Zasady zachowania poufności informacji w usługach online firmy Microsoft dotyczące usług Microsoft Office Live Meeting 2007 i Microsoft Easy Assist

Ostatnia aktualizacja: maj 2008

Firma Microsoft dąży do ochrony prywatności użytkownika, któremu dostarcza usługi i oprogramowanie zapewniające funkcje, wydajność i wygodę, jakich oczekuje on, korzystając z technologii komputerowych. W niniejszych zasadach zachowania poufności informacji objaśniono wiele praktyk związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem danych w usługach Microsoft® Office Live Meeting 2007 i Microsoft Easy Assist („Usługa”). Informacje te sporządzono pod kątem komunikowania się z Internetem i nie jest to lista wyczerpująca. Ponadto nie odnosi się do innych witryn, produktów lub usług firmy Microsoft, zarówno w trybie online, jak i offline.

Usługa może być obsługiwana przez firmę Microsoft w imieniu strony trzeciej, która świadczy Usługę użytkownikowi. W tym przypadku firma Microsoft może udostępnić informacje osobiste zebrane przez usługę innemu dostawcy. Firma Microsoft zaleca skontaktowanie się z innym dostawcą w celu uzyskania informacji o sposobach wykorzystywania przez niego informacji osobistych użytkownika. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności informacji ani praktyki dotyczące prywatności stron trzecich.

Usługa nie jest przeznaczona do używania przez dzieci i nie będzie celowo zbierać żadnych informacji osobistych od dzieci.

Zbieranie, korzystanie i udostępnianie informacji osobistych użytkownika

Firma Microsoft traktuje informacje osobiste zebrane za pośrednictwem Usługi jako poufne użytkownika oraz klienta biznesowego lub partnera dla Usługi, gdzie zostały zebrane. Zbieramy i wykorzystujemy informacje osobiste użytkownika w celu dostarczania, obsługiwania i ulepszania tej usługi i innych powiązanych z nią produktów i usług firmy Microsoft.

Więcej informacji na temat konkretnych typów informacji zbieranych przez Usługę zawiera sekcja zatytułowana „Konkretne kategorie informacji, które Usługa zachowuje lub rejestruje” w odpowiednich sekcjach Funkcje specjalne.

Zastosowania te mogą obejmować planowanie pojemności usługi — jak przewidywanie, diagnozowanie, obsługiwanie lub rozwiązywanie dowolnych problemów, które mogą ograniczać lub zakłócać działanie usługi — oraz podnoszenie jakości Usługi. Te zastosowania mogą obejmować ułatwianie obsługi Usługi, na przykład przez eliminowanie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji lub dostosowanie Usługi do indywidualnych preferencji lub zainteresowań. Jeśli użytkownik zadzwoni do Pomocy technicznej, informacje o Usłudze mogą zostać zebrane i wykorzystane w celu debugowania problemów, które są odtwarzane w czasie rzeczywistym, lub udzielenia w inny sposób odpowiedzi na jego żądanie pomocy technicznej.

Informacje zebrane od użytkownika możemy ponadto uzupełnić o informacje uzyskane od innych firm. Na przykład możemy skorzystać z usług innych firm, które umożliwiają nam ustalenie ogólnego obszaru geograficznego na podstawie adresu IP użytkownika.

Możemy ponadto wykorzystać informacje osobiste w celu przekazywania ważnych informacji o produkcie lub usłudze, z której korzysta użytkownik, jak na przykład o aktualizacjach i powiadomieniach.

Z wyjątkami opisanymi w niniejszych zasadach nie będziemy ujawniać informacji osobistych użytkownika poza firmę Microsoft, kontrolowane przez nią podmioty podporządkowane i stowarzyszone bez jego zgody. Co pewien czas wynajmujemy inne firmy, aby świadczyły w ograniczonym zakresie usługi w naszym imieniu, jak pomoc techniczna, przetwarzanie transakcji lub wykonywanie analizy statystycznej. Firmom tym zezwalamy na uzyskanie tylko tych informacji osobistych, które są niezbędne do świadczenia przez nie usługi, i mają zakaz wykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu.

