Zmienianie typu zawartości dla listy lub biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zmiany typ zawartości listy lub biblioteki mają zastosowanie jedynie do wystąpienia tego typu zawartości, które zostało dodane do listy lub biblioteki. Te zmiany nie powodują aktualizacji typu zawartości witryny nadrzędnej, z której poziomu został utworzony ten typ zawartości.

Aby zmieniać typy zawartości dla listy lub biblioteki, należy mieć przynajmniej poziom uprawnień Projektowanie.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie szablonu dokumentu do typu zawartości

Dodawanie kolumny do typu zawartości

Zmienianie kolejności kolumn dla typu zawartości

Oznaczanie kolumny jako wymaganej dla typu zawartości

Dodawanie przepływu pracy do typu zawartości

Oznaczanie typu zawartości jako tylko do odczytu

Określ zasady zarządzania informacjami dla typu zawartości

Zmień ustawienia panelu informacji o dokumencie dla typu zawartości

Dodawanie szablonu dokumentu do typu zawartości

Szablon dokumentu można skojarzyć tylko z typem zawartości dokumentu (dowolnym typem zawartości pochodzącym od typu zawartości witryny nadrzędnej dokumentu). Przez skojarzenie szablonu dokumentu z typem zawartości można zapewnić, że w przypadku tworzenia przez autorów nowych dokumentów o tym typie zawartości, wszystkie będą oparte na jednakowym szablonie.

Na przykład w organizacji dla kontraktów może być używany określony szablon dokumentu. Jeśli ten szablon dokumentu zostanie skojarzony z typem zawartości, którego organizacja używa dla kontraktów, wszystkie nowe kontrakty utworzone przy użyciu tego typu zawartości będą opierać się na tym szablonie dokumentu kontraktu.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej biblioteki.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

   Na przykład w bibliotece dokumentów kliknij pozycję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości, który chcesz zmienić.

  Jeśli biblioteka dokumentów nie została skonfigurowana do obsługi wielu typów zawartości, na stronie Dostosowywanie dotyczącej tej biblioteki nie będzie wyświetlana sekcja Typy zawartości.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 4. Jeśli chcesz wprowadzić adres URL istniejącego szablonu dokumentu, w sekcji Szablon dokumentu kliknij opcję Wprowadź adres URL istniejącego szablonu dokumentu, a następnie wpisz adres URL lokalizacji szablonu dokumentu, który ma zostać użyty.

  Można użyć bezwzględny adres URL lub adres URL, który jest względem lokalizacji na serwerze, witryny lub folder zasobów. Poniższa tabela zawiera przykłady typów adresów URL, które są dostępne. Przykłady założono istnienia typu zawartości zasobów (folderu zawierającego pliki typu zawartości witryny) znajdujący się w http://contoso/_cts/ContentTypeName/ i że ten szablon dokumentu jest nazwa_dokumentu.doc.

  Zasób folder, który jest oznaczony _cts/Nazwa_typu_zawartości, gdzie Nazwa_typu_zawartości jest nazwę typu zawartości witryny, istnieje na głównym poziomie każdej witryny.

Typ adresu URL

Przykład

Adres bezwzględny

http://contoso/_cts/Nazwa_typu_zawartości/Nazwa_dokumentu.doc

Adres określony względem witryny

~witryna/Nazwa_biblioteki/Nazwa_dokumentu.doc

Adres określony względem serwera

_cts/Nazwa_typu_zawartości/Nazwa_dokumentu.doc

Adres określony względem folderu zasobów

Nazwa_dokumentu.doc

 1. Aby przekazać szablon dokumentu, którego chcesz użyć, w sekcji Szablony dokumentów kliknij opcję Przekaż nowy szablon dokumentu, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj. W oknie dialogowym Wybieranie pliku przejdź do lokalizacji pliku, którego chcesz użyć, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 2. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie kolumny do typu zawartości

Dodając kolumny do wybranego typu zawartości, można określać właściwości lub metadane, które mają być gromadzone dla elementu o określonym typie zawartości. Organizacja użytkownika może na przykład śledzić określony zbiór metadanych dla wszystkich zamówień zakupu, takich jak numer konta, numer projektu i menedżer projektu. Jeśli do typu zawartości zamówienia zakupu zostaną dodane kolumny dla numeru klienta, numeru projektu i menedżera projektu, użytkownicy będą monitowani o podanie tych metadanych dla elementów zawartości tego typu.

