Zmienianie typu zawartości witryny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Co chcesz zrobić?

Kojarzenie szablonu dokumentu z typem zawartości witryny

Dodawanie przepływu pracy do typu zawartości witryny

Usuwanie przepływu pracy z typem zawartości

Dodawanie istniejącej kolumny do typu zawartości witryny

Dodawanie nowej kolumny do typu zawartości witryny

Zmienianie kolejności kolumn dla typu zawartości witryny

Zmienianie ustawień panelu informacji o dokumentów

Dodawanie zasad zarządzania informacjami

Zarządzanie konwersji dokumentów

Typ zawartości witryny opisuje atrybuty dokumentu, folderu lub elementu listy. Każdy typ zawartości witryny może określić następujące cechy:

 • Zestaw właściwości.

 • Formularze edycji i wyświetlania właściwości.

 • Przepływy pracy dostępne dla dokumentu lub elementu listy.

 • Używany szablon dokumentu.

Członkowie grupy Właściciele nazwy witryn można zmienić typy zawartości witryny. Domyślnie wszelkie typy zawartości dziedziczące po typu zawartości, który możesz również zmienić zostaną zaktualizowane ze zmianami.

Kojarzenie szablonu dokumentu z typem zawartości witryny

Uwaga: Szablony dokumentów można kojarzyć tylko z typami zawartości dokumentu, a nie z folderami, listami czy tablicami dyskusyjnymi.

 1. Na stronie głównej zbioru witryn w menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. W sekcji Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 3. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij łącze typu zawartości witryny, którą chcesz skonfigurować.

 4. W sekcji Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.

 5. W sekcji Szablon dokumentu wpisz adres URL istniejącego szablonu dokumentu lub Przekaż nowy szablon dokumentu. W poniższej tabeli wymieniono rodzaje adresy URL możesz użyć. Przykłady są oparte na folder zasobów typu zawartości witryny (oznacza to, że folder zawierający pliki typu zawartości witryny) http://contoso/_cts/ContentTypeName/ i szablon dokumentu jest docname.doc.

  Uwaga: Folder zasobów w formularzu _cts/Nazwa_typu_zawartości (gdzie Nazwa_typu_zawartości jest nazwę typu zawartości witryny) istnieje na głównym poziomie każdej witryny.

Nazwa adresu URL

Przykład

Adres względem serwera

/_cts/nazwa_typu_zawartości/nazwa_dokumentu.doc

Adres bezwzględny

http://contoso/_cts/nazwa_typu_zawartości/nazwa_dokumentu.doc

Adres względem folderu zasobów

nazwa_dokumentu.doc

Adres względem witryny

~/witryna/nazwa_biblioteki/nazwa_dokumentu.doc

 1. W sekcji Tylko do odczytu określ, czy ten typ zawartości będzie można modyfikować, czy będzie przeznaczony tylko do odczytu.

 2. W sekcji Aktualizowanie witryn i list określ, czy typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości mają być aktualizowane na podstawie wprowadzanych zmian.

  Wybranie opcji Tak powoduje, że typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości (zwane podrzędnymi typami zawartości) będą dziedziczyć wprowadzane zmiany.

Początek strony

Dodawanie przepływu pracy do typu zawartości witryny

Dodawanie przepływu pracy do typu zawartości umożliwia użytkownikom końcowym korzystanie z przepływu pracy we wszystkich wystąpieniach danego typu zawartości na liście lub w bibliotece. Przepływy pracy można dodawać do wszystkich typów zawartości włącznie z ukrytymi lub niestandardowymi typami zawartości. Po dodaniu typu zawartości do listy lub biblioteki wszystkie skojarzone z nim przepływy pracy są również kopiowane do listy i kojarzone z elementami tego typu zawartości.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 zawiera kilka różnych szablonów przepływu pracy, które dotyczą procesów biznesowych. Trzy przepływy pracy są automatycznie kojarzone z typem zawartości dokumentów: zatwierdzania, zbieranie opinii i zbieranie podpisów. Administratorzy systemu można również utworzyć niestandardowe przepływy pracy.

Uwaga: Przepływ pracy musi być wdrożony w zbiorze witryn, aby można go było dodać do typu zawartości witryny. Skontaktuj się z administratorem serwera, jeśli przepływ pracy, który chcesz dodać, nie jest dostępny.

