Zbieranie danych od użytkownika w przepływie pracy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W projektowanym przepływie pracy często należy zebrać informacje od uczestnika przepływu pracy i na ich podstawie podjąć dalsze decyzje. Przepływ pracy może na przykład zlecić uczestnikowi przejrzenie dokumentu, a następnie wykonać odpowiednią akcję zależnie od tego, czy uczestnik zatwierdzi, czy odrzuci dokument.

Schemat blokowy przedstawiający wybór gałęzi zależnie od odpowiedzi użytkownika

W tym celu należy dodać do przepływu pracy akcję Zbierz dane od użytkownika. Ta akcja przydziela zadanie do uczestnika, monitując go o podanie wymaganych informacji w niestandardowym formularzu zadania. Informacje z niestandardowego formularza zadania są przechowywane w elemencie na liście zadań. W jednym z późniejszych etapów przepływ pracy pobiera zapisane informacje i sprawdza je w celu podjęcia decyzji, którą gałąź należy wybrać.

W tym artykule przedstawiono zbieranie danych od uczestnika przepływu pracy i podejmowanie na ich podstawie dalszych decyzji w przepływie pracy.

W tym artykule

Akcję użyć do utworzenia zadania

Co to jest niestandardowy formularz zadania?

Co to jest identyfikator elementu listy?

Krok 1: Zbierz dane od użytkownika

Krok 2: Ustaw zmienną przepływu pracy

Krok 3: Za pomocą zmiennej podejmowania decyzji

Podręczna karta informacyjna: Podsumowanie kroków

Której akcji należy użyć do utworzenia zadania?

Zadania stanowią podstawowy sposób interakcji z uczestnikami w przepływie pracy. Jeśli przepływ pracy ma zlecać uczestnikom wykonanie pracy lub pobierać od nich informacje, powinien utworzyć i przydzielić zadanie. Po przydzieleniu zadania przepływ pracy zawsze wstrzymuje działanie do czasu ukończenia zadania. Przepływ pracy jest wznawiany tylko wtedy, gdy uczestnik kliknie przycisk Wykonaj zadanie w formularzu zadania.

Istnieją trzy różne akcje umożliwiające utworzenie zadania, przy czym każda z nich ma określone zastosowanie:

 • Zbierz dane od użytkownika     Ta akcja przydziela zadanie do jednego użytkownika lub grupy i zwraca unikatowy identyfikator elementu zadania, w którym są przechowywane odpowiedzi użytkownika, dzięki czemu przepływ pracy może później wyszukać te informacje za pomocą identyfikatora. Jeśli jest używana ta akcja, można za pomocą Kreatora zadania niestandardowego zaprojektować niestandardowy formularz zadania służący do zbierania odpowiednich informacji. Ta akcja tworzy zadanie, które można przydzielić tylko do jednego użytkownika lub grupy. Jeśli to zadanie zostanie przydzielone do grupy, każdy jej członek otrzyma powiadomienie o zadaniu, ale zostanie utworzony tylko jeden element zadania, a ponadto przepływ pracy wstrzyma działanie tylko dopóty, dopóki pierwsza osoba nie ukończy zadania.

 • Przypisz formularz do grupy     Ta akcja powoduje przypisanie formularza do jednego lub kilku użytkowników, a następnie zapisuje odpowiedzi jako wartości na liście zadań. W przeciwieństwie do poprzedniej akcji tej akcji można przypisać zadania oddzielnie do wielu osób i przerwy w działaniu przepływu pracy do każdej osoby zakończenia ich zadań, przed zostało ono przywrócone. Również w przeciwieństwie do poprzedniej akcji ta akcja nie zwraca identyfikator elementu zadania dla każdego odpowiedzi, więc przepływu pracy można wyszukać, a później użyć tych informacji jako podstawy do tworzenia porównań i decyzji. Za pomocą tej akcji można również Kreator niestandardowe zadań utworzyć niestandardowy formularz zadania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Przypisz formularz do grupy w przepływie pracy.