Jeśli istnieje lista lub biblioteka, która zawiera elementy o wielu różnych typach zawartości, można zbierać unikatowe metadane dla elementów każdego typu zawartości przez dodanie kolumn bezpośrednio do odpowiedniego typu zawartości zamiast do listy lub biblioteki.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij przycisk Ustawienia listy, lub kliknij przycisk Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

   Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości, który chcesz zmienić.

  Jeśli lista lub biblioteka nie udostępniają wielu typów zawartości, sekcja Typy zawartości nie jest wyświetlana na stronie Dostosowywanie dla tej listy lub zawartości.

 3. W obszarze Kolumny kliknij łącze Dodaj z istniejącej witryny lub kolumn listy.

 4. W sekcji Wybieranie kolumn w obszarze Wybierz kolumny z kliknij strzałkę, aby wybrać grupę, z której kolumnę chcesz dodać.

 5. W obszarze Dostępne kolumny kliknij kolumnę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść ją do listy Kolumny do dodania.

 6. Aby dodać więcej kolumn, powtórz kroki 5 i 6.

Początek strony

Zmienianie kolejności kolumn dla typu zawartości

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij przycisk Ustawienia listy, lub kliknij przycisk Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

   Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości, który chcesz zmienić.

  Jeśli biblioteka dokumentów nie została skonfigurowana do obsługi wielu typów zawartości, na stronie Dostosowywanie dotyczącej tej biblioteki nie będzie wyświetlana sekcja Typy zawartości.

 3. W obszarze Kolumny kliknij łącze Kolejność kolumn.

 4. W sekcji Kolejność kolumn kliknij strzałkę obok kolumny, której kolejność chcesz zmienić w kolumnie Położenie od góry, a następnie zaznacz potrzebny numer w kolejności.

Początek strony

Określanie kolumny jako wymaganej dla typu zawartości

Jeśli kolumny zostaną określone jako wymagane dla typu zawartości, podczas tworzenia nowych elementów tego typu zawartości użytkownicy będą monitowani o dostarczenie metadanych (wartości kolumn).

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij przycisk Ustawienia listy, lub kliknij przycisk Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

   Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości, który chcesz zmienić.

  Jeśli biblioteka dokumentów nie została skonfigurowana do obsługi wielu typów zawartości, na stronie Dostosowywanie dotyczącej tej biblioteki nie będzie wyświetlana sekcja Typy zawartości.

 3. W obszarze Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz oznaczyć jako wymaganą.

 4. W sekcji Ustawienia kolumny kliknij pozycję Wymagana.

Początek strony

Dodawanie przepływu pracy do typu zawartości

Przepływy pracy umożliwiają określanie procesu biznesowego dla elementów i dokumentów w witrynie. Organizacje mogą używać przepływów pracy, aby zautomatyzować i zarządzanie niektórych typowych procesów biznesowych, takich jak zatwierdzanie dokumentów lub przejrzeć. Dodanie przepływu pracy do typu zawartości, można je, upewnij się, że wszystkie elementy tego typu zawartości będą podlegać spójne i podobnym procesom biznesowym. Jeśli przepływ pracy został dodany do typu zawartości, można uruchamiać przepływ pracy dla poszczególnych elementów tego typu zawartości.

Uwaga: Do typu zawartości listy lub biblioteki można dodać tylko przepływ pracy, który został wdrożony dla witryny lub obszaru roboczego. Jeśli przepływy pracy są niedostępne, należy skontaktować się ze swoim głównym administratorem.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij przycisk Ustawienia listy, lub kliknij przycisk Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

   Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości, do którego chcesz dodać przepływ pracy.

  Jeśli lista lub biblioteka nie udostępniają wielu typów zawartości, sekcja Typy zawartości nie jest wyświetlana na stronie Dostosowywanie dla tej listy lub zawartości.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij łącze Ustawienia przepływu pracy.