 1. Na stronie głównej zbioru witryn w menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. W sekcji Galerie kliknij pozycję typy zawartości witryny, a następnie wybierz odpowiedni typ zawartości, do którego chcesz dodać przepływ pracy.

 3. Na stronie Typ zawartości witryny w sekcji Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.

 4. Na stronie Zmienianie ustawień przepływu pracy kliknij łącze Dodaj przepływ pracy.

 5. Na stronie Dodawanie przepływu pracy wybierz szablon przepływu pracy, aby użyć, a następnie wpisz nazwę, która odróżnia przepływu pracy dla danego typu zawartości.

  Nazwa jest wyświetlana podczas uruchamiania przepływu pracy i wyświetlania stanu przepływu pracy przez użytkownika, zaleca się więc stosowanie krótkiej nazwy stanowiącej opis procesu biznesowego.

 6. Skorzystaj z instrukcji w temacie Zmienianie ustawień przepływu pracy dla typu zawartości witryny, aby skonfigurować ustawienia przepływu pracy.

 7. Jeśli przepływ pracy, który chcesz dodać jest strona Dostosowywanie przepływu pracy, kliknij przycisk Dalej aby przejść do strony Dostosowywanie przepływu pracy, wybierz odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli przepływ pracy, który chcesz dodać nie ma na stronie Dostosowywanie przepływu pracy, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie przepływu pracy z typu zawartości

Usuwanie przepływu pracy z typu zawartości powoduje zakończenie wszystkich bieżących wystąpień tego przepływu pracy oraz usunięcie ich historii i zadań. Można zezwolić na ukończenie wszystkich bieżących wystąpień przepływu pracy, nie pozwalając jednocześnie na rozpoczęcie nowych.

Usunięcie skojarzenia przepływu pracy z typu zawartości, z którego inne (podrzędne) typy zawartości dziedziczą ustawienia, powoduje nie tylko usunięcie przepływu pracy z podrzędnych typów zawartości, lecz również natychmiastowe zakończenie bieżących wystąpień skojarzonego przepływu pracy oraz usunięcie ich historii i zadań.

 1. Na stronie głównej zbioru witryn w menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. W sekcji Galerie kliknij pozycję typy zawartości witryny, a następnie wybierz odpowiedni typ zawartości, do którego chcesz dodać przepływ pracy.

 3. Na stronie Typ zawartości witryny w sekcji Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.

 4. Na stronie Zmienianie ustawień przepływu pracy kliknij przycisk Usuń przepływ pracy.

 5. Na stronie Usuwanie przepływów pracy znaleźć przepływ pracy, który chcesz usunąć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć przepływ pracy i wszystkie bieżące wystąpienia przepływu pracy, kliknij przycisk Usuń obok przepływu pracy.

  • Aby zezwolić na ukończenie bieżących wystąpień przepływu pracy, lecz nie pozwolić na rozpoczęcie nowych, kliknij przycisk Brak nowych wystąpień obok przepływu pracy.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Po wyświetleniu monitu o zastosowanie zmian do wszystkich typów zawartości dziedziczących z tego typu zawartości wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć przepływ pracy z tego typu zawartości, lecz nie usuwać go z typów zawartości dziedziczących z tego typu zawartości (podrzędnych typów zawartości), kliknij przycisk Anuluj. Przepływ pracy nadal będzie dostępny dla podrzędnych typów zawartości.

  • Aby usunąć to skojarzenie przepływu pracy ze wszystkich podrzędnych typów zawartości oraz usunąć wszystkie bieżące przepływy pracy oparte na tym skojarzeniu przepływu pracy, kliknij przycisk OK. Ta operacja może chwilę potrwać w zależności od rozmiaru zbioru witryn i liczby bieżących przepływów pracy.

Początek strony

Dodawanie istniejącej kolumny do typu zawartości witryny

Poniższa procedura umożliwia dodanie do typu zawartości witryny kolumny, która została wcześniej zdefiniowana w witrynie lub w witrynie nadrzędnej.

 1. Na stronie głównej zbioru witryn w menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie kliknij pozycję typy zawartości witryny.

