Zarządzanie zbiorami witryn i ustawieniami globalnymi w centrum administracyjnym programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jako administrator SharePoint Online umożliwia centrum administracyjne programu SharePoint do:

 • Tworzenie i zarządzanie zbiorami witryn, w tym przydzielanie i monitorowanie miejsca do magazynowania zbioru witryn

 • Zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami oraz wzmacnianie zabezpieczeń zawartości w witrynach

 • Zarządzanie profilami użytkowników i konfigurowanie witryn osobistych (witryn Moja witryna)

 • Włączanie i konfigurowanie określonych SharePoint Online funkcji lub ustawień globalnych

Oto omówienie istotnych informacji szczegółowych należy uwzględnić podczas planowania procesów tworzenia i konfigurowania i zarządzania środowiska SharePoint Online.

Otwórz Centrum administracyjne

 • Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 • Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 • W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

Zbiór witryn to grupa witryn sieci Web mających tego samego właściciela i używających jednakowych ustawień administracyjnych, takich jak uprawnienia. Po utworzeniu zbioru witryn jest w nim automatycznie tworzona witryna najwyższego poziomu. Następnie można utworzyć jedną lub więcej podwitryn należących do witryny najwyższego poziomu.

Hierarchiczny diagram przedstawiający zbiór witryn z witryną najwyższego poziomu i podwitrynami

Witryny najwyższego poziomu i podwitryny umożliwiają sterowanie funkcjami i ustawieniami witryn na różnych poziomach. Dzięki takiej hierarchii można udostępnić użytkownikom główną witrynę roboczą dla całego zespołu oraz indywidualne witryny robocze i współużytkowane witryny dla pobocznych projektów. Można utworzyć osobne zbiory witryn dla różnych działów lub zewnętrznych witryn sieci Web.

Ustawienia zbiorów witryn centrum administracyjnego programu SharePoint

Jak użytkownik chce organizowanie zbiorów witryn zależy od rozmiaru organizacji i jego potrzeb biznesowych. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia zbiorów witryn zobacz Tworzenie lub usuwanie zbioru witryn.

Jeśli poznać kilka podstawowych informacji. — na przykład co zbioru witryn będzie używana dla, a które użytkownicy muszą mieć dostęp do niej — a następnie to ułatwi podejmowanie decyzji dotyczących rodzaju szablonu witryny, aby użyć, ile miejsca do magazynowania przydzielić , i ile zbiorów witryn może być konieczne tworzenie. Jeśli chcesz przejrzeć limitów miejsca do magazynowania lub liczba zbiorów witryn, które są obsługiwane dla Twojego planu, zobacz SharePoint Online limity.

Aby określić to:

Zapytaj o to :

Jakich szablonów witryn należy użyć?

Tworząc zbiór witryn, można skorzystać z szablonu witryny. Szablon witryny jest wstępnie wypełniony przy użyciu list, bibliotek, stron i innych elementów lub funkcji spełniających różne potrzeby biznesowe. Można użyć tego szablonu w niezmienionej postaci lub dostosować witrynę do swoich potrzeb.

Każda witryna w zbiorze witryn odziedziczy właściwości szablonu wybranego dla tego zbioru witryn. W zbiorze witryn można użyć kilku szablonów witryn.

 • Jakie typy zawartości będą przechowywane w witrynach?

 • Czy witryna będzie miała specjalne przeznaczenie?

 • Jak będzie przebiegać interakcja użytkowników z tą zawartością?

Ile zbiorów witryn potrzeba?

Na tę decyzję mają wpływ potrzeby biznesowe i ogólne limity magazynowania.

Niektóre typy witryn, takie jak publiczna witryna sieci Web, wykaz aplikacji, Centrum wyszukiwania czy host witryny Moja witryna, istnieją jako autonomiczne zbiory witryn. Niektóre z nich mogą zostać automatycznie utworzone dla Ciebie po utworzeniu konta w usłudze Office 365. Jeśli Twoja organizacja ma inne specjalne cele, mogą być potrzebne dodatkowe zbiory witryn. Na przykład niektóre grupy muszą ograniczać dostęp do swojej zawartości.

Uwaga : Informacje o publicznej witrynie internetowej usługi SharePoint Online w tym artykule obowiązują tylko w przypadku, gdy Twoja organizacja zakupiła usługę Office 365 przed 9 marca 2015 r. Klienci używający obecnie tej funkcji nadal będą mieli do niej dostęp przez co najmniej dwa lata po dacie zmiany (9 marca 2015 r.). Nowi klienci subskrybujący usługę Office 365 po dacie zmiany nie będą mieli dostępu do tej funkcji. Od tej pory klienci usługi Office 365 mają dostęp do wiodących w branży ofert innych dostawców, które umożliwiają im korzystanie z witryny publicznej zapewniającej kompletne rozwiązanie i obecność online. Aby uzyskać więcej informacji o tej zmianie, zobacz Informacje o zmianach wprowadzonych w funkcji publicznej witryny internetowej usługi SharePoint Online w usłudze Office 365.