 4. Na stronie Zmienianie ustawień przepływu pracy kliknij łącze Dodaj przepływ pracy.

 5. Na stronie Dodawanie przepływu pracy w sekcji Przepływ pracy kliknij szablon przepływu pracy, który ma zostać użyty.

 6. W sekcji Nazwa wpisz unikatową nazwę przepływu pracy.

 7. W sekcji Lista zadań określ listę zadań, która ma być używana w tym przepływie pracy.

  • Można skorzystać z domyślnej listy Zadania lub utworzyć nową listę. W przypadku korzystania z domyślnej listy Zadania uczestnicy przepływu pracy mogą w prosty sposób wyszukiwać i wyświetlać swoje zadania przepływu pracy, używając widoku Moje zadania listy Zadania.

  • Jeśli zadania dla tego przepływu będą zawierały lub ujawniały dane poufne, które mają być przechowywane poza ogólną listą Zadania, należy utworzyć nową listę zadań.

  • Jeśli w organizacji istnieje wiele przepływów pracy lub przepływy pracy obejmują wiele zadań, należy utworzyć nową listę zadań. W takim przypadku można utworzyć listę zadań dla każdego przepływu pracy.

 8. W sekcji Lista historii zaznacz listę historii, która ma być używana w tym przepływie pracy. Na liście historii są wyświetlane wszystkie zdarzenia mające miejsce w ramach poszczególnych wystąpień przepływu pracy.

  Można użyć domyślnej listy Historia albo utworzyć nową listę. Jeśli w organizacji będzie używanych wiele przepływów pracy, można utworzyć oddzielną listę historii dla każdego przepływu pracy.

 9. W sekcji Opcje uruchamiania określ, jak, kiedy i przez kogo może być uruchamiany przepływ pracy.

  Uwagi: 

  • Niektóre opcje mogą być niedostępne, jeśli nie są obsługiwane przez wybrany szablon przepływu pracy.

  • Opcja Uruchom ten przepływ pracy, aby zatwierdzić opublikowanie wersji głównej elementu jest dostępna tylko wtedy, gdy w bibliotece jest włączona obsługa tworzenia wersji głównych i pomocniczych, a wybrany szablon przepływu pracy może być używany do zatwierdzania zawartości.

 10. Kliknij przycisk Dalej.

 11. Na stronie Dostosowywanie przepływu pracy wybierz inne potrzebne opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Oznaczanie typu zawartości jako zawartości tylko do odczytu

Aby uniemożliwić innym użytkownikom wprowadzanie zmian w typie zawartości, który został dodany do listy lub biblioteki, można określić typ zawartości jako tylko do odczytu. Określenie typu zawartości listy jako tylko do odczytu zapobiega dziedziczeniu zmian typu zawartości listy z typu zawartości witryny nadrzędnej.

 1. Jeśli lista lub biblioteka, dla której chcesz zmienić typ zawartości, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę w obszarze Listy lub Dokumenty na pasku Szybkie uruchamianie.

 2. W menu Ustawienia Settings menu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli pracujesz z listą, kliknij polecenie Ustawienia listy.

  • Jeśli pracujesz z biblioteką dokumentów, kliknij polecenie Ustawienia biblioteki dokumentów.

 3. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości, który chcesz oznaczyć jako tylko do odczytu.

  Jeśli lista lub biblioteka nie udostępniają wielu typów zawartości, sekcja Typy zawartości nie jest wyświetlana na stronie Dostosowywanie dla tej listy lub zawartości.

 4. W obszarze Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 5. W sekcji Tylko do odczytu w obszarze Czy ten typ zawartości powinien być tylko do odczytu? kliknij opcję Tak.

Początek strony

Określanie zasad zarządzania informacjami dla typu zawartości

Do typu zawartości dla listy lub biblioteki można zastosować istniejące zasady zbioru witryn. Można również określić zasady zarządzania informacjami, które mają dotyczyć tylko określonego typu zawartości listy.

