Zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu OneNote

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ostatnia aktualizacja: październik 2012

Office 2013 — zasady zachowania poufności informacji

Zespół pakietu Microsoft Office szanuje Twoją prywatność, dlatego chcemy poinformować Cię o tym, jak zbieramy i wykorzystujemy informacje o Tobie. Dbamy o ochronę poufności Twoich informacji i staramy się zapewnić Ci pełną kontrolę nad sposobami używania i udostępniania tych informacji.

Ogólne

Firma Microsoft dokłada usilnych starań, aby chronić Twoją prywatność, dostarczając jednocześnie produkty informatyczne spełniające Twoje oczekiwania pod względem wydajności, funkcjonalności i wygody użytkowania. W niniejszych zasadach zachowania poufności informacji objaśniono reguły zbierania danych i korzystania z nich dotyczące programu Microsoft OneNote, który jest aplikacją przeznaczoną dla urządzeń z systemem operacyjnym Windows 8. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat programu OneNote i poszczególnych usług zapoznaj się z poniższymi informacjami oraz uzupełnieniami, do których linki znajdują się na tej stronie. W tym dokumencie nie wymieniono wszystkich zasad i nie dotyczy on innych witryn, produktów ani usług firmy Microsoft w trybie online lub offline.

Podobnie jak wszystkie produkty pakietu Microsoft Office, ta wersja została zaprojektowany tak, aby umożliwić szybkie gromadzenie i wyświetlanie danych oraz udostępnianie ich innym osobom. Firma Microsoft dba o ochronę poufności Twoich danych i stara się zapewnić Tobie pełną kontrolę nad sposobami używania i rozpowszechniania tych danych.

Linki pokrewne

Zbieranie i korzystanie z informacji osobistych użytkownika

Zebrane przez nas informacje osobiste służą do umożliwiania działania używanych przez Ciebie funkcji i usług lub wykonywania autoryzowanych przez Ciebie żądań. Możemy też używać tych informacji w celu wysyłania próśb o przekazanie opinii, udostępniania krytycznych aktualizacji i powiadomień dotyczących oprogramowania, ulepszania produktu lub usługi (na przykład za pomocą informacji z formularzy do zgłaszania usterek lub formularzy ankietowych) albo wcześniejszego informowania Cię o wydarzeniach bądź nowych wersjach produktów.

Niektóre wprowadzone przez Ciebie informacje osobiste mogą zostać zamieszczone w postaci metadanych (danych dotyczących danych) w plikach opracowywanych przy użyciu pakietu Microsoft Office. Te metadane są używane w programach pakietu Office w celu zapewnienia lepszych możliwości współpracy z innymi osobami korzystającymi z Twoich plików. Instrukcje dotyczące usuwania metadanych z plików można znaleźć w uzupełnieniach dotyczących poszczególnych programów pakietu Office.

Poza wyjątkami opisanymi w niniejszych zasadach żadne podane przez Ciebie informacje osobiste nie są przekazywane bez Twojej zgody innym firmom. Od czasu do czasu korzystamy z pośrednictwa innych firm, które w naszym imieniu świadczą określone usługi, takie jak obsługa klienta. Przekazujemy tym firmom tylko te informacje osobiste, które są im niezbędne do świadczenia danej usługi. Firmy te są zobowiązane do zachowania poufności przekazanych informacji i nie wolno im używać tych informacji w żadnych innych celach.

Informacje osobiste zebrane przez firmę Microsoft lub wysłane do niej mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnych innych krajach/regionach, w których firma Microsoft bądź jej podmioty stowarzyszone, przedstawicielstwa lub usługodawcy mają swoje siedziby. Firma Microsoft przestrzega wytycznych „safe harbor” amerykańskiego departamentu handlu dotyczących gromadzenia, używania i przechowywania danych pochodzących z krajów Unii Europejskiej lub Szwajcarii.

Firma Microsoft może użyć dotyczących Ciebie informacji łącznie z treścią przekazywanych wiadomości lub ujawnić je w celu: (a) przestrzegania przepisów prawa lub wypełnienia zobowiązań wynikających z tytułu żądań uprawnionych organów lub toczącego się postępowania prawnego; (b) ochrony praw lub własności firmy Microsoft bądź jej klientów, włącznie z egzekwowaniem umów oraz zasad regulujących sposób korzystania z usług; (c) działania w dobrej wierze w przypadku, gdy jest konieczne użycie lub ujawnienie w obronie bezpieczeństwa osobistego pracowników firmy Microsoft, użytkowników albo innych osób.