 • Przypisz element do wykonania     W przeciwieństwie do innych akcji dwóch zadań ta akcja tworzy formularz zadania, które ma pól formularza do wypełniania użyje formularza, w którym użytkownik po prostu kliknie przycisk Wykonać zadania po zakończeniu zadania. To zadanie można przypisywać oddzielnie do wielu osób, a przepływ pracy przerwy w działaniu aż każda osoba oznacza ich zadania jako ukończonego. Ta akcja nie zwraca identyfikator elementu zadania, a nie naprawdę muszą ponieważ zadania nie gromadzi wszelkie informacje, które ma zostać utworzone odwołanie później. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Przypisz element do wykonania w przepływie pracy.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie tych informacji.

Akcja

Zwracanie identyfikatora zadania na potrzeby odnośników przepływu pracy

Tworzenie wielu zadań

Możliwość definiowania pól w formularzu zadania

Zbierz dane od użytkownika

Tak

Nie

Tak

Przydziel formularz do grupy

Nie

Tak

Tak

Przydziel element do wykonania

Nie

Tak

Nie

Ponadto wszystkie trzy akcje zadań mają kilka ograniczeń:

 • Podczas przydzielania zadania do grupy, która jest identyfikowana za pomocą jednego aliasu lub adresu, przepływ pracy tworzy tylko jeden element zadania, współużytkowany następnie przez całą grupę. Każdy członek grupy może edytować ten jeden formularz zadania i kliknąć przycisk Zadanie wykonane. Aby przydzielić odrębne zadania do wielu użytkowników (co jest możliwe tylko w przypadku akcji Przydziel formularz do grupy lub Przydziel element do wykonania), należy oddzielnie wprowadzić każdego użytkownika w oknie dialogowym Wybieranie użytkowników.

 • Wszystkie zadania przydzielone przez jeden przepływ pracy muszą zostać ukończone, aby mógł on kontynuować działanie. Na przykład, jeśli akcja przepływu pracy przydzieliła odrębne zadania do sześciu uczestników, nie można spowodować, aby przepływ pracy kontynuował działanie w sytuacji, gdy dopiero trzy z sześciu zadań zostały ukończone.

 • Gdy przepływ pracy przydzieli zadanie do uczestnika, nie można przekazać takiego zadania innemu uczestnikowi (przez delegowanie, przesłanie dalej itp.), ale każdy użytkownik, który ma domyślny poziom uprawnień Współtworzenie na liście zadań, może edytować element zadania i w ten sposób zezwolić na kontynuację przepływu pracy.

 • Przepływ pracy może użyć każdego zadania tylko raz. Gdy zadanie zostanie utworzone za pomocą Kreatora zadania niestandardowego, nie można później ponownie użyć tego zadania w przepływie pracy. Można utworzyć kolejne zadanie o takiej samej funkcji, ale musi ono mieć inną, unikatową nazwę.

Początek strony

Co to jest niestandardowy formularz zadania?

Za każdym razem, gdy zadanie jest tworzone za pomocą jednej z trzech akcji zadań, program Microsoft Office SharePoint Designer 2007 automatycznie generuje dla niego niestandardowy formularz zadania. Taki formularz ma postać strony wyświetlanej uczestnikowi przepływu pracy podczas edytowania zadania w przeglądarce.

Jeśli zadanie jest tworzone za pomocą akcji Zbierz dane od użytkownika lub Przydziel formularz do grupy, niestandardowy formularz zadania może zawierać dowolną liczbę pól. W tym przykładzie uczestnik jest proszony o wprowadzenie informacji tylko w jednym polu: Stan przeglądu.

Niestandardowy formularz zadania w przeglądarce

W programie Office SharePoint Designer 2007 niestandardowy formularz zadania jest wyświetlany jako strona aspx w folderze danego przepływu pracy. Nazwa pliku niestandardowego formularza zadania odpowiada nazwie zadania, jaka została nadana w Kreatorze formularza niestandardowego.

Niestandardowy formularz zadania na liście folderów

Niestandardowe formularze zadań są dołączane do domyślnej strony wzorcowej witryny i zawierają składnik Web Part Formularz danych, który umożliwia interakcję z przepływem pracy. W niestandardowym formularzu zadania można dostosować układ i wygląd — na przykład dołączyć inną stronę wzorcową lub zmienić style. Do zmiany pól wyświetlanych w formularzu należy jednak użyć Kreatora zadania niestandardowego w projektancie przepływów pracy. Nie można zmienić pól formularza, edytując bezpośrednio składnik Web Part Formularz danych. W przypadku dostosowywania składnika Web Part Formularz danych w inny sposób (w celu zmiany sposobu prezentacji danych, a nie funkcjonalności) należy pamiętać, że takie zmiany zostaną utracone, gdy przepływ pracy będzie ponownie kompilowany. Dostosowania w pozostałej części strony zostaną zachowane.