Stosowanie zasad zbioru witryn do listy, biblioteki lub typu zawartości listy

Jeśli zasady zarządzania informacjami zostały już utworzone dla witryny jako zasady zbioru witryn, można zastosować jedną z tych zasad zbioru witryn do listy lub biblioteki. Jeśli lista lub biblioteka obsługuje zarządzanie wieloma typami zawartości, nie można określić zasady zarządzania informacjami dotyczącej całej listy lub biblioteki. Należy wtedy zdefiniować oddzielną zasadę zarządzania informacjami dla każdego typu zawartości listy skojarzonego z tą listą lub biblioteką. Wystąpienia typów zawartości witryny skojarzone z określoną listą lub biblioteką są nazywane typami zawartości listy. Do zmieniania ustawień zasad zarządzania informacjami dla listy lub biblioteki jest wymagane co najmniej uprawnienie Projektowanie.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, dla której chcesz określić zasadę zarządzania informacjami.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij przycisk Ustawienia listy, lub kliknij przycisk Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

   Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Uprawnienia i zarządzanie kliknij łącze Ustawienia zasad zarządzania informacjami.

  Jeśli lista lub biblioteka obsługuje zarządzanie wieloma typami zawartości, wybierz typ zawartości, dla którego chcesz określić zasadę zarządzania informacjami, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W sekcji Określanie zasad kliknij opcję Użyj zasad zbioru witryn, a następnie wybierz z listy zasadę, którą chcesz zastosować.

  Jeśli opcja Użyj zasad zbioru witryn jest niedostępna, oznacza to, że dla zbioru witryn nie zostały zdefiniowane zasady zbioru witryn.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Określanie zasad zarządzania informacjami dla typu zawartości

Można zdefiniować zasadę zarządzania informacjami dotyczącą tylko określonej listy lub biblioteki. Utworzonej w ten sposób zasady zarządzania informacjami nie można ponownie użyć dla innych list, bibliotek lub witryn. Jeśli lista lub biblioteka obsługuje zarządzanie wieloma typami zawartości, nie można określić zasady zarządzania informacjami dotyczącej całej listy lub biblioteki. Należy wtedy zdefiniować oddzielną zasadę zarządzania informacjami dla każdego typu zawartości listy skojarzonego z tą listą lub biblioteką. Wystąpienia typów zawartości witryny skojarzone z określoną listą lub biblioteką są nazywane typami zawartości listy. Do zmieniania ustawień zasad zarządzania informacjami dla listy lub biblioteki jest wymagane co najmniej uprawnienie Zarządzanie listami.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, dla której chcesz określić zasadę zarządzania informacjami.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij przycisk Ustawienia listy, lub kliknij przycisk Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

   Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Uprawnienia i zarządzanie kliknij łącze Ustawienia zasad zarządzania informacjami.

 3. Zaznacz typ zawartości, dla którego chcesz określić zasadę zarządzania informacjami, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W sekcji Określanie zasad kliknij opcję Definiuj zasady.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Na stronie Edytowanie zasad w sekcji Nazwa i opis administracyjny wpisz krótki opis tworzonej zasady.

  Uwaga: Nazwy można określić tylko dla zasad zarządzania informacjami zdefiniowanych na liście Zasady zbioru witryn.

 7. W sekcji Deklaracja zasad wpisz opisową deklarację wyjaśniającą użytkownikom przeznaczenie zasady. Ta deklaracja jest wyświetlana, gdy użytkownicy otwierają dokumenty lub elementy, których ta zasada dotyczy. Deklaracja powinna zawierać wyjaśnienie, które funkcje zasady odnoszą się do danej zawartości, lub informacje dotyczące specjalnej obsługi wymaganej dla zawartości. Deklaracja zasad może mieć długość do 512 znaków.

 8. W następnych sekcjach należy wybrać poszczególne funkcje zasady, które mają być dodane do zasady zarządzania informacjami.

 9. Aby wymusić stosowanie etykiet w dokumentach podlegających tej zasadzie, kliknij polecenie Włącz etykiety, a następnie określ żądane ustawienia etykiet.

  Jak?

  1. Aby użytkownicy musieli dodawać etykietę do dokumentu, zaznacz pole wyboru Monituj użytkowników o wstawienie etykiety przed zapisaniem lub drukowaniem.

   Jeśli etykiety mają być opcjonalne, nie zaznaczaj tego pola wyboru.

  2. Aby zablokować etykietę, tak by po wstawieniu nie można było jej zmieniać, zaznacz pole wyboru Zapobiegaj zmianom etykiet po ich dodaniu.

   Uwaga: Jeśli etykiety mają być aktualizowane po zmianie właściwości dokumentu lub elementu, nie należy zaznaczać tego pola wyboru.

