Zmienianie płatne lub bezpłatne numery z mostka konferencji audio

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po zakupie licencji Konferencji Audio, optymalizowania usługi mostka konferencji audio dla Twojej organizacji. Mostka konferencji audio zapewnia się numery telefonów z różnych miejsc, więc organizatorów spotkań i uczestnicy mogą używać ich do dołączanie do programu Skype dla firm lub programu Microsoft Teams spotkań za pomocą telefonu.

Oprócz numerów telefonów przydzielone do swojego mostka konferencyjnego, możesz uzyskać dodatkowe usługi liczb (płatne lub bezpłatne numery telefonów używane do konferencji audio) z innych lokalizacji i następnie przypisz je do konferencji mostek, dzięki czemu można rozwijanie zapotrzebowania dla użytkowników.

Uwaga : Aby móc Przypisywanie i cofanie przypisania numeru telefonu mostka konferencyjnego dla numeru telefonu musi być liczba "usługi". Zobaczysz typ numeru jest przy użyciu głosu > kartanumery telefonów i wygląd w kolumnie Typ Liczba .

Krok 1 — przypisać nowy numer telefonu do swojego mostka konferencji audio

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą swojego konta służbowego.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Wyśrodkowanie administrator > Skype dla firm > głosowych > numery telefonów i Znajdź numer telefonu.

 3. Wybierz numer telefonu z listy, a w okienku Akcja kliknij pozycję Przypisz.

 4. Na stronie Przypisywanie kliknij przycisk Zapisz.

  Tylko numeru płatnego usługi można ustawić jako domyślny numer swojego mostka konferencyjnego numery telefonów usług nie można ustawić jako domyślny numer swojego mostka konferencji. Jeśli chcesz ustawić ją jako nowy domyślny numer swojego mostka konferencji audio są przypisywanie numeru płatnego usługi, zaznacz Użyj tego numeru jako domyślny.

  Uwaga : Po został przypisany nowy numer telefonu, nawet wtedy, gdy liczba stał się nowy domyślny numer, nie można zmienić domyślny numer dla istniejących użytkowników. Ustaw domyślne płatne lub bezpłatny numer, który jest dodawany do organizatora zaproszenia na spotkania, zobacz Ustawianie numeru telefonu, który będzie używany, gdy użytkownicy dołączyć do spotkania.

Krok 2 — Zmień domyślne numery telefonów, które znajdują się w spotkanie stanowi zaproszenie użytkowników (opcjonalnie)

Domyślnymi numerami telefonu dla użytkownika są te, które znajdują się na ich spotkanie stanowi zaproszenie po ich zaplanować spotkanie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Ustawianie numeru telefonu, który będzie używany, gdy użytkownicy dołączyć do spotkania.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Wyśrodkowanie administrator > Skype dla firm > konferencji głosowych > telefonicznych użytkowników i Znajdź użytkowników na liście.

 3. W okienku Akcja kliknij przycisk Edytuj.

 4. W obszarze domyślne płatny numer lub domyślny numer bezpłatny wybierz numer na liście i kliknij przycisk Zapisz.

Po zapisaniu zmiany nowe telefonów domyślnej liczby zostaną uwzględnione na spotkanie stanowi zaproszenie organizatorów za przy następnym ich zaplanować nowe spotkanie.

Krok 3 — zaktualizować istniejące spotkanie zaproszenia użytkowników przy użyciu usługi migracji spotkania (opcjonalnie)

Dla tych dwóch czynności należy uruchomić programu Windows PowerShell. Aby sprawdzić, jak to zrobić, kliknij tutaj.

Za pomocą usługi migracji spotkania, możesz opcjonalnie zaktualizować zaproszenia na spotkania, które już zostały wysłane do użytkowników w organizacji przed ich domyślnymi numerami telefonu zostały zmienione. Aby uzyskać dodatkowe informacje zobacz Ustawienia konta usługi migracji spotkania (MMS).

 • Uruchom usługę migracji spotkania MMS dla użytkowników, które miały swoje numery telefonów domyślne zmienione w kroku 2. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie:

	Start-CsExMeetingMigration user@contoso.com

 • Możesz także wyświetlić spotkania stan migracji. Gdy istnieją żadne operacje w stanie Oczekiwanie ani W trakcie wykonywania , czy zmiany harmonogramu wszystkich spotkań.

	Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Po odłączeniu numer telefonu z mostka konferencji użytkownicy nie będą mogli dołączać do spotkań, wszelkie już przy użyciu tego numeru telefonu. Ponieważ numer telefonu jest zmieniany, jest ważne, aby zaktualizować wszystkich użytkowników, które mogą mieć numeru telefonu jako ich domyślny numer (jeśli istnieje) i aktualizowania istniejących zaproszenia na spotkanie przed numer telefonu jest nieprzypisane z mostka konferencji audio.

Jeśli numer telefonu zostanie usunięty bez aktualizacji użytkowników i ich spotkań, istniejących zaproszenia na spotkanie może zawierać numer telefonu, który będzie działać już dołączania do ich spotkań.

Pierwsze trzy czynności należy uruchomić programu Windows PowerShell. Aby sprawdzić, jak to zrobić, kliknij tutaj.

