Zasady zachowania poufności informacji dotyczące systemu Microsoft Office 2007

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ostatnia aktualizacja: luty 2007. Widok wyróżnienie zasady zachowania poufności informacji

Aby zrozumieć reguły zbierania danych i korzystania z nich dotyczące określonego programu lub usługi pakietu Office, należy przeczytać niniejsze zasady zachowania poufności informacji dotyczące pakietu Microsoft Office 2007 oraz wszelkie stosowne uzupełnienia.

Postanowienia ogólne

Firma Microsoft nieustannie pracujemy trwałym Aby chronić Twoją prywatność, podczas przedstawiania produktów, które można wyświetlić wydajności, power i wygody, który ma komputera osobistego. Zasad zachowania poufności informacji objaśniono praktyki zbierania i wykorzystywania danych Microsoft Office 2007. Przeczytaj poniższe informacje, a także wszelkie informacje uzupełniające, które zostały wymienione w prawo, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące określonego Office 2007 programów i usług, które mogą korzystać. Nie ma być to pełna lista. Nie ma zastosowania do innych witryn, produktów lub usług Microsoft online lub offline.

Podobnie jak wszystkie produkty systemu Microsoft Office, pakiet Office 2007 został zaprojektowany tak, aby umożliwić użytkownikom szybkie gromadzenie i wyświetlanie danych oraz ich udostępnianie innym osobom. Firma Microsoft dba o ochronę poufności danych użytkowników i stara się zapewnić im pełną kontrolę nad używaniem i dystrybucją tych danych.

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych zasadach informacje osobiste zapisane w pakiecie Office 2007 nie są wysyłane do firmy Microsoft, a informacje przesłane do firmy Microsoft nie są udostępniane poza firmą Microsoft oraz jej przedstawicielstwami i podmiotami stowarzyszonymi bez zgody użytkownika.

Uzupełnienia

Łącza pokrewne

Zbieranie i korzystanie z informacji osobistych użytkownika

W razie potrzeby uzyskania od użytkownika informacji, które umożliwiają jego identyfikację lub skontaktowanie się z nim, prośba o ich udostępnienie zostanie wyraźnie sformułowana przez firmę Microsoft. Uzyskane od użytkownika informacje osobiste zostaną użyte przez firmę Microsoft oraz jej przedstawicielstwa i podmioty stowarzyszone do następujących celów: dostarczenie usług lub przeprowadzenie transakcji żądanych lub autoryzowanych przez użytkownika (ewentualnie wysłanie do użytkownika prośby o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonych przez niego opinii na temat używanego produktu bądź usługi), dostarczenie krytycznych aktualizacji i powiadomień dotyczących oprogramowania, udoskonalenie produktu lub usługi (na przykład dzięki zgłoszeniom usterek lub za pośrednictwem formularzy ankietowych) lub wcześniejsze informowanie użytkownika o wydarzeniach lub nowych wersjach produktów.

Niektóre informacje osobiste wprowadzone przez użytkownika mogą zostać zamieszczone w postaci metadanych w dokumentach opracowywanych przy użyciu pakietu Office 2007. Te metadane są używane przez programy pakietu Office w celu zapewnienia lepszych możliwości współpracy z innymi osobami korzystającymi z dokumentów użytkownika. Instrukcje dotyczące usuwania metadanych z dokumentów można znaleźć w uzupełnieniach dotyczących poszczególnych programów pakietu Office.

Poza wyjątkami opisanymi w niniejszych zasadach żadne informacje osobiste podane przez użytkownika nie będą przekazywane innym firmom bez jego zgody. Od czasu do czasu firma Microsoft korzysta z pośrednictwa innych firm, które w jej imieniu zapewniają określone usługi, takie jak przetwarzanie i dostarczanie poczty czy obsługa klienta. Firma Microsoft przekazuje tym firmom tylko te informacje osobiste, które są im niezbędne do dostarczenia danej usługi. Firmy te są zobowiązane do zachowania poufności przekazanych informacji i nie wolno im z nich korzystać do żadnych innych celów.

Informacje osobiste zebrane przez firmę Microsoft w związku z dostarczaniem użytkownikowi tych funkcji mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnych innych krajach/regionach, w których firma Microsoft bądź jej podmioty stowarzyszone, przedstawicielstwa lub agencje mają swoje siedziby. Korzystając z tego programu, użytkownik wyraża zgodę na każdy tego typu transfer informacji poza swój kraj. Firma Microsoft przestrzega wytycznych „safe harbor” amerykańskiego departamentu handlu dotyczących zbierania, używania i przechowywania danych pochodzących z krajów Unii Europejskiej.