Zbieranie i korzystanie z informacji o komputerze użytkownika

Program OneNote zawiera funkcje, które uzyskują dostęp do Internetu w celu dostarczenia dodatkowych informacji lub udostępnienia danych innym osobom. Te funkcje są dostępne zawsze wtedy, gdy masz aktywne połączenie z Internetem.

Ilekroć program OneNote kontaktuje się z serwerem firmy Microsoft, informacje dotyczące Twojego komputera (tak zwane standardowe informacje o komputerze) są wysyłane do odwiedzanych witryn internetowych oraz używanych usług online. Firma Microsoft używa standardowych informacji o komputerze w celu udostępniania usług z obsługą Internetu, podnoszenia jakości oferowanych produktów i usług oraz na potrzeby analizy statystycznej. Standardowe informacje o komputerze zwykle obejmują adres IP komputera użytkownika, wersję systemu operacyjnego, wersję przeglądarki oraz ustawienia regionalne i językowe. Jeśli określona funkcja lub usługa wysyła informacje do firmy Microsoft, to są również wysyłane standardowe informacje o komputerze.

Po zainstalowaniu programu OneNote na komputerze żądania internetowe wysyłane z tego komputera mogą zawierać informacje, w których zostaną uwzględnione nazwa i numer wersji oprogramowania. Tego rodzaju informacje są używane w witrynach internetowych do udostępniania materiałów zgodnych z daną wersją programu OneNote. Te informacje nie obejmują żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika.

Od czasu do czasu firma Microsoft może zmieniać niektóre adresy internetowe (adresy URL) oferowanych usług internetowych. Aby usługi były ciągle dostępne, do systemu może zostać pobrany plik firmy Microsoft zawierający nowe adresy internetowe, do których program OneNote musi mieć dostęp w celu udostępniania usług internetowych.

Przy pierwszym wybraniu funkcji, która wymaga połączenia się oprogramowania z usługą internetową, oprogramowanie wysyła żądanie pobrania pliku XML wraz z nazwą i wersją aplikacji oraz wybranymi ustawieniami regionalnymi i językowymi. Na podstawie tych informacji firma Microsoft wysyła do klienta plik XML zawierający listę adresów URL usług internetowych pakietu Microsoft Office.

Pliki cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na dysku twardym komputera przez serwer internetowy. Informacje zawarte w pliku cookie mogą być później odczytywane przez serwer internetowy w domenie, która wystawiła dany plik cookie. Plików cookie nie można używać do uruchamiania aplikacji ani infekowania komputera wirusami.

Jednym z głównych celów stosowania plików cookie jest umożliwienie oszczędzania Twojego czasu. Na przykład pliki cookie używane w pakiecie Microsoft Office ułatwiają zapamiętywanie w programie OneNote odwiedzonych witryn programu Microsoft SharePoint Foundation. To upraszcza ponowne znajdowanie właściwej witryny i dostarczanie odpowiedniej zawartości.

Ilekroć program OneNote kontaktuje się z serwerem firmy Microsoft, może zapisywać pliki cookie lub uzyskiwać do nich dostęp. Ponadto firma Microsoft używa plików cookie w celu ułatwienia zbierania informacji o stronach odwiedzanych przez klientów w witrynie Office.com. Te dane dotyczące odwiedzin są identyfikowane jedynie przy użyciu unikatowego numeru identyfikacyjnego i nigdy nie są łączone z informacjami osobistymi, jeśli nie wyrazisz na to zgody, jak wyjaśniono w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji.

Możesz akceptować lub odrzucać pliki cookie bądź zmieniać język albo ustawienia regionalne, zmieniając ustawienia na karcie Prywatność w aplecie Opcje internetowe w Panelu sterowania. Możesz też kontrolować pliki cookie używane przez pakiet Office w menu Narzędzia w programach Internet Explorer 8 i 9, klikając polecenie Opcje internetowe, a następnie kartę Prywatność.

Pakiet Microsoft Office uwzględnia ustawienia prywatności określone w aplecie Opcje internetowe w Panelu sterowania lub w oknie Opcje internetowe w programie Internet Explorer i nie pobiera plików cookie, jeśli te ustawienia na to nie zezwalają. W takim przypadku funkcje, które używają plików cookie (opisane w dalszej części niniejszych zasad) mogą nie działać poprawnie. Ponadto funkcje używane przez witryny i usługi sieci Web, które korzystają z plików cookie, mogą nie działać poprawnie w programie Internet Explorer. Pliki cookie wcześniej zapisane na dysku twardym mogą być nadal odczytywane w programie OneNote, o ile nie usunięto tych plików za pomocą apletu Opcje internetowe w Panelu sterowania lub w oknie Opcje internetowe w programie Internet Explorer.