Aby zmienić pola w niestandardowym formularzu zadania, należy otworzyć przepływ pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 (menu Plik, polecenie Otwórz przepływ pracy). Po otwarciu przepływu pracy i zmodyfikowaniu zadania za pomocą Kreatora zadania niestandardowego zostanie wyświetlone poniższe ostrzeżenie.

Komunikat ostrzegawczy

Po zmodyfikowaniu niestandardowego formularza zadania i ponownym skompilowaniu przepływu pracy wszystkie uruchomione wystąpienia tego przepływu pracy będą nadal działać, korzystając z nowego formularza. Usunięcie lub zmodyfikowanie pól (na przykład przez zmianę ich typu lub nazwy) spowoduje błąd przepływu pracy, jeśli uruchomione wystąpienia przepływu pracy odwołują się do danych, które będą niezgodne z oczekiwaniami. Uruchomiony przepływ pracy może na przykład wyszukiwać pole, które powinno zawierać dane (mieć niepustą wartość), ale jest obecnie puste lub zmienił się jego typ. Ważne jest zatem, aby nie wprowadzać żadnych modyfikacji powodujących usunięcie, zmianę nazwy lub inną zmianę pól formularza, do których mogą odwoływać się obecnie uruchomione wystąpienia przepływów pracy.

Za każdym razem, gdy zadanie jest tworzone za pomocą jednej z trzech akcji zadań, oprócz niestandardowego formularza zadania program Office SharePoint Designer 2007 automatycznie generuje na liście zadań typ zawartości dla tego zadania. Typ zawartości definiuje dostępne pola i używany przez nie format, zgodnie z tym, co zostało określone w Kreatorze zadania niestandardowego. Nazwa typu zawartości jest zgodna z nazwą zadania, jaka została nadana w Kreatorze formularza niestandardowego. Jeśli na przykład utworzono zadanie o nazwie „Przegląd dokumentu”, na stronie Ustawienia dla listy zadań zostanie wyświetlony typ zawartości o takiej nazwie.

Typ zawartości zadania w przeglądarce

Zalecane jest modyfikowanie typów zawartości przepływu pracy przez otwarcie przepływu pracy w programie Office SharePoint Designer 2007, a nie przez zmianę kolumn lub innych ustawień typu zawartości w przeglądarce. Modyfikacja typu zawartości w przeglądarce może uszkodzić skojarzony z nim niestandardowy formularz zadania.

Początek strony

Co to jest identyfikator elementu listy?

Identyfikator elementu listy jest unikatowym numerem wiersza. Gdy uczestnik przepływu pracy kliknie przycisk Wykonaj zadanie lub Zapisz wersję roboczą w niestandardowym formularzu zadania, informacje przesłane w tym formularzu są zapisywane w elemencie na liście zadań. Typ zawartości dla tego zadania definiuje kolumny, natomiast identyfikator elementu listy wskazuje określony element, czyli wiersz. Każdy element należący do listy zadań (albo dowolnej innej listy lub biblioteki) ma unikatowy identyfikator. W przeglądarce można dodać kolumnę identyfikatora do dowolnego widoku listy lub biblioteki.

Kolumna identyfikatora dodana do widoku domyślnego

Ponadto podczas wyświetlania elementu listy na stronie w przeglądarce — na przykład po kliknięciu pozycji Wyświetl właściwości w celu wyświetlenie szczegółów elementu na stronie DispForm.aspx — identyfikator tego elementu listy jest widoczny w adresie URL jako część ciągu kwerendy. Wszystkie standardowe formularze programu SharePoint zawierają parametr z identyfikatorem w sekcji adresu URL zawierającej ciąg kwerendy.

Identyfikator elementu listy wyróżniony w adresie URL elementu zadania

Podczas uruchamiania akcji Zbierz dane od użytkownika przepływ pracy tworzy jedno zadanie i zapisuje jego identyfikator elementu listy w zmiennej. Przepływ pracy może później wyszukać określony element zadania przy użyciu tej zmiennej.