Informacje, które są zbierane lub wysyłane do firmy Microsoft, mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnym innym kraju, gdzie firma Microsoft lub jej podmioty stowarzyszone, podmioty podporządkowane lub dostawcy usług posiadają urządzenia, a korzystanie z witryny lub usługi firmy Microsoft oznacza wyrażenie zgody na transfer informacji poza kraj zamieszkania. Firma Microsoft przestrzega zasad określonych w porozumieniu Safe Harbor zgodnie z ustaleniami ogłoszonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych pochodzących z Unii Europejskiej.

Firma Microsoft może ujawnić informacje osobiste o użytkowniku, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli w dobrej wierze uważa to za konieczne, aby (1) podporządkować się przepisom prawa lub przestrzegać procedur prawnych dotyczących firmy Microsoft, (2) chronić i bronić prawa firmy Microsoft (w tym egzekwować nasze umowy) lub (3) działać w nagłych przypadkach, aby chronić bezpieczeństwo pracowników firmy Microsoft, użytkowników witryn, produktów lub usług firmy Microsoft lub członków społeczeństwa.

Dostęp do informacji osobistych

Jeśli użytkownik jest zalogowany do Usługi, może kliknąć łącza Zarządzaj preferencjami użytkownika, aby zmodyfikować swoje informacje osobiste. Ponadto może napisać do nas za pośrednictwem formularza sieci Web, a my skontaktujemy się z nim w ciągu 30 dni w sprawie jego żądania. W temacie należy zamieścić sformułowanie „ochrona danych”.

Preferencje komunikacyjne

Informacje kontaktowe udostępnione w Usłudze mogą zostać wykorzystane do wysyłania informacji dotyczących świadczenia usługi, a także innych informacji i materiałów edukacyjnych na temat Usługi. Firma Microsoft może korzystać z sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, dostosowanych łączy i innych technologii w celu określenia, czy wiadomość e-mail została otwarta i jakie łącza kliknięto, aby móc dostarczać użytkownikowi bardziej przydatne dla niego informacje. Użytkownik może sprzeciwić się przysyłaniu w przyszłości wiadomości e-mail o zawartości informacyjnej i edukacyjnej od Usługi, wykonując szczegółowe instrukcje zawarte w otrzymanej wiadomości e-mail.

Sprzeciw wobec przysyłania wiadomości e-mail o zawartości informacyjnej i edukacyjnej nie będzie miał wpływu na dostarczanie informacji niezbędnych dla korzystania z Usługi i zarządzania kontem. Użytkownik będzie nadal co pewien czas otrzymywać te wiadomości e-mail, dopóki nie anuluje korzystania z Usługi.

Bezpieczeństwo informacji użytkownika

Firma Microsoft dąży do ochrony bezpieczeństwa informacji użytkownika. Stosujemy rozmaite technologie i procedury służące do ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Na przykład udostępnione przez użytkownika informacje są przechowywane w systemach komputerowych z ograniczonymi prawami dostępu i znajdujących się w kontrolowanych pomieszczeniach. Jeśli przesyłamy przez Internet Informacje o wysoce poufnym charakterze (na przykład numer karty kredytowej lub hasło), chronimy je przez szyfrowanie, korzystając na przykład z protokołu Secure Socket Layer (SSL).

Jeśli do ochrony kont i informacji osobistych jest wykorzystywane hasło, użytkownik jest zobowiązany sam pilnować jego poufności. Informacji tych nie należy nikomu udostępniać. Udostępniając komukolwiek komputer, należy zawsze wylogować się przed opuszczeniem witryny lub usługi, aby chronić dostęp do informacji przed kolejnymi użytkownikami.

Zwalczanie wirusów

Usługa skanuje przekazywane pliki w celu sprawdzenia, czy nie zawierają wirusów i nie mają innych aspektów plików, które mogłyby być szkodliwe dla Usługi (złośliwe oprogramowanie). Pliki zidentyfikowane jako potencjalnie zawierające złośliwe oprogramowanie, w tym także zawierające informacje osobiste, mogą być zachowywane i wykorzystywane w celu udoskonalenia naszych funkcji zwalczania złośliwego oprogramowania.

