Zgodność przeglądarek sieci Web w usługach InfoPath Forms Services

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Usługi InfoPath Forms Services to technologia serwerowa, która umożliwia wypełnianie formularzy programu Microsoft Office InfoPath przy użyciu przeglądarki sieci Web. Aby wypełnić formularz programu InfoPath, użytkownicy nie muszą mieć na komputerze zainstalowanego tego programu ani nie muszą pobierać żadnych dodatkowych składników z sieci Web. Wymagany jest jedynie dostęp do przeglądarki, na przykład programu Microsoft Internet Explorer, Apple Safari lub Firefox.

Ten artykuł zawiera listę przeglądarek, które są zgodne z InfoPath Forms Services. Ponadto w tym artykule opisano funkcje, które są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką, funkcje, których nie można używać w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką i różnice w zachowanie, które mogą wystąpić podczas formularzy opartych na szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką są wyświetlane w różnych przeglądarkach.

W tym artykule

Przeglądarki sieci Web zgodne z usługami InfoPath Forms Services

Funkcje programu InfoPath obsługiwane w usługach InfoPath Forms Services

Przeglądarki sieci Web zgodne z usługami InfoPath Forms Services

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Uwaga : Jeśli określona wersja przeglądarki nie jest wymieniona w poniższej tabeli, nie jest obsługiwana. Nie są na przykład obsługiwane starsze przeglądarki, w tym programy Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, Internet Explorer for Macintosh, a także wersje przeglądarek innych firm starsze od wymienionych w poniższej tabeli. Chociaż w tych przeglądarkach jest możliwe prawidłowe działanie formularzy obsługiwanych w przeglądarce, formularze te zostały przetestowane tylko z wersjami przeglądarek wymienionymi w poniższej tabeli.

W poniższej tabeli przedstawiono konkretne przeglądarki zgodne z usługami InfoPath Forms Services.

Przeglądarka

Systemu Windows 1

UNIX/Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (wersja 32-bitowa)

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Windows Internet Explorer 7.0 (wersja 32-bitowa)

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Firefox 1.5

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Mozilla 1.7

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Netscape 7.2

Ikona braku obsługi

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Netscape 8.1

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Safari 2.0

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Ikona pełnej obsługi

1Obejmuje systemy Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000.

Początek strony

Funkcje programu InfoPath obsługiwane w usługach InfoPath Forms Services

Większość formantów programu InfoPath i funkcje działają tak samo, niezależnie od tego, czy użytkownikom wypełnianie formularzy w programie Internet Explorer, Firefox, Safari lub obsługiwanej przeglądarki. Jednak tym samym formularzu mogą wyglądać inaczej w różnych przeglądarkach. Te różnice wizualne mogą być przypisane do tak, że różnych przeglądarkach obsługuje technologie sieci Web, takich jak Hypertext Markup Language (HTML), kaskadowych arkuszy stylów (CSS) i JavaScript.

Ponadto niektóre formanty i funkcje są w pełni obsługiwane tylko w przeglądarkach, które obsługują technologie ActiveX firmy Microsoft, takich jak programy Internet Explorer 6.0 lub Internet Explorer 7.0. W innych przeglądarkach te funkcje mogą działać inaczej lub mieć ograniczony zakres.

Obsługa formantów formularzy

Obsługa formantów formularzy

Przy użyciu poniższej tabeli można ustalić, czy określony formant programu InfoPath jest obsługiwany przez usługi InfoPath Forms Services.

Czasami zdarza się, że nawet jeśli formant jest obsługiwany przez usługi InfoPath Forms Services, może nie działać identycznie we wszystkich przeglądarkach. W szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką można na przykład używać pól tekstu sformatowanego. Jednak pełny zestaw opcji formatowania tekstu jest widoczny tylko w przypadku wypełniania formularza w programie Internet Explorer.