Początek strony

Krok 1. Zbierz dane od użytkownika

Najpierw należy utworzyć niestandardowy formularz zadania za pomocą akcji Zbierz dane od użytkownika, przydzielić zadanie do jednego użytkownika lub grupy, a następnie zapisać identyfikator elementu zadania w zmiennej. Przepływ pracy użyje później identyfikatora elementu zadania, aby wyszukać wartości przesłane przez użytkownika w formularzu zadania.

W tym przykładzie członkowie zespołu przekazują dokumenty do biblioteki o nazwie „Dokumenty do przeglądu”. Po dodaniu dokumentu do biblioteki przepływ pracy tworzy zadanie o nazwie „Przegląd dokumentu”. Osoba, do której zostanie przydzielone zadanie, musi podczas edytowania zadania wybrać jedną z dwóch opcji w menu rozwijanym: Zatwierdzone lub Odrzucone.

Uwaga : Ten przepływ pracy jest niestandardowym przepływem pracy zatwierdzania, ale nie korzysta z funkcji zatwierdzania zawartości w programie Windows SharePoint Services i nie zmienia pola Stan zatwierdzenia dla dokumentu. W funkcji zatwierdzania zawartości w programie Windows SharePoint Services zakłada się istnienie dwóch różnych poziomów uprawnień: poziomu niezawierającego uprawnienia Zatwierdzanie elementów (dla osób przesyłających zawartość do zatwierdzenia) oraz poziomu zawierającego to uprawnienie (dla osób zatwierdzających zawartość). Przepływ pracy zaprojektowany w programie Office SharePoint Designer 2007 zawsze jednak personifikuje poziom uprawnień osoby, która uruchamia przepływ pracy. Jeśli osoba niemająca uprawnienia Zatwierdzanie elementów uruchamia niestandardowy przepływ pracy, który próbuje zaktualizować pole Stan zatwierdzenia dla bieżącego elementu, przepływ pracy zatrzyma się, ponieważ uruchamiająca go osoba nie ma uprawnienia do zatwierdzania elementów.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Przepływ pracy.

 2. Na pierwszej stronie projektanta przepływów pracy nadaj nazwę przepływowi pracy, wybierz listę lub bibliotekę, do której będzie on dołączony, a następnie zaznacz pola wyboru obok odpowiednich opcji uruchamiania.

  Pierwsza strona projektanta przepływów pracy

 3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Zbierz dane od użytkownika.

  Jeśli ta akcja nie jest widoczna na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

 5. W akcji kliknij pozycję dane.

 6. Na pierwszej stronie Kreatora zadania niestandardowego kliknij przycisk Dalej.

 7. W polu Nazwa wpisz nazwę tego zadania.

  Uwaga : Nazwa zadania musi być unikatowa w bieżącej witrynie.

 8. W polu Opis wpisz ogólne instrukcje dla odbiorcy zadania.

  Ten opis będzie wyświetlany na górze niestandardowego formularza zadania, więc należy umieścić w tym miejscu wszelkie instrukcje, jakie powinien zobaczyć uczestnik przepływu pracy, a nie tylko ogólny opis.

  Druga strona projektanta przepływów pracy

 9. Kliknij przycisk Dalej.

 10. Kliknij przycisk Dodaj, aby zdefiniować pole formularza niestandardowego dla tego zadania.

 11. W polu Nazwa pola wpisz nazwę tego pola.

 12. W polu Opis wpisz pytanie, dla którego odpowiedź będzie przechowywana w tym polu formularza.

 13. Na liście Typ informacji wybierz opcję umożliwiającą odpowiednie sformatowanie pola, zgodnie z typem zbieranych informacji.

  Pierwsza strona okna dialogowego Dodawanie pola

 14. Kliknij przycisk Dalej.

 15. Zawartość następnej strony kreatora zależy od opcji Typ informacji wybranej na poprzedniej stronie. Określ odpowiednie ustawienia.

  W tym przykładzie wpisz Zatwierdzone, naciśnij klawisz ENTER, a następnie wpisz Odrzucone.