Korzystanie z plików cookie

Usługa korzysta z plików cookie, aby chronić integralność procesu rejestracji i umożliwić personalizację witryn sieci Web. Cookie to niewielki plik tekstowy umieszczany na dysku twardym komputera użytkownika przez serwer strony sieci Web. Pliki cookie nie mogą służyć do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów do komputera. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytywane przez Usługę lub witrynę sieci Web w domenie, która wygenerowała ten plik cookie dla użytkownika. Użytkownik może akceptować pliki cookie lub je odrzucić. Odrzucenie plików cookie może jednak spowodować, że niektóre funkcje Usługi nie będą działały poprawnie.

Sygnały nawigacyjne w sieci Web: Strony firmy Microsoft w sieci Web mogą zawierać elektroniczne obrazy znane jako sygnały nawigacyjne w sieci Web (nazywane czasem jednopikselowymi obrazami GIF), które mogą pomagać w dostarczaniu plików cookie do witryn, pozwalają zliczać użytkowników odwiedzających dane strony i dostarczać usługi oferowane pod wspólną marką. Sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą być dołączane do promocyjnych wiadomości e-mail lub biuletynów w celu określenia, czy wiadomości zostały otwarte i czy wykonywano na nich operacje.

Certyfikacja w programie TRUSTe

Firma Microsoft jest licencjobiorcą programu TRUSTe Privacy Program. TRUSTe to niezależna organizacja non profit, której misją jest budowanie zaufania i wiarygodności w Internecie przez promowanie uczciwego postępowania z informacjami. Ponieważ Usłudze zależy na wykazaniu jej dążenia do ochrony prywatności użytkownika, wyraziliśmy zgodę na opublikowanie naszych praktyk postępowania z informacjami i weryfikację praktyk ochrony prywatności pod kątem zgodności ze standardami programu TRUSTe. Program TRUSTe obejmuje jedynie te informacje, które są zbierane za pośrednictwem witryny Usługi w sieci Web, natomiast nie obejmuje informacji, które mogą być zbierane przy użyciu komponentów oprogramowania Usługi.

Egzekwowanie niniejszych zasad zachowania poufności informacji

W przypadku pytań dotyczących niniejszych zasad najpierw należy skontaktować się z firmą Microsoft, odwiedzając stronę http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100982. W temacie należy zamieścić sformułowanie „ochrona danych”. Jeśli użytkownik nie otrzyma potwierdzenia odbioru zapytania lub odpowiedź na pytanie okaże się niesatysfakcjonująca, powinien skontaktować się z organizacją TRUSTe poprzez jej witrynę sieci Web http://www.truste.org/users/users_watchdog.html. Organizacja TRUSTe będzie pośredniczyć w kontaktach z firmą Microsoft w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości użytkowników.

Zmiany w niniejszych zasadach ochrony poufności informacji

Co pewien czas aktualizujemy niniejsze zasady ochrony poufności informacji, aby dostosować je do zmian wprowadzanych w produktach i usługach oraz do opinii klientów. Kiedy ogłosimy zmiany, poprawimy datę „ostatnia aktualizacja” na początku tekstu zasad. Zalecamy przeglądanie co pewien czas niniejszych zasad, aby wiedzieć, w jaki sposób firma Microsoft chroni informacje użytkowników.

Informacje uzupełniające

Firma Microsoft czeka na komentarze dotyczące niniejszych zasad ochrony poufności informacji. Jeśli użytkownik uważa, że firma Microsoft nie podporządkowała się niniejszym zasadom, prosimy o wypełnienie naszego formularza sieci Web.

Microsoft Privacy — UCG

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, Washington, 98052-6399 USA

Funkcje specjalne w usłudze Microsoft Office Live Meeting 2007

Usługa umożliwia użytkownikom wirtualne spotkania, w tym oglądanie zawartości i kontrolowanie komputerów innych uczestników, udostępnianie prezentacji i wymianę plików między sobą. Służy ona do udostępnienia innym osobom całego pulpitu lub określonych dokumentów albo aplikacji na komputerze użytkownika przy użyciu Internetu i/lub ich kontrolowania. Umożliwia korzystanie z telefonii internetowej i nagrywanie głosu.

