Zarządzanie pierwszeństwem reguł formatowania warunkowego

Podczas tworzenia więcej niż jednej reguły formatowania warunkowego dla zakresu komórek należy rozumieć kilka pojęć, takich jak: sposoby sprawdzania tych reguł, skutki ewentualnego konfliktu dwóch lub więcej reguł, wpływ kopiowania i wklejania na sprawdzenie reguły, metoda zmieniania pierwszeństwa sprawdzania oraz ustalanie momentu zakończenia sprawdzania reguły.

Co chcesz zrobić?

Pierwszeństwo reguł formatowania warunkowego

Edytowanie pierwszeństwa reguł formatowania warunkowego

Pierwszeństwo reguł formatowania warunkowego

Wszystkie reguły formatowania warunkowego w skoroszycie można tworzyć, edytować, usuwać i wyświetlać w oknie dialogowym Menedżer reguł formatowania warunkowego. (Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami.) Jeśli do zakresu komórek zastosowano co najmniej dwie reguły, ich wyniki są wyznaczane zgodnie z pierwszeństwem określonym w tym oknie dialogowym.

Reguły umieszczone wyżej na liście mają pierwszeństwo przed regułami umieszczonymi niżej. Domyślnie nowe reguły są zawsze dodawane u góry listy, dlatego mają wyższy priorytet. Można zmienić kolejność pierwszeństwa za pomocą strzałek Przenieś w górę i Przenieś w dół znajdujących się w oknie dialogowym.

Co się stanie, gdy choćby dwie reguły formatowania warunkowego będą miały wartość prawda

Dla danego zakresu komórek może istnieć więcej niż jedna reguła formatowania warunkowego o wyznaczonej wartości prawda. Reguły mogą powodować konflikt, mogą go też nie powodować:

Gdy reguły nie powodują konfliktu     Jeśli na przykład jedna reguła formatuje komórkę przy użyciu czcionki pogrubionej, a druga formatuje komórkę przy użyciu koloru czerwonego, komórka jest formatowana przy użyciu czcionki pogrubionej i koloru czerwonego. Konflikt nie występuje, dlatego są stosowane obie reguły.

Gdy reguły powodują konflikt     Jeśli na przykład jedna reguła ustawia kolor czcionki w komórce na czerwony, a druga — na zielony, występuje konflikt i program może zastosować tylko jedną regułę. Będzie to reguła mająca wyższy priorytet.

Jak wklejanie, wypełnianie i Malarz formatów wpływają na reguły formatowania warunkowego

Edytując arkusz, można skopiować i wkleić wartości komórek zawierających formatowania warunkowe, wypełnić zakres komórek formatowaniami warunkowymi, a także użyć Malarza formatów. Te operacje mają następujący wpływ na pierwszeństwo reguł formatowania warunkowego: dla komórek docelowych jest tworzona — na podstawie komórek źródłowych — nowa reguła formatowania warunkowego.

Skopiowanie i wklejenie wartości komórek z formatowaniem warunkowym do arkusza otwartego w innym wystąpieniu programu Microsoft Office Excel nie spowoduje utworzenia reguły formatowania warunkowego ani skopiowania formatu.

Co się stanie, jeśli formatowanie warunkowe i ręczne spowodują konflikt

W przypadku zakresu komórek reguła formatowania o wartości prawda ma pierwszeństwo przed formatowaniem ręcznym. Aby zastosować formatowanie ręczne, należy skorzystać z polecenia Formatowanie w grupie Komórki na karcie Narzędzia główne. Jeśli reguła formatowania warunkowego zostanie usunięta, formatowanie ręczne dla zakresu komórek pozostanie niezmienione.

Uwaga   Formatowanie ręczne nie jest wyświetlane w oknie dialogowym Menedżer reguł formatowania warunkowego i nie jest używane do określania pierwszeństwa.

Sterowanie sprawdzaniem reguły przy użyciu pola wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy

Aby zapewnić zgodność z poprzednimi wersjami oprogramowania, można zaznaczyć pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy w oknie dialogowym Zarządzanie regułami. Pozwala to symulować działanie formatowania warunkowego we wcześniejszych wersjach programu Microsoft Office Excel, które nie obsługiwały więcej niż trzech reguł formatowania warunkowego ani wielu reguł stosowanych do jednego zakresu.

Jeśli dla danego zakresu komórek zostały określone więcej niż trzy reguły formatowania warunkowego, to program Excel w wersji wcześniejszej niż program Office Excel 2007:

 • sprawdzi tylko trzy pierwsze reguły,

 • zastosuje pierwszą regułę dającą wartość prawda,

 • zignoruje reguły o dalszej kolejności pierwszeństwa, jeśli są prawdziwe.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie możliwych warunków dla pierwszych trzech reguł:

Reguła

Wartość

Reguła

Wartość

Reguła

Wartość

Wynik

Pierwsza

Prawda

Druga

Prawda lub fałsz

Trzecia

Prawda lub fałsz

Reguła pierwsza jest stosowana, a reguły druga i trzecia są ignorowane.

Pierwsza

Fałsz

Druga

Prawda

Trzecia

Prawda lub fałsz

Reguła druga jest stosowana, a reguła trzecia jest ignorowana.

Pierwsza

Fałsz

Druga

Fałsz

Trzecia

Prawda

Reguła trzecia jest stosowana.

Pierwsza

Fałsz

Druga

Fałsz

Trzecia

Fałsz

Nie są stosowane żadne reguły.

Można zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy, aby zmienić domyślne zachowanie:

 • Aby sprawdzić tylko pierwszą regułę, zaznacz pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy dla pierwszej reguły.

 • Aby sprawdzić tylko pierwszą i drugą regułę, zaznacz pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy dla drugiej reguły.

 • Aby sprawdzić tylko pierwszą, drugą i trzecią regułę, zaznacz pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy dla trzeciej reguły.

Uwaga   Nie można zaznaczyć ani wyczyścić pola wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy, jeśli w formatowaniu reguły użyto paska danych, skali kolorów lub zestawu ikon.

Początek strony

Edytowanie pierwszeństwa reguł formatowania warunkowego

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Dla bieżącego zaznaczenia jest wyświetlana lista reguł formatowania warunkowego, zawierająca typ reguły, formatowanie, zakres komórek objętych regułą oraz ustawienie Zatrzymaj, gdy prawda

  Jeśli nie widać odpowiedniej reguły, upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla zaznaczono odpowiedni zakres komórek, arkusz, raport tabeli przestawnej lub odpowiednią tabelę.

 2. Zaznacz regułę. Nie można zaznaczyć wielu reguł jednocześnie.

 3. Aby przenieść zaznaczoną regułę w górę listy pierwszeństwa, kliknij przycisk Przenieś w górę. Aby przenieść regułę w dół listy pierwszeństwa, kliknij przycisk Przenieś w dół.

 4. Opcjonalnie wyznaczanie wartości reguł może zostać zatrzymane na określonej regule. Aby tak się stało, zaznacz pole wyboru Zatrzymaj, gdy prawda.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język