 • Czy istnieją działy albo grupy, które muszą korzystać z osobnych danych?

 • Czy będą potrzebne oddzielne zbiory witryn do specjalnych celów?

 • Czy planujesz korzystać z aplikacji dla programu SharePoint? (Jeśli tak, konieczne będzie utworzenie witryny wykazu aplikacji).

Ile miejsca do magazynowania potrzeba dla każdego zbioru witryn?

Jeśli Twoja organizacja kupuje usługę SharePoint Online, nadawany puli miejsca do magazynowania na podstawie liczby licencji użytkownika, które go zakupionych i typ planu usługi Office 365, które go zakupionych. Całkowitą ilość miejsca do magazynowania jest puli, dzięki czemu można ustalić ilości miejsca do magazynowania udzielić do każdego zbioru witryn (minimalne 50 MB).

Podczas przydzielania miejsca do magazynowania dla nowego zbioru witryn jest wyświetlana całkowita ilość miejsca do magazynowania przydzielonego organizacji oraz pozostała ilość miejsca, które można przydzielić na potrzeby nowych zbiorów witryn. Po ustawieniu ilości miejsca do magazynowania dla zbioru witryn można w dowolnym momencie ją zwiększyć, jeśli będzie to konieczne. Można monitorować ilość miejsca używanego przez poszczególne zbiory witryn, a także otrzymywać alerty w przypadku zbliżania się do limitu przydziału miejsca do magazynowania dla zbioru witryn.

Jeśli okaże się, że ilość miejsca do magazynowania dostępnego dla organizacji ulega wyczerpaniu, można wykonać trzy czynności:

 • Zmniejsz ilość zawartości w witrynach usługi SharePoint Online.

 • Usunięcie co najmniej jednego zbioru witryn

 • Zakupienie większej ilości miejsca do magazynowania od firmy Microsoft lub dostawcy

Ważne jest monitorowanie ilości używanego miejsca, a także określenie wskazówek i zasad dotyczących ograniczeń rozmiarów plików, jeśli będą one stosowane w organizacji (tę kwestię należy ustalić razem z administratorami zbiorów witryn i właścicielami witryn).

Aby uzyskać więcej informacji zobacz limitów miejsca do magazynowania w zbiorze witryn Zarządzaj.

 • Ile zbiorów witryn w sumie potrzeba?

 • Ile miejsca do magazynowania jest dostępne w ramach Twojej subskrypcji?

 • Czy w związku z typem lub ilością zawartości, która będzie przechowywana w określonych zbiorach witryn, będą one miały większe wymagania dotyczące miejsca do magazynowania niż inne zbiory witryn?

 • Czy umożliwisz użytkownikom witryny tworzenie własnych witryn zespołów w określonym zbiorze witryn? Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania funkcji tworzenia witryn, zobacz Umożliwianie użytkownikom tworzenia własnych witryn zespołów.

Czy jest potrzebna obsługa wielu języków?

Funkcja wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI) pozwala użytkownikom wyświetlać witryny lub strony sieci Web w języku innym niż język domyślny ustawiony dla witryny lub zbioru witryn. Funkcja MUI nie jest narzędziem do tłumaczenia; umożliwia jedynie zmianę języka wyświetlania dla domyślnych elementów interfejsu.

Funkcja MUI zmienia interfejs użytkownika tylko dla pojedynczych użytkowników i nie ma wpływu na wyświetlanie witryny innym użytkownikom. Cała zawartość witryny utworzona w domyślnym języku witryny będzie nadal wyświetlana w tym języku domyślnym.

Funkcja MUI jest domyślnie włączona. Jeśli jednak funkcja MUI ma być używana w przypadku zbioru witryn, musi ją również włączyć administrator tego zbioru witryn. Wspólnie z właścicielami witryn musicie uprzednio zdecydować, jaki język domyślny będzie używany w zbiorze witryn i witrynach, ponieważ po określeniu języka nie można go zmienić.

Po utworzeniu zbioru witryn trzeba zawsze sprawdzić poprawność ustawień regionalnych witryny. Na przykład w przypadku tworzenia witryn francuskojęzycznych ustawienia regionalne zawsze dotyczą Francji, nawet jeśli znajdujesz się w Kanadzie. Dlatego niezależnie od wybranego języka warto sprawdzić, czy ustawienia regionalne są odpowiednie dla danej lokalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji o witrynach wielojęzycznych, zobacz Wprowadzenie do funkcji wielojęzycznych.