W zasadach zachowania poufności informacji dotyczących klienta usługi Microsoft Office Live Meeting są opisane pewne funkcje odnoszące się do korzystania z klienta usługi Microsoft Office Live Meeting wraz z Usługą. Odnośne sekcje to między innymi „Nagrywanie na moim komputerze”, „Rejestrowanie po stronie klienta”, „Pomoc usługi Microsoft Office Live Meeting” i „Karta kontaktu”.

Reszta niniejszego dokumentu jest poświęcona następującym funkcjom specjalnym:

Informacje o zabezpieczeniach usługi Live Meeting

Informacje publikowane przez użytkownika w Usłudze są dostępne dla osób, które są przez niego autoryzowane do wyświetlania tych informacji. Jeśli użytkownik zrezygnuje z korzystania z mechanizmów kontroli dostępu zabezpieczeń Usługi, opublikowana przez niego zawartość może być dostępna dla każdego, kto wprowadzi adres spotkania w przeglądarce internetowej.

Konkretne kategorie informacji, które Usługa zachowuje lub rejestruje

Podczas funkcjonowania Usługi firma Microsoft może zbierać wiele typów informacji i je rejestrować. Do zbieranych lub rejestrowanych informacji osobistych należą między innymi imię i nazwisko użytkownika, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, nazwa firmy, stanowisko oraz informacje o firmie, a także informacje o charakterze korzystania przez niego z Usługi, w tym liczbie uczestników spotkania, czasie trwania i częstotliwości spotkań oraz całkowitej liczbie spotkań. Ponadto możemy zbierać i rejestrować pewne informacje dotyczące odwiedzin użytkownika, jak nazwa usługodawcy internetowego oraz adres IP, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu, data i godzina dostępu do stron i witryn sieci Web Usługi oraz odwołujące się do nich witryny sieci Web wraz z ich adresami internetowymi. Informacje mogą być zbierane, aby pomóc administratorom i organizatorom spotkań w korzystaniu z Usługi, w tym z harmonogramów spotkań, list uczestników, tematów i zawartości dowolnej prezentacji sieci Web, zarówno na żywo, jak i nagranej, wizualnej lub dźwiękowej oraz dowolnej innej zawartości przekazanej do naszych serwerów.

Ponadto w ramach Usługi zbieramy i rejestrujemy informacje wygenerowane przez oprogramowanie klienckie uczestników spotkania, w tym którzy uczestnicy spotkania przeglądali slajdy podczas prezentacji, pytania i odpowiedzi dostarczone prezenterom i uczestnikom spotkania, przejścia slajdów, uwagi i adnotacje wprowadzane przez użytkownika i innych uczestników spotkania, udostępnianie aplikacji, ogłaszanie komentarzy lub żądania wydruku albo pobrania prezentacji. Niektóre z tych informacji mogą być przeglądane także przez innych uczestników spotkania. Ponadto możemy zbierać szczegółowe wyniki ankiet z identyfikacją na poziomie użytkownika oraz odpowiedzi na głosowanie poszczególnych użytkowników.

Ta lista typów zbieranych informacji nie jest przewidziana jako pełna lub wyczerpująca lista typów informacji, które firma Microsoft może zachowywać lub rejestrować podczas funkcjonowania Usługi.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji o komputerze użytkownika

Usługa korzysta z oprogramowania zawierającego funkcje internetowe, które zbiera pewne standardowe informacje z komputera użytkownika („standardowe informacje o komputerze”) i wysyła je do firmy Microsoft. Standardowe informacje o komputerze obejmują zazwyczaj takie informacje, jak adres IP, wersja systemu operacyjnego, wersja przeglądarki oraz ustawienia regionalne i językowe użytkownika. W niektórych przypadkach standardowe informacje o komputerze mogą ponadto obejmować identyfikator sprzętu, który wskazuje producenta urządzenia, jego nazwę oraz wersję. Informacje te będą wykorzystywane do obsługi oraz udoskonalenia Usługi (na przykład przez monitorowanie niezawodności urządzeń, które mogą wpływać na wydajność).