 16. Na liście Wyświetl jako kliknij pozycję Menu rozwijane.

 17. Wyczyść pole wyboru Zezwalaj na wartości puste, ponieważ przeglądający powinien wybrać jedną z dwóch opcji.

  Druga strona okna dialogowego Dodawanie pola

 18. Kliknij dwa razy przycisk Zakończ.

  Poniższa ilustracja przedstawia, w jaki sposób to zadanie będzie wyświetlane dla uczestnika przepływu pracy podczas edytowania zadania w przeglądarce. Jest to niestandardowy formularz zadania — Przegląd dokumentu.aspx — który został właśnie zaprojektowany za pomocą Kreatora zadania niestandardowego.

  Niestandardowy formularz zadania w przeglądarce

  W projektancie przepływów pracy należy jeszcze ustawić drugi i trzeci parametr w akcji Zbierz dane od użytkownika.

 19. W akcji kliknij pozycję ten użytkownik.

 20. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników wpisz nazwę lub adres e-mail albo kliknij istniejącego użytkownika lub grupę na liście, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Uwagi : 

  • Z Akcja Zbierz dane od użytkownika przepływ pracy tworzy tylko jednego zadania, które można przypisać do tylko jedna osoba lub grupa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję wcześniejszych akcję należy używać, aby utworzyć zadanie?

  • Zamiast wprowadzania nazwy lub adresu e-mail określonego użytkownika lub grupy można przechowywać takie informacje na oddzielnej liście i pobierać je za pomocą odnośnika przepływu pracy. W ten sposób można konfigurować różnych użytkowników jako uczestników przepływu pracy bez modyfikowania samego przepływu pracy. Innym rozwiązaniem jest utworzenie nowej grupy programu SharePoint i dodanie do niej użytkowników, którzy mają być uczestnikami przepływu pracy. Można na przykład utworzyć grupę o nazwie Osoby zatwierdzające, dodać do niej co najmniej jednego użytkownika, a następnie skonfigurować tę grupę jako część akcji Zbierz dane od użytkownika (pamiętając o tym, że zostanie utworzone tylko jedno zadanie, które będzie mogła edytować tylko jedna osoba).

 21. Kliknij przycisk OK.

 22. W akcji kliknij trzeci parametr, a następnie kliknij pozycję Utwórz nową zmienną.

  Jeśli nazwa zmiennej powinna być bardziej opisowa, ponieważ przepływ pracy będzie zawierał wiele zmiennych, należy utworzyć nową zmienną zamiast używania nazwy domyślnej (Zmienna: zbieranie).

  Opcja Utwórz nową zmienną

 23. W oknie dialogowym Edytowanie zmiennej wpisz nazwę opisującą wartość, którą będzie przechowywać zmienna.

  Okno dialogowe Edytowanie zmiennej

  Dla tej zmiennej tylko wyborem na liście Typ jest Identyfikator elementu listy. Aby uzyskać więcej informacji na temat elementu listy identyfikatorów, zobacz sekcję wcześniejszych Co to jest identyfikator elementu listy?

 24. Kliknij przycisk OK.

  W tym momencie akcja powinna wyglądać tak jak na poniższej ilustracji.

  Akcja Zbierz dane od użytkownika

Początek strony

Krok 2. Ustaw zmienną przepływu pracy

W tym punkcie przepływu pracy uczestnik przesyła ukończone zadanie, a przesłany przez tę osobę stan przeglądu jest zapisywany w polu lub kolumnie na liście zadań, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Stan przeglądu w elemencie ukończonego zadania

Aby pobrać te informacje w celu użycia ich w innym etapie przepływu pracy, za pomocą akcji Ustaw zmienną przepływu pracy należy wyszukać wartość pola Stan przeglądu dla zadania, które edytował użytkownik, a następnie zapisać wartość tego pola w nowej zmiennej (mającej w tym przykładzie nazwę Stan przeglądu).

Wyszukanie i zapisanie stanu przeglądu w nowej zmiennej pozwala używać jej przy wykonywaniu porównań w przyszłości. Jest to zalecana metoda, ponieważ ułatwia określenie, skąd pochodzą dane w przepływie pracy, oraz ponowne użycie tych danych (więcej niż raz, jeśli to konieczne).