Podobnie w przypadku wyświetlenia formularza w przeglądarce na urządzeniu przenośnym może się zdarzyć, że niektóre formanty będą wyglądać inaczej niż w przeglądarce komputerowej, a niektóre formanty zostaną zupełnie zignorowane. Na przykład, chociaż w szablonie formularza zgodnym z przeglądarką można użyć formantu załącznika pliku, ten formant nie będzie widoczny w przypadku wyświetlenia formularza w przeglądarce na urządzeniu przenośnym. Aby uzyskać więcej informacji na temat optymalizowania szablonów formularzy do używania na urządzeniach przenośnych, należy skorzystać z łączy Zobacz też nad tym artykułem.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Formant programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Pole tekstowe

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Pole wyboru

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Przycisk

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Pole wyrażenia

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Pole listy

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Pole listy rozwijanej

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Sekcja powtarzana

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Hiperłącze

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Przycisk opcji

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Sekcja opcjonalna

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Tabela powtarzana

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Formant załącznika pliku

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Wybór daty 1

Ikona częściowej obsługi

Ikona częściowej obsługi

Pole tekstu sformatowanego 2

Ikona częściowej obsługi

Ikona braku obsługi

Formant ActiveX

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Formant listy punktowanej

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Grupa wyborów

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Sekcja wyborów

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Pole kombi

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Pozioma tabela powtarzana

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Region poziomy

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Formant obrazu odręcznego

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Formant główny/formant szczegółowy

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Pole listy wielokrotnego wyboru

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Formant listy numerowanej

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Formant obrazu

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Formant listy zwykłej

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Powtarzająca się grupa wyborów

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Powtarzająca się sekcja rekurencyjna

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Region przewijania

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Etykieta pionowa

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

1Although za pomocą pól wyboru daty w szablonie formularza zgodnego z przeglądarkami, ikona i menu podręczne kalendarz są wyświetlane tylko w obsługiwanej wersji programu Internet Explorer. W innych przeglądarkach selektor dat jest wyświetlany jako pola tekstowego, ale formatowania daty, że opcje nadal są obsługiwane.

2You nie można włączyć obrazy osadzone lub określ częściowego opcji formatowania tekstu sformatowanego na formantach pola tekstu sformatowanego w szablonie formularza zgodnego z przeglądarkami. Ponadto gamę opcji formatowania tekstu sformatowanego są dostępne tylko w obsługiwanej wersji programu Internet Explorer. Istnieje możliwość użytkownikom edytowanie tekstu w polu tekstu sformatowanego w dowolnej przeglądarce obsługiwane, ale opcje formatowania są niedostępne, takich jak zmiana koloru tekstu i formatowania znaków.

Początek strony

Obsługa funkcji reguł biznesowych

Aby zapobiec błędów przy wprowadzaniu danych i aby zautomatyzować operacje w formularzu użytkownika, można użyć funkcji reguł biznesowych w szablonie formularza. Korzystając z funkcji programu InfoPath, takich jak sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i reguł, można zdefiniować warunki i akcje, które powodują automatyczne wykonywanie zadań, które są oparte na zdarzeniami, takimi jak otwieranie lub zamykanie formularza, lub wartości, które są wprowadzane do szablonu formularza.

W poniższej tabeli przedstawiono poziom obsługi określonych funkcji reguł biznesowych programu InfoPath w zgodnych przeglądarkach.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Funkcja programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Formuły 1

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Sprawdzanie poprawności danych

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Reguły

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Formatowanie warunkowe 2

Ikona pełnej obsługi

Ikona częściowej obsługi

Role użytkowników

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

1Poza funkcjami xdXDocument:get-Role, Position i Last.

2W przeglądarkach na urządzeniach przenośnych są obsługiwane niektóre funkcje formatowania warunkowego, na przykład ukrywanie formantów na podstawie warunków występujących w formularzu. Nie można jednak użyć formatowania warunkowego do zmiany wyglądu formantu na podstawie warunków w formularzu. Nie można na przykład za pomocą formatowania warunkowego zmienić koloru tekstu w formancie.