Firma Microsoft może uzyskać dostęp do informacji osobistych i/lub je ujawnić, jeśli wymaga tego prawo lub działając w dobrej wierze z przeświadczeniem, że jest to niezbędne do: (a) spełnienia postanowień prawa lub poddania się procesowi prawnemu, który dotyczy firmy Microsoft lub danej witryny; (b) zapewnienia ochrony praw lub własności firmy Microsoft i rodziny jej witryn sieci Web; (c) pilnego zareagowania w obronie bezpieczeństwa osobistego pracowników firmy Microsoft, użytkowników produktów lub usług firmy Microsoft albo innych osób.

Zbieranie i korzystanie z informacji o komputerze użytkownika

Pakiet Office 2007 zawiera kilka funkcji, które uzyskują dostęp do Internetu w celu dostarczenia użytkownikowi dodatkowych informacji lub umożliwienia mu udostępniania danych innym osobom. Te funkcje są dostępne zawsze wtedy, gdy użytkownik ma aktywne połączenie z Internetem. Bardziej szczegółowy opis każdej z nich znajduje się w kolejnych sekcjach niniejszych zasad.

Ilekroć Office 2007 kontaktuje się z serwerem firmy Microsoft, swojego adresu IP są wysyłane wraz z żądaniem. Język, wersję systemu operacyjnego, informacji przeglądarki, wersja klienta pakietu Office i kraju/regionu preferencji również może być dołączony do żądania ("standardowe informacje o komputerze"). Zbierane informacje o pomoc umożliwiają usług, które zostały wybrane.

Po zainstalowaniu Office 2007 przyszłe żądania internetowe z tego komputera mogą zawierać informacje, które zawiera nazwę oprogramowania i numer wersji. Te informacje jest używany przez witryny sieci Web do przekazywania użytkownikowi materiałów, które są zgodne z Office 2007. Te informacje nie zawiera informacji umożliwiających identyfikację.

Od czasu do czasu firma Microsoft może zmieniać niektóre adresy sieci Web (adresy URL) oferowanych usług sieci Web. Aby usługi były dostępne w sposób nieprzerwany, do systemu użytkownika może zostać pobrany plik firmy Microsoft zawierający nowe adresy sieci Web, z których pakiet Office 2007 korzysta do udostępniania użytkownikowi usług sieci Web.

Przy pierwszym wybraniu funkcji, która wymaga połączenia się oprogramowania z usługą sieci Web, oprogramowanie to wysyła żądanie pobrania pliku XML wraz z nazwą i wersją programu użytkownika oraz wybranymi przez niego ustawieniami regionalnymi i językowymi. Na podstawie tych informacji firma Microsoft wysyła do komputera klienckiego użytkownika plik XML zawierający listę adresów URL usług pakietu Microsoft Office w sieci Web.

Pliki cookie

W niektórych funkcjach pakietu Office 2007 używane są pliki cookie. Szczegółowy opis tych funkcji znajduje się w kolejnych sekcjach niniejszych zasad.

Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na dysku twardym użytkownika przez serwer sieci Web. Firma Microsoft nie używa plików cookie do uruchamiania programów na komputerze użytkownika. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytane wyłącznie przez serwer sieci Web w domenie, która wystawiła użytkownikowi plik cookie.

Jednym z głównych celów stosowania plików cookie jest zapewnienie oszczędności czasu użytkownika. Na przykład plik cookie używany przez pakiet Office 2007 ułatwia pakietowi Office zapamiętanie witryn programu Microsoft Windows SharePoint Services, które zostały wcześniej odwiedzone przez użytkownika. Upraszcza to proces ponownego znajdowania żądanej witryny i dostarczania odpowiedniej zawartości.

Ilekroć pakiet Office 2007 kontaktuje się z serwerem firmy Microsoft, potencjalnie może zapisywać pliki cookie lub uzyskiwać do nich dostęp. Zawierają one flagę wskazującą, czy użytkownik ma zainstalowane w systemie jakiekolwiek produkty systemu Microsoft Office, a także określającą język i ustawienia regionalne wybrane jako preferencje internetowe (mogą być inne niż język i ustawienia regionalne wybrane dla programów). Ponadto firma Microsoft używa plików cookie w celu ułatwienia sobie zbierania informacji o stronach odwiedzanych przez klientów w witrynie Microsoft Office Online. Te dane dotyczące odwiedzin są identyfikowane jedynie przy użyciu unikatowego numeru identyfikacyjnego i nigdy nie są łączone z informacjami osobistymi, o ile użytkownik nie wyrazi na to zgody, jak wspomniano wcześniej w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji.