 • Czy jakieś zbiory witryn muszą zostać utworzone w określonych językach?

W ramach zarządzania określa się zestaw zasad, ról, obowiązków i procesów kontrolujących współpracę podczas realizowania celów biznesowych organizacji. Te cele koncentrują się wokół udostępnianych usług i zarządzania własnością intelektualną tworzoną przez Twoich pracowników. Podczas planowania zbiorów witryn musisz też opracować plan zarządzania nimi.

Analizując strukturę zbiorów witryn i sposób zarządzania nimi, należy ustalić odpowiedzi na poniższe pytania.

Aby osiągnąć ten cel:

Zapytaj o to:

Użyteczny zbiór witryn obsługujący grupy osób i zespoły, które mają wspólne cele.

Czy struktura zbiorów witryn zwiększa skuteczność organizacji?

Bezpieczna witryna dostępna dla użytkowników potrzebujących informacji, lecz umożliwiająca blokowanie danych w przypadku osób, które nie powinny ich przeglądać.

Czy struktura pozwala dopasować architekturę informacji do wymogów związanych z przepisami, prywatnością i zabezpieczeniami?

Model uprawnień umożliwiający dostęp do odczytu lub do zapisu albo wykonywanie obu tych operacji.

W jaki sposób użytkownicy będą uzyskiwać dostęp do zawartości?

Autoryzacja użytkowników zewnętrznych tylko w tych zbiorach witryn, które tego wymagają. Aby uzyskać więcej informacji o umożliwianiu uzyskiwania dostępu do witryn użytkownikom zewnętrznym, zobacz Udostępnianie witryn lub dokumentów osobom spoza organizacji.

Czy należy udzielić dostępu użytkownikom spoza firmy?

Zarządzany plan dotyczący witryn, który zapewni odpowiednią obsługę.

Kto będzie mógł tworzyć witryny w zbiorze witryn i zarządzać nimi?

Lokalizacje określonych akcji i aplikacji, takich jak rozwiązania w trybie piaskownicy.

Jakie funkcje będą dostępne dla użytkowników?

Zbiór witryn, którego zawartość jest przydatna dla użytkowników.

Czy zawartość wyników wyszukiwania będzie przydatna dla użytkowników zbioru witryn?

Rozwiązanie łatwe w zarządzaniu i uaktualnianiu.

Jakie dostosowania będą dozwolone?

Jako administrator usługi SharePoint Online, będziesz mieć też możliwość przywracania usuniętych zbiorów witryn. Kosz umożliwia Ci przywrócenie usuniętych zbiorów witryn, o ile nie upłynęło więcej niż 90 dni od umieszczenia ich w Koszu. Po 90 dniach zbiór witryn jest usuwany automatycznie i trwale z Kosza. Kosz zapewnia czas pozwalający na upewnienie się, że zbiór witryn nie zawiera danych niezbędnych dla organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przywracanie usuniętego zbioru witryn.

Zarządzanie uprawnieniami i wzmacnianie zabezpieczeń zawartości

Podczas konfigurowania i wdrażania zbioru witryn należy zwrócić baczną uwagę na uprawnienia i zabezpieczenia. Utworzenie wydajnej witryny wymaga uwzględnienia kwestii dotyczących zarządzania bazą użytkowników oraz zabezpieczeń danych i zawartości.

Administrowanie usługami SharePoint Online istnieją trzy role administracyjne:

 • Administrator globalny    Administrator portalu usługi Office 365; może zarządzać licencjami usług, użytkownikami i grupami, domenami i subskrybowanymi usługami. W usłudze Office 365 administrator globalny jest również administratorem usługi SharePoint Online.

 • Administrator programu SharePoint    Administrator globalny, którego głównym zadaniem jest zarządzanie środowiskiem usługi SharePoint Online przy użyciu centrum administracyjnego programu SharePoint; może tworzyć zbiory witryn i zarządzać nimi, wyznaczać administratorów zbiorów witryn, określać ustawienia dzierżawcy, konfigurować usługi łączności biznesowej i usługi bezpiecznego magazynu, usługi InfoPath Forms Services, zarządzania rekordami, wyszukiwania oraz profilów użytkowników.

 • Administrator zbioru witryn    Użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać zbioru witryn. Zbioru witryn może mieć kilka administratorów, ale tylko jeden podstawowy Administrator. Administrator SharePoint Online należy przypisać uprawnienia administratora zbioru witryn podstawowego podczas tworzenia zbioru witryn i można dodać więcej administratorów później zbioru witryn.