  3. W polu Format etykiety wpisz tekst, który ma być wyświetlany na etykiecie. Etykiety mogą zawierać do 10 odwołań do kolumn, a każde z nich może mieć długość do 255 znaków. Aby utworzyć etykietę o określonym formacie, wykonaj następujące czynności:

   • Wpisz nazwy kolumn mających znaleźć się na etykiecie w takiej kolejności, w jakiej mają być wyświetlane. Umieść nazwy kolumn w nawiasach klamrowych ({}), zgodnie z przykładem na stronie Edytowanie zasad.

   • Poza nawiasami wpisz wyrazy identyfikujące kolumny, zgodnie z przykładem na stronie Edytowanie zasad.

   • Aby dodać podział wiersza, wpisz \n miejscu podziały się pojawić.

  4. W sekcji Wygląd wybierz żądany rozmiar oraz styl czcionki i określ, czy etykieta ma być w dokumencie umieszczona po lewej lub po prawej stronie, czy na środku. Należy wybrać czcionkę i styl dostępny na komputerach użytkowników. Rozmiar czcionki ma wpływ na ilość tekstu wyświetlanego na etykiecie.

  5. W sekcji Rozmiar etykiety wpisz wysokość i szerokość etykiety. Wysokość i szerokość etykiety może wynosić od 0,25 cala do 20 cali. Tekst etykiety jest zawsze pionowo wyśrodkowany w jej obrazie.

  6. Kliknij przycisk Odśwież, aby wyświetlić podgląd zawartości etykiety.

 10. Aby włączyć inspekcję dla dokumentów i elementów podlegających tej zasadzie, należy kliknąć opcję Włącz inspekcję i określić zdarzenia, które mają podlegać inspekcji.

  Funkcja zasad Inspekcja umożliwia organizacjom tworzenie i analizowanie dzienników inspekcji dla dokumentów oraz wyświetlanie elementów, takich jak listy zadań, listy problemów, grupy dyskusyjne i kalendarze. Ta funkcja zasad udostępnia dziennik inspekcji, w którym są rejestrowane zdarzenia dotyczące rekordów, takie jak czas wyświetlenia, edytowania lub usuwania zawartości. Jeśli inspekcja jest włączona jako część zasady zarządzania informacjami, administratorzy mogą wyświetlać dane inspekcji w raportach użytkowania zasad, które są oparte na programie Microsoft Excel i podsumowują aktualne użytkowanie. Administratorzy mogą używać tych raportów do określania sposobu korzystania z informacji w organizacji. Te raporty mogą także ułatwiać organizacji sprawdzanie i dokumentowanie zgodności z przepisami lub badanie potencjalnych problemów.

  W dzienniku inspekcji są rejestrowane następujące informacje: nazwa zdarzenia, data i godzina zdarzenia oraz nazwa systemowa użytkownika, który wykonał akcję.

 11. Aby ustawić okres przechowywania dokumentów i elementów podlegających tej zasadzie, kliknij opcję Włącz wygasanie, a następnie podaj okres przechowywania i akcje, które mają być wykonane po wygaśnięciu elementów.

  Jak?

  1. Wybierz okres przechowywania w celu określenia czasu, po którym dokumenty lub elementy są ustawiane jako nieważne. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby ustawić datę wygaśnięcia na podstawie właściwości daty, kliknij opcję Okres czasu na podstawie właściwości elementu, a następnie wybierz akcję dotyczącą dokumentu lub elementu (na przykład Utworzony lub Zmodyfikowany) oraz przyrost czasu po tej akcji (na przykład liczbę dni, miesięcy lub lat), po którym element ma wygasnąć.

   • Aby użyć przepływu pracy lub niestandardowej formuły przechowywania w celu określenia daty wygaśnięcia, kliknij polecenie Ustaw programowo.

  2. W obszarze Kiedy element wygaśnie określ, co ma nastąpić po wygaśnięciu dokumentu lub elementu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby włączyć wykonanie określonej akcji dla dokumentu lub elementu (takiej jak usunięcie), kliknij opcję Wykonaj tę akcję, a następnie wybierz akcję z listy.

   • Aby uruchomić przepływ pracy dla dokumentu lub elementu, kliknij polecenie Uruchom ten przepływ pracy, a następnie zaznacz nazwę przepływu pracy.

