Zmiana bazy danych programu SQL Server związanej z głównym połączeniem danych szablonu formularza

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Zmienianie głównego połączenia danych

Omówienie

Podczas konstruowania szablonu formularza zawierającego główne połączenie danych prowadzące do bazy danych programu Microsoft SQL Server może pojawić się konieczność przekierowania tego połączenia do innej bazy programu. Przypuśćmy na przykład, że zaprojektowany formularz został sprawdzony w środowisku testowym, w którym znajduje się baza danych bardzo podobna do bazy używanej w środowisku produkcyjnym. Podczas testowania szablon odwołuje się do bazy danych wykorzystywanej w firmie do celów testowych, ale baza produkcyjna, z której faktycznie będą korzystali użytkownicy, znajduje się na innym serwerze. Dlatego przed rozmieszczeniem szablonu należy zmienić ustawienia głównego połączenia danych, przekierowując je z bazy testowej do bazy produkcyjnej.

Po zmianie bazy danych w szablonie formularza głównego połączenia danych programu Microsoft Office InfoPath tworzy głównym źródło danych z pól i grup, które odpowiadają tak, że dane są przechowywane w nowej bazie danych. Jeśli nowej bazy danych są przechowywane dane w taki sam sposób jak starą bazę danych, programu InfoPath automatycznie wiąże istniejących kontrolek w szablonie formularza w polach nowego źródła danych. Jeśli pól i grup w nowym źródłem danych nie odpowiadają pól i grup w źródle danych stare, InfoPath powoduje usunięcie powiązania źródła danych z kontrolek. InfoPath usuwa powiązania z kontrolek, należy usunąć formanty w szablonie formularza lub formantów z innych pól w nowym źródłem danych.

Po zmianie ustawień głównego połączenia danych należy opublikować i przetestować szablon, aby się przekonać, czy po wypełnieniu formularza opartego o szablon połączenie z bazą danych będzie działało poprawnie. Należy także sprawdzić, czy wciąż poprawnie funkcjonują istniejące formularze oparte o ten szablon. Po pomyślnym wykonaniu wszystkich testów można zezwolić użytkownikom na wypełnianie formularzy. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do dodatkowych informacji na temat publikowania szablonów formularzy.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Przed zmianą ustawień głównego połączenia danych należy uzyskać od administratora bazy danych następujące informacje:

 • Nazwa serwera, na którym znajduje się nowa baza danych programu SQL Server.

 • Metoda uwierzytelniania użytkowników wymagana przez nową bazę danych: uwierzytelnianie systemu Windows lub uwierzytelnianie programu SQL Server.

 • Potwierdzenie, że nazwy tabel, nazwy pól i relacje zdefiniowane w nowej bazie danych są takie same jak w starej bazie. Jeśli podczas tworzenia szablonu zostały skonfigurowane relacje między tabelami, należy je powielić w nowych ustawieniach połączenia.

Początek strony

Zmiana ustawień głównego połączenia danych

 1. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Konwertuj główne źródło danych.

 2. W Kreatorze połączenia danych upewnij się, że wybrane opcje są poprawne dla tego połączenia, po czym kliknij przycisk Dalej.

 3. Na następnej stronie kreatora kliknij opcję Baza danych (tylko program Microsoft SQL Server lub Microsoft Office Access), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Zmień bazę danych.

 5. W oknie dialogowym Wybierz źródło danych kliknij przycisk Nowe źródło.

 6. Na liście Z jakim rodzajem źródła danych chcesz się połączyć? kliknij opcję Microsoft SQL Server, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. W polu Nazwa serwera wpisz nazwę serwera zawierającego bazę danych SQL Server.

 8. W obszarze Poświadczenia logowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeżeli baza danych określa dostęp użytkowników na podstawie poświadczeń stosowanych w sieci Microsoft Windows, kliknij opcję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

  • Jeżeli baza danych określa dostęp użytkowników na podstawie podanej przez administratora określonej nazwy użytkownika i hasła, kliknij opcję Użyj następującej nazwy użytkownika i hasła, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło w polach Nazwa użytkownika i Hasło.

 9. Kliknij przycisk Dalej.

 10. Na liście Wybierz bazę danych zawierającą żądane dane kliknij nazwę nowej bazy danych, której chcesz używać, zaznacz pole wyboru Połącz z określoną tabelą, kliknij nazwę tabeli podstawowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 11. Na następnej stronie kreatora w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku zawierającego informacje o połączeniu danych i kliknij przycisk Dalej. Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane.

  Jeśli w połączeniu danych służącym do wykonywania kwerendy mają być użyte również inne tabele, można je dodać na tej stronie kreatora.

  Dodawanie innych tabel

  1. Kliknij przycisk Dodaj tabelę.

  2. Na liście Wybierz tabelę podrzędną do dodania zaznacz nazwę żądanej tabeli podrzędnej i kliknij przycisk Dalej.

  3. Program InfoPath próbuje utworzyć relacje przez porównanie nazw pól z obu tabel. Jeśli nie chcesz używać sugerowanej relacji, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń relację.

  4. Aby dodać relację, zaznacz opcję Dodaj relację, w obu kolumnach zaznacz nazwy pól, które mają zostać powiązane, i kliknij przycisk OK.

  5. Kliknij przycisk Zakończ.

  6. W celu dodania kolejnych tabel podrzędnych powtórz wszystkie kroki.

 12. Kliknij przycisk Dalej.

 13. Na ostatniej stronie kreatora wpisz nazwę głównego połączenia danych. Ta nazwa będzie wyświetlana na liście Źródło danych w okienku zadań Źródło danych.

 14. Aby umożliwić użytkownikom przesyłanie danych formularzy przez inne połączenie, które zostanie dodane później, usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz przesyłanie dla tego połączenia. Połączenie przesyłania danych zdefiniowane w głównym połączeniu danych zostanie wyłączone.

 15. Kliknij przycisk Zakończ.

  Porada: Jeśli istnieje konieczność zmiany ustawień pomocniczych połączeń danych służących do wykonywania kwerend albo przesyłania danych, warto to zrobić przed przejściem do kolejnego kroku. Dzięki wykonaniu operacji na tym etapie będzie można przetestować jednocześnie oba typy połączeń — główne i pomocnicze. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do dodatkowych informacji na temat modyfikowania ustawień pomocniczych połączeń danych.

 16. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

 17. Aby opublikować formularz szablon formularza, z menu Plik wybierz polecenie Publikuj.

 18. Dokładnie przetestuj szablon formularza. W tym celu otwórz formularz oparty na tym szablonie i wypełnij go. Sprawdź, czy formularz działa zgodnie z oczekiwaniami.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×