Uwierzytelnianie za pomocą konta Microsoft

Program OneNote wymaga zalogowania się do aplikacji za pomocą adresu e-mail i hasła skojarzonego z kontem Microsoft lub za pomocą identyfikatora użytkownika, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do usługi Office 365. W przypadku zalogowania się do programu OneNote za pomocą konta Microsoft notatki utworzone w programie OneNote są automatycznie przechowywane w usłudze OneDrive.

Jeśli nie masz konta Microsoft, możesz je utworzyć za pomocą usługi konta Microsoft w trybie online.

Po utworzeniu konta Microsoft, za pomocą programu Microsoft Office lub w witrynie Office.com podane informacje o rejestracji są przechowywane w swoim profilu konta Microsoft, a niektóre z tych informacji rejestracji mogą być przechowywane przez usługę witryny Office.com. Aby dowiedzieć się więcej na temat usługi konta Microsoft, informacje przechowywane w profilu konta Microsoft, oraz sposobu wykorzystywania konta Microsoft i ułatwia ochronę informacji osobistych, przeczytaj konta Microsoft zasady zachowania poufności informacji.

Korzystanie z programu OneNote w przypadku logowania się do systemu Windows 8 za pomocą konta Microsoft

Zalogowanie się do systemu Windows 8 za pomocą konta Microsoft umożliwia synchronizowanie pewnych ustawień i personalizowanie oprogramowania na różnych urządzeniach z systemem Windows 8. Zalogowanie się do systemu Windows 8 za pomocą konta Microsoft powoduje automatyczne zalogowanie się do programu OneNote za pomocą tego samego konta Microsoft. Dzięki temu możesz przechowywać pliki programu OneNote w usłudze OneDrive i uzyskiwać do nich dostęp bez konieczności ponownego wpisywania nazwy użytkownika i hasła konta systemu Windows 8.

Uwierzytelnianie w usłudze Office 365

Identyfikator używany do logowania się do usługi Microsoft Office 365 umożliwia uzyskanie dostępu do zawartości usługi Office 365 za pomocą programu OneNote. Aby to zrobić, prześlij adres e-mail i hasło skojarzone z kontem usługi Office 365.

Licencjonowanie i aktywacja programu OneNote

Aktywacja służy ograniczaniu piractwa komputerowego, a tym samym zapewnianiu klientom firmy Microsoft oczekiwanej jakości oprogramowania. Aktywacja polega na skojarzeniu określonego klucza produktu ze sprzętem, na którym produkt jest zainstalowany. Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft dla programu OneNote określają, ile razy dany klucz produktu może zostać użyty w celu wykonania aktywacji. Po zainstalowaniu programu OneNote określoną liczbę razy na tym samym komputerze lub na różnych komputerach, danego klucza produktu nie można już więcej używać w celu wykonania aktywacji na innych komputerach.

Aby móc w pełni korzystać z funkcji programu OneNote, należy mieć ważną licencję i aktywować aplikację. Po zalogowaniu do programu OneNote za pomocą konta Microsoft lub przy użyciu identyfikatora używanego do uzyskiwania dostępu do usługi Office 365 do firmy Microsoft mogą zostać wysłane informacje w celu określenia, czy masz ważną subskrypcję lub licencję zbiorczą przypisaną do konta albo identyfikatora. Jeśli pakiet Office określi, że masz ważną subskrypcję lub licencję zbiorczą przypisaną do konta albo identyfikatora, poniższe informacje aktywacyjne zostaną wysłane do firmy Microsoft w celu aktywowania aplikacji:

  • Kod produktu firmy Microsoft — 5-cyfrowy kod identyfikujący aktywowany produkt z rodziny Office.

  • Identyfikator kanału lub kod witryny identyfikujący źródło, z którego uzyskano produkt pakietu Office. Pozwala na przykład ustalić, czy produkt został sprzedany detalicznie, czy jest kopią ewaluacyjną, czy podlega programowi licencjonowania zbiorowego lub czy został wstępnie zainstalowany przez producenta komputera.

  • Data instalacji.

  • Informacje o systemie i sprzęcie używanych do uruchamiania produktu z rodziny Office.