Podczas tworzenia zbioru witryn w SharePoint Online, administrator globalny lub administrator programu SharePoint wyznacza administratorem zbioru witryn podstawowego Jest dobrym ochronę informacji, aby wyznaczyć jeden lub więcej Administratorzy zbiorów witryn kopie zapasowe, tak jak zaleca się pomocniczej administratorów globalnych dostępny w usłudze Office 365.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie administratorami w zbiorze witryn.

SharePoint Online zapewnia możliwości użytkownikom witryny zapraszania użytkowników zewnętrznych (oznacza to, że użytkownicy, którzy nie mają licencji do subskrypcji usługi Office 365) do widoku lub edytowanie zawartości w witrynach. Jeśli zastanawiasz się o tym, jakie typy użytkowników są uprawnionych użytkowników zewnętrznych i co praw użytkownik zewnętrzny ma, zobacz Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online. Udostępnianie zewnętrzne to funkcja możliwości współpracy obsługujące potrzeb danej organizacji do współpracy z zewnętrznego dostawcy, klienci i klientów. Jednak ważne jest zarządzania udostępnianiem zewnętrznym dokładnie w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony dowolną zawartość, która nie ma udostępnionych.

Zawartość witryn można udostępniać osobom spoza organizacji na trzy sposoby:

 • Można udostępnić całą witrynę, zapraszając użytkowników zewnętrznych do zalogowania się do Twojej witryny za pomocą konta Microsoft lub konta służbowego.

 • Można udostępnić poszczególne dokumenty, zapraszając użytkowników zewnętrznych do zalogowania się do Twojej witryny za pomocą konta Microsoft lub konta służbowego.

 • Możesz wysłać użytkownikom link gościa, za pomocą którego mogą oni anonimowo przeglądać wybrane dokumenty w witrynie.

Udostępnianie zewnętrzne jest domyślnie dla środowiska SharePoint Online (dzierżawy) i zbiorów witryn w nim. Można wyłączyć to ustawienie globalne przed osób Rozpoczynanie korzystania z witryn lub do momentu wiesz dokładnie sposobu korzystania z funkcji. Może być okazało się, że chcesz zezwolić udostępniania zewnętrznego dla określonego zbioru witryn, gdy pozostawić je wyłączone w zbiorach witryn, które będzie przechowywana zawartość, która jest wielkość liter dla swojej firmy. Należy rozważyć przemyślane miejsce, w którym możesz włączyć udostępnianie zewnętrzne i umożliwić poziom udostępniania zewnętrznego.

Funkcję udostępniania zewnętrznego można skonfigurować w centrum administracyjnym programu SharePoint na dwóch poziomach:

 1. Można włączyć na lub wyłączania udostępniania zewnętrznego globalnie dla całego SharePoint Online środowiska (dzierżawy).    Ponadto po włączeniu udostępniania zewnętrznego, możesz określić, jeśli chcesz umożliwić udostępnianie tylko uwierzytelnieni użytkownicy lub jeśli chcesz użytkownicy mogli udostępniać zawartość zarówno uwierzytelnionych użytkowników, jak i użytkownikom anonimowym za pomocą łącza gościa.

 2. Można włączyć na lub wyłączanie udostępniania zewnętrznego dla pojedynczych zbiorów witryn.    Oferuje możliwość zabezpieczania zawartości dla zbiorów witryn, których nie chcesz udostępniać. Można również określić, które poziomu udostępniania chcesz zezwolić w zbiorze witryn (udostępniania uwierzytelnionym użytkownikom, lub z uwierzytelnionych użytkowników i anonimowe użytkowników za pomocą łącza gościa).

Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania funkcji udostępniania zewnętrznego i zarządzania nią, zobacz Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online. Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych dla użytkowników metodach udostępniania zawartości, zobacz Udostępnianie witryn lub dokumentów osobom spoza organizacji.

SharePoint Online Usługa IRM używa Microsoft Azure Active Directory usług zarządzania prawami (RMS), technologia ochrony informacji w usłudze Office 365. Ochrony zarządzania prawami do informacji można stosować do plików na listach programu SharePoint i w bibliotekach. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Co to jest Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Pliki z listy lub biblioteki, dla której włączono usługę IRM, są szyfrowane, dzięki czemu mogą je przeglądać lub wykonywać na nich określone akcje tylko uprawnione osoby. Każdy plik objęty zarządzaniem prawami dostępu zawiera również licencję publikowania nakładającą ograniczenia na działania osób, które mogą przeglądać dany plik. Typowe ograniczenia obejmują udostępnianie pliku tylko do odczytu, uniemożliwianie kopiowania tekstu, zapobieganie zapisywaniu kopii lokalnej, a także zapobieganie drukowaniu pliku. Programy klienckie, które mogą odczytywać typy plików obsługiwane przez usługę IRM, egzekwują te ograniczenia za pomocą licencji publikowania zawartej w pliku objętym zarządzaniem prawami dostępu. Dzięki temu plik objęty zarządzaniem prawami dostępu jest chroniony nawet po jego pobraniu.