Nagrania

Usługa umożliwia nagrywanie spotkań. Nagrania mogą być przechowywane przez Usługę lub na komputerze lokalnym użytkownika. Nagrania będą zawierały informacje pozwalające na odtworzenie spotkania, jak na przykład akcje wykonane na ekranie i „rozmowę” ze spotkania. Administratorzy i Organizatorzy mogą ograniczyć możliwość korzystania z tej funkcji przez uczestników konferencji lub całkowicie jej ich pozbawić.

Usługa umożliwia uczestnikom prowadzenie komunikacji głosowej, w tym telekonferencji przez publiczną komutowaną sieć telefoniczną lub konwersacji głosowych za pomocą protokołu Voice over IP (VoIP) przy użyciu komputera albo rozmów telefonicznych poprzez partnera telekonferencyjnego, a także korzystanie z obu tych funkcji naraz. Usługa umożliwia ponadto uczestnikom nagrywanie konwersacji głosowych. Klient usługi Microsoft Office Live Meeting sygnalizuje, kiedy nagrywanie jest w toku. Więcej informacji zawierają zasady zachowania poufności informacji dotyczące klienta usługi Microsoft Office Live Meeting.

Korzystając z usługi, wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na monitorowanie lub nagrywanie komunikacji między nimi podczas spotkania.

Jeśli uczestnik zainicjuje nagrywanie dźwięku lub wideo, jest on zobowiązany do poinformowania innych uczestników spotkania, że są nagrywani, oraz uzyskania na to ich zgody, w razie potrzeby. Wszyscy uczestnicy mogą korzystać z funkcji nagrywania wyłącznie pod warunkiem przestrzegania obowiązującego prawa.

Funkcja ukrytego uczestnika

Administratorzy i Organizatorzy mogą usunąć swoją nazwę użytkownika i inne informacje o sobie z okna widocznego dla innych uczestników. Chociaż informacje te nie są widoczne w wyświetlanym oknie, to dla niektórych uczestników są dostępne w dziennikach klienta, ruchu sieciowym i poprzez inne metody. Usługa nie zapewnia anonimowości w trakcie spotkań. Informacje o obecności użytkownika są dostępne dla innych uczestników spotkania.

Informacje o wersji próbnej i zapoznawczej

Klienci, którzy korzystają z oferowanej na czas ograniczony wersji próbnej lub zapoznawczej, muszą wyrazić zgodę na kontaktowanie się ze sobą w celach marketingowych w zamian za możliwość korzystania z wersji próbnej lub zapoznawczej Usługi. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę i nie chce, aby dłużej się z nim kontaktować, powinien kliknąć łącze na końcu dowolnej marketingowej wiadomości e-mail wersji próbnej lub zapoznawczej, aby przestać otrzymywać marketingowe wiadomości e-mail od wersji próbnej lub zapoznawczej. Użytkownik może również powiadomić nas o tym, że nie chce, aby dłużej się z nim kontaktować w sprawie Usługi, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji „Dostęp do informacji osobistych”. Ponadto nagrania przechowywane przez Usługę mogą przestać być dostępne po zakończeniu okresu oferty i mogą zostać usunięte przez Usługę w dowolnej chwili po zakończeniu okresu.

Funkcje udostępnionych notatek i strony tekstowej

Funkcje udostępnionych notatek i strony tekstowej pozwalają na udostępnienie tekstu wszystkim innym uczestnikom spotkania. Funkcje te nie są przeznaczone do komunikacji tylko między dwoma uczestnikami.