  • Informacje pozwalające firmie Microsoft na ustalenie, czy oprogramowanie użytkownika zostało prawidłowo aktywowane oraz czy jest objęte odpowiednią i ważną licencją.

Aby wyświetlić informacje o tym, czy oprogramowanie zostało poprawnie aktywowane, przejdź do ustawień programu OneNote.

Subskrypcja

Jeśli za pośrednictwem witryny Office.com kupujesz lub uaktualniasz subskrypcję umożliwiającą korzystanie z programu OneNote, musisz podać dane konta Microsoft, aby zakończyć proces zakupu. Po pobraniu programu OneNote na komputer i zalogowaniu się do aplikacji za pomocą konta skojarzonego z subskrypcją informacja o prawie do używania programu OneNote na danym komputerze zostanie na nim zapisana. Okresowo podczas korzystania z programu OneNote do firmy Microsoft są wysyłane informacje w celu sprawdzenia, czy masz ważną subskrypcję. Są to między innymi informacje aktywacyjne wymienione powyżej, wersja zainstalowanego programu OneNote (jeśli jest on zainstalowany), ustawienia językowe programu OneNote, a także standardowe informacje o komputerze.

Licencjonowanie zbiorowe

Zainstalowany program OneNote może wykrywać i akceptować zmiany wprowadzane w konfiguracji urządzenia. Niewielkie zmiany nie wymagają ponownego aktywowania. W przypadku odinstalowania programu OneNote może być konieczne ponowne aktywowanie produktu. Niektóre zmiany składników komputera lub oprogramowania mogą wymagać ponownego aktywowania oprogramowania.

W przypadku przeprowadzania aktywacji podczas uaktualniania z poziomu pewnych produktów pakietu Microsoft Office, takich jak wersja próbna programu OneNote, w ramach aktywacji są też zbierane przechowywane na komputerze informacje dotyczące wersji tych produktów oraz okresu, przez jaki ich używano. W trakcie procesu aktywacji do firmy Microsoft jest też wysyłany numer wygenerowany na podstawie konfiguracji sprzętowej komputera i standardowe informacje o tym komputerze.

W niektórych przypadkach, na przykład gdy aktywacja zakończyła się niepowodzeniem, może zostać wyświetlony monit o ponowne aktywowanie używanego pakietu Microsoft Office. W takiej sytuacji Kreator aktywacji może pozwolić na uzyskanie dodatkowych informacji o tym, czy pakiet Office został poprawnie aktywowany, a także o sposobach rozwiązywania problemów z aktywacją. Wybranie opcji uzyskania takich informacji powoduje wysłanie do firmy Microsoft danych wysyłanych normalnie w trakcie procesu aktywacji.

Jeśli nie przeprowadzono aktywacji lub ponownej aktywacji pakietu Microsoft Office, korzystanie z niego może nie być możliwe lub pakiet może wskazywać, że nie jest poprawnie licencjonowany. Na przykład na pasku tytułu może być wyświetlana informacja, że pakiet nie jest poprawnie licencjonowany.

Zakup OneNote z Microsoft Store

"OneNote Licencjonowanie i aktywacja" sekcja nie ma zastosowania w przypadku zakupu licencję na korzystanie z OneNote z Microsoft Store. Aby uzyskać informacje o danych zebranych przez Microsoft Store odwołują się do warunki użytkowania sklepu Microsoft.

Program poprawy jakości obsługi klienta

Możesz przystąpić do Programu poprawy jakości obsługi klienta (CEIP), który ma na celu poprawę jakości, niezawodności i wydajności oprogramowania i usług firmy Microsoft.

Na stronie dostosowywania ustawień możesz Wysłać nam informacje, aby pomóc udoskonalić program OneNote lub nie.

Jeśli zdecydujesz się na uczestnictwo, firma Microsoft zbiera informacji na temat konfiguracji sprzętu i jak używać naszego oprogramowania i usług do identyfikowania trendów i typów użycia. Aby uzyskać szczegółowe informacje przejdź do witryny sieci Web Program poprawy jakości obsługi klienta firmy Microsoft .

Zabezpieczenia

Firma Microsoft dba o ochronę bezpieczeństwa Twoich informacji osobistych. Firma Microsoft używa rozmaitych technologii i procedur zabezpieczeń, aby chronić Twoje informacje osobiste przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem.