Domyślnie usługa IRM jest wyłączona, po utworzeniu konta usługi Office 365. Przed włączeniem usługi IRM przy użyciu centrum administracyjne programu SharePoint administratora globalnego usługi Office 365 należy najpierw zainstalować moduł programu Windows PowerShell dla usługi Zarządzanie prawami do, a następnie połączyć się z usługą Zarządzanie prawami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie w górę zarządzania prawami informacji (IRM) w usłudze SharePoint Online i Stosowanie zarządzania prawami do informacji do listy lub biblioteki.

Włączanie witryn osobistych i funkcji społecznościowych

Profil użytkownika to zbiór właściwości opisujących użytkownika programu SharePoint. Funkcje, takie jak witryny Moja witryna i wyszukiwanie osób, korzystają z profilów użytkowników, aby zapewnić wszechstronną, spersonalizowaną obsługę osób w organizacji. Ponieważ wiele funkcji społecznościowych korzysta z profilów użytkowników, skonfigurowanie tych funkcji społecznościowych wiąże się ze skonfigurowaniem profilów użytkowników.

Jako administrator usługi SharePoint Online, podczas tworzenia konta użytkownika przy użyciu usługi Office 365 możesz ręcznie wpisać szczegóły użytkownika, takie jak stanowisko, dział, numery telefonów i inne właściwości wyświetlane w globalnej liście adresowej usługi Office 365. Możesz też zreplikować konta użytkowników usługi Active Directory swojej organizacji (i inne obiekty tej usługi) do usługi Office 365, korzystając z Narzędzia do synchronizacji katalogów w witrynie Microsoft Online Services. Informacje te zostaną dodane do profilów użytkowników usługi SharePoint Online.

Niezależnie od użytej metody wprowadzenia informacji o profilach użytkowników do usługi katalogowej w usłudze Office 365 (ręcznie lub przy użyciu synchronizacji z usługą Active Directory), w razie potrzeby dodania jakichkolwiek innych informacji do tych profilów, gdy brakuje odpowiedniego pola, rozważ utworzenie właściwości profilów użytkowników usługi SharePoint Online. Możesz także zdefiniować zasady zachowania tych właściwości.

Dodatkowe właściwości profilów użytkowników mogą usprawnić obsługę funkcji społecznościowych programu SharePoint w Twojej organizacji, takich jak funkcje wyszukiwania osób i rekomendacji. Możesz na przykład utworzyć właściwość profilów użytkowników przeznaczoną na bieżące projekty pracowników, dzięki której inne osoby będą mogły znajdować ekspertów z określonych dziedzin.

Należy pamiętać, że te właściwości są specyficzne dla usługi SharePoint Online i te informacje nie będą replikowane do usługi Office 365. Oznacza to, że usługi Office 365, takie jak Exchange Online i program Skype dla firm, nie zobaczą te informacje, ponieważ nie można dodać do globalnej listy adresowej.

Planując profile użytkowników, najpierw możesz określić potrzeby organizacji dotyczące współpracy, ustalając odpowiedzi na poniższe pytania. Aby ograniczyć zakres planowania, skup się na dodaniu właściwości obsługujących najważniejsze potrzeby lub scenariusze biznesowe dla każdego zbioru witryn. Jeśli dana właściwość nie dotyczy określonych scenariuszy, wstrzymaj się do czasu zidentyfikowania określonego wymagania w trakcie prowadzonej działalności, zamiast planować dodanie właściwości tylko dlatego, że wydaje się potrzebna w przyszłości. W pewnych przypadkach nie jest konieczne dodawanie jakichkolwiek nowych właściwości.

Aby ustalić to:

Zapytaj o to:

Właściwości, które będą korzystać profilów użytkowników core? Właściwości są ważne, wyszukując użytkownicy, tworzenie grup odbiorców, aby używać, gdy kierowania zawartości i ustanowienia relacji między współpracowników i grup roboczych.

Czy domyślne właściwości profilów użytkowników spełniają Twoje potrzeby?

Jak użytkownicy wypełni te informacje i kto będzie mógł je wyświetlać?

Jakie zasady powinny być stosowane do nowych właściwości w przypadku ich utworzenia?

Należy określić spójne taksonomii ułatwiające zgodne i znajdowanie użytkowników usługi wyszukiwania programu SharePoint? Załóżmy na przykład, że możesz utworzyć właściwość profilu, którą ma nazwę "Zapytaj mnie o". W tej właściwości chcesz zarządzać, co użytkownicy będą mogli wprowadzać w tym polu. Umożliwić wprowadzanie własnych wartości może zapisują je inaczej niż jak inną chcesz go wyszukać. W tym przypadku można utworzyć zestaw terminów, który określa, jakie opcje użytkownika można wprowadzać te informacje.