 1. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Ustaw zmienną przepływu pracy.

  Jeśli ta akcja nie jest widoczna na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

 2. W akcji kliknij pozycję zmienna przepływu pracy, a następnie kliknij pozycję Utwórz nową zmienną.

  Pierwszy parametr opcji Ustaw zmienną przepływu pracy

 3. W oknie dialogowym Edytowanie zmiennej wpisz nazwę opisującą wartość, którą będzie przechowywać zmienna.

 4. Na liście Typ kliknij typ danych, które będzie przechowywać zmienna.

  W tym przykładzie kliknij pozycję ciąg, ponieważ ta zmienna będzie przechowywać stan przeglądu, będący ciągiem tekstowym Zatwierdzone lub Odrzucone.

  Okno dialogowe Edytowanie zmiennej

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W działaniu kliknij wartość, a następnie kliknij Powiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku .

 7. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

  • Źródło: Zadania    Jeśli jest dostępna więcej niż jedna lista zadań, wybierz listę zawierającą pole formularza niestandardowego, które zostało utworzone w poprzedniej sekcji.

  • Pole: Stan przeglądu    Wybierz pole formularza niestandardowego, które zostało utworzone w ramach poprzedniej sekcji.

  • Pole: Zadania:Identyfikator

  • Wartości: kliknij pozycję Wiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku .

 8. W drugim oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

  • Źródło: Dane przepływu pracy

  • Pole: Zmienna: identyfikator zadania Przegląd dokumentu

   Okno dialogowe Definiowanie odnośnika przepływu pracy

 9. Kliknij przycisk OK.

  Przepływ pracy powinien być podobny do przedstawionego poniżej. Znaczenie tego odnośnika jest następujące: „Przejdź do pola Stan przeglądu na liście zadań. Następnie przejdź do wiersza na liście zadań, którego identyfikator jest zgodny z identyfikatorem przechowywanym w zmiennej dla tego wystąpienia przepływu pracy”. Jeśli uruchomiony przepływ pracy utworzy zadanie o identyfikatorze równym 3, ten odnośnik pobierze wartość kolumny Stan przeglądu z trzeciego wiersza na liście zadań. Przy następnym uruchomieniu przepływu pracy ten identyfikator może mieć wartość 4, więc zostanie wyszukany czwarty wiersz, itd.

  Okno dialogowe Definiowanie odnośnika przepływu pracy

 10. Kliknij przycisk OK.

  W tym momencie reguła powinna wyglądać tak jak na poniższej ilustracji.

  Reguła w projektancie przepływów pracy

Początek strony

Krok 3. Podejmij decyzje na podstawie zmiennej

W kroku 1 został utworzony niestandardowy formularz zadania służący do zbierania danych od użytkownika i zapisywania identyfikatora elementu zadania w zmiennej. W kroku 2 zmienna z identyfikatorem zadania została użyta do wyszukania odpowiedzi użytkownika i zapisania jej w nowej zmiennej. Obecnie można użyć tej zmiennej (w tym przykładzie Zmienna: Stan przeglądu) do podejmowania decyzji w przepływie pracy. W tym celu należy użyć warunku Porównaj dowolne źródło danych.

Na przykład można dodać krok do przepływu pracy informacją, że jeśli zmiennych:obrotówStan wydruku jest równe zatwierdzone, Uruchom te akcje. Jeśli jednak zmiennych: stan przeglądu jest równe Odrzucone, uruchom innych działań.

Tworzenie pierwszej gałęzi warunkowej

Pierwsza gałąź warunkowa porównuje wartość przechowywaną w zmiennej Zmienna: Stan przeglądu. Jeśli będzie to wartość Zatwierdzone, przepływ pracy wykona akcje skojarzone z tym warunkiem.

 1. W projektancie przepływów pracy kliknij pozycję Dodaj etap przepływu pracy w obszarze Etapy przepływu pracy.

 2. Kliknij pozycję Warunki, a następnie kliknij pozycję Porównaj dowolne źródło danych.

 3. W warunku kliknij pierwszą wartość hiperłącze, a następnie kliknij Powiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku .

 4. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

  • Źródło: Dane przepływu pracy

  • Pole: Zmienna: Stan przeglądu

   Okno dialogowe Definiowanie odnośnika przepływu pracy

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W warunku pozostaw pozycję równa się jako wartość drugiego parametru.

