Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen Gandi.net

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj poniższe instrukcje, jeśli chcesz, aby usługa Office 365 samodzielnie zarządzała rekordami DNS usługi Office 365. (Jeśli wolisz, możesz wybrać zarządzanie wszystkimi rekordami DNS usługi Office 365 w witrynie Gandi.net).

Istnieją dwa główne elementy w ramach tego procesu: najpierw zweryfikujesz swoją domenę Gandi.net, a następnie zmienisz rekordy serwerów nazw swojej domeny tak, aby wskazywały usługę Office 365. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Weryfikowanie domeny

Zmienianie rekordów serwerów nazw

Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365

Ważne : 

 • Aby zweryfikować domenę dla usługi Office 365, należy dodać rekord do pliku strefy dla tej domeny. Nie możesz edytować aktywnego pliku strefy domeny Gandi.net w celu utworzenia potrzebnego rekordu TXT. Zamiast tego musisz utworzyć kopię aktywnego pliku strefy domeny Gandi.net, która zostanie użyta w ramach procesu weryfikacji.

 • Ten nowy plik strefy jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) w wierszu Default Gandi zone file (Domyślny plik strefy witryny Gandi) wybierz ikonę ołówka Modify (Modyfikuj).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Normal (Normalna) z listy rozwijanej Edit mode (Tryb edycji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-4-1

 5. Następnie wybierz pozycję Copy this zone to edit (Kopiuj tę strefę na potrzeby edycji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-4-2

 6. W oknie dialogowym Copy a zone (Kopiowanie strefy) wpisz nową nazwę w polu Name (Nazwa), na przykład „Office 365 — weryfikacja”.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-5-1

 7. Następnie wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-5-2

 8. Na stronie Zones (Strefy) > nazwa_strefy wybierz pozycję Create a new version (Utwórz nową wersję).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-6

Po utworzeniu pliku strefy przejdź do następnej sekcji, w której dodasz rekord potrzebny do zweryfikowania domeny Gandi.net w usłudze Office 365.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Ważne : Przed rozpoczęciem procedury opisanej w tej sekcji wykonaj procedurę opisaną w pierwszej sekcji tego artykułu Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365, jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga :  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) w wierszu odpowiadającym plikowi strefy utworzonemu na potrzeby weryfikacji usługi Office 365 wybierz ikonę ołówka Modify (Modyfikuj).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-14

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  Nie wybieraj jeszcze pozycji Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-7

 5. Pozostając w obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy), wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-8

 6. W sekcji Add a record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ) i hours (godziny).

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  TXT

  1 hours

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  GandiNet-BP-Weryfikowanie-1-1

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby potwierdzić zmiany.

  GandiNet-BP-Weryfikowanie-1-2

Po utworzeniu pliku TXT, którego usługa Office 365 użyje do zweryfikowania domeny Gandi.net, przejdź do następnej sekcji i aktywuj nowy plik strefy zawierający rekord.

Powrót do początku

Aktywowanie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365

Ważne : Przed rozpoczęciem procedury opisanej w tej sekcji wykonaj procedury opisane w dwóch pierwszych sekcjach tego artykułu (Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365 i Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji), jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

Teraz należy zaktualizować domyślne ustawienia witryny Gandi.net, aby plik strefy weryfikacji usługi Office 365 stał się aktywnym plikiem strefy dla domeny, którą zmieniasz.

Ostrzeżenie : W przeciwnym razie usługa Office 365 nie będzie mogła zweryfikować domeny.

 1. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-9-1

 2. Następnie wybierz pozycję Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-9-2

 3. W oknie dialogowym Use this version (Użyj tej wersji) wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-10

 4. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Domains (Domeny).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-11

 5. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 6. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) znajdź nowy plik strefy, a następnie wybierz pozycję Choose (Wybierz).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-12

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby potwierdzić zmiany.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-13

Aby ukończyć proces weryfikowania domeny Gandi.net w usłudze Office 365, postępuj zgodnie z instrukcjami w następnej sekcji.

Powrót do początku

Weryfikowanie domeny w usłudze Office 365

Ważne : Przed rozpoczęciem procedury opisanej w tej sekcji wykonaj procedury opisane w trzech pierwszych sekcjach tego artykułu (Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365, Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji i Aktywowanie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365), jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Teraz, gdy domena Gandi.net została zweryfikowana w usłudze Office 365, możesz kontynuować i zmodyfikować rekordy serwerów nazw w taki sposób, aby wskazywały usługę Office 365. Poniższa sekcja zawiera instrukcje pozwalające przeprowadzić ten proces.

Powrót do początku

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Ważne : Jeśli domena Gandi.net nie jest jeszcze zweryfikowana w usłudze Office 365, zrób to teraz, postępując zgodnie z procedurami opisanymi w pierwszych czterech sekcjach tego artykułu, począwszy od sekcji Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365.

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi Office 365. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, program Skype dla firm Online i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga :  Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Wszystko gotowe do zmiany rekordów SN tak, aby umożliwić skonfigurowanie domeny przez usługę Office 365?

Ważne : 

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko następujące cztery serwery nazw:

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Update DNS (Aktualizuj DNS).

  GandiNet-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 3. Przestroga : Wykonaj te czynności tylko w przypadku, jeśli Twoje istniejące serwery nazw są inne niż cztery poprawne serwery nazw. Oznacza to usunięcie tylko wszystkich bieżących serwerów nazw o nazwach innych niż ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com lub ns4.bdm.microsoftonline.com.

  Na stronie Domain Names (Nazwy domen) usuń każdy serwer nazw znajdujący się na liście, zaznaczając go i naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  GandiNet-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 4. W polach DNS1DNS4 wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  DNS1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  DNS2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  DNS3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  DNS4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  GandiNet-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 5. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

Uwaga : Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×