Początek strony

Obsługa funkcji związanych z zabezpieczeniami

W poniższej tabeli przedstawiono poziom obsługi określonych funkcji zabezpieczeń programu InfoPath w zgodnych przeglądarkach.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Funkcja programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Poziom zabezpieczeń Domena

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Poziom zabezpieczeń Pełne zaufanie

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Poziom zabezpieczeń Ograniczone

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Podpisy cyfrowe 1

Ikona częściowej obsługi

Ikona braku obsługi

Ochrona projektu formularza

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Możliwość wyłączenia poleceń Zapisz, Drukuj i innych

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Zarządzanie prawami do informacji (IRM)

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

1Podpisy cyfrowe nie są obsługiwane w szablonach formularzy obsługiwanych w przeglądarce, które są wyświetlane w przeglądarkach na urządzeniach przenośnych. Ponadto w przeglądarkach komputerowych użytkownicy nie mogą podpisać całego formularza. Można jednak zaprojektować szablon formularza w taki sposób, aby użytkownicy mogli podpisać jedną lub więcej sekcji formularza. W tym celu należy włączyć podpisy cyfrowe dla formantu sekcji. Ponadto, chociaż użytkownicy mogą wyświetlać podpisy cyfrowe formularza w dowolnej obsługiwanej przeglądarce, cyfrowe podpisywanie sekcji formularza jest możliwe tylko w obsługiwanych wersjach programu Internet Explorer.

Początek strony

Obsługa połączeń danych

Połączenie danych to dynamiczne łącze między formularzem a źródło danych, w którym są przechowywane lub z którego pochodzą dane tego formularza.

W poniższej tabeli przedstawiono poziom obsługi połączeń danych programu InfoPath w szablonach formularzy obsługiwanych w przeglądarce.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Funkcja programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Wykonywanie kwerendy w celu uzyskania danych z pliku XML lub spod adresu URL zwracającego kod XML

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Wykonywanie kwerendy w celu uzyskania danych z listy lub biblioteki programu Microsoft Windows SharePoint Services

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Wykonywanie kwerendy w celu uzyskania danych z bazy danych programu Microsoft SQL Server

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Wykonywanie kwerendy w celu uzyskania danych z bazy danych programu Microsoft Office Access

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Wykonywanie kwerendy w celu uzyskania danych z usługi sieci Web

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Wykonywanie kwerendy w celu uzyskania danych za pomocą plików połączeń danych z biblioteki połączeń danych

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

W poniższej tabeli przedstawiono poziom obsługi funkcji przesyłania formularzy programu InfoPath w zgodnych przeglądarkach.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Funkcja programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Przesyłanie danych jako wiadomości e-mail

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Przesyłanie danych do biblioteki programu SharePoint 1

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Przesyłanie danych do bazy danych programu Microsoft SQL Server

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Przesyłanie danych do bazy danych programu Microsoft Access

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Przesyłanie danych do usługi sieci Web 2

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Przesyłanie danych do aplikacji sieci Web akceptującej żądania POST protokołu HTTP

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Przesyłanie danych za pomocą plików połączeń danych z biblioteki połączeń danych

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

1Dane można przesyłać do biblioteki programu SharePoint, ale nie można ich przesyłać na listę.

2Połączenia przesyłania danych w szablonie formularza zgodnym z przeglądarką nie można skonfigurować w taki sposób, aby umożliwiało użytkownikom przesyłanie informacji o zmianach wraz z danymi formularza do usługi sieci Web akceptującej standard Microsoft ADO.NET DataSet. Informacje o zmianach obejmują wprowadzane przez użytkownika modyfikacje danych przechowywanych w bazie danych. Do łączenia użytkowników z bazą danych jest używana usługa sieci Web. W składniku ADO.NET na podstawie informacji o zmianach jest określany sposób aktualizacji danych w bazie danych.