Krok 1 — aktualizacja użytkowników, które mają być nieprzypisane jako jeden z numerów domyślny numer telefonu

Zamienianie domyślne płatne lub numer bezpłatny dla wszystkich użytkowników, którzy mają liczbę nieprzypisane jako domyślny numer i rozpocząć proces ponowne planowanie ich spotkań. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie:

Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber <Number to be removed> -ToNumber <Number to be set as new default> -NumberType <"Toll" or "Toll-Free"> -RescheduleMeetings

Uwaga : W zależności od rozmiaru organizacji to może trochę potrwać do wykonania.

Możesz również zmienić domyślny płatne lub numer bezpłatny użytkowników w programie Skype dla firm Centrum administracyjne, jednak to nie będzie automatycznie zaplanować ich spotkań. Aby uzyskać dodatkowe informacje zobacz Ustawianie numerów telefonów dla organizatorów zawartych na zaproszenia na spotkanie.

Krok 2 — wyświetlanie spotkania stanu migracji za pomocą programu Windows PowerShell

Gdy istnieją żadne operacje w stanie Oczekiwanie ani W trakcie wykonywania , czy zmiany harmonogramu wszystkich spotkań.

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze migracji spotkania zobacz Ustawienia konta usługi migracji spotkania (MMS).

Krok 3 — przypisanie stary numer telefonu z mostka konferencji audio

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Wyśrodkowanie administrator > Skype dla firm > głosowych > numery telefonów i Znajdź numer telefonu.

 3. Wybierz numer telefonu z listy, a w okienku Akcja kliknij pozycję Usuń przypisanie.

 4. W na pewno chcesz anulować ten numer? okna, kliknij przycisk Tak.

Ważne : Po nieprzypisane z mostka konferencji audio z numerem telefonu numer telefonu nie będzie dostępna dla użytkowników dołączyć do spotkania w nowym lub istniejącym.

Aby sprawdzić, czy jest gotowa do wysłania środowiska Windows PowerShell

Upewnianie się, że jest używany program Windows PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej

 1. Aby sprawdzić, czy korzystasz z wersji 3.0 lub nowszej: Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

 2. Sprawdź wersję, wpisując ciąg Get-Host w oknie Windows PowerShell.

 3. Jeśli nie masz wersji 3.0 lub nowszej, musisz pobrać i zainstalować aktualizacje programu Windows PowerShell. Zobacz Windows Management Framework 4.0, aby pobrać i zainstalować pliki umożliwiające zaktualizowanie programu Windows PowerShell do wersji 4.0. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

 4. Konieczne jest też zainstalowanie modułu programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online, który umożliwia tworzenie zdalnej sesji programu Windows PowerShell łączącej się z usługą Skype dla firm Online. Ten moduł, który jest obsługiwany tylko na komputerach 64-bitowych, można pobrać z Centrum pobierania Microsoft ze strony Moduł programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell.

Aby uruchomić programu Windows PowerShell

Uruchamianie sesji programu Windows PowerShell

 1. Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

 2. W oknie Windows PowerShell połącz się z Twoją organizacją usługi Office 365, uruchamiając polecenie:

  Uwaga : Polecenie Import-Module musisz uruchomić tylko podczas pierwszego użycia modułu Windows PowerShell usługi Skype dla firm Online.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania programu Windows PowerShell, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell lub Łączenie się z usługą Skype dla firm Online za pomocą programu Windows PowerShell.

Zaoszczędzić czas lub zautomatyzować

Aby zaoszczędzić czas lub zautomatyzować te, służy Zestaw-CsOnlineDialInConferencingUser lubSet-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber poleceń cmdlet.

 • Aby zmienić domyślne płatne lub numer bezpłatny dla określonych użytkowników za pomocą polecenia cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingUser .

  • Aby zmienić domyślny numer bezpłatny dla użytkownika, uruchom polecenie:

   Set-CsOnlineDialinConferencingUser –Identity amos.marble@Contoso.com -TollFreeServiceNumber  80045551234
 • Aby zmienić domyślne płatne lub numer bezpłatny użytkowników na podstawie ich oryginalny domyślny numer lub ich lokalizacji, należy użyć polecenia cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber .

  Uwaga : Uwaga:Aby znaleźć BridgeID, użyj Get-CsOnlineDialInConferencingBridge.

  • Aby ustawić domyślny numer bezpłatny dla wszystkich użytkowników bez nich do 8005551234, uruchom polecenie:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber $null -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> 
  • Aby zmienić domyślny numer bezpłatny wszystkich użytkowników, którzy mają 8005551234 jako domyślnego bezpłatny numer, na ich 8005551239 i automatycznie zaplanować ich spotkań, uruchom polecenie:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber 8005551234 -ToNumber 8005551239 NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings
  • Aby ustawić domyślny numer bezpłatny wszystkich użytkowników znajdujących się w Stanach Zjednoczonych do 8005551234 i automatycznie zaplanować ich spotkań, uruchom polecenie:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -Country US -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings

   Uwaga : Lokalizacja użyta powyżej musi się zgodne z informacjami kontaktowymi użytkowników, który znajduje się w Centrum administracyjnym usługi Office 365.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×