    Ta opcja jest dostępna tylko podczas definiowania zasady dla listy, biblioteki lub typu zawartości, z którą jest już skojarzony przepływ pracy.

 12. Aby wymusić umieszczanie kodów kreskowych na dokumentach lub elementach podlegających tej zasadzie, kliknij opcję Włącz kody kreskowe, a następnie zaznacz pole wyboru Monituj użytkowników o wstawienie kodu kreskowego przed zapisaniem lub drukowaniem, jeśli użytkownicy mają być monitowani o wstawienie kodów kreskowych.

 13. Po zakończeniu wybierania opcji dla poszczególnych funkcji zasad, które mają być dodane do tej zasady zarządzania informacjami, kliknij przycisk OK, aby zastosować funkcje zasad.

Początek strony

Zmienianie ustawień panelu informacji o dokumencie dla typu zawartości

Panel informacji o dokumencie, który jest wyświetlany w następujących programach pakietu Microsoft Office 2007: Word, Excel i PowerPoint, umożliwia wyświetlanie i zmienianie właściwości typu zawartości dla dokumentu zapisanego na serwerze zarządzania dokumentami bezpośrednio w programie pakietu Office używanym do edycji dokumentu. Jeśli typ zawartości dokumentu dla określonej biblioteki ma kolumnę Stan, użytkownicy mogą wyświetlać właściwość Stan w panelu informacji o dokumencie w programie Word podczas edytowania dokumentu. Mogą również używać panelu informacji o dokumencie do zmieniania wartości właściwości Stan z wersji roboczej na ostateczną. Kiedy dokument jest zapisywany na serwerze, ta właściwość jest automatycznie aktualizowana w kolumnie Stan biblioteki.

Panel informacji o dokumencie jest formularzem programu Microsoft Office InfoPath, który jest obsługiwany i wyświetlany w programach pakietu Office 2007. Panel informacji o dokumencie wyświetla aktywne właściwości dokumentu, które można edytować. Przy konfigurowaniu typu zawartości można utworzyć niestandardowy panel informacji o dokumencie dla tego typu zawartości na podstawie właściwości tego typu zawartości. Po jego wdrożeniu w dokumencie jest tworzone odwołanie do dostosowanego panelu informacji o dokumencie i użytkownicy mogą używać go w programach pakietu Office 2007, aby wyświetlać lub edytować właściwości dokumentu.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej biblioteki.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

   Na przykład w bibliotece dokumentów kliknij pozycję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości, który chcesz zmienić.

  Jeśli lista lub biblioteka nie udostępniają wielu typów zawartości, sekcja Typy zawartości nie jest wyświetlana na stronie Dostosowywanie dla tej listy lub zawartości.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij łącze Ustawienia panelu informacji o dokumencie.

 4. W sekcji Szablon panelu informacji o dokumencie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć domyślnego szablonu, w którym są wyświetlane właściwości (kolumny) zdefiniowane dla danego typu zawartości, kliknij opcję Użyj szablonu domyślnego dla aplikacji pakietu Microsoft Office.

  • Aby użyć istniejącego niestandardowego szablonu, kliknij opcję Użyj istniejącego szablonu niestandardowego (adres URL lub UNC, albo nazwa URN), a następnie wpisz ścieżkę do lokalizacji szablonu.

  • Aby załadować istniejący szablon niestandardowy (XSN), kliknij opcję Przekaż bieżący szablon niestandardowy (XSN) do użycia, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować szablon, którego chcesz użyć.

   Uwaga: Aby przekazać szablon w ten sposób, należy usunąć adres URL publikowania z szablonu w programie InfoPath przed opublikowaniem i przekazaniem szablonu.

  • Aby utworzyć niestandardowy panel w programie InfoPath, kliknij łącze Utwórz nowy szablon niestandardowy.

   Jeśli zaznaczysz tę opcję, program InfoPath zostanie uruchomiony i zostanie wyświetlony domyślny szablon, który można dostosować, aby utworzyć panel niestandardowy.

 5. W sekcji Zawsze pokazuj określ, czy panel informacji o dokumencie ma być wyświetlany automatycznie, gdy dokument o tym typie zawartości jest otwierany lub zapisywany po raz pierwszy w programie pakietu Office 2007.

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×