Użytkownik może akceptować lub odrzucać pliki cookie, zmieniając opcje internetowe w programie Windows Internet Explorer. Aby to zrobić, w programie Internet Explorer w menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknąć kartę Prywatność. Pakiet Microsoft Office uwzględnia ustawienia prywatności określone w programie Internet Explorer i nie pobiera plików cookie, jeśli te ustawienia na to nie zezwalają. W takim przypadku funkcje, które używają plików cookie (opisane dalej w niniejszych zasadach), mogą nie działać poprawnie. Pliki cookie wcześniej zapisane na dysku twardym mogą być nadal odczytywane przez pakiet Office 2007, o ile wcześniej zapisane pliki cookie nie zostały usunięte w programie Internet Explorer przy użyciu okna dialogowego Opcje internetowe.

Aktywacja pakietu Microsoft Office

Aktywacja celem jest ograniczenie piractwa komputerowego, a także w celu zapewnienia, że klienci odbierają jakości oprogramowania, które spodziewają. Aktywacja oznacza, że skojarzone ze sprzętem, który jest zainstalowany na określonym klucza produktu. Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania dla stanu Office 2007 liczbę upłynięcie klucza produktu można używać do aktywacji. Jeden raz Klucz produktu były używane do określoną liczbę razy na takich samych lub różnych komputerach, czy klucz produktu nie są już można użyty do aktywacji na innych komputerach. Aktywacja nie wymaga żadnych informacji osobistych.

Aktywacja jest czynnością wymaganą. Gdy upłynie okres wstępny, w celu dalszego używania oprogramowania należy je aktywować.

W trakcie procesu aktywacji identyfikator produktu informacji na temat producent sprzętu i innych niż Unikatowy identyfikator sprzętu są wysyłane do firmy Microsoft. Identyfikator produktu jest generowany na podstawie klucza produktu używanego do instalowania oprogramowania i ogólnego kod reprezentujący wersję i język aktywowanego pakietu Office. Identyfikator sprzętu reprezentuje konfigurację komputera w czasie aktywacji. Identyfikator sprzętu nie zawiera żadnych informacji osobistych ani żadnych informacji o innych oprogramowania lub dane, które mogą znajdować się na komputerze PC. Nie można użyć do określenia określonej marki lub modelu komputera. Identyfikator sprzętu służy wyłącznie na potrzeby aktywacji. Kopii pakietu Office można wykryć i zaakceptować zmiany w konfiguracji komputera. Niewielkie uaktualnienia nie wymagają ponownej aktywacji. Jeśli odinstalujesz Office 2007, konieczne może być ponownie aktywować swój produkt.

Żadne z zebranych informacji nie są używane do identyfikacji użytkownika i żadne z nich nie są udostępniane partnerom spoza firmy Microsoft. Informacje te służą wyłącznie do sprawdzenia, czy zainstalowany egzemplarz oprogramowania jest legalnie licencjonowany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktywacji zobacz Programy aktywacji pakietu Microsoft Office.

Asystent aktywacji pakietu Microsoft Office

Asystent pakietu Microsoft Office aktywacji pozwala pobrać klucz wersji próbnej, który umożliwia testowanie programy dostępne Office 2007 przez 60 dni. Po upływie 60 dni można aktywować pakiet Office przy użyciu klucza produktu kupowane lub uzyskać dodatkowe informacje na temat innych opcji zakupu, klikając kartę Aktywuj i zakup pakietu Microsoft Office w Asystencie aktywacji pakietu Office. Konieczne jest połączenie z Internetem, aby pobrać klucza wersji próbnej. W Asystencie pakietu Office aktywacji, po kliknięciu adresu IP łącza, identyfikator transakcji, kliknij tutaj, aby zażądać klucza aktywacji wersji próbnej w trybie online i ustawienia regionalne i językowe przeglądarki będą wysyłane do usługi innych firm. Usługa będą automatycznie wyświetlane klucz wersji próbnej w Asystencie aktywacji pakietu Office. Po otrzymaniu klucza wersji próbnej, po kliknięciu przycisku zalecane w Asystencie pakietu Office aktywacji ma kopię klucza wersji próbnej wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail dla rekordów bezpłatne Microsoft Office porady i wskazówki, a dostęp wolny szkoleniowe online i Pomoc. Po uzyskaniu klucza wersji próbnej, można kliknąć skrót , kliknij tutaj, aby uruchomić pakiet Microsoft Office i wprowadzanie klucza wersji próbnej do programu Microsoft Office i ukończyć proces instalacji i aktywacji, aby rozpocząć korzystanie z wersji próbnej pakietu Microsoft Office.