 7. W warunku kliknij drugie hiperłącze wartość, wpisz tekst Zatwierdzone, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Warunek w projektancie przepływów pracy

Tworzenie drugiej gałęzi warunkowej

Druga gałąź warunkowa obsługuje przypadek, w którym wartość przechowywana w zmiennej Zmienna: Stan przeglądu jest równa Odrzucone.

 1. Kliknij pozycję Dodaj gałąź warunkową „Inaczej jeżeli”.

 2. Kliknij pozycję Warunki, a następnie kliknij pozycję Porównaj dowolne źródło danych.

 3. W warunku kliknij pierwszą wartość hiperłącze, a następnie kliknij Powiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku .

 4. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

  • Źródło: Dane przepływu pracy

  • Pole: Zmienna: Stan przeglądu

   Okno dialogowe Definiowanie odnośnika przepływu pracy

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W warunku pozostaw pozycję równa się jako wartość drugiego parametru.

 7. W warunku kliknij drugie hiperłącze wartość, wpisz Odrzucone, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Ten etap przepływu pracy powinien wyglądać tak jak na poniższej ilustracji (przed dodaniem akcji do warunku w każdej gałęzi).

  Gałąź warunkowa Inaczej jeżeli w projektancie przepływów pracy

 8. Aby ukończyć definiowanie tego etapu w przepływie pracy, kliknij pozycję Akcje, a następnie dodaj odpowiednie akcje do każdej z gałęzi warunkowych.

Początek strony

Skrócony wykaz: podsumowanie wszystkich kroków

Poniżej podano skrócone podsumowanie kroków, które zostały przedstawione w trzech poprzednich sekcjach:

 1. Dodaj akcję Zbierz dane od użytkownika:

  • Dla pierwszego łącza utwórz niestandardowy formularz zadania za pomocą Kreatora zadania niestandardowego.

  • Dla drugiego łącza wybierz jednego użytkownika lub grupę w celu przydzielenia zadania.

  • Dla trzeciego łącza utwórz zmienną typu Identyfikator elementu listy, służącą do przechowywania identyfikatora elementu zadania, który będzie edytować użytkownik.

 2. Dodaj akcję Ustaw zmienną przepływu pracy:

  • Dla pierwszego łącza utwórz zmienną, która będzie przechowywać rzeczywistą wartość (a nie tylko identyfikator) określonego pola z określonego wiersza na liście zadań.

  • Dla drugiego łącza wyszukaj pole, którego wartość ma być umieszczona na liście zadań, pobierając określony element listy (wiersz) za pomocą wartości przechowywanej w zmiennej Identyfikator elementu listy.

   Ten odnośnik powinien być podobny do poniższego przykładu. Znaczenie tego odnośnika jest następujące: „Przejdź do pola Stan przeglądu na liście zadań. Następnie przejdź do wiersza na liście zadań, którego identyfikator jest zgodny z identyfikatorem przechowywanym w zmiennej dla tego wystąpienia przepływu pracy”. Jeśli uruchomiony przepływ pracy utworzy zadanie o identyfikatorze równym 3, ten odnośnik pobierze wartość kolumny Stan przeglądu z trzeciego wiersza na liście zadań. Przy następnym uruchomieniu przepływu pracy ten identyfikator może mieć wartość 4, więc zostanie wyszukany czwarty wiersz, itd.

   Okno dialogowe Definiowanie odnośnika przepływu pracy

 3. Utwórz nowy etap przepływu pracy.

 4. Dodaj warunek Porównaj dowolne źródło danych:

  • Dla pierwszego łącza wybierz zmienną, dla której została ustawiona rzeczywista wartość w kroku 2.

  • Dla drugiego łącza kliknij porównanie.

  • Dla trzeciego łącza wprowadź wartość, którą chcesz porównać z wartością przechowywaną w zmiennej.

 5. Dodaj dowolne akcje, które mają być uruchamiane, jeśli ten warunek będzie spełniony.

 6. Kliknij pozycję Dodaj gałąź warunkową „Inaczej jeżeli” i powtórz kroki 4–5, aby utworzyć dodatkowe gałęzie.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×