 3. W sekcji Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij typ zawartości witryny, którą chcesz skonfigurować.

 5. Na stronie Typ zawartości witryny w sekcji kolumny kliknij pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

  Zostanie wyświetlona strona Dodawanie kolumny do typu zawartości witryny.

 6. W sekcji Wybieranie kolumn wybierz grupę, na podstawie której chcesz ustawić filtrowanie, z listy Wybierz kolumny z.

  Poniższa tabela zawiera opisy grup i typów kolumn zawartych w grupach i dostępnych domyślnie.

Wybierz

Wyświetlane kolumny

Wszystkie grupy

Wszystkie kolumny dostępne we wszystkich grupach.

Kolumny podstawowe

Kolumny przydatne w przypadku wielu typów list i bibliotek.

Kolumny podstawowych kontaktów i kalendarza

Kolumny, które są przydatne na listach kontaktów i kalendarza. Te kolumny służą zwykle do synchronizowania metadanych z klienckich kontaktów i kalendarzy programów, takich jak Microsoft Office Outlook 2007.

Podstawowe kolumny dokumentów

Standardowe kolumny dokumentów z zestawu metadanych Dublin Core Metadata Set. Wiele z tych kolumn stanowi część podstawowego zbioru właściwości programu Microsoft Office.

Kolumny podstawowych zadań i problemów

Kolumny, które są przydatne na listach zadań i problemów. Te kolumny służą zwykle do synchronizowania metadanych z klienckich zadań i problemów programów, takich jak Office Outlook 2007.

Kolumny rozszerzone

Zestaw kolumn o specjalnym przeznaczeniu.

 1. Z listy Dostępne kolumny wybierz kolumnę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby szybko dodać wiele typów kolumn, naciśnij klawisz CTRL, jednocześnie klikając poszczególne dostępne kolumny, które chcesz dodać.

 2. W sekcji Aktualizowanie list i typów zawartości witryny określ, czy typy zawartości witryn podrzędnych dziedziczące po tym typie zawartości witryny mają być aktualizowane na podstawie wprowadzanych zmian.

 3. Po zakończeniu dodawania odpowiednich kolumn kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie nowej kolumny do typu zawartości witryny

Wykonaj tę procedurę, aby zdefiniować nową kolumnę i dodać ją do typu zawartości witryny. Zauważ, że nowo utworzona kolumna będzie dostępna dla witryny, w której jest tworzona, i dla jej witrynach podrzędnych. Po utworzeniu nowej kolumny możesz ją dodawać do innych typów zawartości oraz do list i bibliotek. Jeśli nie chcesz, żeby inni użytkownicy korzystali z tej kolumny, możesz ją ukryć, dodając ją do grupy o nazwie „Ukryte.

 1. Na stronie głównej zbioru witryn w menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie kliknij pozycję typy zawartości witryny.

 3. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij typ zawartości witryny, którą chcesz skonfigurować.

  Zostanie wyświetlona strona konfiguracji wybranego typu zawartości witryny.

 4. W sekcji Kolumny kliknij pozycję Dodaj z nowej kolumny witryny.

 5. Na stronie Nowa kolumna witryny w sekcji Nazwa i typ wpisz nazwę nowego typu kolumny, a następnie wybierz typ informacji, które mogą być przechowywane w tej kolumnie.

  Porada: W nazwach kolumn nie jest uwzględniana wielkość liter. Jeśli na przykład w zbiorze witryn jest już zdefiniowana kolumna o nazwie Opis, nie można utworzyć nowej kolumny o nazwie opis.

 6. W sekcji Grupa wybierz istniejącą grupę lub wpisz nazwę nowej grupy, w której będzie przechowywana nowa kolumna.

 7. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny określ wszelkie ustawienia dodatkowe, które chcesz wprowadzić. Możesz na przykład wpisać opis kolumny, określić wymagane informacje dla tej kolumny, maksymalną liczbę znaków przechowywanych w tej kolumnie oraz domyślną wartość kolumny

 8. W sekcji Aktualizowanie list i typów zawartości witryny określ, czy typy zawartości witryn podrzędnych dziedziczące po tym typie zawartości witryny mają być aktualizowane na podstawie wprowadzanych zmian.

 9. Po zakończeniu dodawania odpowiednich kolumn kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zmienianie kolejności kolumn dla typu zawartości witryny

 1. Na stronie głównej zbioru witryn w menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie kliknij pozycję typy zawartości witryny.