Dodatek usługi Live Meeting do programu Outlook

Korzystając z dodatku Konferencje do programu Microsoft® Office Outlook®, można planować spotkania w Usłudze w programie Microsoft® Office Outlook. Szczegółowe informacje o ochronie prywatności przez ten dodatek są opisane w zasadach zachowania poufności dotyczących dodatku Konferencje dla programu Microsoft Office Outlook, a zwłaszcza w sekcjach „Rejestrowanie po stronie klienta” oraz „Integracja z programem Microsoft Office Communicator”. Jeśli ten dodatek jest używany wraz z usługą, dodatek będzie się komunikował z firmą Microsoft i dostarczał adres użytkownika i uczestników, a także kod osoby prowadzącej konwersację głosową. Aby zapobiec automatycznemu komunikowaniu się przez dodatek z firmą Microsoft, należy zamknąć program Outlook lub ustawić opcję pobierania w programie Outlook na Pracuj w trybie offline.

Funkcje menedżera usługi Live Meeting

Ankieta i rejestracja: Te funkcje mogą być używane jako część Usługi w celu tworzenia i wysyłania rejestracji lub ankiet do uczestników spotkania lub innych usług. Wszelkie informacje o ankietach zebrane w ramach menedżera usługi Live Meeting będą skojarzone z informacjami o rejestracji dostarczonymi przez użytkownika, które mogą obejmować także informacje osobiste. Te informacje będą dostępne dla organizatora, który tworzy rejestrację spotkania, a także administratora wyznaczonego przez klientów biznesowych firmy Microsoft, którzy nabyli konto skojarzone z informacjami o ankiecie i rejestracji.

Funkcje specjalne w usłudze i oprogramowaniu Microsoft Easy Assist

Usługa i oprogramowanie Easy Assist pozwala organizatorom spotkań w usłudze Office Live działać jako pracownicy działu pomocy technicznej i udzielać pomocy technicznej użytkownikom poprzez oglądanie zawartości i kontrolowanie ich komputerów. Służy ona do udostępnienia innym osobom całego pulpitu lub określonych plików albo aplikacji na komputerze użytkownika przy użyciu Internetu i/lub ich kontrolowania. Nie zezwala na korzystanie z telefonii internetowej i nagrywania głosu.

Konkretne kategorie informacji, które Usługa zachowuje lub rejestruje

Podczas funkcjonowania Usługi firma Microsoft może zbierać wiele typów informacji i je rejestrować. Do zbieranych lub rejestrowanych informacji osobistych należą między innymi imię i nazwisko użytkownika, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, nazwa firmy, stanowisko oraz informacje o firmie, a także informacje o charakterze korzystania przez niego z Usługi, w tym o liczbie uczestników spotkania, czasie trwania i częstotliwości spotkań oraz całkowitej liczbie spotkań. Ponadto możemy zbierać i rejestrować pewne informacje dotyczące odwiedzin użytkownika, jak nazwa usługodawcy internetowego oraz adres IP, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu, data i godzina dostępu do stron i witryn sieci Web Usługi oraz odwołujące się do nich witryny sieci Web wraz z ich adresami internetowymi. W ramach sesji pomocy technicznej udostępniania pulpitu usługi Easy Assist („Sesji udostępniania”) informacje osobiste na pulpicie lub w aplikacjach mogą być przesyłane do firmy Microsoft, gdy jest udzielana pomoc techniczna.

Nagrania: Sesje udostępniania mogą być nagrywane przez pracownika działu pomocy technicznej, który pomaga użytkownikowi. Użytkownik będzie o tym powiadamiany zarówno przed nagraniem, jak i w jego trakcie, i będzie mieć możliwość zakończenia sesji udostępniania.

W ramach usługi zbieramy i rejestrujemy podstawowe informacje dotyczące wydajności generowane przez sesje udostępniania (nawet jeśli sesja udostępniania nie jest nagrywana). Nie przeglądamy informacji o sesji z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji.

Uzyskiwanie dostępu do nagranych informacji przez pracowników działu pomocy technicznej lub administratorów

Pracownicy działu pomocy technicznej mogą przeglądać nagrane sesje. Informacje przesłane poprzez funkcję rozmowy nie będą częścią nagranych sesji. Należy pamiętać, że w przypadku dostarczenia osobom trzecim łącza do nagranych sesji udostępniania, będą one miały dostęp do nagrania.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×