Czy chcesz utworzyć zestaw terminów udostępniający użytkownikom zestaw opcji dostępnych podczas wypełniania nowej właściwości profilu?

Aby uzyskać więcej informacji na temat zestawów terminów, zobacz Wprowadzenie do zarządzanych metadanych.

Uwagi : 

 • Gdy narzędzie do synchronizacji katalogów (DirSync) pozwala profilów użytkowników usługi Active Directory do migracji i synchronizowane z usługą SharePoint Online, informacji usługi Active Directory prowadzi tylko w jednym kierunku — z lokalnego wdrożenia usługi Active Directory do Usługa SharePoint Online. Dzięki temu, że informacje o użytkowniku w usłudze SharePoint Online odzwierciedla stan najbardziej aktualności i dokładności danych użytkownika w usłudze Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi katalogowej w usłudze Office 365 przeczytaj Konfigurowanie synchronizacji katalogów w usłudze Office 365 i Wdrażanie usługi Office 365 synchronizacji katalogów (DirSync) platformy Microsoft Azure.

 • Synchronizując profile użytkowników z usługi Active Directory, możesz też synchronizować grupy usługi Active Directory, aby przekazać do usługi SharePoint Online informacje o członkostwie użytkowników w poszczególnych grupach.

 • Jeśli Twój administrator usługi Active Directory utworzył atrybuty niestandardowe w usłudze Active Directory, te informacje nie zostaną zamapowane na domyślne właściwości usługi Office 365 i nie będą synchronizowane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania profilami użytkowników, zobacz Zarządzanie profilami użytkowników w usłudze SharePoint Online.

Odbiorcach w programie SharePoint umożliwiają wyświetlanie zawartości użytkownikom według ich funkcji lub zadań. Grupy odbiorców mogą zostać zdefiniowane przez jedno lub kilka elementów: członkostwa w listy dystrybucyjnej, grupy zabezpieczeń systemu Windows i grupy programu SharePoint; Rola organizacji; lub właściwości publiczne użytkownika profilów możesz można kierować zawartość do grup odbiorców dla łączy nawigacyjnych, elementów list, bibliotek i składników web Part.

Przed utworzeniem grup odbiorców na potrzeby kierowania zawartości ustal we współpracy z administratorami zbiorów witryn i właścicielami witryn, jakie elementy witryn będą używane w ich witrynach. Pozwoli to lepiej zrozumieć sposoby interakcji użytkowników z poszczególnymi witrynami i określić odpowiednie metody kierowania zawartości.

Po określeniu, grup odbiorców może służyć do kierowania zawartości na wiele sposobów. Na przykład dla programów Microsoft Office 2016 można zdefiniować łącza, które są wyświetlane w polu Zapisz jako > Ostatnio używane foldery programu SharePoint i Ustawianie grup odbiorców, które można wyświetlić każdą parą łączy. W witrynach osobistych (dawniej znana pod nazwą witryny Moja witryna) można ustawić odbiorców łącza nawigacji witryny, które są wyświetlane na górnym pasku łączy. W środowisku, w których są skonfigurowane grup odbiorców Administratorzy witryn mogą używać składników web Part kierowanie zawartości do określonych odbiorców.

Celem w trakcie planowania grup odbiorców powinno być znalezienie możliwie najmniejszego zestawu kluczowych grup odbiorców na podstawie potrzeb danej organizacji.

grupy odbiorców SharePoint Online różnią się od uprawnień programu SharePoint. Jeśli chcesz wyłączyć dostęp osoby do określonej witryny, biblioteki dokumentów lub dokument, a następnie można to zrobić przez skonfigurowanie uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących planowania to zobacz Planowanie strategii dotyczącej uprawnień.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania grupami odbiorców, zobacz Zarządzanie grupami odbiorców o podobnych profilach użytkowników w usłudze SharePoint Online.

Witryny Moja witryna to witryny osobiste, które udostępniają bogaty zestaw funkcji umożliwiających pracę zespołową i korzystanie z sieci społecznościowych wszystkim członkom organizacji. Witryny te zapewniają użytkownikom usługi Office 365 centralną lokalizację do przechowywania, udostępniania i śledzenia przydatnych informacji. Każdy użytkownik może wyświetlić swoją witrynę osobistą, klikając pozycję Witryny u góry witryny usługi SharePoint Online. Po utworzeniu zbioru witryn Moja witryna kliknięcie pozycji Kanał aktualności lub OneDrive powoduje przejście do innych lokalizacji w witrynie Moja witryna. Natomiast kliknięcie nazwy użytkownika w prawym górnym rogu dowolnej strony i kliknięcie pozycji O mnie powoduje przejście do strony w witrynie Moja witryna zawierającej opis działań właściciela tej witryny.