 3. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij łącze typu zawartości witryny, którą chcesz skonfigurować.

  Zostanie wyświetlona strona konfiguracji wybranego typu zawartości witryny.

 4. W sekcji Kolumny kliknij pozycję Kolejność kolumn.

 5. Za pomocą list rozwijanych w kolumnie Położenie od góry zmień w odpowiedni sposób kolejność wyświetlania kolumn.

 6. W sekcji Aktualizowanie witryn i list określ, czy typy zawartości witryn podrzędnych dziedziczące z tego typu zawartości witryny mają być aktualizowane na podstawie wprowadzanych zmian.

Początek strony

Zmiana ustawień panelu informacji o dokumencie

Panel informacji o dokumencie umożliwia użytkownikom końcowym wyświetlić i zmienić właściwości Typ zawartości bezpośrednio w dokumencie Microsoft Office 2007. Na przykład jeśli typem zawartości dokumentów dla zbioru witryn jest widoczna kolumna stan, użytkownicy końcowi można wyświetlić stan właściwości w panelu informacji o dokumencie i Zmień stan wersji roboczej na wersję ostateczną. Po zapisaniu dokumentu na serwerze zmiana jest aktualizowana w kolumnie Stan.

Panel informacji o dokumencie to formularz programu Microsoft Office InfoPath, który jest tworzony automatycznie w dokumencie programu Office 2007 i odzwierciedla edytowalne właściwości dokumentu na serwerze. Podczas konfigurowania typu zawartości można wygenerować formularz programu InfoPath w oparciu o właściwości typu zawartości. Następnie można dostosowywać i wdrażać formularz tak, jak inne formularze programu InfoPath. Dokument odwołuje się do dostosowanego formularza. Użytkownicy końcowi mogą łatwo wyświetlać lub edytować właściwości dokumentu, korzystając z panelu informacji o dokumencie, wyświetlanym w górnej części dokumentu programu Office.

 1. Na stronie głównej zbioru witryn kliknij menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie kliknij pozycję typy zawartości witryny.

 3. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij łącze typu zawartości witryny, z którym jest skojarzona panelu informacji o dokumencie.

 4. Na stronie Typ zawartości witryny w sekcji Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia panelu informacji o dokumencie.

 5. Na stronie Ustawienia panelu informacji o dokumencie określić szablon, który ma być używany dla panelu informacji o dokumencie.

  • Jeśli nie dysponujesz odpowiednim szablonem, możesz utworzyć szablon niestandardowy w programie InfoPath, klikając przycisk Utwórz nowy szablon niestandardowy.

  • Aby użyć istniejącego formularza niestandardowego, możesz go pobrać, klikając przycisk Przeglądaj, lub odwołać się do niego z udostępnionej lokalizacji, na przykład ścieżki UNC. Ta ścieżka znajduje się w dokumencie, należy się do niej odwołać w celu wyświetlania panelu informacji o dokumencie po otworzeniu dokumentu.

  • Aby kontynuować korzystanie z szablonu domyślnego tworzonego automatycznie lub powrócić do niego, wybierz opcję Użyj szablonu domyślnego dla aplikacji pakietu Microsoft Office.

   Szablon domyślny dla pakietu for Microsoft Office zawiera listę kolumn zdefiniowanych dla typu zawartości.

 6. W sekcji Zawsze pokazuj zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić Panel informacji o dokumencie dla każdego dokumentu, który jest tworzony z typem zawartości.

  To ustawienie gwarantuje, że panel informacji o dokumencie będzie wyświetlany po otworzeniu istniejącego dokumentu tego typu zawartości oraz podczas zapisywania takiego dokumentu po raz pierwszy. Domyślnie panel informacji o dokumencie jest wyświetlany zawsze podczas tworzenia nowego dokumentu w zbiorze witryn lub podczas zmieniania nazwy dokumentu i zapisywania go w tej samej lokalizacji.

 7. Kliknij przycisk OK, aby włączyć zmiany panelu informacji o dokumencie.

Początek strony

Dodawanie zasad zarządzania informacjami

Dodawanie zasad zarządzania informacjami do typu zawartości ułatwia kojarzenie funkcji zasad z wieloma listami lub bibliotekami. Do typu zawartości można dodać istniejące zasady zarządzania informacjami lub utworzyć unikatowe zasady, dostosowane do poszczególnych typów zawartości.