Wyszukiwanie pomocy

Gdy użytkownik dysponuje połączeniem z Internetem i wybierze opcję wyszukiwania Pomocy, szablonów, obiektów clipart, multimediów lub kształtów według wyrazu lub frazy, pakiet Office 2007 może użyć wyrazu lub frazy do przeszukania witryny Microsoft Office Online. Daje to użytkownikowi dostęp do obszernej, dynamicznej zawartości, w tym do najnowszych poprawek tej zawartości. Jeśli jest włączona Pomoc online pakietu Microsoft Office, niektóre funkcje, takie jak szablony, będą automatycznie pobierały najbardziej aktualne informacje Pomocy dotyczące danej funkcji.

Po wybraniu do wyszukiwania frazę, Office 2007 wysyła tę frazę do witryny Microsoft Office Online, oraz inne informacje, takie jak program aktualnie w użyciu, jaka część oprogramowania za pomocą monit pytanie, a zakres wyszukiwania, żądanym. Jeśli używasz szablonu dokumentu Office 2007 wysyła również identyfikator szablonu, który jednoznacznie identyfikuje szablon, ale nie dokument. Firma Microsoft korzysta z tych informacji zwraca rekordy, które zażądano. Również używamy tych informacji w celu zwiększenia oferowanych produktów.

Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć Pomoc online, zobacz następujący: Uzyskiwanie pomocy, szablonów i dodatkowej zawartości online w oknie pomocy.

Uwierzytelnianie w usłudze Windows Live ID

Niektóre funkcje Office 2007 może wymagać identyfikator Windows Live ID zapewnić usługę rejestracji. Aby zalogować się przy użyciu identyfikatora Windows Live ID, zostanie wyświetlony monit o wpisz swój adres e-mail i hasło. Ten sam Passport logowania umożliwia dostęp do wielu innych uczestniczących Passport witryn i usług. Jeśli utworzysz dokument w tej witrynie są jednocześnie rejestrowanie z Office 2007 i konto usługi Windows Live ID otwarcia. Wszystkie informacje o rejestracji dostarczone będą przechowywane usługi Microsoft Office online, a niektóre lub wszystkie z tych informacji również będą przechowywane przez identyfikator Windows Live ID w swoim profilu usługi Windows Live ID. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Windows Live ID, informacje przechowywane w profilu usługi Windows Live ID oraz sposobu wykorzystywania identyfikatora Windows Live ID i ułatwia ochronę informacji osobistych, przeczytaj Zasady zachowania poufności informacji.

Program poprawy jakości obsługi klienta

Użytkownik ma możliwość przystąpienia do programu poprawy jakości obsługi klienta, który ma na celu poprawę jakości, niezawodności i wydajności oprogramowania i usług firmy Microsoft.

Jeśli użytkownik przystąpi do tego programu, firma Microsoft będzie zbierać anonimowe informacje o konfiguracji jego sprzętu i sposobach korzystania przez tę osobę z oprogramowania i usług w celu zidentyfikowania trendów oraz wzorców użycia. Ta funkcja nie zbiera danych, takich jak nazwisko, adres czy dodatkowe informacje kontaktowe.

Aby uzyskać więcej informacji i pełne zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu poprawy jakości obsługi klienta odwiedź witryny sieci Web programu poprawy jakości obsługi klienta. Aby wziąć udział w programie poprawy jakości obsługi klienta, należy zapoznać się z następującymi: uczestnictwo w programie poprawy jakości obsługi klienta.

Pomoc w ulepszaniu narzędzi sprawdzających

Funkcja pomocy narzędzia sprawdzające poprawić zbiera dane dotyczące korzystania z narzędzia sprawdzające i wysyła do firmy Microsoft. Jeśli wybierzesz uczestniczyć w ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta, następnie sprawdzania czynności, takie jak dodatki do słownika niestandardowego, będą przechowywane na komputerze i przesyłane do firmy Microsoft trzy razy w pierwszych sześć miesięcy po Zainstaluj Office 2007. Po około 6 miesięcy funkcję zatrzymuje przesyłanie danych do firmy Microsoft i usuwa pliku zbioru danych zawierającego czynności sprawdzające ze swojego komputera.

Mimo że ta funkcja nie gromadzi informacje osobiste, niektóre zawartości, które mogą być przesyłane może zawierać elementy, które zostały oznaczone jako pisowni i błędów gramatycznych, takie jak nazwy własne i numery kont. Jednak dowolny numerów takich jak numery kont adresy i numery telefonów są konwertowane na zera, gdy dane są zbierane. Firma Microsoft korzysta z tych informacji wyłącznie do poprawiać nasze produkty, a nie do identyfikowania użytkowników. Jeśli dane, że raport może zawierać informacji osobistych i poufnych, nie wysyłaj raportu.