Początek strony

Obsługa funkcji wypełniania formularzy

W poniższej tabeli przedstawiono poziom obsługi funkcji programu InfoPath związanych z wypełnianiem formularzy w zgodnych przeglądarkach.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Funkcja programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Funkcja przesyłania

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Funkcja zapisywania 1

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Funkcja drukowania

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Scalanie danych z różnych formularzy

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Eksportowanie danych do programu Microsoft Office Excel

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Eksportowanie danych do sieci Web

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Obsługa pisma odręcznego

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Obsługa w trybie offline

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Znajdowanie i zamienianie tekstu

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Funkcja Autouzupełnianie 2

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Sprawdzanie pisowni

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Funkcje Autozapisywanie, Autoodzyskiwanie i funkcje wykrywania awarii

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Niestandardowe okienka zadań

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Menu dodatków

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

1W formularzu obsługiwanym w przeglądarce można kliknąć przycisk Zapisz lub Zapisz jako, aby zapisać formularz w bibliotece programu SharePoint. Nie można jednak zapisać formularza w lokalizacji na komputerze. Ponadto w przypadku wyświetlenia formularza w przeglądarce na urządzeniu przenośnym przyciski Zapisz lub Zapisz jako nie są widoczne.

2W przeglądarkach innych niż program Internet Explorer funkcja Autouzupełnianie jest niedostępna, nawet jeśli dla formantu jest zaznaczone pole wyboru Włącz autouzupełnianie.

Początek strony

Obsługa funkcji związanych z widokami

W poniższej tabeli przedstawiono poziom obsługi funkcji związanych z widokami programu InfoPath w zgodnych przeglądarkach.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Program InfoPath 20 Funkcja 07

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Wiele widoków

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Widoki tylko do odczytu

Ikona pełnej obsługi

Ikona częściowej obsługi

Widoki wydruku

Ikona pełnej obsługi

Ikona braku obsługi

Widoki wydruku programu Word 1

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Drukowanie wielu widoków jednocześnie 2

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Drukowanie podziałów stron, nagłówków lub stopek

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

1Widoki wydruku programu Microsoft Office Word nie są obsługiwane w szablonach formularzy obsługiwanych w przeglądarce. Szablon formularza można opublikować w usługach InfoPath Forms Services bez usuwania widoku wydruku programu Word. Jednak podczas drukowania formularza przeglądarka sieci Web zignoruje ustawienia widoku wydruku programu Word.

2Funkcja Drukowanie wielu widoków nie jest obsługiwana w szablonach formularzy obsługiwanych w przeglądarce. Szablon formularza można opublikować w usługach InfoPath Forms Services bez zmiany jakichkolwiek opcji w oknie dialogowym Drukowanie wielu widoków. Jednak podczas drukowania formularza przeglądarka sieci Web użyje wersji tylko do odczytu bieżącego widoku i nie wydrukuje wielu widoków.

Początek strony

Obsługa funkcji programowania

Korzystając z modelu obiektów programu InfoPath opartego na kodzie zarządzanym, programiści mogą tworzyć w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką niestandardowe reguły biznesowe. Po wdrożeniu na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services te reguły biznesowe działają zarówno w przeglądarce, jak i w programie InfoPath. W poniższej tabeli przedstawiono poziom obsługi funkcji programowania programu InfoPath w zgodnych przeglądarkach.

Ikona pełnej obsługi = Pełna obsługa Ikona częściowej obsługi = częściowej obsługi Ikona braku obsługi = nie jest obsługiwane

Funkcja programu InfoPath 2007

Przeglądarki pulpitu

Przeglądarki urządzeń przenośnych

Kod zarządzany 1

Ikona pełnej obsługi

Ikona pełnej obsługi

Skrypty 2

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

Dodatki COM

Ikona braku obsługi

Ikona braku obsługi

1W szablonie formularza zgodnym z przeglądarką kod zarządzany musi być oparty na modelu obiektów programu InfoPath dostępnym w obszarze nazw Microsoft.Office.InfoPath. Podzbiór elementów obszaru nazw Microsoft.Office.InfoPath udostępnia pewne funkcje, takie jak Zarządzanie prawami do informacji (IRM), które nie są obsługiwane na serwerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych i nieobsługiwanych elementów modelu obiektów, należy skorzystać z łączy Zobacz też nad tym artykułem.

2Żaden kod napisany w języku VBScript, JScript lub przy użyciu modelu obiektów zgodnego z programem InfoPath 2003, który udostępniają elementy obszaru nazw Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust, nie jest obsługiwany na serwerze.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×