Jako administrator usługi SharePoint Online, możesz dostosować zawartość witryny Moja witryna dla każdego użytkownika w Twojej organizacji oraz włączyć zasady chroniące prywatność.

Witryny Moja witryna zawierają domyślnie trzy główne składniki:

 • Moje kanały aktualności — Jest to strona wyświetlana domyślnie. Na tej stronie jest wyświetlany kanał informacyjny o ostatnich działaniach związanych z określonymi współpracownikami i zainteresowaniami użytkownika. Użytkownicy mogą dostosowywać kanały aktualności, dodając lub usuwając współpracowników, którymi są zainteresowani, określając zainteresowania i konfigurując rodzaj działań, które chcą obserwować.

 • Moja zawartość w usłudze OneDrive dla Firm — jest to strona składnika Web Part, na której jest wyświetlana zawartość zapisana przez użytkownika w witrynie Moja witryna.

 • Moje witryny — jest to strona zawierająca linki do witryn obserwowanych przez danego użytkownika oraz linki do sugerowanych witryn.

 • O mnie — wyświetla stronę profilu użytkownika innym osobom w organizacji. Można tu udostępniać wiedzę, obrazy profilu itp. Strony Moje kanały aktualności i Moja zawartość w usłudze OneDrive dla Firm są dostępne tylko dla użytkownika, natomiast strona Mój profil jest widoczna zarówno dla użytkownika, jak i dla innych osób w organizacji po przejściu do witryny użytkownika Moja witryna.

W celu efektywnego zaplanowania witryn Moja witryna, administrator SharePoint Online należy określić wymagają przydziału witryny Moja witryna. Ponadto administrator SharePoint Online można określić ważnych informacji o konfiguracji, takie jak zaufane lokalizacje hosta, preferowane centrum wyszukiwania, jakie konta lub grupy mają uprawnienia do odczytu na witryn Moja witryna i innych prywatności i zabezpieczeń, które można znaleźć w Centrum administracyjnym programu SharePoint, w obszarze Profile użytkowników. Administrator SharePoint Online steruje także właściwości profilu użytkownika, które są wyświetlane na stronach profilu użytkowników witryny Moja witryna.

Dla witryn zespołów jest dostępna funkcja Kanał informacyjny witryny. Mogą ją włączać w witrynach administratorzy zbiorów witryn lub właściciele witryn. Włączenie tej funkcji powoduje utworzenie specyficznego dla witryny kanału aktualności oraz mikrokanału informacyjnego, które można czytać w witrynie lub obserwować z poziomu witryny Moja witryna.

Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące uprawnień do funkcji społecznościowych:

Uprawnienie

Wskazówki

Tworzenie witryny osobistej

Domyślnie wszyscy uwierzytelnieni użytkownicy mogą utworzyć witrynę sieci Web Moja witryna. Upewnij się, że to ustawienie domyślne ma dotyczyć całej organizacji. Możesz też użyć co najmniej jednej grupy zabezpieczeń, aby udzielić uprawnienia Tworzenie witryny osobistej wybranym użytkownikom w organizacji.

Używanie funkcji społecznościowych

Domyślnie wszystkich uwierzytelnionych użytkowników można dodawać oceny i znaczniki społecznościowe do dokumentów, do innych elementów SharePoint Online i do innych elementów, takich jak zewnętrzne strony sieci Web i wpisów w blogu. Użytkownicy mogą również pozostawić spontaniczne notatek na stronach profilu witryny Moja witryna sieci Web lub dowolnej strony SharePoint Online. Za pomocą jednej lub kilku grup zabezpieczeń można także nadać uprawnienia za pomocą funkcji społecznościowych podzbiór użytkowników w organizacji.

Używanie funkcji osobistych

Domyślnie wszyscy uwierzytelnieni użytkownicy mogą edytować swoje profile, dodawać lub edytować współpracowników oraz dodawać lub edytować członkostwa. Można też użyć co najmniej jednej grupy zabezpieczeń, aby udzielić uprawnienia Używanie funkcji osobistych wybranym użytkownikom w organizacji.

Szczególne uwarunkowania

Należy zwrócić szczególną uwagę między innymi na następujące funkcje witryn Moja witryna:

 • Kanał aktualności    Domyślnie funkcja kanałów aktualności jest włączona, umożliwiając użytkownikom witryny obserwowanie działań współpracowników na stronach kanałów aktualności w swoich witrynach Moja witryna. Użytkownicy mogą wyświetlać działania tylko w kanale aktualności, do którego mają uprawnienia. Podczas planowania witryn Moja witryna rozważ wpływ tej funkcji na prywatność i zapewnij środki zaradcze stosownie do wymagań.