Przed przekazaniem jakichkolwiek danych do firmy Microsoft zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem o zgodę. Można wtedy usunąć niektóre lub wszystkie wpisy, zanim informacja zostanie przekazana. Można także zdecydować o nieprzekazywaniu żadnych danych firmie Microsoft.

Diagnostyka pakietu Office

Masz opcji okresowo pobierane mały plik do komputera, który umożliwia firmie Microsoft dostarczanie pomocy Jeśli otrzymujesz zazwyczaj duża liczba komunikaty o błędach. Jeśli są dostępne nowe informacje pomocy na temat komunikatów o błędach będą również automatycznie pobierane. Ta funkcja nie zbiera swoją nazwę, adres lub inne informacje kontaktowe z wyjątkiem adres IP używany do wysyłania do Ciebie pliku. Aby włączyć lub wyłączyć diagnostyki pakietu Office, należy zapoznać się z następującymi: diagnozowanie i naprawianie awarii programów pakietu Office przy użyciu diagnostyki pakietu Office.

Raportowanie błędów firmie Microsoft

Narzędzie Raportowanie błędów firmie Microsoft umożliwia użytkownikom raportu komunikaty o błędach do firmy Microsoft przez Internet. Gdy pojawi się komunikat o błędzie, użytkowników z połączeniem internetowym natychmiast zgłosić wiadomość do firmy Microsoft. Jeśli raport o błędzie wskazuje, co najmniej jeden produkty innych firm zostały objęte powodują problem, firma Microsoft może wysłać raport do tych firm. Deweloperzy oprogramowania lub sprzętu stosowanych przez firmę Microsoft lub jednego z jej partnerów analizy danych błędów, a następnie spróbuj zidentyfikować i rozwiązać ten problem. Narzędzie nie gromadzi informacje osobiste, ale jest to możliwe, że takie informacje zostaną przechwycone w pamięci lub w danych zbieranych z otwartych plików. Microsoft nie będzie używać tych informacji do identyfikacji użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Raportowanie błędów firmie Microsoft, w tym pełne zasady zachowania poufności informacji zobacz Raportowanie błędów firmy Microsoft — zasady zachowania poufności.

Usługa Microsoft Update

Za pomocą usługi Microsoft Update umożliwia uzyskiwanie aktualizacji zabezpieczeń i ważnych aktualizacji systemu Microsoft Windows oraz innych produktów firmy Microsoft, w tym Office 2007. Aby dowiedzieć się, jak możesz zalogować do pobieranie aktualizacji z witryny Microsoft Update, zobacz Microsoft Update.

Podczas odwiedzania witryny sieci web Microsoft Update lub automatycznie otrzymywać aktualizacje, firma Microsoft zbiera standardowe informacje o komputerze z każdej inspekcji, aby otrzymywać aktualizacje, które działają najlepiej z komputerem. Informacje służy także do generowania statystyk podsumowujących dotyczących korzystania z witryny Microsoft Update i które systemy wymagają obsługi, tak, aby ulepszyć usługę. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Microsoft Update, w tym pełne zasady zachowania poufności informacji zobacz często zadawane pytania Microsoft Update na Microsoft Update.

Zabezpieczenia

Firma Microsoft dba o ochronę bezpieczeństwa informacji osobistych o użytkownikach. Firma Microsoft używa rozmaitych technologii i procedur zabezpieczeń, aby chronić informacje osobiste o użytkownikach przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem.

Zmiany zasad zachowania poufności informacji

Microsoft może od czasu do czasu aktualizowanie zasad zachowania poufności informacji. Data "ostatniej aktualizacji" w górnej części zasady zachowania poufności informacji zostaną zaktualizowane w przypadku każdej zmiany. Poprawiony zasady zachowania poufności zostaną uwzględnione w przyszłości service pack dla pakietu Office 2007. Zachęcamy do okresowego przeglądania zasad zachowania poufności informacji, aby otrzymywać powiadomienia, jak firma Microsoft chroni dane.

Kontakt z nami

Firma Microsoft czeka na komentarze dotyczące zasad zachowania poufności informacji. Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych zasadach lub podejrzenie, że nie stosujemy do niego, skontaktuj się z nami za pomocą formularza sieci Web u kontakt z nami: opinie dotyczące prywatności.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Aby znaleźć przedstawicielstwo firmy Microsoft w swoim kraju lub regionie, zobacz https://www.microsoft.com/worldwide/.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×