Uwaga: Można również dodawać zasady zarządzania informacjami do typu zawartości charakterystycznego dla list. W rezultacie zasady są stosowane tylko do tych pozycji listy, które używają określonego typu zawartości.

 1. Na stronie głównej zbioru witryn kliknij menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie kliknij pozycję typy zawartości witryny.

 3. Na stronie Galeria typów zawartości witryny wybierz typ zawartości, który chcesz dodać zasady.

 4. Na stronie Typ zawartości witryny w sekcji Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia zasad zarządzania informacjami.

 5. Na stronie Ustawienia zasad zarządzania informacjami Określ zasady, które chcesz użyć:

  • Aby zastosować istniejące zasady do typu zawartości, wybierz opcję Użyj zasad zbioru witryn, wybierz z listy nazwę zasad, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby utworzyć unikalne zasady dla typu zawartości, wykonaj następujące kroki:

   1. Wybierz opcję Definiuj zasady, a następnie kliknij przycisk OK.

   2. Na stronie Edytowanie zasad wpisz nazwę i opis reguły, a następnie wpisz instrukcję krótki zasad objaśniający użytkownikom zasady są dla. Deklaracji zasad może zawierać maksymalnie 512 znaków.

   3. Skorzystaj z informacji w temacie Konfigurowanie funkcji zasady zarządzania informacjami, aby skonfigurować funkcje, które chcesz skojarzyć z zasad.

Początek strony

Zarządzanie konwersjami dokumentów

Administratorzy witryn mogą włączać konwersje dokumentów, aby użytkownicy końcowi mogli konwertować dokumenty jednego typu do innego formatu. Konwersja dokumentów dla typów zawartości witryny umożliwia również administratorom witryn konfigurowanie typów zawartości pod kątem przechowywania ustawień określających, które konwertery są dostępne oraz sposób pracy konwerterów z dokumentami tego typu zawartości. Kilka konwerterów dokumentów jest dołączonych do programu Office SharePoint Server 2007, organizacja może również dysponować dodatkowymi, niestandardowymi konwerterami. Po włączeniu konwersji dokumentów w Administracji centralnej, konwertery są dostępne domyślnie dla wszystkich typów zawartości witryny, których można używać w bibliotece dokumentów. Obejmuje to następujące typy zawartości:

 • Typy zawartości dokumentów, na przykład Strona podstawowa, Dokument, Formularz lub Obraz

 • Typy zawartości układu strony, na przykład Strona artykułu, Strona przekierowująca lub Strona powitalna.

Włączone konwertery są dostępne dla użytkowników końcowych po wybraniu dokumentu określonego typu zawartości, a następnie kliknięciu polecenia Konwertuj dokument z menu kontekstowego. Lista zawiera tylko konwerter lub konwertery charakterystyczne dla typu pliku dokumentu (na przykład .docx).

Jeśli dla typu pliku, na przykład XML, jest dostępnych wiele konwerterów, można wyedytować listę konwerterów, aby upewnić się, że użytkownicy będą widzieć tylko konwertery istotne dla plików danego typu zawartości. Można również zmienić opcje konfiguracji konwertera. W obu sytuacjach można wykonać następujące kroki, aby wprowadzić zmiany w konwerterach dokumentów.

 1. Na stronie głównej zbioru witryn kliknij menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie kliknij pozycję typy zawartości witryny.

 3. Na stronie Galeria typów zawartości witryny wybierz typ zawartości, dla której ma zostać Zarządzanie konwersją dokumentu.

 4. Na stronie Typ zawartości witryny w sekcji Ustawienia kliknij pozycję Zarządzanie konwersją dokumentu dla tego typu zawartości.

  Uwaga: Konwertery dokumentów są dostępne tylko dla typów zawartości dokumentów.

 5. Usuń zaznaczenie pola wyboru dla konwertera, który nie ma być wyświetlany dla użytkowników końcowych. Upewnij się, że wszystkie żądane konwertery zostały wybrane, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 6. Jeśli obok żądanego konwertera jest wyświetlana opcja Konfiguruj, możesz ją kliknąć, aby zdefiniować nowe ustawienia konwersji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×