Program SharePoint Foundation

Program Microsoft SharePoint Foundation 2013 zapewnia współużytkowane, oparte na sieci Web witryny obszarów roboczych, w których można współpracować nad dokumentami lub w ramach spotkań.

Jeśli masz uprawnienia do tworzenia nowej podwitryny w witrynie programu SharePoint, po przejściu do niej przy użyciu przeglądarki sieci Web lub dowolnego programu pakietu Microsoft Office na komputerze zostanie zapisany plik cookie. Razem te pliki cookie tworzą listę witryn, do których masz uprawnienia. Lista jest używana w kilku programach pakietu Office w celu zapewnienia szybkiego dostępu do wcześniej odwiedzonych witryn.

Lista odwiedzonych witryn nie jest dostępna dla firmy Microsoft ani w Internecie, chyba zdecydujesz się ją udostępnić do szerokiego wglądu.

Po utworzeniu nowej witryny internetowej lub listy w programie SharePoint Foundation albo dodaniu bądź zaproszeniu osób do istniejącej witryny internetowej lub listy dla każdej osoby (włącznie z Tobą) w witrynie są zapisywane pełna nazwa (imię i nazwisko) oraz adres e-mail.

Do każdego elementu, który został dodany do witryny lub zmodyfikowany w niej przez Ciebie lub innego użytkownika, jest dodawany identyfikator użytkownika. Podobnie jak w przypadku każdego elementu zawartości witryny programu SharePoint, dostęp do tych informacji powinni mieć wyłącznie administratorzy i członkowie witryny.

Każdy element witryny programu SharePoint zawiera dwa pola: Utworzony przez i Zmodyfikowany przez. Pole Utworzony przez zawiera nazwę użytkownika, który utworzył element, i datę utworzenia elementu. Pole Zmodyfikowany przez zawiera nazwę użytkownika, który ostatnio zmodyfikował plik, i datę ostatniej modyfikacji.

W celu analizowania wzorców korzystania z witryn i zwiększania procentowej wartości czasu dostępności witryn administratorzy serwerów, na których są hostowane witryny programu SharePoint, mają dostęp do niektórych danych w tych witrynach. Te dane są dostępne wyłącznie dla administratorów serwerów i nie są udostępniane firmie Microsoft, chyba że firma Microsoft hostuje daną witrynę programu SharePoint. Zbierane dane to m.in. nazwy, adresy e-mail i uprawnienia poszczególnych osób mających dostęp do witryny.

Wszyscy użytkownicy mający dostęp do określonej witryny programu SharePoint mogą przeszukiwać i wyświetlać całą jej zawartość.

Nazwa autora

Wszystkie notesy programu OneNote zawierają nazwy autorów, którzy utworzyli notes albo sekcje lub notatki wchodzące w jego skład. W programie OneNote jest wyświetlana nazwa autora określająca ostatnią osobę, która zmodyfikowała notatkę.

Program OneNote przechowuje również w pliku sygnatury czasowe, w tym godzinę utworzenia i godzinę ostatniej modyfikacji.

Funkcja synchronizacji notesu programu OneNote umożliwia edytowanie notesu w lokalizacji udostępnionej lub w witrynie programu SharePoint, a także okresowe scalanie wprowadzonych zmian ze zmianami innych użytkowników. Jeśli podczas operacji scalania wystąpi konflikt wersji, z każdą stroną powodującą konflikt zostanie zachowana nazwa autora, która będzie wyświetlana obok odpowiedniej strony. Na podstawie nazw autorów można znaleźć źródła konfliktów.

Zmiany w zasadach zachowania poufności informacji

Firma Microsoft może sporadycznie aktualizować niniejsze zasady zachowania poufności informacji. W przypadku każdej zmiany jest podawana data ostatniej aktualizacji zamieszczona na początku tekstu zasad. Zachęca się użytkowników do okresowego przeglądania niniejszych zasad zachowania poufności informacji w celu uzyskiwania bieżących informacji o tym, w jaki sposób firma Microsoft chroni ich informacje.

Kontakt z nami

Firma Microsoft chętnie zapozna się z Twoimi komentarzami dotyczącymi niniejszych zasad zachowania poufności informacji. Jeśli masz pytania dotyczące tych zasad lub uważasz, że firma Microsoft ich nie przestrzega, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza sieci Web dostępnego na stronie Kontakt z nami: opinie dotyczące prywatności.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Aby znaleźć przedstawicielstwo firmy Microsoft w swoim kraju lub regionie, zobacz https://www.microsoft.com/worldwide/.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×