web o takim trybie kodowania.

 • Nazwy operacji usługi sieci Web, które będą używane.

 • Potwierdzenie, że schematy danych w starej i nowej usłudze sieci Web są takie same.

Początek strony

Zmienianie ustawień połączenia danych kwerendy

 1. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Konwertuj główne źródło danych.

 2. W Kreatorze połączenia danych kliknij opcję Utwórz nowe połączenie z, kliknij opcję Odbierz dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na liście Wybierz typ połączenia danych, które będzie używane w szablonie formularza kliknij pozycję Usługa sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora wpisz lokalizację usługi sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga : Jeśli chcesz wyszukać usługi sieci Web przy użyciu serwera uniwersalny odnajdowanie opis i Integration (UDDI), kliknij przycisk Przeszukaj ZASOBY, wprowadź adres URL serwera UDDI, który chcesz przeszukać, określ, czy chcesz przeszukać przez dostawcę lub usługi, wpisz słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie kliknij wyszukiwania. Usługi sieci Web, które są zgodne z słowo kluczowe wyszukiwania pojawią się na liście wyników wyszukiwania. Wybierz usługę sieci Web, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Na liście Wybierz operację kliknij operację usługi sieci Web zwracającą dane do formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Jeżeli Kreator łączenia danych napotka na nieznany element w schemacie usługi sieci Web, na następnej stronie kreatora może pojawić się monit o podanie wartości przykładowych dla każdego parametru w celu określenia pól lub grup, które mają być dodane do głównego źródła danych.

  Jak to zrobić?

  1. Wybierz parametr w tabeli Parametry, a następnie kliknij Ustaw przykładową wartość.

  2. W polu wartość próbki wpisz wartość, że użytkownika może użyć dla tego pola, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Powtórz te czynności dla każdego parametru w tabeli Parametry, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Szczegóły techniczne

  Po skonfigurowaniu połączenia danych z usługi sieci Web w Kreatorze połączenia danych programu Microsoft Office InfoPath nawiązuje połączenie z usługą sieci Web i żąda pliku Web Service Description Language (WSDL). Plik języka WSDL zawiera schematu używane przez usługę sieci Web. Usługa sieci Web odpowiada na żądanie, wysyłając ten plik do programu InfoPath. Program InfoPath używa informacji w tym pliku dodać odpowiednie pola i grupy do pomocnicze źródło danych w szablonie formularza. Jeśli program InfoPath znajdzie typu nieznany element w pliku WSDL, InfoPath używa przykładowych danych w celu określenia definicji typu nieznany element i następnie dodaje odpowiednich pól i grup pomocnicze źródło danych.

 7. Jeżeli usługa sieci Web akceptuje informacje o zmianach, na następnej stronie kreatora zostanie wyświetlony monit o to, czy w danych kwerendy mają być uwzględniane informacje o zmianach. W większości przypadków należy pozostawić zaznaczone pole wyboru Uwzględnij informacje o zmianach podczas przesyłania danych, a następnie kliknąć przycisk Dalej. Jeżeli informacje o zmianach nie mają być uwzględniane, należy wyczyścić pole wyboru Uwzględnij informacje o zmianach podczas przesyłania danych, a następnie kliknąć przycisk Dalej.

  Szczegóły techniczne

  Ta strona kreatora jest wyświetlana tylko wtedy, gdy plik Web Services Description Language (WSDL) dla usługi sieci Web wskazuje, że zwraca ona zestaw danych Microsoft ADO.NET.

 8. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę połączenia danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 9. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

 10. Aby opublikować formularz szablon formularza, z menu Plik wybierz polecenie Publikuj.

 11. Dokładnie przetestuj szablon formularza. W tym celu otwórz formularz oparty na tym szablonie i wypełnij go. Sprawdź, czy formularz działa zgodnie z oczekiwaniami.

Początek strony

Zmienianie ustawień połączenia przesyłania danych

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. Na liście Połączenia danych dla szablonu formularza kliknij połączenie przesyłania danych zdefiniowane w głównym połączeniu danych, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

 3. W Kreatorze połączenia danych wpisz lokalizację nowej usługi sieci Web, do której użytkownicy będą przesyłać dane formularzy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga : Jeśli chcesz wyszukać usługi sieci Web przy użyciu serwera uniwersalny odnajdowanie opis i Integration (UDDI), kliknij przycisk Przeszukaj ZASOBY, wprowadź adres URL serwera UDDI, który chcesz przeszukać, określ, czy chcesz przeszukać przez dostawcę lub usługi, wpisz słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie kliknij wyszukiwania. Usługi sieci Web, które są zgodne z słowo kluczowe wyszukiwania pojawią się na liście wyników wyszukiwania. Wybierz usługę sieci Web, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na następnej stronie kreatora z listy Wybierz operację wybierz operację usługi sieci Web, która będzie odpowiadać za odbieranie przesłanych danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Aby wybrać dane z formularza do przesyłania dla każdego parametru usługi sieci Web, na następnej stronie kreatora wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przesyłanie danych do pola lub grupy

  1. Na liście Parametry kliknij parametr usługi sieci Web, która będzie odbierać dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametru kliknij pozycję Pole lub grupa.

  3. Kliknij przycisk Modyfikuj Obraz przycisku .

  4. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę, których dane chcesz przesyłać, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. W polu Dołącz kliknij pozycję Tylko tekst i elementy podrzędne, aby przesyłać tylko dane z tego pola i elementy podrzędne pola lub grupy, albo kliknij pozycję Poddrzewo XML, włącznie z zaznaczonym elementem, aby przesyłać nazwę pola, dane z pola i elementy podrzędne w wybranej grupie lub polu.

  Przesyłanie wszystkich danych w formularzu

  1. Na liście Parametry kliknij parametr usługi sieci Web, która będzie odbierać dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

  Przesyłanie danych w postaci ciągu

  1. Na liście Parametry kliknij parametr usługi sieci Web, która będzie odbierać dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

  3. Zaznacz pole wyboru Prześlij dane jako ciąg.

   Uwaga : Najczęściej to pole wyboru jest zaznaczane w celu przesłania danych podpisanych cyfrowo. W większości przypadków należy wyczyścić to pole wyboru.

  Szczegółowe informacje techniczne dotyczące zestawu danych ADO.NET obiektów

  Jeżeli usługa sieci Web wymaga obiektu zestawu danych ADO.NET, należy zaznaczyć węzeł zestawu danych podczas konfigurowania tego połączenia danych. Jeżeli dla połączenia danych z usługą sieci Web wymagającą zestawu danych ADO.NET użyty zostanie dowolny inny typ węzła, akcja przesyłania zakończy się błędem.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę połączenia danych służącego do przesyłania danych i kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×