 • Narzędzie znaczników i notatek    Narzędzie znaczniki i notatki w może być włączona lub wyłączanie centrum administracyjne programu SharePoint przy użyciu przez ustawienie uprawnień Użyj znaczników i notatek. To ustawienie jest stosowane do wszystkich użytkowników, którzy mają uprawnienia Użyj znaczników i notatek.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu witryn Moja witryna zobacz Ustawienia zarządzania witryny Moja witryna dla usługi SharePoint Online.

Wprowadzono kilka funkcji, które mogą być skonfigurowane lub zarządzane globalnie w Centrum administracyjnym programu SharePoint. Ułatwiają planowanie czas i zasoby, okazuje się przydatne do oceny, czy Twoja organizacja ma firmy potrzebny dla określonych funkcji.

Pomoże to określić problemy, w przypadku których może być konieczne zaangażowanie dostępnych w organizacji ekspertów z odpowiednich dziedzin do współpracy z administratorami w zakresie planowania konfiguracji tych funkcji. Aby na przykład zebrać informacje dotyczące wymagań związanych z konfigurowaniem funkcji, takich jak magazyn terminów, lub funkcji zarządzania rekordami, takich jak organizator zawartości, może być potrzebna współpraca z osobami w organizacji odpowiedzialnymi za taksonomię w przedsiębiorstwie, zarządzanie rekordami czy zarządzanie zawartością.

Czy potrzebujesz tych funkcji?

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania tej funkcji, przejdź tutaj:

Projektanci witryn chcą mieć możliwość tworzenia i publikowania formularzy obsługiwanych w przeglądarce, które mogą być wypełniane przez użytkowników witryn.

Usług InfoPath Forms Services umożliwia formularzy w przeglądarce. Jest dostępny dla E3 i E4 usługi Office 365 planów. InfoPath Forms Services jest obsługiwany przez SharePoint Server 2016.

Musisz pracować z danymi biznesowymi przechowywanymi w aplikacjach zewnętrznych i chcesz mieć możliwość integracji tych danych z witrynami usługi SharePoint Online.

Za pomocą usług łączności biznesowej możesz tworzyć połączenia ze źródłami danych, takimi jak bazy danych platformy SQL Azure czy usługi sieci Web programu Windows Communication Foundation (WCF).

Chcesz tworzyć taksonomie i za ich pomocą klasyfikować i porządkować informacje w witrynach.

Przy użyciu narzędzia do zarządzania magazynami terminów możesz tworzyć i importować hierarchiczne zbiory centralnie zarządzanych terminów (nazywane zestawami terminów) oraz nimi zarządzać.

Musisz automatycznie kierować zawartość do określonych lokalizacji na podstawie kryteriów zarządzania rekordami lub dokumentami.

Musisz skonfigurować wyszukiwanie w środowisku SharePoint Online.

Chcesz umożliwić użytkownikom znajdowanie i instalowanie wewnętrznie opracowanych aplikacji firmowych lub aplikacji innych firm w celu dostosowywania i rozszerzania witryn.

Chcesz utworzyć Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w celu zarządzania zawartością, której mogą dotyczyć żądania zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi, inspekcjami lub śledztwami.

Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych jest zbiorem witryn i musi zostać utworzone w centrum administracyjnym programu SharePoint. Szablon Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych znajduje się na karcie Przedsiębiorstwo w oknie dialogowym nowego zbioru witryn. Każda nowa sprawa staje się witryną w zbiorze witryn Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

W ramach planowania należy sprawdzić, czy Twoja organizacja ma potrzeb firmy, które mogą wymagać dostosowywanie SharePoint Online przy użyciu usług innych firm lub aplikacji. Na przykład organizacja może być konieczne Migrowanie dużą ilość zawartości lub dużej liczby użytkowników do witryny SharePoint Online. Lub może być procesów biznesowych, które wymagają obsługi list z włączoną obsługą poczty e-mail. Jeśli uważasz, że Twoja organizacja może korzystać z usług innych firm lub aplikacji, należy sprawdzać profesjonalnych usług i aplikacji, które są dostępne z partnerów w Centrum partnerów firmy Microsoft. Można znaleźć ekspertów ułatwiające wdrażanie w chmurze lub Dostosuj Microsoft Office 365 dla potrzeb firmy. Jest dobrym pomysłem jest Eksplorowanie i badania dostępnych usług innych firm i rozwiązań na początku procesu planowania.

Wróć do artykułu Przewodnik po planowaniu pod kątem usługi SharePoint Online dla usługi Office 365 dla firm.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×